Tag Archive for Alçak Frekank Kabloları

Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı Tebliği

24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28451

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALÇAK FREKANS    KABLOLARI-POLİOLEFİN YALITKANLI VE NEM

GEÇİRMEZ POLİOLEFİN KILIFLI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 60708)    (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/29)

MADDE 1 (1) Bu    Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635    sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve    Korunması Hakkında Kanun ile    18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) 4/11/1991 tarihli ve    21041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard – 91/110-111 sayılı Tebliğ ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 3930 “Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Neme Karşı Poliolefin Kılıflı (Telefon Şebekeleri İçin)” standardı mecburi    uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan,  TS EN 60708 “Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 (1) TS EN 60708 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard, bina dışı yerel şebekelere bağlanmak amacıyla kullanılan poliolefin yalıtkanlı kabloları tanımlamak için öngörülmüştür.

Bu standard,    bakır iletkenlere sahip dolgulu veya dolgusuz,    poliolefin yalıtkanlı ve nem geçirmez poliolefin kılıflı telefon kablolarına uygulanır ve aşağıda belirtilen tipteki kablolar için kullanılır:

a) Kanallara    yerleştirmek için uygun olan    kablolar,

b) Toprağa doğrudan gömmek için uygun olan kablolar,

c) Havai donanımlar için ayrılmaz askı telli kablolar.

Bu standard,    ITU-T Recommendation’a uygundur.

Bu standard,    poliolefin yalıtkanlı (yekpare veya gözenekli), dolgulu veya dolgusuz ve nem geçirmez poliolefin kılıflı (ayrılmaz askı telli) bütün alçak frekans kablo tipleri ile ilgili genel tasarım ayrıntılarını ve boyutlara ait kuralları ve mekanik, elektriksel ve çevresel    karakteristikler de dahil olmak üzere diğer yapısal ayrıntıları kapsar.”

MADDE 4 (1) Söz konusu standard    kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 (1) Söz konusu standard    TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.