Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve    kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dil Okulu    Koordinatörü: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Koordinatörünü,

b) Dil Okulu:    Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimini veren okulu,

c) IELTS:    International English Language Testing System Sınavını,

ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

d) Lisans: En    az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

f) Ön lisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

g) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

h) TOEFL: Test    of English as a Foreign Language Sınavını,

ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

i) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

j) Yaz okulu:    Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Yaz Okulunu,

k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dilde Eğitim-Öğretim Esasları

İngilizce  yeterlik

MADDE 4 (1) Eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, akademik yıl başında Dil Okulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yeterlik sınavı ile belirlenir.

(2) İngilizce yeterlik sınavında başarı notu en az 100 tam not üzerinden 60, eğitim dili İngilizce olan bölümlerin öğrencileri için en az 100 üzerinden 70’tir.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlardan dördüncü fıkrada belirtilen puanı elde edenler kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler.

(4) Yabancı dil eğitiminden muaf olabilmek için;

a) Eğitim dili İngilizce olan bölümlerin öğrencileri için TOEFL’dan; IBT-75 puana, IELTS’den 6.0, YDS veya KPDS’den 80, ÜDS’den 80 ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puana,

b) Diğer bölüm ve programlar için TOEFL’dan IBT-61 puana, IELTS’den 5.5, YDS veya KPDS’den 60, ÜDS’den 60 ve benzeri yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer puana

sahip olmak    gerekir.

c) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilerden, Üniversitenin eğitim dili İngilizce olan bölümlerine kayıt yaptıranlar bu durumlarını belgelemek koşulu ile zorunlu hazırlık sınıflarından muaf tutulur.

ç) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğitimini veya lisans öğretiminde verilen İngilizce dersini başarıyla tamamlamış öğrencilerden, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıranların İngilizce dersinden muaf tutulup tutulmayacaklarına Dil Okulu Koordinatörlüğü karar verir.

Düzey belirleme sınavı

MADDE 5 (1) Dil    Okulunda öğrencilerin hangi    grupta öğretim görecekleri İngilizce yeterlik sınavı sonuçları ile Dil Okulu tarafından hazırlanıp, uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 (1) Eğitim dili İngilizce olan bölümler ile eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıflarında eğitim-öğretimin süresi Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin süresi bir öğretim yılıdır.

(2) Dil    Okulunda zorunlu ve gönüllü hazırlık sınıflarının haftalık ders saati, öğrencilerin yabancı dil seviye ve bölümlerinin belirlediği dil düzeyine göre haftada 30 saattir.

(3) Dil Okulu    Hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında birinci dönem başarısız olan öğrenciler, dersin bir sonraki dönemine devam edemez.

(4) Dil Okulu    Hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında başarısız olan öğrenciler Yaz okuluna kalırlar. Bu öğrenciler bir yıl içinde YDS veya Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlarda 4 üncü maddede belirtilen puanı aldıkları takdirde dersten başarılı sayılırlar.

(5) Yaz    okulunda başarısız olan veya Yaz okuluna katılmayan öğrenciler, kaldıkları dersi bir sonraki öğretim yılında tekrar ederler.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 7 (1) Dil    Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine Hazırlık sınıflarında %85’den, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında %75’den az olmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür.

(2) Yönetim Kurulunca belirlenen devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 8 (1) Öğrencilerin başarı durumları yılsonu notu ile belirlenir. Yılsonu sınavı dışında kalan sınav, ödev ve diğer çalışmaların oranları Dil Okulu Koordinatörlüğünce belirlenir.

(2) Yıl sonunda ve/veya Yaz okulu sonunda verilen sınavda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında verilecek yeterlik sınavını Üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrencilerle birlikte alabilirler.

(3) Yılsonu sınavında başarı notu en az 100 üzerinden 60, eğitim dili İngilizce olan bölümler ve lisansüstü programları için 100 üzerinden 70’tir. Yılsonu notuna göre başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar.

İzinli sayılma ve  mazeret izni

MADDE 9 (1) Dil Okulu     öğrencilerinden bir    yıllık izin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir.

(2) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen İngilizce yeterlik sınavını yeni öğrencilerle birlikte alabilirler. Sınavda başarısız olan öğrencilerin Dil Okuluna devam hakları saklıdır.

İsteğe bağlı hazırlık programı

MADDE 10 (1) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans, lisans ve lisansüstü bölüm ve programların öğrencileri, istekleri halinde ilk yıl Dil Okulunun hazırlık programına devam edebilir. Gerekli koşulları yerine getirdikleri ve başarılı oldukları takdirde bu öğrencilere yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil sertifikası verilir.

Dil okulu koordinatörlüğü

MADDE 11 (1) Dil    Okulu Koordinatörlüğü Dil Okulunda    fiilen eğitim-öğretim yapmakta olan tüm öğretim elemanlarından oluşur. Birimin başkanı Dil Okulu Koordinatörüdür. Koordinatörlük; hazırlık, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaz okulu eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve öneriler getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir