Mart 2014 Vergi Takvimi

maliye

 

MART  2014  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Mart

1- Şubat  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Mart

1- 16 -28  Şubat  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

17 Mart

1-  Şubat  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2-  Şubat Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

3-  Şubat Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Mart

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Mart

1-  Şubat  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2-  Şubat Dönemine Ait Muhtasar Beyannamelerin Verilmesi

3-  Şubat  Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

4-  Şubat Ayı 1 ila 28’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

5-  Şubat  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

6-  1-15  Mart  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

25 Mart

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyanı

2-  Gelir Vergisi (Gayri menkul Sermaye İratları) Beyanı

26 Mart

1-  Şubat Dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2-  Şubat Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

3- Şubat Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

4- Şubat Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

31 Mart

1-  Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2-  Gelir Vergisi (Gayri menkul Sermaye İratları) 1. Taksit Ödemesi

3-  Şubat Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

4-  Şubat Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

5-  EMLAK VERGİSİ: 1.Taksidi, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenecektir.

6-  Kesin Mizan Bildirimi (Gelir Vergisi Mükellefleri)  (VUK Teb. no: 403)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Mart’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Mart çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

C Sınıfı iş Güvenliği Uzmanları hakkında tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ(*) (BU TEBLİĞ 26.12.2013 TARİHLİ TEBLİĞ İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.)

(14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

ç) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programını,

ifade eder.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği çok tehlikeli işler ve görevlendirme işlemleri

MADDE 5 – (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği işyerlerinin tespitinde, NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre altılı faaliyet kodu dikkate alınır.

(2) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların görevlendirilebilecekleri işler Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir.

(3) Ek-1’de belirtilen meslek unvanlarını haiz olan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanının, unvanı ile eşleştirilmiş olan kodlarda, mezuniyetinden itibaren en az üç yıl görev yapmış olması ve bu üç yıl içinde kişi adına asgari 750 günlük prim ödenmiş olması durumunda ve İSG-KATİP üzerinden başvurulması halinde, başvurusu Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, onaylanır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin başvurular yalnızca İSG-KATİP üzerinden Bakanlığa bildirilir ve işlemler bu program üzerinden sonlandırılır.

(5) İSG-KATİP üzerinden yürütülecek iş ve işlemlerde takip edilecek yola ilişkin hususlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin her türlü iş ve işlem ile incelemede Bakanlık kayıtları esas alınır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

(04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Mük.R.G.’de yayımlanmıştır.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri, Read more

Serbest Bölgelerde İstisna Kapsamındaki faaliyetler

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 88-1388

Konu: Serbest bölgede istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların gelir vergisi matrahının tespitinde diğer kazançlardan indirilip indirilemeyeceği hk.

24.08.2011

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, serbest bölgede istisna kapsamındaki faaliyetlerinizden doğan zararlarınızın ticari kazanç, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı kazançlarınızdan mahsubu konusunda Başkanlığımızın görüşünü sorduğunuz anlaşılmış olup, konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

321B sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında, “Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci ve 30’uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur. ”

hükmü yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinde mükelleflerin, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri ve bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un 88’inci maddesinde gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararların (80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edileceği belirtilerek, bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmının, müteakip yılların gelirinden indirileceği, arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesinin müteakip yıllara naklolunamayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki”nin “Tablo-3 İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” başlıklı kısmında yer verilen istisna kazançların “Yıllık Gelir Vergisi Beyanname” si ile ilişkilendirilmesi söz konusu olmadığı gibi, istisna kapsamına giren faaliyetlerden doğan zararların da diğer kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratlardan mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla kollektif şirket ortağı sıfatıyla serbest bölgede istisna kapsamına giren faaliyetlerinizden doğan zararları, diğer faaliyetlerinizden elde ettiğiniz kazançlarınızdan indirmeniz mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

escort bayanistanbul escortescort bayan