TÜRKİYEDEKİ YABANCI MİSYON PERSONELİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ

    Türkiye'deki Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Yönetmeliği

    Dışişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 10/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26399

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye'deki yabancı misyonlarda görev yapan personele ve aile üyelerine, faydalanacakları ayrıcalık ve bağışıklıkları belirleyen kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye'deki yabancı misyonlarda görev yapan personeli ve aile üyelerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,

    a) Yabancı misyon: Türkiye'deki büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlıkları ve uluslararası kuruluş temsilciliklerini;

    b) Diplomatik temsilcilik: Türkiye'deki yabancı büyükelçilik veya elçilikleri;

    c) Konsüler temsilcilik: Türkiye'deki başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk ve konsolosluk ajanlıklarını;

    ç) Uluslararası kuruluş: Uluslararası anlaşmalara istinaden teşkil edilen örgütlerin, evsahibi anlaşmalarına dayanılarak Türkiye'de kain merkez veya temsilciliklerini;

    d) Yabancı misyon personeli: Yabancı misyonlarda görevli kişileri;

    e) Yabancı misyon personeli ailesi: Türkiye'deki yabancı misyonda görev yapanların eş, reşit olmayan çocukları, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, kardeş veya vasisi bulunduğu kişileri;

    f) Kimlik kartı: Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı misyon personeli ve ailesine düzenlenen, ikamet ve kimlik ile ayrıcalık ve bağışıklıklar açısından temel belge niteliği taşıyan kartı;

    g) Diplomatik karta ilişkin olarak:

    1) Misyon şefi: Türkiye'de yabancı bir devleti temsil etmek üzere gönderen devlet tarafından bu sıfatla hareket etmek üzere görevlendirilen şahsı;

    2) Misyon üyeleri: Misyon şefi ve misyon kadrosuna mensup üyelerini;

    3) Misyon kadrosunun üyeleri: Misyonun diplomatik kadrosunun, idari ve teknik kadrosunun ve hizmet kadrosunun üyelerini;

    4) Diplomatik kadronun üyeleri: Misyon kadrosunun diplomatik rütbe taşıyan üyelerini;

    5) Diplomatik ajan: Misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun bir üyesini;

    6) İdari ve teknik kadronun üyeleri: Misyon kadrosunun misyonun idari ve teknik hizmetinde çalışan üyelerini;

       7) Hizmet kadrosunun üyeleri: Misyon kadrosunun misyonun iç hizmetinde bulunan üyelerini;

    8) Özel hizmetçi: Misyonun bir üyesinin ev hizmetinde bulunan ve gönderen Devlet hizmetinde çalışmayan bir şahsı;

       ğ) Konsüler karta ilişkin olarak;

       1) Konsolosluk şefi: Bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilen kişiyi;

       2) Konsolosluk memuru: Konsolosluk şefi dahil olmak üzere, Konsolosluk görevlerini yerine getirmek üzere, bu sıfatla görevlendirilmiş herhangi bir kişiyi;

       3) Konsolosluk hizmetlisi: Bir konsolosluğun idari veya teknik hizmetlerinde istihdam edilen herhangi bir kişiyi;

       4) Hizmet personeli mensubu: Bir konsolosluğun iç hizmetlerinde görevlendirilen herhangi bir kişiyi;

       5) Konsolosluk mensupları: Konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personelini;

       6) Konsolosluk personeli mensubu: Konsolosluk şefi dışındaki konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensuplarını;

        h) Uluslararası kuruluş kimlik kartlarına ilişkin olarak;

       1) Uluslararası memur: Uluslararası bir kuruluşun Türkiye'de bulunan merkezinde veya temsilciliğinde bu sıfatla görev yapan kişiyi;

       2) Uluslararası kuruluş idari-teknik personeli: Uluslararası kuruluşun veya temsilciliğinin idari ve teknik hizmetlerinde istihdam edilen kişiyi;

    3) Uluslararası kuruluş hizmet personeli: Uluslararası bir kuruluşun iç hizmetlerinde görevlendirilen kişiyi;

       4) Özel hizmetçi: Uluslararası kuruluş veya temsilcilikte uluslararası memur veya uluslararası idari-teknik personel olarak görev yapan kişinin özel hizmetinde bulunan şahsı

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kimlik Kartı ve Özellikleri

    Kimlik kartının verildiği kişiler ve veren makam

    Madde 5 - (1) Türkiye'deki yabancı misyonda sürekli görev yapmak üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de ikamet etmekte iken yabancı misyon tarafından istihdam edilen personele ve aile üyelerine, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce kimlik kartı düzenlenir.

    Kimlik kartının özelliklerini belirleyen makam

    Madde 6 - (1) Kartların şekli ve içereceği hususlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu konuda yapılacak değişiklikler, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına iletilir.

    Kimlik kartı için ilk başvuru süresi

    Madde 7 - (1) Yabancı misyon personeli, Türkiye'ye girişini veya Türkiye'de ikamet etmekte ise misyonda göreve başlamasını izleyen otuz gün içinde Dışişleri Bakanlığına başvurarak, kendisi ve aile bireyleri için kimlik kartı almak zorunluluğundadır.

    Kimlik kartının belge olarak niteliği

    Madde 8 - (1) Yabancı misyon personeli kimlik kartı, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun açısından, ikamet belgesi, kimlik ispatı ve ayrıcalık ve bağışıklıklar bakımından temel belge niteliğindedir.

    (2) Türkiye'de sürekli görevle bulunan yabancı misyon personeli ve aile üyeleri, Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında pasaport veya seyahat belgelerine ek olarak, yabancı misyon kimlik kartlarını ibraz etmekle yükümlüdür.

    (3) Yabancı misyon personeli Türkiye içinde pasaportunu taşımak mecburiyetinde değildir; kimlik ispatı yabancı misyon kimlik kartıyla sağlanır.

    Kimlik kartının geçerlilik süresi

    Madde 9 - (1) Yabancı misyon personeli kimlik kartları, diplomatik temsilcilikler için en fazla dört yıl, konsüler temsilcilikler ve uluslararası kuruluşlar için en fazla iki yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. İlgilinin görevini uzatması halinde, kart Dışişleri Bakanlığınca yenilenir.

    Kimlik kartının iadesi

    Madde 10 - (1) Yabancı misyon kimlik kartları, görev bitiminde kart sahibinin yurtdışına çıkmasından sonra, ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliği veya bu ülkenin Türkiye'de bulunan temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığına iade edilir.

    Diplomatik kimlik kartının ayırıcı özelliği

    Madde 11 - (1) Fonunda büyük harflerle CD ibaresi bulunan kartlardır. Bu kartların verilme esasları ile tanıdığı ayrıcalık ve bağışıklıklar, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilmiştir.

    Diplomatik kartın verilme esasları ile tanıdığı ayrıcalık ve bağışıklıklar

    Madde 12 - (1) Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 1 inci ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde diplomatik ajan olarak tanımlanan diplomatik pasaport hamillerine ve aile bireylerine Kırmızı Bantlı Diplomatik Kart verilir. Söz konusu kart hamilleri, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddeleri ile 37 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

    (2) Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 1 inci ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde idari ve teknik kadronun üyeleri olarak tanımlanan hizmet pasaportu hamillerine ve aile bireylerine Yeşil Bantlı Diplomatik Kart verilir. Söz konusu kart hamilleri, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (3) Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 1 inci ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde hizmet kadrosu üyeleri olarak tanımlanan resmi pasaport hamillerine Kahverengi Bantlı Diplomatik Kart verilir. Söz konusu kart hamilleri, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (4) Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 1 inci ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde özel hizmetçi olarak tanımlananlara Özel Hizmetçilere Mahsus Kimlik Kartı verilir. Söz konusu kart hamilleri, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (5) Kendilerine Kırmızı, Yeşil veya Kahverengi Bantlı Diplomatik Kart düzenlenmiş kişiler, Türk vatandaşlığını da taşımaları veya daimi ikametgahlarının Türkiye'de bulunması halinde, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 38 inci maddesinde belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       Konsüler kimlik kartının ayırıcı özelliği

       Madde 13 - (1) Fonunda büyük harflerle CC ibaresi bulunan kartlardır. Bu kartların verilme esasları ile tanıdığı ayrıcalık ve bağışıklıklar, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilmiştir.

       Konsüler kimlik kartının verilme esasları ile tanıdığı ayrıcalık ve bağışıklıklar

       Madde 14 - (1) Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 1 inci ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde konsolosluk memuru olarak tanımlanan diplomatik pasaport hamillerine Lacivert Bantlı Konsüler Kart verilir. Söz konusu kart hamilleri, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 üncü maddelerinde belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (2) Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 1 inci ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde konsolosluk hizmetlisi olarak tanımlanan hizmet pasaportu hamillerine Turuncu Bantlı Konsüler Kart verilir. Söz konusu kart hamilleri, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 üncü maddelerinde belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (3) Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 1 inci ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde konsolosluk memuru veya konsolosluk hizmetlisi olarak tanımlanan diplomatik ve hizmet pasaportu hamillerinin aile bireylerine Sarı Bantlı Konsüler Kart verilir. Söz konusu kart hamilleri, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 üncü maddelerinde belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (4) Kendilerine, Lacivert, Turuncu veya Sarı Bantlı Konsüler Kart düzenlenen kişiler, üçüncü ülke veya Türk vatandaşı olmaları veya daimi ikametgahlarının Türkiye'de bulunması halinde, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 71 inci maddesinde belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       Uluslararası kuruluş kimlik kartının ayırıcı özelliği

       Madde 15 - (1) Fonunda büyük harflerle IO ibaresi bulunan kartlardır. Bu kartların verilme esasları ile tanıdığı ayrıcalık ve bağışıklıklar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilmiştir.

       Uluslararası kuruluş kimlik kartının verilme esasları ile tanıdığı ayrıcalık ve bağışıklıklar

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Uluslararası Memur olarak tanımlanan kişilere, Lacivert Bantlı Uluslararası Memur Kartı verilir. Söz konusu kart hamilleri, mensubu bulundukları uluslararası kuruluş ile Türkiye arasında imzalanan Evsahibi Ülke Anlaşmasında belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Uluslararası İdari-Teknik Personel olarak tanımlanan kişilere, Turuncu Bantlı Uluslararası Memur Kartı verilir. Söz konusu kart hamilleri, mensubu bulundukları uluslararası kuruluş ile Türkiye arasında imzalanan Evsahibi Ülke Anlaşmasında belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Uluslararası Memur veya Uluslararası İdari-Teknik Personel olarak tanımlanan kişilerin aile bireylerine Sarı Bantlı Uluslararası Memur Eş ve Çocuklarına Mahsus Kart verilir. Söz konusu kart hamilleri, ilgili uluslararası kuruluş ile Türkiye arasında imzalanan Evsahibi Ülke Anlaşmasında belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       (4) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Özel Hizmetçi olarak tanımlananlara, Özel Hizmetçilere Mahsus Kimlik Kartı verilir. Söz konusu kart hamilleri ilgili uluslararası kuruluş ile Türkiye arasında imzalanan Evsahibi Ülke Anlaşmasında belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.

       Mavi bantlı yabancı misyon kartı

       Madde 17 - (1) Mavi Bantlı Yabancı Misyon Kartı hamillerinin, ikamet izni muafiyeti hariç, herhangi bir bağışıklık veya ayrıcalıkları yoktur. Mavi Bantlı Yabancı Misyon Kartı aşağıda sayılan kişilere verilir:

       a) Kırmızı, Yeşil veya Kahverengi Bantlı Diplomatik Kart, Lacivert veya Turuncu Bantlı Konsüler Kart ile Lacivert veya Turuncu Bantlı Uluslararası Memur Kartı hamillerinin 18-25 yaş arasında olan, Türkiye'de orta, yüksek veya lisans üstü öğrenim gören, diplomatik, hizmet veya umuma mahsus pasaport hamili çocukları,

       b) Diplomatik Temsilciliğin veya Uluslararası Kuruluşun hizmet kadrosu üyesi olup, umuma mahsus pasaport taşıyanlar,

       c) Konsüler Temsilciliğin veya Uluslararası Kuruluşun hizmet personeli mensubu ve aile bireyleri,

       ç) Kahverengi Bantlı Diplomatik Kart hamillerinin aile bireyleri,

       d) Diplomatik veya Konsüler Temsilcilikte idari ve teknik personel olarak çalışan üçüncü ülke vatandaşları,

       e) Karşılıklılık esasına dayanmak ve Dışişleri Bakanlığı'na yapılan ilk başvuruda ilgili Diplomatik veya Konsüler Temsilcilik veya Uluslararası Kuruluş tarafından talep edilmek şartıyla, Kırmızı veya Yeşil Bantlı Diplomatik Kart, Lacivert veya Turuncu Bantlı Konsüler Kart ile Lacivert veya Turuncu Bantlı Uluslararası Kuruluş Kartı hamillerinin anne ve babaları ile kayınpeder ve kayınvalideleri.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar