KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    (Değişik başlık: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./1. md.) Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin Ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik

    Kültür ve Turizm Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 15/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26463

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

       Amaç   

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) (Değişik fıkra: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./2. md.) Bu Yönetmelik, yerel yönetimlerin, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

       (2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (Değişik madde: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./3. md.)

    (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

    b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

    c) Etkinlik raporu: İl Müdürlüklerince, yardım yapılacak teşekküllerin etkinliklerine ilişkin, faaliyetin izlenmesini ve sonuç raporunun incelenmesini müteakip düzenlenecek raporu,

    ç) İl Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

    d) Komisyon: Değerlendirme komisyonunu,

    e) Müsteşar: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarını,

    f) Proje: Kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak amacıyla teşekküllerce gerçekleştirilecek her bir faaliyeti,

    g) Sonuç raporu: Yardım yapılacak teşekküllerce etkinliklerine ilişkin İl Müdürlüklerine ibraz edecekleri bilgi, belge, kayıt ve harcama belgeleri ile birlikte düzenlenecek raporu,

    ğ) Teşekkül: Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek ve vakfı,

    h) Yardım: Bakanlık bütçesinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,

    ı) Yerel yönetim: Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve il özel idarelerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yardım Yapılma Esasları

       Yardım yapılabilme şartları

       Madde 5 - (1) Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için;

       a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

       b) Projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması,

       c) Dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olması,

       ç) Teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması,

       d) Dernek veya vakfın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflardan olmaması,

       e) Teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,

       gerekir.

       Yardım yapılabilecek etkinlikler

       Madde 6 - (1) Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımda bulunulabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Başvuru, Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Ölçütleri

       Başvuru

       Madde 7 - (Değişik madde: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./4. md.)

    (1) Başvuru, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne yapılır:

    a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,

    b) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,

    c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,

    ç) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,

    d) Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi,

    e) Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, etkinlik tarihinden önce yeni tarihli detaylı etkinlik programı ve mülki idare amirliğinden yeniden alınacak izin belgesi.

       Değerlendirme komisyonu (Değişik başlık: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./5. md.)

    Madde 8 - (Değişik madde: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./5. md.)

    (1) İl Müdürlüklerince Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı Müsteşar başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır.

    (2) Komisyon üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. Komisyon ayda bir kez toplanır. Komisyon kararı Bakan Onayına sunulur, Komisyonca karara bağlanan projeler tekrar değerlendirmeye alınmaz, her ay o aya ait gerçekleştirilecek etkinlikler değerlendirilir.

       Değerlendirme ölçütleri

       Madde 9 - (1) Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:

       a) Projenin kültür, sanat ve turizm değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi.

       b) Teşekkülün sahip olduğu alt yapı, tesis ve donanım.

       c) Projenin gerçekleştirileceği yöredeki ulaşım imkanları.

       ç) Projenin gerçekleştirileceği yöredeki konaklama kapasitesi.

       d) Projenin sosyo-kültürel gelişime katkısı.

       e) Varsa, daha önceki proje ve faaliyetlerin uygulanmasındaki başarı derecesi.

       (2) (Mülga fıkra: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./6. md.)

       (3) Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak projelere öncelik verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Protokol, Yardımın Gönderilme, İzlenme ve Denetlenme Şekli

       Protokolde yer alacak hususlar

       Madde 10 - (1) (Değişik fıkra: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./7. md.) Bakan tarafından onaylanan yardımlar, etkinlik raporlarının ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmesi, gerekli incelemelerin tamamlanması ve protokol yapılmasını müteakip ödenir. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek projelerde ise etkinlik raporlarının ilgili Genel Müdürlüğe ulaşması beklenmeksizin gerekli incelemelerin tamamlanması ve protokol yapılmasını müteakip ödeme yapılabilir.

       (2) Protokolde yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

       a) Taraflar,

       b) Teşekkülün kanuni tebligat adresi,

       c) Etkinliğin adı, tarihi, yeri,

       ç) Yardım miktarı,

       d) Protokole uygun davranılmaması halinde uygulanacak müeyyideler,

       e) Bakanlığın denetim yetkisi,

       f) Gerekli görülen diğer hususlar.

       Yardımın gönderilme şekli

       Madde 11 - (1) Yardım, projeyi sunan teşekkülün banka hesap numarasına yatırılır.

       Yardımın kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi

       Madde 12 - (1) Teşekküller, yardımları veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

       (2) (Değişik fıkra: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./8. md.) Teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüğü personelince izlenir, teşekküller tarafından düzenlenen sonuç raporlarının ve harcama belgelerinin İl Müdürlüğüne ibrazından sonra etkinlik raporu ile birlikte protokol imzalatılarak ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir. Etkinliklerin izlenememesi halinde yardımların amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını tespit için; projelere ilişkin bilgi, belge, kayıt ve raporlar ile basında çıkmış haber veya görüntülü dijital dokümanlar esas alınarak etkinlik raporu hazırlanır.

    (3) (Değişik fıkra: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./8. md.) Teşekküller, sonuç raporlarını projelerinin bitimini müteakip en geç 10 gün içerisinde İl Müdürlüklerine teslim etmek zorundadırlar.

       (4) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

       (5) (Mülga fıkra: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./8. md.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Teşekküllerin yükümlülükleri

       Madde 13 - (1) Teşekküller aşağıda belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

       a) Projelere ilişkin olarak hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde "Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla" ibaresini bulundurmak.

       b) Projeye ilişkin giderleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya fatura yerine geçen vesikalarla yapmak ve bu vesikaları gerektiğinde ibraz etmek üzere dosyasında hazır bulundurmak.

       Yardımların kamuoyuna duyurulması

       Madde 14 - (1) Bakanlık, yardım yapılan teşekküllerin isimlerini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar resmi internet sitesinden ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurur.

       Yardımın geri alınması

       Madde 15 - (1) Teşekküller; yardım konusu projenin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmadığının tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun teşekküle tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, Bakanlığa yardım tutarını aynen iade etmek zorundadır.

       (2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgili teşekkülden tahsil edilir.

       (3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekküller, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

       Sekretarya hizmetleri

       Madde 16 - (1) Yardımlara ilişkin sekretarya hizmetleri, bütçesinden yardım yapılacak Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

       Geçmiş yılda başlamış projeler

       Geçici Madde 1 - (1) Özel tiyatroların 2006-2007 sanat sezonu için bu Yönetmeliğin yayımından önce yapmış oldukları başvurular, bu Yönetmeliğin yayımını izleyen on gün içinde başvurularını yenilemeleri halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Bu kapsamdaki özel tiyatrolar, sürmekte olan ve geçen yıl bildirdikleri projeleri için destek alabilecekleri gibi, istedikleri takdirde projelerinde değişiklik yapabilir veya yeni proje sunabilirler.

    Mevcut başvurular

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./9. md.)

    (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerince değerlendirilir.

    Özel tiyatrolara yapılacak başvurular

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 09/02/2012 - 28199 S.R.G. Yön./9. md.)

    (1) Özel tiyatroların başvuruları, özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin münhasır Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar bu maddenin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerince değerlendirilir.

       Yürürlük

       Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar