Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında Tebliğ

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ

TİC. LTD. ŞTİ.NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonundan kimlik kayıt numarası alarak görevlendirme bildirimi gerçekleşen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. için, 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001)’in 9 uncu maddesinde belirtilen görevlendirme sürecine göre yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turan Güneş Bulvarı No: 50/4 Çankaya/Ankara adresindeki CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Ek-1’de verilen görevlendirme kapsamı, 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-09)’de belirtilen uyumlaştırılmış standartlardan hangilerine ait uygunluk değerlendirme işlemlerinin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2404 kimlik kayıt numarası verilen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğde yapılacak değişikliklere paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının internet sitelerinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının EK-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen CE işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu CE işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

MHG/2012-09 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin

Görevlendirme Kapsamı

Komisyon Karar No.

Ürün Ailesi, Ürün/Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler*

Görevler

97/555/EC

Özel çimentolar, kapsam:

– Düşük ısılı çimento

-Sülfat dirençli çimento

– Beyaz çimento

– Deniz suyuna dirençli çimento

-Düşük alkali çimento

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN14216:2010

TS EN 15743:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Kalsiyum alüminat çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 14647:2010

TS EN 14647/AC:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Harç çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 413-1:2011

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 2+

TS EN 459-1:2011

TS EN 459-1:2012

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Genel çimentolar, kapsam:

– Portland çimentosu.

-Portland katkılı çimentolar:

Portland-cüruf çimentosu(A-S ve B-S)

Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)

Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)

Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)

Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)

Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)

Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)

-Yüksekfırın çimentoları (A, B, ve C)

– Puzolanik çimentolar (A ve B)

– Kompoze çimentolar (A ve B)

Sistem 1+

TS EN 197-1:2011

TS EN 197-1:2012

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

– Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için

(Yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13043:2004

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Kuşanıktaşlar

(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

Sistem 2+

TS EN 13383-1:2004

TS EN 13383-1/AC:2007

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS 7043 EN 13450:2004

TS7043EN13450/AC:2006

Fabrika Üretim Kontrolü

Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS706 EN 12620+A1:2009

TS 1114 EN 13055-1:2004

TS EN 13055-1/AC:2006

TS 2717 EN 13139:2005

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242+A1:2009

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2011
TS EN 934-3:2011
TS EN 934-4:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

-Katkılar (tip II)

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 1+

TS EN 450-1+A1:20008

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

*Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin internet sitesinden ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MHG/2012-09)’den ve bu Tebliğin güncellemesinden oluşan tebliğ değişikliklerinden takip edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir