Tag Archive for İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında Tebliğ

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ

TİC. LTD. ŞTİ.NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonundan kimlik kayıt numarası alarak görevlendirme bildirimi gerçekleşen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. için, 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001)’in 9 uncu maddesinde belirtilen görevlendirme sürecine göre yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turan Güneş Bulvarı No: 50/4 Çankaya/Ankara adresindeki CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Ek-1’de verilen görevlendirme kapsamı, 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-09)’de belirtilen uyumlaştırılmış standartlardan hangilerine ait uygunluk değerlendirme işlemlerinin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2404 kimlik kayıt numarası verilen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğde yapılacak değişikliklere paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının internet sitelerinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının EK-1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen CE işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu CE işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

MHG/2012-09 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin

Görevlendirme Kapsamı

Komisyon Karar No.

Ürün Ailesi, Ürün/Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler*

Görevler

97/555/EC

Özel çimentolar, kapsam:

– Düşük ısılı çimento

-Sülfat dirençli çimento

– Beyaz çimento

– Deniz suyuna dirençli çimento

-Düşük alkali çimento

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN14216:2010

TS EN 15743:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Kalsiyum alüminat çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 14647:2010

TS EN 14647/AC:2010

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Harç çimentoları

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 1+

TS EN 413-1:2011

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması)

Sistem 2+

TS EN 459-1:2011

TS EN 459-1:2012

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Genel çimentolar, kapsam:

– Portland çimentosu.

-Portland katkılı çimentolar:

Portland-cüruf çimentosu(A-S ve B-S)

Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)

Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)

Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)

Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)

Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)

Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)

-Yüksekfırın çimentoları (A, B, ve C)

– Puzolanik çimentolar (A ve B)

– Kompoze çimentolar (A ve B)

Sistem 1+

TS EN 197-1:2011

TS EN 197-1:2012

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

– Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için

(Yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13043:2004

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Kuşanıktaşlar

(Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

Sistem 2+

TS EN 13383-1:2004

TS EN 13383-1/AC:2007

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS 7043 EN 13450:2004

TS7043EN13450/AC:2006

Fabrika Üretim Kontrolü

Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS706 EN 12620+A1:2009

TS 1114 EN 13055-1:2004

TS EN 13055-1/AC:2006

TS 2717 EN 13139:2005

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

(2/2)

Agregalar:

Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242+A1:2009

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2011
TS EN 934-3:2011
TS EN 934-4:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

(1/2)

-Katkılar (tip II)

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 1+

TS EN 450-1+A1:20008

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

*Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin internet sitesinden ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MHG/2012-09)’den ve bu Tebliğin güncellemesinden oluşan tebliğ değişikliklerinden takip edilir.

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28453

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV    YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,    Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıt ve kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981    tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkoordinatör:    İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,

b) Başkoordinatör    yardımcısı: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından belirlenen başkoordinatör    yardımcısını,

c) Dekan: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

d) Ders kurulu:    Dönem I, II ve III’teentegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş multidisipliner ders    gruplarını,

e) Ders kurulu sorumlusu: Ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden sorumlu öğretim üyesini,

f) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,

g) Dönem koordinatörü: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından belirlenen her bir dönemin eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Fakülte Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) İntörn    hekimlik: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren oniki aylık eğitim dilimini,

i) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Dekan, başkoordinatör,    başkoordinatör yardımcısı, dönem I-VI koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

j) Mütevelli Heyet: İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Ortak    zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap    Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

l) Pratik    (Uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan teorik konuları ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri kazandırmaya yönelik eğitimi,

m) Rektör: İzmir Üniversitesi Rektörünü,

n) Seçmeli ders: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarı notuna katkıda bulunan dersi,

o) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,

ö) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimi,

p) Staj    sorumlusu: Her bir anabilim dalında stajdan sorumlu öğretim üyesini,

r) Tam zamanlı öğrenci: Eğitim-öğretim yılı boyunca alması gereken tüm dersleri alan öğrenciyi,

s) Tıp Fakültesi: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ş) Üniversite: İzmir Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim    Dili, Eğitim Süresi

Öğretim    dili

MADDE 5 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.

