ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 09/10/2006 - 2006/11103

    Resmi Gazete Tarihi : 04/11/2006

       Resmi Gazete Sayısı : 26336

    Ekli "Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4/8/2006 tarihli ve 10339 sayılı yazısı üzerine, 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde ücret ve mali hakları dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek sürekli personel ile süreli personelin ve Enstitüde çalıştırılacak yabancı danışman ve uzmanların sözleşme usul ve esaslarının, ücret ve mali haklarının, hizmet şartlarının ve niteliklerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    KAPSAM

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde çalıştırılan Enstitü personeli ile yabancı danışman ve uzmanları kapsar.

    DAYANAK

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Enstitü: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünü,   

    b) Yönetim Kurulu: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

    c) Başkan: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanını,

       ç) Grup koordinatörü: Ulusal Bor Araştırma Enstitünün hizmet birimleri amirlerini,

       d) Sürekli personel: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen ve ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli,

       e) Süreli personel: 1) Proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak Enstitüde asli ve sürekli görevler dışındaki görevlerde sözleşme ile istihdam edilen personeli,   

       2) Proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak istihdam edilen ve kurumlarından izinli sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelini,

       f) Yabancı danışman ve uzman: Enstitüde, asli ve sürekli görevler dışındaki uzmanlık gerektiren görevlerde sözleşme ile istihdam edilen yabancı personeli,

       g) Enstitü personeli: Sürekli ve süreli personeli,

       ğ) Giriş sınavı: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS),

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : PERSONELİN HAK, ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

    YAZI VE YAYIN

    Madde 5 - (1) Enstitü personeli ile yabancı danışman ve uzmanlar bilimsel ve edebi yazı yazabilir ve yayında bulunabilir. Enstitü'nün çalışma konuları hakkında yazı yazma ve yayınlama Enstitü'nün iznine bağlıdır.

    ÖDEV VE SORUMLULUKLAR

    Madde 6 - (1) Enstitü personeli ile yabancı danışman ve uzmanlar Enstitünün menfaatini korumak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurları için öngörülen ödev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

    BİLGİ VE DEMEÇ VERME

    Madde 7 - (1) Enstitü personeli ile yabancı danışman ve uzmanlar Enstitü çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veya demeç veremez. Bilgi ve demeç, ancak Yönetim Kurulu'nun görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi veya Enstitü personeli tarafından verilebilir.

    BAŞKA İŞ VE HİZMET

    Madde 8 - (1) Süreli personel ile yabancı danışman ve uzmanlar yürürlükte bulunan kanunlardaki istisnalar dışında başka bir işle uğraşamaz, ücretsiz de olsa sürekli ya da geçici bir hizmet kabul edemez.

       (2) Süreli personel ile yabancı danışman ve uzmanlar, mesai saatleri içinde görevinin başında bulunur ve bu süre içinde özel işlerle uğraşamaz.

       (3) Enstitü personeli ile yabancı danışman ve uzmanlar bilimsel ve sosyal kurumlarda, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurullarında ve personelin üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatiflerinde, Enstitüden izin alınması şartıyla görev alabilir.

    YASAKLAR

    Madde 9 - (1) Süreli personel ile yabancı danışman ve uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurları için öngörülen yasaklara uymak mecburiyetindedir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : POZİSYONLARIN TESPİTİ, ATAMAYA YETKİLİ ORGANLAR VE İSTİHDAM

    POZİSYONLARIN TESPİTİ

    Madde 10 - (1) Enstitü hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen sürekli personel eliyle yürütülür. Bu personelin pozisyon unvan ve sayıları, 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Söz konusu unvanların birimlere dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

    İSTİHDAM KAYNAKLARI

    Madde 11 - (1) Enstitü pozisyonlarında;

       a) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi olarak görev yapmakta olanlar, kurumlarının muvafakati ile naklen,

       b) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak daha önce görev yapmış olanlar açıktan,

       c) Devlet kamu hizmetine ilk defa Enstitü bünyesinde başlayacak olanlar, giriş sınavı sonucuna göre,

       ç) Proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel kurumlarının muvafakati ve proje ve araştırma süresi ile sınırlı olmak kaydıyla geçici personel olarak,

       d) Proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak çalıştırılacak personel ile Enstitü'de yabancı danışman ve uzman olarak istihdam edilecek personel açıktan,

       görevlendirilir.

       (2) Bu maddenin (ç) ve (d) bentlerine göre görevlendirilecek toplam personel adedi, 4865 sayılı Kanunda belirtilen pozisyon adedini aşamaz. Bunların nitelikleri, proje ve yaptırılacak iş bazında Yönetim Kurulunca belirlenir.

    ENSTİTÜ

    YE NAKLEN YA DA YENİDEN ATANACAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 12 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında personel kanunlarına tabi olarak görev yapmakta olanlar ile daha önce personel kanunlarına tabi olarak görev yapmış olanların, Enstitü pozisyonlarına atanmalarına ilişkin değerlendirme, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları ve atanılacak pozisyonun gerektirdiği nitelikler ile Enstitü hizmet ihtiyaçları çerçevesinde, Başkan tarafından belirlenir.

    ENSTİTÜ İÇİ YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 13 - (1) Enstitü pozisyonlarında görev yapmakta olan sürekli personelin yükselme suretiyle üst unvanlı pozisyonlara atanmalarına ilişkin değerlendirme, hizmet gerekleri ve boş pozisyon durumu göz önünde bulundurularak, pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşıyanlar arasından, sicil ve performans durumları da dikkate alınarak Başkanın teklifi ile Yönetim Kurulunca yapılır.

       (2) Enstitü içi yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, Enstitü hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınır.

       (3) Yükselme suretiyle atanacak personelin, atama yapılacak pozisyon unvanı için öngörülen niteliklere sahip olması şarttır.

    ENSTİTÜ İÇİ YERDEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANACAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 14 - (1) Enstitü personelinin unvan, sorumluluk ve ücretlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadan, aynı veya başka bir birimdeki eşit bir göreve atanmasına ilişkin değerlendirme, personelin isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak, doğrudan ya da ilgili birimlerin görüşü çerçevesinde yapılır.

    İLK DEFA ATAMA

    Madde 15 - (1) Sürekli personel olarak ilk defa kamu hizmetine Enstitü bünyesindeki pozisyonlarda göreve başlayacakların atamaları, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) B Grubu Kadrolar için Enstitü tarafından belirlenen asgari puanı almış olanlar arasından, gerekli şartları taşımaları kaydıyla ve Enstitü hizmet ihtiyaçları çerçevesinde yapılır.

    HİZMET İÇİ EĞİTİM

    Madde 16 - (1) Her düzeydeki Enstitü personelinin eğitimi amacıyla, hizmet içi eğitim programları ve faaliyetleri düzenlenir. Bu programların, Enstitü personelinin eğitim ihtiyaç ve türüne göre, Enstitüde veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SÖZLEŞME, MALİ HAKLAR VE İZİNLER

    ÜCRET

    Madde 17 - (1) Enstitü Başkanına, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre belirlenen ortalama ücret toplamı üst sınırının %95'i tutarında aylık net ücret ödenir. Enstitüde görev yapan diğer personelin ücretlerinin belirlenmesinde de Enstitü Başkanının ücreti dikkate alınır.

       (2) Enstitüde istihdam edilen sürekli personelin her türlü mali ve sosyal hakları net toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırının;

       a) Grup Koordinatörleri için en az %65'ini en fazla %75'ini,

       b) Uzmanlar için en az %45'ini en fazla %60'ını,

       c) Laborant, Tekniker, Teknisyen ve Büro Görevlisi için en az %30'unu en fazla %40'ını,

       ç) Savunma Uzmanı, Sekreter ve Şoför için en az %20'sini ve en fazla %30'unu,

       geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenir.

       (3) Enstitünün süreli personelinden 4 üncü maddenin (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılanlara, ikinci fıkra uyarınca unvanlar itibarıyla belirlenen ücret tavanlarının geçilmemesi kaydıyla, Yönetim Kurulunca belirlenecek tutarda ücret ödenir. Ücretler her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen ücret geri alınmaz.

       (4) Süreli personelden 4 üncü maddenin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılanların ücretleri, çalışmalarının karşılığı olarak ikinci fıkrada sayılan emsal unvanlı personel için belirlenen ücret tavanlarının geçilmemesi kaydıyla, Yönetim kurulunca belirlenir.

       (5) Yabancı danışman ve uzmanların ücretleri ise bu Yönetmelik uyarınca ödenebilecek ücret tavanını geçmemek üzere Yönetim kurulunca belirlenir. Bunların ücretleri, fiilen çalışmaları karşılığında takip eden ayın onbeşinde ödenir.

    (6) Sözleşme süresi, proje ve araştırma süresi bir yıldan daha az olanlar hariç olmak üzere, bir yıl olup bütçe yılı ile sınırlıdır.

    SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

    Madde 18 - (1) Süreli personel ile yabancı danışman ve uzmanlar ile akdedilecek sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. İlk defa göreve başlamalarda sözleşmeler bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır. Süreli personele ilk defa göreve başlamada üç ay deneme süresi uygulanır.

       (2) Enstitü'de istihdam edilen süreli personel ile yabancı danışman ve uzmanların belirlenmesinde konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalarının yanı sıra yabancı danışmanların Türkiye'de oturma ve çalışma iznine sahip olmaları gerekir. Bunların bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarının tespit edilmesi, sözleşmeli personel olarak istihdam edilme şartlarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya sonradan bu şartlardan birini kaybetmeleri ile sözleşme süresi sonunda sözleşmelerinin yenilenmemesi, Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil veya halleri işlemeleri ve ölümü hallerinde sözleşmeleri sona erer.

       (3) Enstitü'de istihdam edilen süreli personelin 4 üncü maddenin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen personel ile yabancı danışman ve uzmanların sözleşmeleri gerekçe göstermek suretiyle tek taraflı olarak her zaman feshedilebilir.

       (4) Enstitü, süreli personel ile yabancı danışman ve uzman personelin sözleşmelerinin bitiminden bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmelerini yenilemeyebilir. Aksi takdirde, sözleşme süresi aynı şartlarla bir bütçe yılı uzatılmış sayılır. Enstitü personeli ile yapılacak hizmet sözleşmelerini Enstitü adına Başkan imzalar. Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler damga vergisi hariç Enstitü tarafından karşılanır.

       (5) Sözleşmeleri sona eren ya da feshedilenlerin Enstitüyle ilişikleri kesilir.

    İZİN VE SOSYAL GÜVENLİK

    Madde 19 - (1) Süreli personelin 4 üncü maddenin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alanlar ile yabancı danışman ve uzmanların sözleşme dönemi içerisinde 10 yıla kadar hizmetli olanlara 14 iş günü, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 20 iş günü ücretli izin verilir. Kendileriyle ilk kez sözleşme yapılanların yıllık izne hak kazanabilmeleri için Enstitüde en az altı ay çalışmaları gerekir. Ayrıca süreli personele, isteği üzerine, eşinin doğum yapması, kendisinin evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3'er gün ücretli mazeret izni verilir.

       (2) Yıllık izin kullanan süreli personelin 4 üncü maddenin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alanlar ile yabancı danışman ve uzmanlar, gerek duyulması halinde kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgileri yazılı olarak bağlı olduğu birim amirine bildirir. Gerek görülmesi halinde izin veren amiri tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumdaki personel zorunlu haller dışında göreve dönmek zorundadır.

       (3) Süreli personelin 4 üncü maddenin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alanlar ile yabancı danışman ve uzmanların sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan yıllık izinleri, bir sonraki sözleşme döneminde kullanılamaz.

       (4) Süreli personel sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

    Madde 20 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Enstitü tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri ile bunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

    ÇALIŞMA SAATLERİ

    Madde 21 - (1) Süreli personel ile yabancı danışman ve uzmanların haftalık çalışma süresi 40 saattir. Ancak süreli personel ile yabancı danışman ve uzmanlar, o gün bitirilmesi gereken işler bitinceye kadar çalışma saatleri dışında da çalışır. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.

    SIR SAKLAMA

    Madde 22 - (1) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Enstitü personeli, Enstitü ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri, bor piyasasında yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar