Tag Archive for Yeni Yüzyıl Dil Okulu

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve    kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dil Okulu    Koordinatörü: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Koordinatörünü,

b) Dil Okulu:    Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimini veren okulu,

c) IELTS:    International English Language Testing System Sınavını,

ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

d) Lisans: En    az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

f) Ön lisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

g) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

h) TOEFL: Test    of English as a Foreign Language Sınavını,

ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

i) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

j) Yaz okulu:    Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Yaz Okulunu,

k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Read more