MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YURTİÇİ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

    Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama Ve Satış Yönetmeliği

    Millî Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 03/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26335

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İşletmenin tüm pazarlama ve satış faaliyetleriyle ilgili usul ve esasları ile görevin yürütülmesine ilişkin yetki ve sorumlulukları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, İşletmenin merkez ve taşra teşkilatlarında uygulanan yurtiçi pazarlama ve satış işlemlerini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Birim: Merkez ve taşra teşkilatında belli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan Teknik ve İdari Müdürlükleri,

       b) Emtia: Üzerinde tasnif, ayıklama gibi herhangi bir ameliye yapılmadan satın alındığı hâliyle satışı yapılabilen malları,

       c) Fabrikalar/İşletme Müdürlüğü: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrikalar ve MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğünü,

       ç) Fiilî Maliyet: Hurda malzemenin alım bedeli, nakliye bedeli ve üretimde yapılan masraflar ile dönem giderlerinden isabet eden payların toplamını,

       d) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,

       e) Hurda: İmalat artıkları, tedarik amacına uygun şekilde kullanılma imkânı kalmayan veya kullanılması ekonomik olmayan ayrıca teknolojik gelişmeler karşısında mahiyetleri itibarıyla kullanılması mümkün olmayan her türlü iktisadi kıymetleri,

       f) İşletme: MKE Hurda İşletmesini,

       g) Kısım: Hurda Müdürlüklerinde teknik ve idari hizmetlerin yürütüldüğü Kısım Müdürlüklerini,

       ğ) Makam: Kendilerine tanınan satış yetki limitlerine göre yetkili birimleri,

       h) Mamul: Piyasa için kesim-söküm ve ayıklama yoluyla elde edilen hurda malzemeleri,

       ı) Merkez Teşkilatı: İşletme Müdürlüğü merkezindeki birimleri,

       i) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarını,

       j) Müdür: İşletme Müdürünü,

       k) Müşteri: İşletmeyle ticari ilişkilerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri,

       l) Pazar Araştırması: Satışa hazırlanan emtia ve mamullerin pazarlanmasıyla ilgili arz-talep ilişkisinde müşteri, fiyat, maliyet, üretim ve ürün araştırma ve geliştirmesi ile satış faaliyetlerini,

       m) Piyasa İçin Üretim: Müşteri siparişine bağlı olmayan üretimi,

       n) Şartname: Satışa arz edilen malzemelerle ilgili olarak ihaleye girecek müşterilerin yapacakları işlemleri ve satışa ait uyulacak usul ve esasları gösteren, sözleşme akdi niteliğini kazanan belgeyi,

       o) Taşra Teşkilatı: İşletmenin Kırıkkale, Aliağa ve Seymen Hurda Müdürlüklerini,

       ö) Teminat: İhalenin sonuçlandırılması ve alacağın garantisi için, kapsam ve şekli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen borçlunun İşletmeye verdiği değerleri,

       p) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,

       r) (Ek bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/1.mad.)    Tahminî satış bedeli: Muayene ve Tahminî Satış Bedeli Tespit Komisyonu tarafından bir malzemenin cinsi, özellikleri, miktarı, fiilî maliyeti, daha önceki ihalelerde bulunan fiyatları, yurtiçi-yurtdışı fiyatları ve benzeri bilgilere dayanılarak tespit edilen asgari satılabilirlik fiyatını,

       s) (Ek bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/1.mad.) Uygun satış bedeli: Tahminî satış bedelinden aşağı olmamak üzere, bir malzemeye ihalede teklif edilen bedellerin en yükseğini,

    ifade eder.

       İlkeler

       Madde 5 - (1) İşletmece tedarik; 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Yedek Parça ve Malzemelerin Tarifi, Tespiti, Değerlendirme ve Tasfiyesi Hakkında Karar, 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu, NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi, 2001/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine dayanılarak Resmî Daireler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara ait Müessese ve Bağlı Ortaklıklarının gümrüklü ve gümrüksüz olarak veya bağış yoluyla sahip oldukları sivil ve askeri amaçlı her türlü metal ve diğer malzeme aksamlı araç, gereç, makine, tezgah ve benzeri her nevi hurda malzemelerden, öncelikle Kurum Fabrikaları ve MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğünün talep ettikleri hurda malzemelerin ilgili yerlere irsaliye edilmesi, diğerlerinin ise piyasaya satışında saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği, gerektiğinde gizliliği, satışların uygun koşullarda yapılması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır.

       Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev ve yetki çerçevesinde sorumludur.

       (2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının izlenmesinden merkezde İşletme Müdürü ile Pazarlama ve Satış Müdürü, taşra teşkilatında Hurda Müdürleri sorumludur.

       (3) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir ve gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yetki, Satış Politikası, Satış Planının Yapılması ve İzlenmesi

    Yetki

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte yazılı faaliyetler için; satış esas ve usullerini belirlemeye, satışa ve ihaleye çıkmaya, satış ve ihale kararlarını onaylamaya, sözleşme yapmaya ve ihale komisyonları ile yetki limitlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

    (2) Yönetim Kurulu bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle Genel Müdüre veya ilgili makama devredebilir.

       Satış politikası

       Madde 8 - (1) İşletmenin satış politikası, müşterilerin talep ve beklentilerini yakından takip ederek, piyasaya kaliteli ürün sürümünün yanı sıra, satış usul ve işlemleri ile hizmetlerini sürekli iyileştirmek, sektörde öncü misyonunu yaratmak, piyasa ekonomisi anlayışı içinde satışların en uygun şartlarda ve zamanında yapılması, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması, ekonominin konjonktürel fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi suretiyle bir taraftan İşletme karlılığını arttırmak, diğer taraftan satış cirosu ve mamul stoklarının İşletme Bütçesi ile hedeflenen düzeylerde oluşmasını gerçekleştirmektir.

       Satış planının yapılması

       Madde 9 - (1) İşletmenin satış planı, MKE Kurumu İşletme Bütçesi Yönergesi esasları içinde ve Genel Müdürlüğün konuya ilişkin talimatları ile İşletmenin belirleyeceği esaslar doğrultusunda düzenlenir.

       Satış planının izlenmesi

       Madde 10 - (1) Pazarlama ve Satış Müdürlüğünce; Hurda Müdürlüklerinden, merkezden ve yerinden yapılan satışların aylık satış miktar ve tutarları birleştirip toplam değerleri belirlenir. İşletme Müdürlüğü bütçesinde hedeflenen satış planının gerçekleşmesi takip edilir, müteakip ayın onuncu gününe kadar, bu maksat için düzenlenen formlar ilgili birimlere gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satış Şekilleri

       Satış şekilleri

       Madde 11 - (1) Satış şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Peşin Satışlar: Peşin satışta, satış bedelinin nakden, İşletme veznesine veya İşletmenin banka hesabına yatırılması şarttır. Satış bedellerinin teslimattan önce tahsili esastır.

       b) Vadeli Satışlar: Müşteri tarafından talep edilmesi hâlinde, şartnamedeki bu tür satış şekline dair hükümler göz önünde bulundurularak ürün satışını arttırmak amacıyla satış bedelinin tahsili için 30 ila 120 gün sürenin uygulandığı satış usulüdür. Vadeli satışlar iki türlü yapılır.

       1) Vade Farkı Alınan Kredili Satışlar: Bu satış şeklinde en çok 120 gün vade uygulanır. Vadeli satışlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Borç Verme Faiz Oranı baz alınarak saptanacak oranlarda vade farkı alınır. Bu tür satışlarda malzemeye ait KDV, vade farkı, vade farkına ait KDV, damga vergisi ve karar pulu tutarları peşin tahsil edilir. Malzemenin toplam tutarı kadar teminat alınır. Sözleşmede öngörülen temdit, 30 günü geçmemek üzere, Pazarlama ve Satış Müdürünün teklifi, Mali İşler Müdürünün koordinesi, İşletme Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve İşletme Müdürünün Olur'u ile uzatılır. Bu uzatmadan kaynaklanan vade farkı ve vade farkına ait KDV peşin tahsil edilir.

       2) Vade Farkı Alınmayan Teminat Karşılığı Satışlar: İhale suretiyle yapılan satışlarda, satışların artışını sağlamak amacıyla, mal bedelini karşılayacak tutarda alınacak teminat karşılığında vade farkı alınmadan mal bedelinin 30 gün içinde tahsil edilmesi kaydıyla yapılan satıştır. KDV, damga vergisi ve karar pulu peşin tahsil edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Satış Usulleri

       Satış usulleri

       Madde 12 - (1) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan satışlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) (Değişik bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/2.mad.) İhaleyle yapılan satışlar: Hurda müdürlüklerine kamu kurum ve kuruluşları ile askerî birliklerden getirilen hurda malzemelerin tasnif işleminden geçirilerek veya geldiği hâliyle piyasaya ihale suretiyle yapılan satışlardır. İhaleden önce Muayene ve Tahminî Satış Bedeli Tespit Komisyonu tarafından; malzemenin cinsini, miktarını, özelliklerini, fiilî maliyetini, tahminî satış fiyatını, varsa resimlerini ve benzeri diğer bilgilerini içeren Muayene ve Durum Raporu tanzim edilir ve dosyasında muhafaza edilir. Komisyonun tespit ettiği tahminî satış fiyatı, malzemenin asgari satılabilirlik fiyatıdır. Ayrıca, Kurum fabrikalarından satılacak hurda malzemelerin cins, miktar ve özelliklerinin belirtildiği Muayene ve Durum Raporu, ilgili fabrika müdürlüklerince satış isteklerine dâhil edilir. İhale tarihinden önce hazırlanan malzeme listesi ve satış şartnamesi esaslarına göre istekli gerçek veya tüzel kişiler, ihalesine katılmak istedikleri malzemeye ait geçici teminatı yatırarak buna ilişkin belgeyi teklifi ile birlikte kapalı zarfa koyarak ihalenin yapıldığı birimin arşiv şefliğine ihale dokümanında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında teslim ederler. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Arşiv şefliğince alınan teklifler sayılarak bir tutanak tutulur ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim edilir. İhale Komisyonunca, teslim alınan teklif zarfları, ihale salonunda hazır bulunan istekliler huzurunda teklif sırasına göre açılarak, malzemelerin satış rumuzu, teklif edilen fiyat ve istekli isimleri okunur. Teklif okuma işlemi bittikten sonra İhale Komisyonunca, teklifler sayılarak tutanağa işlenir, her bir teklife ihale tarihi ve ihale saati yazılarak paraflanır, daha sonra teklifler dosyalara yerleştirilerek bilgisayara girilir. İhale sonucu ortaya çıkan fiyatlar ilan panosunda ilan edilir. İhale tarihini takip eden iki iş günü içinde dilerlerse düşük fiyat veren gerçek veya tüzel kişiler ile ihaleye hiç iştirak etmemiş, ancak dışardan katılmak isteyen istekliler yazılı olarak şartname hükümlerine uygun olarak ve geçici teminat vermek suretiyle açık arttırma talebinde bulunabilirler. Açık artırma talebi varsa, açık artırma talebinde bulunan istekliler ile yüksek fiyat sahibine, açık artırmanın yapılacağı tarihi ve saati gösteren yazı iadeli taahhütlü olarak adreslerine gönderilir. Açık artırma talebi yoksa, artırma süresi içinde artırma talebi almayan malzeme kalemleri, İhale Komisyonunca ayrı ayrı değerlendirilerek satılmasına veya satıştan çekilerek yeniden satışa sunulmasına karar verilir. İhale Komisyonu, satış ve satıştan çekme kararlarını verirken, teklif edilen yüksek bedellerin, uygun satış bedeli olup olmadığına göre hareket eder. İhale Komisyonu kararları, Yönetim Kurulunun alt birimlere verdiği yetki limiti dâhilinde onaya sunulur. Bir malzemeye, üç defa ihalesi yapılmasına rağmen her defasında tahminî satış fiyatının altında teklif çıkması hâlinde, İhale Komisyonu tahminî satış bedelini yeniden tespit ederek,söz konusu malzemeyi tekrar satışa sunar. Açık artırması yapılan malzemelerde de açık artırmanın yapılmasını müteakip malzeme kalemleri ayrı ayrı değerlendirilerek, açık artırma yapılmayan malzemelerde uygulanan yöntemle karara bağlanır. Ayrıca, malzemenin mevcut hâli ile satılmasına imkân görülmemesi hâlinde veya üç defa ihalesi yapılmasına rağmen teklif çıkmaması hâlinde İhale Komisyonu, malzemenin kesilmesine veya bir başka malzeme ile birleştirilerek dosyasının kapatılmasına ve yeni satış rumuzu ile yeniden satışa sunulmasına karar vererek İşletme Müdürünün onayına sunar. Eğer satışı istenilen malzemeye bir satış bedeli tahmini yapılamıyorsa, söz konusu malzeme İşletme Müdürünün onayının alınması suretiyle, bu Yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden uygun olanıyla satışa sunulur. İhalede bulunacak olan yüksek fiyattan satılıp satılmamasına dair İhale Komisyonunun vereceği karar, İşletme Müdürünün onayına sunulur. Üç defa ihale edilmesine rağmen her seferinde fiilî maliyetin altında teklif elde edilmesi, bu durumda daha yüksek fiyat bulunmasının mümkün görülmemesi ve bekletilmesi hâlinde malzemenin değer kaybetmesi sonucu hiç teklif alınamayacağının tahmin edilmesi durumunda, İşletme Müdürünün başkanlığında, İşletme Müdür Yardımcısı (idarî), pazarlama müdürü, pazarlama müdürlüğü satış uzmanı veya şefi, zararına satışı teklif edebilir. Malzemenin bulunduğu hurda müdürlüğünden; hurda müdürü, üretim ve mühendislik hizmetleri kısım müdürü, muhasebe ve ticaret kısım müdürü ve satış şefinin katılımıyla oluşturulacak Komisyonca rapora bağlanması kaydıyla zararına satış yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

       b) (Değişik bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/2.mad.) Afişe fiyatla yapılan satışlar: Sürekliliği olan ve stokta bulunan, peyderpey gelen veya üretilen benzer nitelikteki malzemelerin bürokratik işlemlerle zaman kaybetmeden bir an önce nakde çevrilmesi için yapılan satış uygulamasıdır. Afişe fiyatla satılan malzemeler; aynı özellikleri taşıyan, üretiminde, tedarikinde ve talebinde sürekliliği olan satış kalemlerinden oluşmakta olup, afişe fiyat tespitleri Fiyat Tespit Komisyonunun benzer nitelikteki yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki fiyatları baz alınarak, ayrıca malzemelerin peşin, vadeli veya nakliyesinin ve yüklemesinin İşletmece yapılması gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. Afişe fiyatın tespitini müteakip, fiyatların uygulamaya konulması, pazar araştırmalarına göre artışlar veya azalışlar yapılması, malzeme çeşitlerine yenilerinin ilave edilmesi veya gerekli olmayanların çıkarılması hususları Pazarlama ve Satış Müdürünün teklifi, İşletme Müdür Yardımcısının (idarî) uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayından sonra yürürlüğe konulur. Afişe fiyatla yapılan satışların bağlantıları, hurda müdürlükleri ile koordineli olarak İşletme merkezinde Pazarlama ve Satış Müdürülüğünce yapılır. Bu satışlarda malın stok durumu ve pazar araştırmalarına göre Pazarlama ve Satış Müdürülüğü ile koordineli olarak hurda müdürlüklerince de mal bağlantısı yapılabilir. Afişe fiyatla satışlarda İşletme merkezinden yapılan satışların malzeme bedeli, teslimi, tutanak ve fatura işlemleri Pazarlama ve Satış Müdürlüğünce, hurda müdürlüklerinden yapılan afişe fiyatla satışlarda ise malzemenin teslimi, fatura ve tutanak işlemleri hurda müdürlüklerince yürütülür.

       c) (Değişik bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/2.mad.) Mahallinden yapılan satışlar: İşletmeye malzeme veren kuruluşlardan alınacak malzemeler içinde aşağıda belirtilen Komisyonca uygun bulunan bazı malzemelerin hurda müdürlüklerine getirilmeden bulunduğu mahalde; nakliyesi, yüklenmesi ve her türlü masrafı alıcıya ait olmak üzere yapılan satışlardır. Mahallinden satışı yapılması istenilen hurda malzeme kalemleri tedarik müdürlüğünce malzemenin alış fiyatı, ilgili hurda müdürlüğüne ait nakliye bedeli, varsa kesim ve demontaj masraflarının belirtildiği, malzemeye ait ekspertiz raporunun ve varsa resimlerinin de eklendiği bir yazı ile Pazarlama ve Satış Müdürlüğünce yerinden satılması teklif edilir. İhaleden önce, Muayene ve Tahminî Satış Bedeli Tespit Komisyonunca, mahallinden satışı teklif edilen malzemenin ekspertiz raporundaki açıklamalara dayanılarak malzemenin cinsini, miktarını, özelliklerini, fiilî maliyetini, tahminî satış fiyatını, varsa resimlerini ve benzeri diğer bilgilerini içeren Muayene ve Durum Raporu tanzim edilir. Raporun, İşletme Müdür Yardımcısının (idarî) uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayını müteakip malzemenin mahallinden satılmasına dair karar kesinleşir. Mahallinde satılmasına dair kararın alınması hâlinde bu satışlar Pazarlama ve Satış Müdürlüğünce aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

       1) Bir duyuru hazırlanarak ihale listesi, ihale tarihine kadar hurda müdürlükleri, Pazarlama ve Satış Müdürlüğü ilan panosunda ve işletmenin internet sayfasında ilan edilir.

       2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen esas ve usullere göre kapalı zarf usulü teklifler alınır, ihale salonunda zarflar sayılarak tutanağa yazılır ve teklifler İhale Komisyonunca isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açılarak, malzeme rumuzu, verilen fiyat ve firma adı okunur. Tekliflerin okunup dosyalarına takılmasını müteakip ihaleye ara verilmeden hemen açık artırmaya geçilir. Açık artırmanın ne şekilde yapılacağı mahallinden satış şartnamesinde belirtilir.

       3) İhale ve açık artırma neticesinde bulunan yüksek fiyatlardan malzemelerin satılıp satılmamasına, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uygulamada olduğu gibi İhale Komisyonunca karar verilir. Komisyonun kararları, Yönetim Kurulunun alt birimlere verdiği yetki limiti dâhilinde onaya sunulur. Eğer satışı istenilen malzemeye bir satış bedeli tahmini yapılamıyorsa, söz konusu malzeme İşletme Müdürünün onayının alınması suretiyle, bu Yönetmelikte belirtilen ihale usullerinden uygun olanı ile satışa sunulur. İhalede bulunacak olan yüksek fiyattan satılıp satılmamasına dair İhale Komisyonunun vereceği karar, İşletme Müdürünün onayına sunulur.

