TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı Muhasebe Yönetmeliği

    Başbakanlıktan:

    Resmi Gazete Tarihi : 25/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26414

    BİRİNCİ BÖLÜM . Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; malî tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Ajans: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansını,

       b) Başkan: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanını,

       c) Öz Kaynak: Ajansın varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

       ç) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

       d) Gider: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

       e) Malî Yıl: Takvim yılını,

       f) Faaliyet Dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

       g) Hesap Dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yevmiye Sistemi, Defter Kayıtları, Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri ile

    Genel Yönetim Muhasebe Standartları, Kuralları ve Uygulanması

       Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır;

       a) Yevmiye Defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve müteselsil numara sırasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.

       b) Büyük Defter: Yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

       c) Yardımcı Hesap Defterleri: Hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

       Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları

       Madde 6 - (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre ve maddeler hâlinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

       (2) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında "1" den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.

       (3) Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç ve alacak eşitliği bulunur.

       (4) (Değişik fıkra: 27/06/2009 - 27271 S.R.G Yön\1.md) Nakden veya mahsuben yapılan harcamalar ile diğer işlemler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 "Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Tahsil Fişi", EK-2 "Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Tediye Fişi" ve EK-3 "Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mahsup Fişi" ile muhasebeleştirilir.

       (5) (Değişik fıkra: 27/06/2009 - 27271 S.R.G Yön\1.md) Malî yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilanço ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek "1" yevmiye numaralı muhasebeleştirme belgesiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebeleştirme belgesine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra hesap yılı işlemlerinin kaydına başlanır.

       Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartları, kuralları ve uygulanması

       Madde 7 - (1) Ajansın muhasebesi, 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları tablosu, varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümünde belirlenen muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hesap Planı

       Hesap planı

       Madde 8 - (1) Ajansın hesap planı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde yer alan ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibarıyla belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       Aktif Hesaplar

       1 Dönen Varlıklar

       10 Hazır Değerler

       100 Kasa Hesabı

       101 Alınan Çekler Hesabı

       102 Banka Hesabı

       103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

       104 Proje Özel Hesabı

       105 Döviz Hesabı

       106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

       108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

       11 Menkul Kıymet ve Varlıklar

       112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı

       117 Menkul Varlıklar Hesabı

       118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

       12 Faaliyet Alacakları

       120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

       126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

       127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

       128 Şüpheli Alacaklar Hesabı

       129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

       14 Diğer Alacaklar

       140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

       15 Stoklar

       150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

       157 Diğer Stoklar Hesabı

       158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

       16 Ön Ödemeler

       160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

       161 Personel Avansları Hesabı

       166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı

       18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

       180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

    181 Gelir Tahakkukları Hesabı

       19 Diğer Dönen Varlıklar

       190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı

       191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı

       197 Sayım Noksanları Hesabı

       198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

       2 Duran Varlıklar

       25 Maddi Duran Varlıklar

       252 Binalar Hesabı

       253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

       254 Taşıtlar Hesabı

       255 Demirbaşlar Hesabı

       257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

       26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

       260 Haklar Hesabı

       263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

       264 Özel Maliyetler Hesabı

       268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

       28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

       280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

       281 Gelir Tahakkukları Hesabı

       29 Diğer Duran Varlıklar

       294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

       297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

       299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

       Pasif Hesaplar

       3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

       30 Kısa Vadeli İç Malî Borçlar

       303 Kamu İdarelerine Malî Borçlar Hesabı

       32 Faaliyet Borçları

       329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

       33 Emanet Yabancı Kaynaklar

       330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

       333 Emanetler Hesabı

       34 Alınan Avanslar Hesabı

       340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

       349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

       36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

       360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

       361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

       37 Borç ve Gider Karşılıkları

       372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

       379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

       38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

       380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

       381 Gider Tahakkukları Hesabı

       39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

       391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı

       397 Sayım Fazlaları Hesabı

       399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

       4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

       40 Uzun Vadeli İç Malî Borçlar

       403 Kamu İdarelerine Malî Borçlar Hesabı

       42 Faaliyet Borçları

       429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

       43 Diğer Borçlar

       430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

       44 Alınan Avanslar

       440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

       449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

       47 Borç ve Gider Karşılıkları

       472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

       479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

       48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

       480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

       481 Gider Tahakkukları Hesabı

       49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

       499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

       5 Öz Kaynaklar

       50 Net Değer

       500 Net Değer Hesabı

       52 Yeniden Değerleme Farkları

       522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

       57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları

       570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

       58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları

       580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

       59 Dönem Faaliyet Sonuçları

       590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

       591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

       6 Faaliyet Hesapları

       60 Gelir hesapları

       600 Gelirler Hesabı

       63 Gider hesapları

       630 Giderler Hesabı

       69 Faaliyet Sonuçları

       690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

       (2) İhtiyaç duyulduğunda hesap planında belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Ajans yetkilidir.

       1 Dönen varlıklar

       Madde 9 - (1) Dönen varlıklar ana hesap grubu, nakit olarak bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla faaliyet dönemi içinde tahsil edilmesi öngörülen alacak unsurlarını kapsar.

       (2) Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet alacakları, diğer alacaklar, stoklar, ön ödemeler, gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ve diğer dönen varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

       10 Hazır değerler

       Madde 10 - (1) Hazır değerler hesap grubu, nakit olarak bankada tutulan değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkânı bulunan varlıkları kapsar.

       (2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       100 Kasa Hesabı

       101 Alınan Çekler Hesabı

       102 Banka Hesabı

       103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

       104 Proje Özel Hesabı

       105 Döviz Hesabı

       106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

       108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

       a) 100 Kasa hesabı

       Bu hesap, Ajansın muhasebe birimince, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Ajansın muhasebe birimine döviz olarak her ne şekilde olursa olsun intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendirilmez.

       b) 101 Alınan çekler hesabı

       Bu hesap, Ajansın muhasebe biriminin yapacağı her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve özel finans kurumları çeklerinin izlenmesi için kullanılır.

       c) 102 Banka hesabı

       Bu hesap, Ajans adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya tahsil için verilen çeklerden tahsil işlemi tamamlananlar ile Ajansın muhasebe birimince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

       ç) 103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-)

       Bu hesap, Ajans hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yaptırılacak ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

       d) 104 Proje özel hesabı

       Bu hesap, dış finansman kaynağından dış proje kredisi olarak Ajans adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya uygun görülen diğer bankalar nezdindeki özel hesaplara aktarılan paralar ve bunlardan kesin veya ön ödeme şeklinde yapılan kullanımlar ile nakden geri alınan tutarlar ve hesap bakiyesinin değerlemesi sonucunda ortaya çıkan kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

       e) 105 Döviz hesabı

       Bu hesap, Ajansın muhasebe birimince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun muhasebe biriminin banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

       f) 106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-)

       Bu hesap, Ajansın muhasebe birimi, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapacakları ödeme ve göndermeler için düzenledikleri döviz gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

       g) 108 Diğer hazır değerler hesabı

       Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır.

       11 Menkul kıymet ve varlıklar

       Madde 11 - (1) Menkul kıymet ve varlıklar hesap grubu, geçici olarak elde tutulan kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, yatırım fonları, altın, gümüş ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para ve pul gibi diğer çeşitli menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Menkul kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar Hesabı

       117 Menkul Varlıklar Hesabı

       118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

       a) 112 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonolar hesabı

       Bu hesap, diğer kamu idarelerince çıkarılan ve Ajansın muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır.

       b) 117 Menkul varlıklar hesabı

       Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun Ajansa ait olarak muhasebe birimine intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır.

       c) 118 Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı

       Bu hesap, Ajansa ait olarak muhasebe birimine intikal eden ve yukarıdaki hesaplarda tanımlanmayan kamu tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar ile diğer menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

       12 Faaliyet alacakları

       Madde 12 - (1) Faaliyet alacakları hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü gelirler, bağış ve yardımlar, hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan alacaklar ile faaliyet dönemini aşmayan bir süreyle tecil veya tehir edilen alacakların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

       126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

       127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

       128 Şüpheli Alacaklar Hesabı

       129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

       a) 120 Gelirlerden alacaklar hesabı

       Bu hesap, mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilen; her türlü gelirler, bağış ve yardım alacakları, hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan alacaklardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

       b) 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı

       Bu hesap, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır.

       c) 127 Diğer faaliyet alacakları hesabı

       Bu hesap, faaliyet alacakları hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır.

       ç) 128 Şüpheli alacaklar hesabı

       Bu hesap, faaliyet alacakları hesap grubunda yer alan alacaklardan ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

       d) 129 Şüpheli alacaklar karşılığı hesabı (-)

       Bu hesap, şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

       14 Diğer alacaklar

       Madde 13 - (1) Diğer alacaklar hesap grubu, faaliyet alacakları hesap grubunda izlenmeyen alacakların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Diğer alacaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

       a) 140 Kişilerden alacaklar hesabı

       Bu hesap, faaliyet alacakları dışında kalan diğer alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

       15 Stoklar

       Madde 14 - (1) Stoklar hesap grubu, Ajansın faaliyetlerinde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme gibi faaliyet dönemi içinde kullanılacak varlıkların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

       157 Diğer Stoklar Hesabı

       158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

       a) 150 İlk madde ve malzeme hesabı

       Bu hesap, Ajansın faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen tüketim mal ve malzemesi ile diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır.

       b) 157 Diğer stoklar hesabı

       Bu hesap, yukarıdaki stok hesabının kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

       c) 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)

       Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve benzeri değişiklikler nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

       16 Ön ödemeler

       Madde 15 - (1) Ön ödemeler hesap grubu, emanet niteliğindeki hesaplardan verilen her türlü avans, kredilerin izlenmesi için kullanılır.

       (2) Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

       161 Personel Avansları Hesabı

       166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı

       a) 160 İş avans ve kredileri hesabı

       Bu hesap, verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır.

       b) 161 Personel avansları hesabı

       Bu hesap, verilen personel avanslarının izlenmesi için kullanılır.

       c) 166 Proje özel hesabından verilen avans ve akreditifler hesabı

       Bu hesap, proje özel hesabından verilen avanslar ve açtırılan akreditifler ile bunlardan yapılan mahsuplar ve nakden iade edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

       18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

       Madde 16 - (1) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

       (2) Bu grupta yer alan hesaplar, dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle ilgilendirilmesini sağlayan kısa vadeli dönem ayırıcı hesaplardır.

       (3) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

       181 Gelir Tahakkukları Hesabı

       a) 180 Gelecek aylara ait giderler hesabı

       Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.

       b) 181 Gelir tahakkukları hesabı

       Bu hesap, faaliyet alacakları, diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

       19 Diğer dönen varlıklar

       Madde 17 - (1) Diğer dönen varlıklar hesap grubu, dönen varlık niteliği taşıyan, fakat yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Diğer dönen varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı

       191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı

       197 Sayım Noksanları Hesabı

       198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

       a) 190 Devreden katma değer vergisi hesabı

       Bu hesap, bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

       b) 191 İndirilecek katma değer vergisi hesabı

       Bu hesap, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında ilgililere ödenen katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

       c) 197 Sayım noksanları hesabı

       Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıklarının, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

       ç) 198 Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı

       Bu hesap, yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıkların kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

       2 Duran varlıklar

       Madde 18 - (1) Duran varlıklar ana hesap grubu, faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

       (2) Duran varlıklar ana hesap grubu; maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer duran varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

       25 Maddi duran varlıklar

       Madde 19 - (1) Maddi duran varlıklar hesap grubu, faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Maddi duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       252 Binalar Hesabı

       253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

       254 Taşıtlar Hesabı

       255 Demirbaşlar Hesabı

       257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

       a) 252 Binalar hesabı

       Bu hesap, Ajansa ait her türlü binalar ile bunların bütünleyici parçaları ve eklentilerinin izlenmesi için kullanılır.

       b) 253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı

       Bu hesap, Ajansın faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan, büro makine ve cihazları hariç her türlü cihazları ile bunların eklentilerinin izlenmesi için kullanılır.

       c) 254 Taşıtlar hesabı

       Bu hesap, Ajansa ait her türlü taşıtların izlenmesi için kullanılır.

       ç) 255 Demirbaşlar hesabı

       Bu hesap, Ajans faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

       d) 257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)   

       Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

       26 Maddi olmayan duran varlıklar

       Madde 20 - (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, Ajansın belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan birikmiş amortismanların kaydı için kullanılır.

       (2) Maddi olmayan duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       260 Haklar Hesabı

       263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı

       264 Özel Maliyetler Hesabı

       268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

       a) 260 Haklar hesabı

       Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.

       b) 263 Araştırma ve geliştirme giderleri hesabı   

       Bu hesap, yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü giderlerden aktifleştirilen kısımların izlenmesi için kullanılır.

       c) 264 Özel maliyetler hesabı

       Bu hesap, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır.

       ç) 268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

       Bu hesap, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

       28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

       Madde 21 - (1) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup gelecek yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

       (2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

       (3) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

       280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

       281 Gelir Tahakkukları Hesabı

       a) 280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı

       Bu hesap, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır.

       b) 281 Gelir tahakkukları hesabı

       Bu hesap, faaliyet alacakları hesap grubunda izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde istenebilir duruma gelecek olan alacakların izlenmesi için kullanılır.

       29 Diğer duran varlıklar

       Madde 22 - (1) Diğer duran varlıklar hesap grubu, duran varlık niteliği taşıyan ve duran varlık hesap gruplarına girmeyen diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesaplarından, bu gruptaki hesaplara aktarılan amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının izlenmesi için kullanılır.

       (2) Diğer duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

       294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

       297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

       299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

       a) 294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı

       Bu hesap, çeşitli nedenlerle kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

       b) 297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı

       Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

       c) 299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

       Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır.

       3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar

       Madde 23 - (1) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.

       (2) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; kısa vadeli iç malî borçlar, faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, alınan avanslar, ödenecek diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

       30 Kısa vadeli iç malî borçlar

       Madde 24 - (1) Kısa vadeli iç malî borçlar hesap grubu, vadesi faaliyet dönemiyle sınırlı; kamu idarelerine olan kısa vadeli borçlar ile kamu idarelerine uzun vadeli borçlardan vadesine bir yıldan az süre kalan borçlara ait anapara tutarları ve kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

       (2) Kısa vadeli iç malî borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

       303 Kamu İdarelerine Malî Borçlar Hesabı

       a) 303 Kamu idarelerine malî borçlar hesabı

       Bu hesap, diğer kamu idarelerine olan kısa vadeli malî borçlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamu idarelerine malî borçlar hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

       32 Faaliyet borçları

       Madde 25 - (1) Faaliyet borçları hesap grubu, mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

       a) 329 Diğer çeşitli borçlar hesabı

       Bu hesap, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

       33 Emanet yabancı kaynaklar

       Madde 26 - (1) Emanet yabancı kaynaklar hesap grubu, yürütülen herhangi bir iş dolayısıyla veya mevzuat gereğince depozito, teminat veya emanet olarak yapılan tahsilatların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Emanet yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

       330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

       333 Emanetler Hesabı

       a) 330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı

       Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

       b) 333 Emanetler hesabı

       Bu hesap, Ajans muhasebe birimince emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

       34 Alınan avanslar

       Madde 27 - (1) Alınan avanslar hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan avansların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Alınan avanslar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

       349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

       a) 340 Alınan sipariş avansları hesabı

       Bu hesap, Ajansın gelecekte yapacağı hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği avans tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

       b) 349 Alınan diğer avanslar hesabı

       Bu hesap, alınan diğer kısa vadeli avansların izlenmesi için kullanılır.

       36 Ödenecek diğer yükümlülükler

       Madde 28 - (1) Ödenecek diğer yükümlülükler hesap grubu, sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar, sosyal güvenlik kesintilerinin izlenmesi için kullanılır.

       (2) Ödenecek diğer yükümlülükler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

       360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

       361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

       a) 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı

       Bu hesap, mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır.

       b) 361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı

       Bu hesap, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

       37 Borç ve gider karşılıkları

       Madde 29 - (1) Borç ve gider karşılıkları hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır.

       (2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

       379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

       a) 372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı

       Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

       b) 379 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı

       Bu hesap, kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

       38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

       Madde 30 - (1) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

       (2) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

       380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

       381 Gider Tahakkukları Hesabı

       a) 380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı

       Bu hesap, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

       b) 381 Gider tahakkukları hesabı

       Bu hesap, kısa vadeli iç malî borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarların izlenmesi için kullanılır.

       39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

       Madde 31 - (1) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, kısa vadeli yabancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dâhil edilemeyen hesaplanan katma değer vergisi, sayım fazlaları ve diğer çeşitli yabancı kaynaklar gibi tutarların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı

       397 Sayım Fazlaları Hesabı

       399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

       a) 391 Hesaplanan katma değer vergisi hesabı

       Bu hesap, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılır.

       b) 397 Sayım fazlaları hesabı

       Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

       c) 399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı

       Bu hesap, bu grup içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

       4 Uzun vadeli yabancı kaynaklar

       Madde 32 - (1) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar.

       (2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar; uzun vadeli iç malî borçlar, faaliyet borçları, diğer borçlar, alınan avanslar, borç ve gider karşılıkları, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

       40 Uzun vadeli iç malî borçlar

       Madde 33 - (1) Uzun vadeli iç malî borçlar hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini aşan; uzun vadeli diğer iç malî borçların anapara tutarları ve kur farklarının izlenmesi için kullanılır.

       (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki kısa vadeli iç malî borçlar hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.

       (3) Uzun vadeli iç malî borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       403 Kamu İdarelerine Malî Borçlar Hesabı

       a) 403 Kamu idarelerine malî borçlar hesabı

       Bu hesap, diğer kamu idarelerine olan ve vadesi faaliyet dönemini aşan malî borçların izlenmesi için kullanılır.

       42 Faaliyet borçları

       Madde 34 - (1) Faaliyet borçları hesap grubu, hizmet alımları nedeniyle ya da diğer nedenlerle ortaya çıkan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçlarının izlenmesi için kullanılır.

       (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

       (3) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

       a) 429 Diğer faaliyet borçları hesabı

       Bu hesap, vadesi faaliyet dönemini aşan diğer faaliyet borçlarının izlenmesi için kullanılır.

       43 Diğer borçlar

       Madde 35 - (1) Diğer borçlar hesap grubu, bu ana hesap grubundaki başka bir grupta yer almayan ve vadesi faaliyet dönemini aşan diğer borçların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

       (3) Diğer borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

       a) 430 Alınan depozito ve teminatlar hesabı

       Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

       44 Alınan avanslar

       Madde 36 - (1) Alınan Avanslar hesap grubu, iş, sözleşme ve diğer nedenlerle üçüncü kişilerden alınan uzun vadeli avansların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki alınan avanslar hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

       (3) Alınan avanslar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

       449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

       a) 440 Alınan sipariş avansları hesabı

       Bu hesap, Ajansın gelecekte yapacağı hizmet teslimleriyle ilgili olarak peşin tahsil ettiği ve içinde bulunulan faaliyet dönemini aşan bir süreyle alınan avans tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

       b) 449 Alınan diğer avanslar hesabı

       Bu hesap, alınan diğer uzun vadeli avansların izlenmesi için kullanılır.

       47 Borç ve gider karşılıkları

       Madde 37 - (1) Borç ve gider karşılıkları hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak uzun vadeli her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır.

       (2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

       479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

       a) 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı

       Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

       b) 479 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı

       Bu hesap, uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

       48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

       Madde 38 - (1) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek yıllara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

       (2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

       (3) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

       481 Gider Tahakkukları Hesabı

       a) 480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı

       Bu hesap, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

       b) 481 Gider tahakkukları hesabı

       Bu hesap, uzun vadeli iç malî borçlar hesap gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden yıllarda ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılır.

       49 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

       Madde 39 - (1) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, yukarıdaki hesap gruplarında tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

       a) 499 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı

       Bu hesap, yukarıdaki hesaplarda tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

       5 Öz kaynaklar

       Madde 40 - (1) Öz kaynaklar ana hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır.

       50 Net değer

       Madde 41 - (1) Net değer hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, yedekler, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin izlenmesi için kullanılır.

       (2) Net değer, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       500 Net Değer Hesabı

       a) 500 Net değer hesabı

       Bu hesap, Ajansın hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, yedekler, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; ilk kuruluşta verilen varlık karşılıkları; hesaplarında kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklarından kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

       52 Yeniden değerleme farkları

       Madde 42 - (1) Yeniden değerleme farkları hesap grubu, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıkların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

       (2) Yeniden değerleme farkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

       a) 522 Yeniden değerleme farkları hesabı

       Bu hesap, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

       57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları

       Madde 43 - (1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesap grubu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

       (2) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

       a) 570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı

       Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

       58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları

       Madde 44 - (1) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubu, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

       (2) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

       a) 580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)

       Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

       59 Dönem faaliyet sonuçları

       Madde 45 - (1) Dönem faaliyet sonuçları hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

       (2) Dönem faaliyet sonuçları, sonucun olumlu veya olumsuz olmasına göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

       590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

       591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

       a) 590 Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı

       Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

       b) 591 Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-)

       Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

       6 Faaliyet hesapları

       Madde 46 - (1) Faaliyet hesapları ana hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve faaliyet sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

       (2) Faaliyet hesapları ana hesap grubu; gelir hesapları, gider hesapları ve faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

       60 Gelir hesapları

       Madde 47 - (1) Gelir hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden gelirlerinin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

       (2) Gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       600 Gelirler Hesabı

       a) 600 Gelirler hesabı

       Bu hesap, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden gelirlerinin izlenmesi için kullanılır.

       63 Gider hesapları

       Madde 48 - (1) Gider hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

       (2) Gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur:

       630 Giderler Hesabı

       a) 630 Giderler hesabı

       Bu hesap, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır.

       69 Faaliyet sonuçları

       Madde 49 - (1) Faaliyet sonuçları hesap grubu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap gruplarından dönem faaliyet sonucunun üretilmesi için kullanılır.

       (2) Faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

       690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

       a) 690 Faaliyet sonuçları hesabı

       Bu hesap, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları gruplarında kayıtlı tutarlardan dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılır.

       Detaylı hesap planlarının hazırlanması

       Madde 50 - (1) Ajansa ait detaylı hesap planı, yukarıda belirlenen hesap planı çerçevesinde, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Malî Raporlama

       Malî raporlama

       Madde 51 - (1) Ajansa ait malî tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin malî raporlama bölümünde belirlenen ilkelere, standartlara ve yapılan açıklamalar doğrultusunda belirlenen şekle uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.

       Mizanlar

       Madde 52 - (1) Ajansın muhasebe birimince, detaylı hesap planında yer alan hesaplardan çıkarılan aylık mizan ve yıllık olarak geçici ve kesin mizanlar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen şekle uygun olarak düzenlenir.

       (2) Mizan cetveli, yevmiye defteri ile yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında her ayın sonu itibarıyla düzenlenir. Cetvelde; her hesabın borç ve alacak sütunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı defterlerindeki aynı hesabın borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir.

       (3) Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce geçici mizan düzenlenir ve bunu takiben dönem sonu işlemleri yapılır. Dönem sonu işlemleri tamamlandıktan sonra kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanda faaliyet hesapları bakiye vermez.

       Düzenlenecek temel malî tablolar

       Madde 53 - (1) Ajansın muhasebe birimince, içeriği ve şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenmiş olan aşağıdaki malî tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgili yerlere gönderilmekle birlikte ilgililerin bilgisine sunulur.

       a) Bilanço,

       b) Faaliyet Sonuçları Tablosu,

       c) Nakit Akım Tablosu,

       ç) Malî Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu,

       d) İç Borç Değişim Tablosu,

       e) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

       f) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu.

       (2) Ajansın muhasebe birimince üretilen mizanlar, yukarıda sayılan malî tablolarla birlikte belirlenen sürelerde Maliye Bakanlığına gönderilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

       Madde 54 - (1) Hesapların niteliği hariç olmak üzere hesaba ilişkin işlemler, defter ve belge örnekleri, dönem başı ve dönem sonu yönetim dönemi hesabı işlemleri gibi durumlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 55 - (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 56 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Ekleri html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar