İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ULUSAL KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

    İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği

    Başbakanlıktan:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26343

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; danışma organı olarak çalışacak ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi Dünya Programı amaçları doğrultusunda çalışmalar yapacak İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi'nin oluşumu, işleyişi ve görevleriyle ilgili esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesinin oluşumu, işleyişi ve görevleri ile ilgili esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi

       Ulusal Komite

       Madde 4 - (1) İnsan Hakları Üst Kuruluna bağlı olarak İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi oluşturulmuştur.

       (2) Ulusal Komite; Başbakanlık, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden birer temsilci, insan hakları alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan altı temsilci ve insan hakları alanında çalışmalarıyla tanınmış beş öğretim üyesinden oluşur.

       (3) Bakanlık temsilcileri kurumlarınca, öğretim üyeleri ve temsilci gönderecek gönüllü kuruluşlar İnsan Hakları Üst Kurulunca belirlenir.

       (4) Öğretim üyeleri ile gönüllü kuruluş temsilcilerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre sonunda yeniden görevlendirilebilirler. Bu fıkraya göre görevlendirilenlerden mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayanlar Komiteden çekilmiş sayılır.

       (5) Ulusal Komite, ilk toplantısında kendi içinden iki yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık ve başkan vekiliği görevi sona erenler, yeniden seçilebilirler.

       Görev

       Madde 5 - (1) İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi Dünya Programının Türkiye'de uygulanabilmesi için eylem planı önerisini hazırlayarak onay için İnsan Hakları Üst Kuruluna sunar. Bu çerçevede yürütülen eğitim çalışmalarını izler, değerlendirmelerini İnsan Hakları Üst Kuruluna bildirir. Ayrıca bu konularda Üst Kurulca verilen diğer görevleri yerine getirir.

       İşleyiş

       Madde 6 - (1) Ulusal Komite her ay düzenli olarak, gerektiğinde ise her zaman toplanır.

       (2) Ulusal Komitenin sekretarya hizmetleri Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

       (3) Ulusal Komite, Üst Kurulun onayını almak şartıyla alt çalışma grupları oluşturabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 7 - (1) 4/6/1998 tarihli ve 23362 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Mevcut üyeler

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi üyesi olarak görev yapanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi üyesi sıfatını kazanırlar. Bunların üyelik sürelerinin başlangıç tarihi olarak İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi üyeliklerine atandıkları tarih esas alınır.

       Yürürlük

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini insan hakları ile ilgili konularda görevli Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar