TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/02/2007 - 11783

    Resmi Gazete Tarihi : 21/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26469

    Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 9/1/2007 tarihli ve 2006/5006-DE-ST (0028) sayılı yazısı üzerine,Bakanlar Kurulu'nca 22/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    

       "17) Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılacak erlerin sağlık yetenekleri bu Yönetmeliğin altıncı ve yedinci bölümlerinde belirtilmiştir."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 14 - Uzman erbaşlar hariç olmak üzere askere alındıktan sonra askerî hastanelerin sağlık kurullarından aldıkları rapor üzerine sınıf değiştirme işlemi yapılması gereken erlerin raporları, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve bu erler kuvvet komutanlıkları tarafından kendi kuvvet komutanlıkları içinde sağlık yeteneklerine uygun başka bir sınıfa geçirilir."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 15 - Askere alındıktan sonra askerî hastanelerin sağlık kurullarından "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alan erler, raporlarının onaylanmasını beklemek üzere bu hastaneler tarafından yerli kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi emrine gönderilir. Ayrıca durum ilgililerin birliğine duyurulur. Terhis işlemleri, raporları ilgili makamlarca onaylanıp askerlik şubesine geldikten sonra yapılır. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alanlar gerektiğinde ilgili makamlarca yeniden askerî hastanelerin sağlık kurullarına muayeneye gönderilerek alacakları son rapor kararına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi gereğince işlem görür. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alanlar emsalinin çağ dışı kalma tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığınca gerektiğinde tekrar muayene ettirilerek alacakları son rapor kararına göre işlem görür."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile astsubay meslek yüksek okulları hariç olmak üzere, üniversite fakültelerine veya yüksek okullara alınacak askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar bu okullara girmeye engel değildir."

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "6) "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" raporu alan ve organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaların raporları, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından söz konusu personelin malullük durumunun tespit edilmesini müteakip, organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan personelden kendi istekleriyle müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi nedeniyle mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülenler, kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilir. Sevk yazısında görevlendirilecekleri yerlerde çalışmaya uygun olup olmadığının tayin edilmesi istenir. Profesörler Sağlık Kurulunca bu kişiler hakkında "Belirtilen Görevleri Yapar" veya "Belirtilen Görevleri Yapamaz" şeklinde karar verilir. Profesörler Sağlık Kurulu kararında bu personelin kontrol muayenelerinin yapılıp yapılmayacağı ya da hangi aralıklarla yapılacağı da belirtilir ve "Belirtilen Görevleri Yapar" kararı alanların raporları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca onaylanıp, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Genelkurmay Başkanlığının onayı alındıktan sonra uygun göreve ataması yapılır. Müteakiben personelin durumu ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kara, Deniz, Sahil Güvenlik ve Hava Kuvvetlerinin sınıflandırma çizelgelerinde gösterilmeyen (mevcut ya da yeni teşekkül eden) sınıflarda görev alacak subay ve astsubaylar, bu Yönetmeliğe ekli sınıflandırma çizelgelerinde mevcut ve yapılacak göreve en yakın bulunan sağlık niteliğine uygun olarak yeniden sınıflandırılır."

    Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 36 - Subay ve astsubayların aldıkları kesin işlemli raporlar, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Raporda ve kararında bir noksanlık varsa bu Daire, raporu tekrar incelemek üzere raporu veren sağlık kuruluna gönderir. Sağlık kurulu ilk kararında direnirse Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Sağlık Muayene Yönergesinin ilgili maddelerini uygular."

    Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "2) Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik:

       Güverte, Makine, Deniz, Deniz Piyade, Deniz İstihkam, Denizaltıcı, Dalgıç, Sahil Güvenlik."

    Madde 9 - Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün başlığı "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına Ayrılacak Yükümlüler ile Deniz ve Sahil Güvenlik Erlerinin Sağlık Yetenekleri" olarak, 46 ncı maddesi ise başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Deniz ve Sahil Güvenlik Erlerinin Sınıflara Ayrılması

       Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Deniz Kuvvetlerindeki, Sahil Güvenlikteki sınıfların özel sağlık nitelikleri, kuvvet komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanacak yönerge ile tespit edilir. Bu Yönetmelikte sınıflara ayırma konusundaki esaslara ilişkin ana kurallar ayrıca sınıflandırma yönergesinde gösterilir."

    Madde 10 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 47 - Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik sınıflarından birinde iken bu sınıfların sağlık niteliğini kaybedenler 14 üncü madde gereğince Deniz Kuvvetlerindeki ve Sahil Güvenlikteki diğer uygun sınıflardan birine geçirilir."

    Madde 11 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin başlığı, birinci fıkrasının ilk cümlesi, birinci fıkrasının (5), (11), (15), (16), (20) ve (27) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

       "Deniz Kuvvetlerinde ve Sahil Güvenlikteki Sınıf ve Branşlar"

       "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılan erlerin, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlikteki sınıfları ve bu sınıflara ayrılacak erlerin sağlık nitelikleri, aşağıda gösterilmiştir:"

       "5) Porsun: Sağlam bünyeli ve denize dayanıklı olmalıdırlar. Gemicilikle ilgili her türlü işlemleri yürütmekle görevlendirilecek olan bu meslek erleri, diskromotopsi bulunmayanlar arasından seçilir."

       "11) Fotoğrafçı: Kara birliklerinde her türlü fotoğraf işlerinde kullanılacak olan bu erler, sivil hayatta fotoğrafçılıkla uğraşanlara öncelik verilerek seçilir."

       "15) Deniz Piyadesi: Kara birliklerinde amfibi birliklerde ve merasim kıt'alarında görevlendirilecek olan bu erler, boyları 1.70 cm.'den kısa olmayanlar arasından; amfibi birliklerde görev alacaklar, ayrıca komando niteliği taşıyanlar arasından seçilir.

       16) Hizmet: Gemilerde ve kara birliklerinde her türlü hizmet işlerinde kullanılacak erler arasından seçilir."

       "20) Elektrikçi: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, elektrikçilikten anlayan ve sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek üzere, diskromotopsi bulunmayanlar arasından seçilir."

       "27) İkmalci: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek şekilde seçilir."

       "41) Fırıncı: Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilecek bu erler, sivil hayatta bu işte çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir."

    Madde 12 - Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin madde başlığı ile birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Deniz ve Sahil Güvenlik Subaylarının Sağlık Yeteneği"

       "Deniz ve Sahil Güvenlik subaylarının sağlık yetenekleri her zaman sınıfları görevlerini faal olarak yapacak nitelikte bulunmalıdır. Denizaltı ve sualtı branşlarındaki subayların sağlık yetenekleri ilgili bölümlerde gösterilmiştir.

       Deniz ve Sahil Güvenlik uçucu subaylarda, uçtukları uçak tipi dikkate alınarak hava uçucu subaylarda aranan sağlık nitelikleri aranır."

       "Deniz şartlarının özellikleri göz önünde tutularak Deniz ve Sahil Güvenlik subaylarının sağlıklarına itina gösterilmesi zorunludur. En küçük arazı veya hastalığı görülenler birlik tabibi tarafından tedavi edilir ve gerektiğinde en yakın asker hastanesi sağlık kuruluna gönderilir. Tedavi sonunda sağlık kurullarınca verilecek raporlarda denizde görev yapmaya engel arızaları görülenler, hastalıklarını artırıcı etki tespit edilenler deniz görevlerinden geçici olarak alınır. Bu durumdaki personel için düzenlenecek raporlarda, denizde görev yapmayı engelleyen veya deniz şartlarında hastalıklarını artırıcı etki yapan hastalıklarla ilgili gerekçeler bilimsel olarak belirtilir. Deniz ve Sahil Güvenlik birliklerinin kara teşkillerinde tüm askerlik hizmetleri müddetinde en çok dört yıl süre ile görevlendirilir. Bu süre sonunda yeniden sağlık kurullarına gönderilirler ve alacakları raporlara göre işlem yapılır."

    Madde 13 - Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Deniz ve Sahil Güvenlik Subaylarının Sağlık Muayeneleri ve Sıhhi İzin Süreleri

       Madde 52 - Deniz ve Sahil Güvenlik subaylarının sağlık muayeneleri ve sıhhi izin süreleri, bu Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre yürütülür."

    Madde 14 - Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrasının ilk cümlesi ve birinci fıkrasının (1), (4) ve (7) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Deniz ve Sahil Güvenlik Astsubaylarının Sağlık Yetenekleri"

       "Deniz ve Sahil Güvenlik astsubaylarının sağlık yetenekleri, Deniz ve Sahil Güvenlik subaylarının sağlık yeteneklerinin aynıdır. Sınıflara göre yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

       1) Topçu, güdümlü mermi, torpidocu, mayın, seyir, porsun, denizaltı, savunma aletleri (D.S.A.), radar, telsiz, silah astsubayları, sağlık muayenelerinde güverte subaylarının bağlı olduğu hükümlere göre işlem görür."

       "4) İkmal astsubayları ile idari ve teknisyen astsubaylar sağlık muayenelerinde ikmal subaylarının bağlı oldukları hükümlere göre işlem görür."

       "7) Görevleri itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçak bakım sınıfına dahil olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu uçak bakım astsubayları, sağlık yönünden bu Yönetmelikte Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki uçak bakım sınıfı astsubayların tabi oldukları hükümlere göre işlem görür."

    Madde 15 - Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Deniz ve Sahil Güvenlik Astsubaylarına Muayeneleri Sonunda Yapılacak İşlemler

       Madde 54 - Deniz ve Sahil Güvenlik astsubayları, gemi ve birliklerde tabipler tarafından, görevlerini yapmaya elverişli olacak şekilde daima sağlık kontrolüne tabi tutulmalı ve en küçük arızası bulunanlar derhal tedavi edilmelidir. Tedavi sonunda sağlık kurullarınca verilecek raporlarda, denizde görev yapmaya engel arızaları görülenler ve hastalıklarını artırıcı etki tespit edilenler deniz görevlerinden geçici olarak alınır. Bu durumdaki personel için düzenlenecek raporlarda, denizde görev yapmayı engelleyen veya deniz şartlarında hastalıklarını artırıcı etki yapan hastalıklarla ilgili gerekçeler bilimsel olarak belirtilir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kara teşkillerinde birer yıl olmak üzere, tüm askerlik görev süresinde toplam olarak en çok dört yıl olarak görevlendirilir. Bu süre sonunda sağlık kurullarına gönderilirler ve alacakları raporlara göre haklarında işlem yapılır."

    Madde 16 - Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Yurt Dışına Gönderilecek Deniz ve Sahil Güvenlik Subay ve Astsubaylarının Muayeneleri

       Madde 56 - Kısa süreli kurs, eğitim, geçici veya sürekli görev amaçlarıyla yurt dışına gönderilecek olan Deniz ve Sahil Güvenlik subay ve astsubaylarının sağlık muayeneleri askerî hastanelerin sağlık kurullarında yapılır. Bu muayenede, personelin sınıf ve branşlarıyla ilgili sağlık nitelikleri gözönünde bulundurulur. Bütün sistem muayeneleri ve dişler üzerinde önemle durularak, mikrofilm ve diğer laboratuvar tetkikleri yapılır."

    Madde 17 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Yurt dışına Gönderilecek Deniz ve Sahil Güvenlik Subay, Astsubay ve Öğrencilerine Yapılacak İşlem

       Madde 57 - Yurt dışına gönderilecek Deniz ve Sahil Güvenlik subay, astsubay ve öğrencilerine bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi hükümleri uygulanır."

    Madde 18 - Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Denizaltıcı personel her yıl tam teşekküllü asker hastanesi sağlık kurullarında muayene ettirilir. Bu muayenelerde, 58 inci maddede belirtilen sağlık niteliklerini kaybetmiş oldukları saptananlar denizaltı sınıfından çıkarılır."

    Madde 19 - Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 60 - Denizaltıcılık veya dalgıçlıktan geçici veya sürekli ayrılma kararları İSTANBUL/Kasımpaşa Asker Hastanesi ile KOCAELİ/Gölcük Asker Hastanesi tarafından verilir. Denizaltıcılık ve dalgıçlık için itiraz ve kontrol muayeneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı emrindeki askerî hastaneler tarafından sağlanır. Anlaşmazlık ve karar aykırılığında kesin karar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulu tarafından verilir.

       Kurbağa adamların her türlü sağlık kurulu muayeneleri; Kasımpaşa ve Gölcük Asker Hastanelerinde yapılır."

    Madde 20 - Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Dalgıç eğitimi için seçilecek personelin sağlık kurul muayeneleri; asker hastanelerince, basınç odası basınç testleri; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı Deniz ve Sualtı Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yapılır. Dalgıç eğitimi için seçilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır."

    Madde 21 - Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Bütün dalgıçların senelik sağlık muayeneleri 61 inci maddede bulunan standartlara göre, tam teşekküllü asker hastaneleri sağlık kurulları tarafından büyük bir dikkatle yapılır. Bu muayenelerde bütün laboratuvar tetkiklerine önem verilir. Muayeneler sırasında, dalgıçlık sağlık niteliklerini kaybettiği tespit edilenler Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik kara teşkillerine veya diğer görev yerlerine atanır."

    Madde 22 - Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı uçucu adaylarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki uçucuların sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uçucu adayları için ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçucu adaylarına uygulanan sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanır.

       Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Harita Genel Komutanlığı uçucu adayları için; uçucu adayı uçuculuk sağlık niteliğini kaybettiğinde, Hava Sağlık Muayene Merkezleri tarafından "Uçucu Yetiştirilmeye Elverişli Değildir" kararı verilir ve uçucu adayları hakkında bu Yönetmeliğin 1 ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerine göre işlem yapılır."

    Madde 23 - Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (A) alt bendinin (b) ve (c) paragrafları, (B) alt bendinin (c) paragrafı ile (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "(b) Yıllık periyodik kontrol muayenesi: Pilotlar, silah sistem ve uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) personeli, her yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yapılacak bir program dahilinde Eskişehir, Etimesgut, İzmir Güzelyalı ve Merzifon Asker Hastanesi Hava Sağlık ve Muayene Merkezlerinde periyodik kontrol muayenesine tabi tutulur.

       (c) Beş yılda bir yapılacak periyodik kontrol muayenesi ve fizyolojik eğitim: Pilotlar, silah sistem ve uçuş ekibi (arama ve kurtarma ihtisaslı personel dahil) personelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak bir program dahilinde, beş yıllık periyodik kontrol muayeneleri; Eskişehir Asker Hastanesince, fizyolojik eğitimleri; Eskişehir'deki Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığınca, bu konuda yürürlüğe konulacak özel yönerge esaslarına göre yapılır. Fizyolojik eğitimlerini tamamlamış olanlara fizyolojik eğitim kartı verilir."   

       "(c) Beş yılda bir yapılacak periyodik kontrol muayenesi ve fizyolojik eğitim : Pilotların Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yapılacak bir program dahilinde, beş yıllık periyodik kontrol muayeneleri; Eskişehir Asker Hastanesi Hava Sağlık Muayene Merkezince, fizyolojik eğitimleri; Eskişehir'deki Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığınca, bu konuda yürürlüğe konulacak özel yönerge esaslarına göre yapılır. Fizyolojik eğitimlerini tamamlamış olanlara fizyolojik eğitim kartı verilir."

       "5) Yetişmiş uçucular, fizyolojik eğitim için Eskişehir'deki Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanlığına, komutanlıklarınca düzenlenen kıt'a anketi ile birlikte gönderilirler. Anket içeriği, yönergede belirlenir."

    Madde 24 - Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 71 - Hava Sağlık ve Muayene Merkezlerinin düzenlediği istirahat, geçici uçuştan men veya uçuşa elverişlilik raporları o merkezin baştabipliğince, uçuşa elverişsizlik raporları ise Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca onaylanır. Sınıf değişikliğini gerektiren raporların son onay makamı, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığıdır.

       Hava Sağlık ve Muayene Merkezlerince verilen raporların en son onay makamı tarafından onaylanıp ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edildiği veya karar onay makamlarınca tatminkar bulunmadığı takdirde ya da herhangi bir ihbarda, uçucu Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca, birinci kontrol muayenesi için diğer bir Hava Sağlık ve Muayene Merkezine gönderilir. Yapılan ilk muayenenin kararı ile sonraki kontrol muayenesi arasında uyumsuzluk bulunmazsa karar kesinlik kazanır. Kararlar arasında uyumsuzluk bulunursa; uçucu, ikinci kontrol muayenesi için üçüncü bir Hava Sağlık ve Muayene Merkezine gönderilir. Bu merkezin kararı önceki iki karardan hangisine uyuyorsa ona göre işlem yapılır. Şayet ikinci kontrol muayenesi sonucu düzenlenen rapor ile önceki iki rapor arasında tanı ve karar bakımından bir uyumsuzluk görülürse; raporlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Bu makam ilgiliyi, kesin kararlı raporun düzenlenmesi için Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulu muayenesine gönderir. Bu Kurulca düzenlenen rapor üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Rapor kararı kesindir. Bu raporların onayı, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığınca yapılır."

    Madde 25 - Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Harita Genel Komutanlığında Uçuş Ekibi Personelinin Sağlık Nitelikleri"

       "Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Harita Genel Komutanlığında görevli uçuş ekibi personeline (silahçı, uçuş makinisti, uçuş operatörü ve benzeri), görevli olarak uçan personelin sağlık nitelikleri uygulanır."

    Madde 26 - Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Bu personel kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanacak yönergelerdeki esaslara göre; her yıl birliklerinde iki uçuş tabibi ve bir diş tabibinden oluşan geçici sağlık kurullarınca, beş yılda bir Hava Sağlık ve Muayene Merkezlerince muayene ve kontrol edilirler. İlk muayenelerinde ve beş yılda bir yapılacak muayenelerde fizyolojik eğitime de tabi tutulurlar."

    Madde 27 - Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 75 - Kara, Deniz Kuvvetleri, Jandarma ile Sahil Güvenlik ve Harita Genel Komutanlıklarına seçilecek pilot adaylarına yaş ve yaşa tekabül eden beden ölçüleri hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesi esasları uygulanır."

    Madde 28 - Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Türk Silahlı Kuvvetlerine nakledilecek sivil personelin sağlık yeteneği, yapacakları göreve engel olmayacak, rahatsızlığı zamanla artmayacak nitelikte olmalı ve bu nitelikteki adaylardan, HIV enfeksiyonu, kronik Hepatit B ve C enfeksiyonu, sekelli veya sekelsiz iyileşmiş veya aktif tüberküloz, sifiliz ve diğer kronikleşme özelliğinde bulaşıcı hastalıkları bulunmamalı ve refraksiyon değerleri A diliminde olmak şartıyla görmeleri her iki gözde de tashihle tam olmalıdır. Sivil personelin sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonunda alacakları raporlar; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca; Millî Savunma Bakanlığı karargâhı ve bağlılarına girecek sivil personelin raporları, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığınca onaylanır. Sivil personelin sağlık yetenekleri askerî hastanelerin sağlık kurullarınca Hastalık ve Arızalar Listesinin ilgili maddeleri kullanılarak belirlenir. Sivil personel hastanelere sevk edilirken; sevki yapan makamlar tarafından sevk edilen personelin sınıfı, branşı ile sınıfına karşılık gelen varsa subay sınıfı, yoksa personelin görevinin fikir ya da beden ağırlıklı mı olduğu sevk belgelerinde belirtilir. Sivil personelin rapor kararları sivil görev ve mesleğine göre bu Yönetmeliğin Subay ve Astsubay Sınıflandırma Çizelgelerinde karşılığı bulunan sınıfın subay sütununa göre; karşılığı bulunan bir sınıf yoksa ve personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa personel sınıfına göre; beden ağırlıklı işlerde görev yapacaksa teknisyen sınıfına göre işlem görür ve bu sınıflarda artı (+) işaretli olanlar göreve alınır, eksi (-) işaretli olanlar göreve alınmazlar."

    Madde 29 - Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Madde 87 - Sivil personel hakkında düzenlenen oniki aya (oniki ay dahil) kadar istirahat raporları hastane baştabipliği tarafından; oniki aydan daha uzun süreli istirahat raporları Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından; kesin işlem kararlı ve "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru Olarak Görev Yapamaz" raporları Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanır."

    Madde 30 - Aynı Yönetmeliğin eki Açıklama Kısmının birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "1. Sınıflandırma Çizelgeleri 1 ve 2 numaralı olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Bu çizelgelerde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bütün sınıflar belirtilmiş ve Hastalık ve Arızalar listesindeki maddelerle bu maddelerdeki A, B ve D dilimleri ve bu dilimlerdeki fıkralar sıralanmıştır. Sınıflandırma Çizelgelerindeki artı (+) işaretleri general, amiral, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların o sınıfta görev yapacaklarını, çarpı (x) işaretleri sınıflarında kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yönergelerde belirtilecek olan kadro görev yerlerinde görev yapacaklarını, eksi (-) işaretleri general ve amirallerin fiili kıt'a komutanlığı görevini yapamayacaklarını, buna mukabil yönetim, idari ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görevlerini yapabileceklerini, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların ise sınıflarında görev yapamayacaklarını belirtir.

       2. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline Sınıflandırma Çizelgeleri ile beraber, ayrıca bu Yönetmeliğin Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik ile Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bölümlerinde belirtilen sağlık nitelikleri hükümleri gereğince işlem yapılır."

    Madde 31 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amiral, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların hastalık ve arızalarına göre görevlendirilecekleri sınıfları gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinin çizelge başlıkları "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı Amiral, Üstsubay, Subay, Yedek Subay ve Astsubaylarının Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesi" olarak, 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinin çizelge başlıkları "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı Amiral, Üstsubay, Subay, Yedek Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesi" olarak değiştirilmiş ve 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerindeki "SINIFLAR" bölümünde yer alan "DENİZ" sütunu "DENİZ/SAHİL GÜVENLİK" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 32 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar