Tag Archive for Civatalar ve TSE hakkında tebliğ

Hava Başlı, Altı Köşe Yuvalı Civatalar ile ilgili Tebliğ

24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28451

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVŞA BAŞLI, ALTI KÖŞE YUVALI    CIVATALAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO    10642) (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/30)

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635    sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve    Korunması Hakkında Kanun ile    18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) 23/9/2003 tarihli ve    25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78) ile    Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 1023-9 EN ISO    10642 “Cıvatalar–Bölüm 9: Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı” standardı mecburi    uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO    10642 “Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak    uygulanacaktır.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 10642 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard; Kalite Sınıfı 8.8, 10.9 ve 12.9, mamul kalitesi A, cıvata dişleri M3 ilâ M20 (dahil) arasında olan havşa başlı altı köşe yuvalı cıvataların özelliklerini kapsar.

Not – Çizelge 2 ve Çizelge 3’teki kopma yükü ile ilgili sınırlamaya özellikle dikkat edilmelidir.

Özel durumlarda bu standardda verilenlerin dışındaki özellikler, ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2    ve ISO 4759-1 standardlarından seçilmelidir.”

MADDE 4 (1) Söz konusu standard    kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 (1) Söz konusu standard,    TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.