DEVLET CENAZE TÖRENLERİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No : 26/06/2006 -2006/11187

    Resmi Gazete Tarihi : 02/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26364

    Ekli "Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulu'nca 26/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    AMAÇ

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Cenaze Törenlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve vefatları üzerine Bakanlar Kurulunca cenaze töreni düzenlenmesine karar verilen kişiler için düzenlenen Devlet Cenaze Törenlerini kapsar.

       (2) Devlet Cenaze Töreni düzenlenmemesi yönünde vasiyeti bulunan kişiler ile bu yönde bir vasiyeti bulunmamakla birlikte eşi veya birinci derece kan hısımlarının muvafakati olmayanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    DEVLET CENAZE TÖRENİ

    Madde 3 - (1) Devlet Cenaze Töreni, Ulusal Cenaze Töreni ile Resmi Cenaze Törenini ifade eder.

    ULUSAL CENAZE TÖRENİ

    Madde 4 - (1) Görevde iken veya görevden ayrıldıktan sonra vefat eden Cumhurbaşkanı için Ulusal Cenaze Töreni düzenlenir.

       (2) Ulusal Cenaze Törenine, muhafız alayı tören taburu ve askeri bando katılır. Cenaze, top arabası üzerinde taşınır.

       (3) Ulusal Cenaze Töreninin programı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından kararlaştırılır.

       (4) Ulusal Cenaze Töreni Ankara'da gerçekleştirilir. Cenaze Ankara dışında bir yerde defnedilecek ise, burada alınacak düzene ilişkin program, o ilin valisinin başkanlığında, il garnizon komutanlığı, il emniyet müdürlüğü ve büyükşehir belediye başkanlığı/belediye başkanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet tarafından belirlenir.

    RESMİ CENAZE TÖRENİ

    Madde 5 - (1) Görevde iken veya görevden ayrıldıktan sonra vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan ile vefatları üzerine Bakanlar Kurulunca cenaze töreni düzenlenmesi kararlaştırılan kişiler için Resmi Cenaze Töreni düzenlenir.

       (2) Görevde iken vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan için düzenlenen Törene bir tabur (dört bölüklü, bölükler ikişer takımlı) ve askeri bando katılır. Cenaze, top arabası üzerinde taşınır.

       (3) Görevden ayrıldıktan sonra vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan ile vefatları üzerine Bakanlar Kurulunca cenaze töreni düzenlenmesi kararlaştırılan kişiler için düzenlenen Törene bir bölük (iki takımlı) ve askeri bando katılır. Cenaze top arabası üzerinde taşınır.

       (4) Resmi Cenaze Töreni Ankara'da gerçekleştirilir. Resmi Cenaze Töreninin programı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından kararlaştırılır.

       (5) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilenlerin talebi üzerine Resmi Cenaze Töreni Ankara dışında da yapılabilir. Bu durumda Resmi Cenaze Töreninin programı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, o ilin valiliği ve garnizon komutanlığı ile büyükşehir belediye başkanlığı/belediye başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından belirlenir.

    KURUMSAL CENAZE TÖRENİ

    Madde 6 - (1) Müteveffanın çalıştığı veya mensubu olduğu resmi kurum, belirleyeceği usullere göre Kurumsal Cenaze Töreni düzenleyebilir.

    UYGULAMA ESASLARI

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlar Başbakanlık genelgesi ile belirlenir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar