Sahip Olunan hisselerin elden çıkarılması

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 Sayı : B.07.1.GİB.0.06.49-010.01-11

01/06/2012

Konu : İştirak edilen şirkete yapılan sermaye tamamlama fonu ödemelerini müteakip, sahip olunan hisselerin elden çıkarılması halinde vergileme hk.

31.12.2008 tarih ve 689 sayılı dilekçenizin incelenmesi neticesinde;

– Şirketinizin, 1.000.000.- TL sermayesi olan bir anonim şirketin %30 oranında pay ile kurucu ortaklarından olduğu, iştirak olunan şirketin devamlı zarar etmesi sonucu sermayesini kaybettiği, şirketiniz tarafından alınan 13.05.2008 tarihli olağan genel kurul kararı ve 02.06.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile şirket ortaklarınca sermaye tamamlama fonu oluşturulmasının oy birliği ile kabul edildiği, şirketiniz payına düşen 1.081.455,82.-TL tutarındaki sermaye tamamlama fonu bedelinin iştirak edilen şirkete ödendiği, iştirak edilen şirketin ödenen sermaye tamamlama fonu bedellerini geçmiş yıl zararlarına mahsup ederek herhangi bir sermaye artırımı yapmadığı belirtilerek, Read more

Alınan hibe tutarının hangi hesaba kaydedileceği ve hangi dönemin geliri sayılacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-526

11/10/2011

Konu : Kalkınma ajansından alınan hibe tutarının hangi hesaba kaydedileceği ve hangi dönemin geliri sayılacağı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Kalkınma Ajansının projenizi 2010 yılında kabul ettiğini, projenizin başlama tarihinin 07.07.2010 ve bitiş tarihinin 07.02.2011 olduğu, 2010 yılında … Kalkınma Ajansından 320.000-TL hibe geldiği ve 108.000-TL’ nin de Yeminli Mali Müşavir Raporu düzenlendikten sonra verileceği belirterek, 2010 yılında gelen ve 2011 yılında gelecek olan hibe tutarlarının hangi dönemde ve hangi hesapta muhasebeleştirilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more

Mevzuat Haberleri

MEVZUAT İLE İLGİLİ HABERLER

30 Nisan 2013 de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması hakkında VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 64 yayımlandı. Sirküler ile Gelir İdaresi, vadeli çeklerde reeskont uygulanması imkanını getirdi.

 

04 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede 6 Sıra Numaralı “VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ” yayımlandı. Buna göre 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan “elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi”ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan meslek mensuplarının, ayrıca liste bildirimi vermeleri gerekmeyecek.

 

30 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6460 Sayılı KANUN yayımlandı. Buna göre mesken olarak gösterilen taşınmazlarda avukatlık ve SMMM veya YMM büroları açılabilecek.

 

30 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlandı.

26 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsayan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ yayımlandı.

 

24 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2013 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı.

 

18 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN yayımlandı. Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda, Harçlar Kanununda, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanununda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Kanununda ve diğer bazı Kanun ve Kararnamelerde değişiklikler yapılıyor.

Borçlar Kanunu Madde:584 Eşin Rızası

III. Eşin rızası

MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.

(6455 sayılı Kanunun 77. mad. ile eklenen fıkra.: Yür: 11.04.2013) “Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.”

escort bayanistanbul escortescort bayan