İngilizce    hazırlık sınıfı

MADDE 6 (1) Tıp Fakültesinde İngilizce hazırlık sınıfını okumak öğrencinin tercihine bağlıdır. Hazırlık sınıfını okumak isteyen öğrencinin Tıp Fakültesindeki kaydı dondurulur. Hazırlık sınıfı eğitimi 3/9/2009 tarihli ve    27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 (1)  Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur.

(2) Tıp Fakültesi öğrencisi her biri en az yirmi sekiz hafta süreli altı dönemlik (yıllık) eğitimlerini, en fazla dokuz ders yılında tamamlamak zorundadır. Bu sürelere hazırlık sınıfında geçirilen süreler dahil değildir.

(3) Öğrencinin, bu maddedeki süreden daha fazla süre öğrenimine devam edebilmesi için, hastalık veya bir başka mazeret halinin bulunması ve bu mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli sayılması gereklidir. Üniversiteden uzaklaştırma cezası mazeret olarak kabul edilmez. Öğrencinin kaydının dondurulması halinde; geçirilen süreler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci    Kabul, Kayıt Koşulları

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 8 (1) İzmir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenciler, her akademik yıl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Yürütme 27/8/2011 tarihli ve    28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci    kabul ve kayıt koşulları

MADDE 9 (1) Öğrenci kabul ve kaydı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara ve İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları her eğitim-öğretim yılı başında yenilenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Tıp Fakültesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Tıp Fakültesine başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ön incelemesi biçimsel olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi ise Fakülte Yönetim Kurulunca incelendikten sonra Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme için hak doğurmaz.

(4) Tıp Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe yeterlilik düzeylerini; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan belge ile belgelendirir ve Tıp Fakültesi birinci yıl eğitimine başlar. Türkçe yeterliliği olmayan öğrenci Türkçe yeterliliklerini sağlayıncaya kadar kaydını dondurur.

(5) Fakülteye kayıt için istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekir. Bir öğrencinin Üniversiteye girişte verdiği belgelerin sahte veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde, öğrencinin Üniversite kaydı iptal edilerek ilişkisi derhal kesilir ve ödemiş olduğu ücretler iade edilmez.

Yatay geçişler

MADDE 10 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara, İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucuna göre yatay geçiş yerleştirme işlemleri Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, önceki yükseköğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

Muafiyet

MADDE 11   (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren iki hafta içinde, daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumundan en az 60 puan alarak başarılı oldukları ortak zorunlu derslerden muaf olmak    isteyebilirler. Ortak zorunlu derslerden muafiyet için yapılan başvurular hakkında, denklik açısından ilgili anabilim dallarının görüşleri de alınır ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Muafiyet ders kurulları için uygulanmaz.

(2) Muaf    tutulan dersler için verilmiş olan geçme notları, başarı notu ortalamasına katılmazlar.

Kayıt    yenileme

MADDE 12 (1) Fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin; her yıl belirlenen kayıt yenileme süresi içinde kayıtlarını yenilemeleri ve 8 inci maddede belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir.

(2) Kayıt yenileme süresi ve şartları Rektörlük tarafından belirlenir. Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin bilgiler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; derslere ve sınavlara alınmaz. Kayıtlarını yenilemedikleri öğretim süresi kanuni öğretim süresinden sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 13 (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenciye Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Fakültede eğitimini tamamlayan veya herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencinin kimlik kartını Fakülteye iade etmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve    Devam

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 14  (1) Tıp Fakültesinde dönem I, II, III’te    teorik ve pratik laboratuvar uygulamalarını içeren şekilde temel ve klinik tıp bilimleri, konulara ve sistemlere göre programlanarak ve birbirlerini bütünleyen bir entegre düzene göre ders kurulları biçiminde yürütülür. Tıpta insan bilimleri ile temel ve mesleki beceri    uygulamalarını içeren “Entegre Hekimlik Uygulamaları” ile sorun temelli öğrenme süreci kapsamındaki “Bilimsel Araştırma Uygulamaları”, ders kurullarının dışında dönem boyunca devam eden derslerdir. Her dönemin özelliğine göre ders kurullarının esasları ilgili yönergelerle düzenlenir.

