TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı Mal Ve Hizmet Alımları İle Yapım İşleri Hakkında Yönetmelik

    Başbakanlıktan:

    Resmi Gazete Tarihi : 10/02/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26430

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç ve kapsam

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının faaliyetleriyle ilgili, Türk veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerden yapacağı her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Dayanak

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 11 inci ve 13 üncü maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Ajans: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansını,

       b) Başkan: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanını,

       c) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Ajansın yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Ajanstan danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

       ç) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, etüt ve proje, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

       d) Hizmet Sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

       e) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

       f) İhale Dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

       g) İhale Yetkilisi: Ajansa aktarılan bütçe sınırları içerisinde, her türlü mal ve hizmet alımı, satımı, kiralanması ve yapım işlerine karar verme ve bu konularda harcama yapma yetkisine ve sorumluluğuna sahip Başkanı veya Başkanın yetki devrinde bulunduğu kişiyi,

       ğ) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

       h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

       ı) Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklıklarını veya konsorsiyumları,

       i) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazılı anlaşmayı,

       j) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin olarak Ajans ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

       k) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

       l) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılan ihalelerde isteklinin Ajansa sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

       m) Yapım: Bina, spor tesisi, alt yapı gibi her türlü inşaat işleri ile benzeri yapım işlerini,

       n) Yapım Müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

       o) Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

       ö) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

       ifade eder.

       Temel ilkeler

       Madde 4 - (1) Ajans, bu Yönetmeliğe göre yapılan ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

       (2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz.

       İhale komisyonu

       Madde 5 - (1) İhale, Başkan tarafından bu amaçla oluşturulan komisyonlar eliyle yürütülür.

       (2) Komisyonlar, biri başkan olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyeden kurulur. İşin büyüklüğünün ve niteliğinin gerektirdiği hâllerde komisyonların üye sayısı Başkan tarafından artırılabilir.

       (3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

       (4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

       İhale işlem dosyası

       Madde 6 - (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metni, adaylar veya istekliler tarafından sunulan teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhaleye Katılım Kuralları

       Yaklaşık maliyet

       Madde 7 - (1) İhale konusu işin niteliğine göre yaklaşık maliyet; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve meslek kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatları veya listelerine, genel tarifelere, bilirkişilerin hesap veya tahminlerine ve piyasa rayiçlerine göre, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan belge alınarak ve fiyatlar göz önünde bulundurularak Katma Değer Vergisi hariç hesaplanır ve saptanır.

       (2) Ancak, ivedi hâller ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması veya sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle yaklaşık maliyetin belirlenemediği işlerde, ihale onayında açıklanmış olmak kaydıyla, yaklaşık maliyet belirlenmeyebilir.

       (3) Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreciyle resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

       İhaleye katılımda yeterlik kuralları

    Madde 8 - (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak bilgi ve belgeler istenebilir. Bilgi ve belge istenmesi hâlinde, bunlar ihale şartnamesinde belirtilir.

       İhaleye katılamayacak olanlar

       Madde 9 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

       a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

       b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

       c) İhale yetkilisi ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

       ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

       d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

       e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortaklığı bulunan şirketler.

       (2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

       (3) Yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları da gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

       Şartnameler

       Madde 10 - (1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin Ajans tarafından hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle Ajans tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

       İhale ilan süreleri ve kurallar

       Madde 11 - (1) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az 15 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve/veya Resmî Gazete'de ve Ajansın internet sayfasında en az bir gün ilan edilerek duyurulur.

       İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

       Madde 12 - (1) İhale ilanlarında aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur.

       a) Ajansın adı, adresi, telefon ve faks numarası,

       b) İhalenin adı, niteliği, türü ve tutarı,

       c) Mal alım ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde işin yapılacağı yer ile süresi,

       ç) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

       d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınabileceği,

       e) Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

       f) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği, açılış yeri ve saati,

       g) İhalenin özelliğine göre gerekli görülecek diğer hususlar.

       İhale dokümanlarının verilmesi

       Madde 13 - (1) İhale dokümanları Ajansta bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde, Ajans tarafından tespit edilir.

       Ortak girişim

       Madde 14 - (1) Ortak girişimler, Ajansın açacağı her türlü ihaleye teklif verebilir.

       Ön ödeme yapılması

       Madde 15 - (1) Sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla, yükleniciye teminat karşılığında sözleşme bedelinin %30'una kadar ön ödeme yapılabilir.

       (2) Ön ödeme, yapılmasını izleyen hak edişlerden kesilerek mahsup edilir ve ön ödeme bakiyesi, oranına bakılmaksızın son hak edişten tümüyle kesilir. Son hak ediş tutarı ön ödeme bakiyesini karşılamadığı takdirde ön ödeme bakiyesi, ön ödeme teminat mektubundan mahsup edilir.

       (3) Hak edişlerden yapılacak ön ödeme mahsubunun oranı, verilen ön ödeme oranının %50 fazlasıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satın Alma Usulleri

       Satın almayı başlatma süreci ve satın alma (sarf) onayı

       Madde 16 - (1) Satın alınması planlanan mal, hizmet veya yapım işi için, talep eden birim Satın Alma Talep Formunu (Ek-1) doldurarak yeterli ödeneğin bulunduğunu onaylatmak üzere muhasebeden sorumlu birime teslim eder. Bu formda bildirilen yaklaşık maliyet, talep birimi tarafından Fiyat Teklif Formuna (Ek-2) uygun olarak yazılı şekilde tespit edilir. Yaklaşık maliyetin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi esastır.

       (2) Öngörülen bütçe kalemi ve kullanılabilir ödenek miktarı için muhasebeden sorumlu birim, Satın Alma Talep Formunda uygunluk/uygunsuzluk görüşünü bildirir.

       (3) İhale/Harcama Onay Belgesinde (Ek-3); ihale veya harcama konusu işin türü, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti/tahmini bedeli, varsa proje numarası, satın alma usul ve şekli, bütçe ödenek tertibi ile diğer gerekli hususlar belirtilir.

       Uygulanacak satın alma usulleri

       Madde 17 - (1) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

       a) Açık ihale usulü,

       b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

       c) Pazarlık usulü,

       ç) Doğrudan temin usulü;

       1) Doğrudan temin yoluyla satın alma usulü,

       2) Kamu kurum ve kuruşlarından doğrudan temin yoluyla satın alma usulü.

       Açık ihale usulü

       Madde 18 - (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

       Belli istekliler arasında ihale usulü

       Madde 19 - (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

       (2) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilir.

       Pazarlık usulü

       Madde 20 - (1) Pazarlık usulü; ihtiyaç duyulan bir malın, belli bir şekle bağlı olmaksızın, işin nitelik ve gereğine göre en az üç istekliden yazılı teklif alınmak ve bedel ile tercih nedenleri belirtilmek (fiyat, kalite, standart, teslim süresi, servis hizmetleri, eğitim, yedek parça, garanti koşulları, uyumluluk gibi tüm ölçütler) üzerinde istekli ile ihale komisyonu arasında yapılacak müzakereler sonucu anlaşmak suretiyle yapılan satın alma yöntemidir.

       (2) Pazarlık sonucu uygun görülen teklif, tercih nedenleri belirtilmek suretiyle tutanakla karara bağlanır.

       (3) Ajans tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda, pazarlık usulüyle ihale yapılabilir.

       (4) İhale konusu mal ve hizmet alımı ile yapım işinin hemen teslim edilmesi ya da sözleşme imzalama süresi içinde teslim edilmesi hâllerinde sözleşme yapılması zorunluluğu yoktur.

       Doğrudan temin yoluyla satın alma usulü

       Madde 21 - (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin yoluyla satın alınması usulüne başvurulabilir.

       a) İhtiyacın istenilen nitelikte sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin Başkan tarafından tespit edilmesi,

       b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaçla ilgili özel bir hakka sahip olması,

       c) Ajansın mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı aşmayan sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

       ç) Acil ihtiyaç duyulan kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi bakım, onarım, eğitim, müfredat geliştirme yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film, çiçek, yiyecek-içecek, kontrollük, tercümanlık, sigorta gibi özel nitelikli mal veya hizmetlerin satın alınması,

       d) Temsil, ağırlama ve organizasyon faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

       e) Reklam ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili alımlar,

       f) Ajansın ihtiyacına uygun taşınmaz mal satın alınması veya kiralanması,

       g) Türk veya yabancı uyruklu avukat, avukatlık bürosu ve uzman kişilerden sahalarıyla ilgili hizmet alımları.

       (2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurulması, ilan yapılması ve sözleşme imzalanması zorunlu değildir. İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

       Kamu kurum ve kuruluşlarından doğrudan temin yoluyla satın alma usulü

       Madde 22 - (1) İşin gereği ve özelliği dikkate alınarak aşağıda gösterilen kurum ve kuruluşlardan yapılacak mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, doğrudan temin yoluyla satın alma usulüne başvurulması suretiyle yapılabilir.

       a) Merkezi yönetim bütçe kanunu kapsamına giren idareler ile bunlara bağlı döner sermayeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların ortaklıkları,

       b) Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ile bu kuruluşlara ait olan ortaklık ve müesseseler,

       c) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip fonlar, kamu bankaları ve diğer kurum ve kuruluşlar,

       ç) Kamu kurum ve kuruluşu sayılmamakla birlikte sermayesinin en az %51'i doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ve kamu kuruluşu gibi hizmet gören diğer kuruluşlar.

       Geçici teminat

       Madde 23 - (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

       (2) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan alımlar ile doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda geçici teminat alınmaz.

       Teminat olarak kabul edilecek değerler

       Madde 24 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

       a) Tedavüldeki Türk parası,

       b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

       c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

       ç) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları.

       (2) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz. Bunların muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

       (3) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra muhasebe birimine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale, üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

       (4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

       Teminat mektupları

       Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar geçerlidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi

       Tekliflerin alınması ve açılması

       Madde 26 - (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Ajansa verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

       (2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilmez ve tamamlanmaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

       Tekliflerin değerlendirilmesi

       Madde 27 - (1) İhale komisyonunun talebi üzerine Ajans, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

       (2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, Ajans tarafından belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

       (3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde aritmetik hata bulunması hâlinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazıyla bildirilir. İstekli, düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen iki iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

       Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

       Madde 28 - (1) İhale komisyonu kararı üzerine Ajans, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde bu durum bütün isteklilere derhâl bildirilir. Ajans, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez; ancak, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

       İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

       Madde 29 - (1) İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

       (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde ihale dokümanında parasal değer olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değer olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.

       (3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

       (4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

       (5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

       (6) İhale yetkilisi, ihale karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

       (7) İhale; kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.

       Sözleşmeye davet

       Madde 30 - (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    Sözleşmelerin düzenlenmesi

    Madde 31 - (1) Sözleşmeler, Ajans tarafından hazırlanır.

       Sözleşmelerde yer alması zorunlu hususlar

       Madde 32 - (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde, aşağıda belirtilen ve işin niteliğine uygun düşen hususlara yer verilmesi zorunludur.

       a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı ile hizmetlerde iş tanımı,

       b) Ajansın adı ve adresi,

       c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı ile tebligata esas adresi,

       ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar,

    d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi,

       e) Ödeme yeri ve şartlarıyla ön ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa şartları ve miktarı,

       f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

       g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı,

       ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

       h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

       ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

       i) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

       j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

       k) Gecikme hâlinde alınacak cezalar,

       l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

       m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

       n) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar,

       o) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

       ö) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

       p) Yüklenicinin sözleşme konusu işle ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

       r) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

       s) Anlaşmazlıkların çözüm yolları.

       Kesin teminat

       Madde 33 - (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

       (2) Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi hâlinde de artış tutarı üzerinden aynı oranda ek kesin teminat alınır.

       Teminat alınması zorunlu olmayan durumlar

       Madde 34 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde, pazarlık yoluyla ve/veya sözleşme yapılmasına gerek görülmeyen ve kısa sürede sonuçlandırılacak satın almalarda geçici ve kesin teminat istenmeyebilir.

       Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

       Madde 35 - (1) İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

       (2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Ajans, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre sözleşme imzalayabilir. Ancak, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 30 uncu maddede belirtilen şekilde tebligat yapılması gerekir.

       (3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

       Ajansın sözleşmeyi feshetmesi

       Madde 36 - (1) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Ajansın en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

       Denetim, muayene ve kabul işlemleri

       Madde 37 - (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, Ajansça kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Ajansa teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılmaz.

       (2) Ancak; sözleşmesinde hüküm bulunması hâlinde, imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmamak üzere, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, Ajans tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

       (3) Muayene ve kabul komisyonu sözleşmede öngörülen süre içinde işi inceler; kabul işleminin yapılmasında bir engel bulunmağını tespit ederse Geçici/Kesin Kabul Tutanağına (Ek-4) uygun bir tutanak doldurup imzalar. Tutanak, satın almadan/ihaleden sorumlu birime teslim edilir.

       (4) Muayene ve kabul tutanağı ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul yapılmış sayılır.

       (5) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasaklama ve Diğer Hususlar

       İhalelere katılmaktan yasaklanma

       Madde 38 - (1) İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

       a) Hile, vaat, tehdit, sahtecilik, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, rekabeti veya isteklilerin ihale kararını etkileyecek benzeri hareketlerde bulunmak,

       b) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu iş yapmak,

       c) Taahhüdünü yerine getirirken Ajansa zarar vermek,

       ç) Bilgi ve deneyimini Ajansın zararına kullanmak,

       d) Gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa etmek.

       (2) Yukarıda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, fiil veya davranışların özelliğine göre ihale yetkilisi tarafından en geç bir ay içinde, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar Ajans ihalelerine katılma yasağı verilir. Yasaklama süresi, yasak fiil veya davranışların tespit edildiği tarihten itibaren başlar.

       İstekli ve yüklenicilerin cezaî sorumluluğu

       Madde 39 - (1) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ceza kovuşturması yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

       Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

       Madde 40 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreciyle ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mâli yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

       Madde 41 - (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması hâlinde artışa konu olan iş;

       a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

       b) Ajansı külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

       şartlarıyla mal ve hizmet alımlarında sözleşme bedelinin %20'sine, yapım işlerinde sözleşme bedelinin %30'una kadar oran dâhilinde, sözleşme ve şartnamesine hüküm konulmuş olması kaydıyla, süre hariç, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

       (2) İşin bu şartlar altında da tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesap, genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, bu durumda işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

       (3) Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır.

       Uluslararası anlaşmalar

       Madde 42 - (1) Uluslararası kuruluşlarca sağlanan dış kredi ve finansmanla yapılacak işlerde varsa ilgili uluslararası kuruluşların konuyla ilgili düzenlemelerine uyulur.

       Satın alma usullerinde uyulması zorunlu diğer kurallar

       Madde 43 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

       a) Ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

       b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

       c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

       ç) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen usulle yapılacak harcamaların toplamı, Ajansın o yılki malî yıl bütçesinde mal ve hizmet alımı ile yapım işleri için tahsis edilen toplam ödeneğin %50'sini, Başbakanın yazılı Olur'u olmadıkça aşamaz.

       Süreler

       Madde 44 - (1) Uluslararası ihalelerde bu Yönetmelikte belirtilen sürelere, on iki günü geçmemek üzere süre eklenebilir.

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

       Madde 45 - (Mülga madde: 28/11/2008- 27068 S.R.G Yön/1.mad.)    

       Yürürlük

       Madde 46 - (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 47 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar