Tag Archive for Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

19 Ekim 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28446

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HALKA AÇIK    OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

SİSTEMİNE    İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu    Tebliğin amacı, şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,    kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine, bu sistemde sermayelerini    artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden    çıkmalarına veya çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı ve primli    paylar ihracına, rüçhan haklarını sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin    usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu    Tebliğ hükümleri, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan    anonim şirketleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu    Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk    Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak    hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu    Tebliğde geçen:

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Başlangıç sermayesi: Kayıtlı sermaye sistemini kabul    eden şirketlerde, kuruluşta veya kayıtlı sermaye sistemine ilk geçildiğinde    sahip olunması zorunlu sermayeyi,

c) Çıkarılmış sermaye: Çıkarılmış payların tümünün    itibari değerlerinin toplamını temsil eden sermayeyi,

ç) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

d) Halka açık olmayan anonim şirket: 28/7/1981    tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, pay senetleri    halka arz edilmiş olmayan veya halka arz edilmiş sayılmayan anonim    şirketleri,

e) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve    6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

f) Kayıtlı sermaye: Şirketlerin, Kanunun esas sermaye    sistemindeki sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın    yönetim kurulu kararı ile yeni pay çıkarmak suretiyle ulaşabilecekleri    azami sermaye tavanını gösteren ve esas sözleşmelerinde yer alan sermayeyi,

ifade eder.

Kayıtlı    sermaye sistemini kabul etme ve bu sisteme geçme şartları

MADDE 5 – (1)    Başlangıç sermayesi en az yüzbin Türk Lirası olan    şirketler; Bakanlıktan izin almak şartıyla kuruluşta kayıtlı sermaye    sistemini kabul edebilirler veya sonradan esas sözleşmelerini değiştirerek    kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler.

(2) Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerde    çıkarılmış sermayenin tamamının ödenmiş olması ve sermayenin karşılıksız    kalmamış olması şarttır. Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde    ise başlangıç sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekir.

(3) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu    sisteme geçmek isteyen şirketlerin esas sözleşmelerinde en az;

a) Başlangıç sermayesi,

b) En fazla beş yıl olmak üzere yönetim kuruluna verilen    sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresi, sürenin    başlangıç ve bitiş tarihleri,

c) Kayıtlı sermaye tavanı,

ç) Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin    kararının ne şekilde ilan edileceği,

hususlarının    belirtilmesi zorunludur.

(4) Yönetim kuruluna imtiyazlı veya itibari değerinin    üzerinde pay çıkarma ya da rüçhan haklarını sınırlandırma yetkisi verilecek    ise, buna ilişkin hükümlerin de esas sözleşmede yer alması zorunludur.

(5) Kayıtlı sermaye tavanı başlangıç sermayesinin beş    katından fazla olamaz. Kayıtlı sermaye tavanı, çıkarılmış sermayenin    kayıtlı sermaye tavanına ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın esas sözleşme    değiştirilerek yükseltilebilir. Kayıtlı sermaye sisteminin kabul    edilmesinden veya sisteme geçilmesinden sonra izleyen dönemlerde kayıtlı sermaye    tavanı, esas sözleşmenin değiştirileceği genel kurul toplantısı sırasındaki    çıkarılmış sermayenin en fazla beş katı olarak belirlenebilir.

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yönetim kuruluna    tanınan yetki süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye    artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim    kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. En geç yetki süresinin    dolduğu yıl genel kurul toplantısında yetki süresine ilişkin esas sözleşme    değişikliği yapmayan şirketler kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış    sayılırlar. Esas sözleşmede belirlenen yetki süresi içinde yönetim    kurulunun değişmesi, yönetim kuruluna verilen yetkiyi ortadan kaldırmaz.

(7) Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık    iznine tabi olan şirketlerin dışındaki şirketlerde, kayıtlı sermaye    tavanının arttırılmasına ve sermaye artırımı hususunda yönetim kuruluna    verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme    değişiklikleri Bakanlığın iznine tabi değildir.

(8) Kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan    şirketlerin bundan sonra gerçekleştirecekleri sermaye artırımlarında,    Kanunun esas sermayenin artırılmasına dair hükümleri uygulanır.

Genel    Müdürlüğe başvuru ve Bakanlık izni

MADDE 6 – (1)    Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu sisteme geçmek isteyen    şirketler, Genel Müdürlüğe başvurarak izin alırlar. Bu izin; Kanunun 333    üncü maddesi uyarınca kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan    şirketlere, kuruluş veya esas sözleşme değişikliği izni ile birlikte    verilir. Kayıtlı sermaye sistemine kabul edilmesine veya bu sisteme    geçmesine izin verilen şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde    yapacakları sermaye artırımlarında Bakanlık izni aranmaz.

(2) Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek    şirketler izin başvurusunda;

a) Şirket kurucularının imzaları noterce onaylanmış esas    sözleşme örneğini,

b) Başlangıç sermayesinin tamamen ödendiğine dair banka    mektubunu,

c) Esas sözleşme ile yönetim kuruluna imtiyazlı veya    itibari değerinin üzerinde pay çıkarma veya rüçhan hakkını sınırlandırma    yetkilerinin verilmesi halinde, bunların ve kayıtlı sermaye sisteminin    kabul edilmesinin gerekçelerini içeren kurucular tarafından imzalanmış    beyanı,

dilekçe ekinde    vereceklerdir.

(3) Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketler    izin başvurusunda;

a) Yürürlükte bulunan, tüm değişiklikleri içeren ve tek    bir metin haline getirilmiş, şirketi temsile yetkili kişilerce onaylanmış    esas sözleşme örneğini,

b) Şirket yönetim kurulunca hazırlanmış esas sözleşmede    yer alacak kayıtlı sermaye maddesi taslağı ile esas sözleşmesinin kayıtlı    sermaye sistemine uyum sağlaması için değişmesi gereken diğer maddelerine    yönelik değişiklik taslaklarını,

c) Şirket sermayesinin tamamen ödendiğine ve sermayenin    karşılıksız kalmadığına ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest    muhasebeci mali müşavir raporunu,

ç) Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosunu,

d) Esas sözleşme ile yönetim kuruluna imtiyazlı veya    itibari değerinin üzerinde pay çıkarma veya rüçhan hakkını sınırlandırma    yetkilerinin verilmesi halinde, bunların ve kayıtlı sermaye sistemine    geçilmesinin gerekçelerini içeren şirketi temsile yetkili kişilerce    imzalanmış beyanı,

e) Bağımsız denetime tabi olan şirketlerde denetleme    raporunu,

dilekçe ekinde    vereceklerdir.

(4) Şirketlerin başvuruları ile ilgili Genel Müdürlükçe    yapılacak değerlendirmelerde, Kanunun genel amaç ve ilkeleri, bu Tebliğ    hükümleri, piyasanın gerekleri, kayıtlı sermaye sisteminin gayesi,    ortakların hak ve yararları, şirketin yasal yükümlülüklere uyma durumu gibi    hususlar göz önünde bulundurulur.

Bakanlık    izninden sonra yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1)    Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Bakanlıktan izin alındıktan sonra    genel kurul usulüne uygun olarak toplantıya çağrılır. Genel kurul, Kanunun    421 inci maddesinin birinci fıkrasındaki nisaplarla, şirketin kayıtlı    sermaye sistemine geçilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerini karara    bağlar.

(2) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş, yönetim kuruluna    verilen yetki süresinin uzatılması veya kayıtlı sermaye tavanının    artırılmasına ilişkin olarak yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin,    imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olması halinde,    bu kararın anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda onanması    zorunludur. Bu durumda Kanunun 454 üncü maddesi hükmü uygulanır.

(3) Genel kurulca onaylanan esas sözleşme değişiklikleri    ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

Kayıtlı    sermaye sisteminden çıkma ve çıkarılma

MADDE 8 – (1)    Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden veya bu sisteme geçen şirketlerin,    esas sözleşmelerinde belirlenen süre dolmadan önce bu sistemden çıkmak    istemeleri halinde, yönetim kurulunca esas sözleşme değişiklik taslağı    hazırlanarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Bakanlığın bu konudaki izni ve    Kanunun 421 inci maddesinin birinci fıkrasındaki nisaplara uygun olarak    alınan genel kurul kararı üzerine sistemden çıkılabilir. Buna ilişkin esas    sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

(2) Kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan    şirketlerin, bu tarihten sonra esas sermaye sistemi uyarınca yapacakları    sermaye artırımına bağlı esas sözleşme değişikliği sırasında, kayıtlı    sermaye sistemine ilişkin hükümleri esas sözleşmeden çıkarılır.

(3) Kayıtlı sermaye sisteminin amacı dışında; ortakların    ve diğer tasarruf sahiplerinin istismarına yol açacak şekilde kullandığı    anlaşılan, ortaklık yapısı nedeniyle bu sisteme ihtiyaç duymaksızın kolayca    sermaye artırımı yapabilecek durumda olan ve bu sisteme geçişte aranan    diğer nitelikleri yitiren şirketler Bakanlık tarafından sistemden çıkartılabilir.    Kayıtlı sermaye sisteminden çıkan veya çıkartılan şirketler, çıkış    tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmeden yeniden sisteme kabul edilmezler.    Ancak, şirket yönetiminin değişmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkma    veya çıkartılma sebeplerinin ortadan kalktığının ispatlanması şartıyla,    şirketlerin başvurusu üzerine 2 yıllık sürenin dolması beklenmeksizin    şirketlerin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine Bakanlıkça izin    verilebilir.

Kayıtlı    sermaye sisteminde sermayenin artırılması

MADDE    9 –(1) Yönetim kurulu sermaye artırımında; artırıma ilişkin aldığı kararı,    çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şeklini, yeni    payların itibarî değerlerini, cinslerini, sayılarını, imtiyazlı olup    olmadıklarını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları    ve kullanılma şartları ile süresini, prime dair kayıtları ve bunun    uygulanması hakkındaki kuralları esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan    eder ve internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi şirketlerde internet    sitesinde yayımlar.

(2) Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin    kararında;

a) Artırılan sermayenin tutarı,

b) Çıkarılacak yeni payların itibari değerleri,    sayıları, cinsleri, primli ve imtiyazlı olup olmadıkları,

c) Rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı,    kullanılma şartları ile süresi,

ç) Gerekli görülen diğer hususlar,

belirtilir.

(3) Sermaye artırımının mevzuata uygun olarak    gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu    kararı ile çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni    şekli, yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

(4) Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda    kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. Dış kaynaklı sermaye artırımı yoluyla    kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz.

(5) Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıldıktan sonra, yeni    tavan belirlenmeden yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

(6) Sermaye artırımı sırasında, yönetim kurulu kararı    ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılabilmesi, pay    sahiplerinin yeni çıkarılacak paylara ilişkin rüçhan haklarının veya    imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarının sınırlandırılabilmesi için    esas sözleşmeyle bu hususlarda yönetim kurulunun yetkilendirilmiş olması    şarttır.

(7) Yönetim kurulunun yeni çıkarılacak paylara ilişkin    rüçhan haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol    açacak şekilde kullanılamaz.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu    Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu    Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.