(2) Dönem IV ve V’te    klinik bilimler eğitimi, stajlar biçiminde yürütülür.

(3) Dönem VI intörn    hekimlik dönemidir. Bu aşama stajlarla yürütülen klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan 12 aylık dönemden ibarettir.

Önkoşullu    dersler

MADDE 15 (1) Tıp Fakültesinde dönem (yıl) geçme esası uygulanır. Her dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrencinin bir sonraki döneme geçmesi için, seçmeli dersler, Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu dersler dışında, önceki dönemin bütün derslerini başarması gerekir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 16 (1) Tıbbi İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ve varsa seçmeli dersler ortak zorunlu derslerdir.

Eğitim-öğretime başlama

MADDE 17 (1) Tıp Fakültesinde akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir, Senatonun onayına sunulur. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde akademik takvimde yapılacak olan değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim    koordinasyonu

MADDE 18 (1) Eğitim ve öğretimin fakülte ve dönemler düzeyinde koordinasyonu Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, koordinatörler ve ders kurul sorumluları ile sağlanır.

Devam

MADDE 19 (1)    Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlk üç dönemde öğrenciler her ders kuruluna ilişkin toplam teorik derslerinin %70’ine, toplam pratik ve beceri uygulamalarının %80’ine katılmak zorundadır. Mazeretsiz olarak bu sınırın altında kalarak devamsızlık gösteren öğrenciler o ders kurulu veya kurullarının sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır (0) almış olarak değerlendirilir. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

b) İlk üç dönemde öğrenciler, yıl boyunca teorik derslerin %70’ine, pratik ve beceri uygulamalarının %80’ine katılmak zorundadır. Bu sınırın altında kalarak devamsızlık gösteren öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar ve F1 notu alırlar  ve dönem tekrarı yaparlar.

c) Staj dönemlerinde öğrenciler; teorik derslerin %70’ine, staj uygulamalarının tamamına katılmak zorundadır. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir. Stajlarda devamsızlık %20’yi geçmediği zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili Anabilim Dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmemiş bir mazereti olup, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya staj süresince devamsızlık süresi %20’yi aşan ve telafi uygulamalarına katılmayan öğrenciler o ders kurulunun sınavına veya staj sonu sınavına alınmaz ve stajı tekrar ederler. Tekrarlanan stajlar için ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

ç) İntörn    hekimler; geçerli mazeretleri dışında eğitim programının tümüne katılmak zorundadır. Her rotasyon için mazeretli ya da mazeretsiz toplam sürenin %10’undan fazla devamsızlık kabul edilmez. Devamsızlık ve başarısızlık durumlarında rotasyon tekrarlanır. Tekrarlanan rotasyonlar için ödenecek ücret Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav, Not,    Değerlendirme    ve Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınavlar

MADDE 20 (1) Eğitim-öğretim dönemlerinin ve derslerin niteliği ile birlikte öğrenci sayısı dikkate alınarak, tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler (teorik, uygulama, objektif yapılandırılmış klinik veya preklinik sınavlar ve benzeri) kullanılabilir.

Notlar ve değerlendirme

MADDE 21 (1) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya dönüştürülür. Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

Başarı notu                 Katsayı                            Puan                       Açıklama   

AA                          4.0                              90-100                   Üstün başarı

BA                          3.5                               80-89                         Pekiyi

BB                          3.0                               70-79                            İyi

CB                          2.5                               65-69                        Orta-iyi

CC                          2.0                               60-64                     Orta-geçer

F                            0.0                                0-59                        Başarısız

(2) Geçmez notlar şunlardır:

a) F: Geçmez

b) F1:    Mazeretsiz devamsız

c) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi

ç) F3: Mazeretli geçmez.

(3) Ayrıca öğrencilerin not çizelgelerinde ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağdaki    kısaltmalar ya da açıklamalar kullanılabilir:

a) S: Kredisiz dersler    için geçer (Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir).

b) U: Kredisiz dersler  için    kalır (Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir).

c) R: Tekrar    (Dersin tekrarlandığını gösterir).

ç) LA: İzinli sayılma (Bu Yönetmelik uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır).

d) T: Transfer    (Başka bir üniversiteden transfer olup ilgili yönetim kurulunca muafiyeti onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler için verilir).

(4) Tıp Fakültesinde seçmeli, Tıbbi İngilizce ve ortak zorunlu dersler için geçme notu 50, diğer tüm mesleki derslerde dönem geçme notu 60’tır.

(5) Her dönemin ve dersin özelliğine göre derslerin notlara katkısı ve değerlendirme esasları, ilgili yönergelerle düzenlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 5 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar Ders Kurulu tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem Koordinatörü tarafından ilan edilir.

(2) Notlarla    ilgili olarak, bilgisayarla not kaydı hataları dahil olmak üzere, herhangi bir maddi hatanın belirlendiği takdirde ilgili öğretim üyesi tarafından not düzeltme istemi notun ilanından itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet    Derecesi ve Diploma

Mezuniyet derecesi

MADDE 23 (1) Mezun    olan öğrencilerin    mezuniyet dereceleri ilk beş dönemin, dönem notlarının toplamı 5’e bölünerek elde edilir.

Diploma

MADDE 24 (1) Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere “Tıp Doktoru Diploması” verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mazeret, İzin, Kayıt    Dondurma, Üniversiteden    Ayrılma, İlişik Kesme

Mazeretler

MADDE 25 (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda sıralanmıştır:

a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, hastalığını yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun    Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.  Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen sağlık rapor süreleri toplam eğitim süresinin hesabında dikkate alınmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler    ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç 3 gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

ç) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırmak kaydıyla öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Sağlık kurulu raporu ile izin alan öğrenciler sağlıklarının düzeldiğini yine kurul raporuyla belgelerler.

d) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

İzinler

MADDE 26 (1) Öğrencilerin izinlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yalnızca bir kez olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Bu izin başvurusu, akademik yıl başlamadan en az 15 gün önce yapılmalıdır.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel, sportif, kültürel ya da sanatsal etkinliklere katılmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. Dördüncü, beşinci ve altıncı dönem öğrencileri devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen izin süreleri toplam eğitim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya resmi    makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak tutukluluğu, takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır. Bu öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Kayıt    dondurma

MADDE 27 (1) Öğrencilerin Üniversiteye kaydolduktan sonra ilk iki yılda en çok bir yıl, daha sonraki yıllarda da bir yıl olmak üzere öğretim süresi boyunca, mazeretleri ilgili kurullarca kabul    edilmek kaydıyla, toplam iki yıl kayıt dondurma hakları vardır. Üç yarıyıl üst üste kayıt dondurulamaz.

(2) Kayıt donduran öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ödemeyi yapmayan öğrencinin kayıt dondurma isteği işleme konulmaz.

Üniversiteden    ayrılma

MADDE 28 (1) Kendi    isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

İlişik kesme

MADDE 29 (1) Aşağıda belirlenen durumlarda öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

a) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması,

b) Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilememesi,

c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlık nedeniyle tüm öğrenim süresi (normal, azami ve ek süreler) içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden alınacak sağlık raporunun incelenmesi sonucunda öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili yönetim kurulunun karar vermesi,

ç) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olması,

d) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması.

(2) Belirtilen    bu nedenler dolayısıyla kaydı silinen öğrencilerin yeniden üniversiteye geri dönme hakları yoktur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve    Son Hükümler

Burs

MADDE 30 (1) İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin burs kazanma ya da kazandıkları bursları kaybetme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Öğrencilerin    genel görünüşü ve    giyinişi

MADDE 31 (1) Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Disiplin işlemleri

MADDE 32 (1) Disiplin    soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması 18/8/2012 tarihli ve    28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm    bulunmayan haller

MADDE 33 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.