       ç) İstisnai Satışlar: Gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Yönetim Kurulunca İşletme Müdürüne verilen yetkiye istinaden İşletme merkezinde veya Hurda Müdürlüklerinde yapılan satış türüdür. İstisnai satışlarda esas olan, kişi veya kuruluşun acil ihtiyacının giderilmesi olup, bu ihtiyacın dilekçede açıklanması ve belgelendirilmesi hâlinde yapılan satış usulüdür. Bu satış usulünde ihale suretiyle satışa verilmiş malzemelerin içerisinde bulunan herhangi bir parça veya satışa çıkarılmış makine ve tezgâhta bulunan parçalar satılamaz. İstisnai satışlarda malzeme satış fiyatları, Fiyat Tespit Komisyonu tarafından yurtiçi piyasa fiyatları göz önüne alınarak tespit edildikten sonra, Pazarlama ve Satış Müdürünün teklifi, ilgili İşletme Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayı ile belirlenir.

       (2) (Değişik fıkra: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/2.mad.) Askerî birliklere, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, resmî dairelere, köy muhtarlıklarına, kamu yararına çalışan derneklere, birliklere ve kooperatiflere yapılan satışlar: Yapılacak bu satışlarda, malzemenin analiz değeri, kullanılabilirlik durumu ve diğer özellikleriyle birlikte piyasa arz-talep durumu ve benzer malzemelerin önceki satış fiyatı dikkate alınarak malzeme satış fiyatları, Fiyat Tespit Komisyonunca tespit edilmesinden sonra, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yetki limitleri dâhilinde onaylanarak belirlenir. Belediyelere yapılacak satışlarda, satış yapılacak belediyeler tarafından, konuya ait encümen kararının imzalı ve onaylı aslının sunulması esastır. Belediyelerin satınalmayı talep ettikleri hurda malzemeleri kullanacaklarını belirttikleri iş ve tesisler, gerektiğinde yerinde incelenir ve incelemeye ilişkin bir rapor düzenlenir. Düzenlenen raporlara incelemeye ait her türlü belge eklenir. Bu inceleme sonucunda, kullanma imkânının bulunmadığı tespit edilen hurda malzemelerin belediyelere satışı yapılmaz. Belediyelere sadece alt yapı çalışmaları ve aslî faaliyetleriyle doğrudan ilgili hurda mazemelerin satışları gerçekleştirilir. Bu satışlarla ilgili yapılacak itiraz ve şikâyetlerde, İşletme yetki sınırları dâhilinde olan kısmı incelenerek sonuçlandırılır ve başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilir.

       (3) Kurum Fabrikalarına/MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğüne Yapılan Satışlar: Kurumun, Kurum içi satış politikasına bağlı olarak satış maliyeti esas alınarak belirlenen fiyatla yapılan satış usulü olup, teslimini müteakip irsaliye düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yetkili Organlar ve Yetkileri, Satış Komisyonları ve Komisyonların Çalışma Şekli

    Yetkili organlar ve yetkileri

       Madde 13 - (1) İşletmenin satış politikasını Yönetim Kurulu belirler. Satış İşlemleri İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısına bağlı olarak merkezde Pazarlama ve Satış Müdürü, taşra teşkilatında ise merkezle koordinasyon sağlamak kaydıyla Hurda Müdürü tarafından yürütülür.

          (2) Pazarlama ve satış faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin komisyonlar şunlardır:

       a) (Değişik bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/3.mad.) İHALE KOMİSYONU

       Başkan: Pazarlama ve Satış Müdürü

       Üye: Tedarik Müdürü veya görevlendireceği eleman

       Üye: Mali İşler Müdürü veya görevlendireceği eleman

       Üye: Hurda müdürlüklerinden görevlendirilecek eleman

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden uzman veya şef

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden uzman veya şef

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden teknik eleman

       b) FİYAT TESPİT KOMİSYONU

       Başkan: Pazarlama ve Satış Müdürü

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden Uzman veya Şef

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden Uzman veya Şef

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden teknik eleman.

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden bir eleman.

    c) (Ek bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/3.mad.) MUAYENE VE TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ TESPİT KOMİSYONU

       1) Merkezde:

       Başkan: Pazarlama ve Satış Müdürü

       Üye: Tedarik Müdürü

       Üye: Mali İşler Müdürü veya görevlendireceği eleman

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden uzman veya şef

       Üye: Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden bir eleman

       Üye: Tedarik Müdürlüğünden malzemenin bulunduğu yerden sorumlu bölge sorumlusu eleman

       2) Hurda müdürlüklerinde:

       Başkan: Pazarlama ve Satış Müdürü

       Üye: İlgili hurda müdürü

       Üye: Muhasebe ve ticaret kısım müdürü

       Üye: Üretim ve mühendislik hizmetleri kısım müdürü

       Üye: Pazarlama ve satış şefi

       Üye: Satışa hazırlık şefi

       Komisyonların görevleri

       Madde 14 - (1) Komisyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) (Değişik bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/4.mad.) İhale Komisyonu: İşletme Müdürlüğü merkezinde yapılacak ihaleli satışlarda tekliflerin alınması, açılması ve verilen teklifleri, ihalesi yapılacak olan malzemenin fizikî özelliği, kullanabilirliği ve yurtiçi ve yurtdışı piyasa değerleri ile mukayese ederek satılmasına veya satıştan çekilmesine karar verir ve bu kararını, karar tutanağında uygun bir açıklama yaparak belirtir.

       b) Fiyat Tespit Komisyonu: Afişe fiyatlar ile askeri birlikler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, resmî daireler, köy muhtarlıkları, kamu yararına çalışan dernekler, birlikler, kooperatifler, gerçek veya tüzel kişilerin talep ettikleri malzemelerin fiyatlarını; talep edilen malzemenin kullanılabilirliği, fizikî özelliği, piyasa değeri ve fiilî maliyetlerini dikkate alarak tespit eder, imzalar ve Onay'a sunar.

    c) (Ek bent: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/4.mad.) Muayene ve Tahminî Satış Bedeli Tespit Komisyonu: Hurda müdürlüklerinden ve mahallinden ihale suretiyle yapılacak satışlarda malzemenin cinsini, miktarını, özelliklerini, fiilî maliyetini, tahminî satış fiyatını, varsa resimlerini ve benzeri diğer bilgilerini içeren Malzeme ve Muayene Durum Raporlarını tanzim eder. Hurda müdürlüklerinden satılacak malzemelerde, Pazarlama ve Satış Müdürünün bulunmadığı durumlarda Komisyona, ilgili hurda müdürü başkanlık eder. Pazarlama ve Satış Müdürünün yerine ise, Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden görevlendirilecek bir eleman Komisyona üye olarak katılır.

       Komisyonların çalışması

       Madde 15 - (1) İhale Komisyonları eksiksiz olarak ihale günü ve saatinde toplanmak zorundadır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon Başkanı ve üyeler oy ve kararlarından sorumludur.

       (2) Komisyonların kararları Yönetim Kurulunun verdiği yetki limitleri dâhilinde onaylanır.

    ALTINCI BÖLÜM :Repertuvar Düzenlenmesi, İlan Esasları ve Şartname

    Repertuvar düzenlenmesi

    Madde 16 - (1) İşletme satışlarının piyasa rekabet ortamında en iyi şekilde yapılması ve daha fazla müşteriye hitap etmek üzere afişe fiyatlı satış ve ihaleli satışlarda alıcı firmalar için firma repertuvarı düzenlenir. Herhangi bir firmanın repertuvara alınması Pazarlama ve Satış Müdürünün imzası ile olur.

       İlan

       Madde 17 - (1) Satışlarda çok sayıda isteklinin katılmasını sağlamak için mektupla, ilan panosuna asılmak suretiyle, Resmî Gazete ve İşletmenin internet sayfasında yayınlanmak suretiyle aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere duyuru yapılır.

       a) İstekli firmaların İşletmeye müracaatları hâlinde, Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden ve Taşra Müdürlüklerinden ihale liste ve şartnamelerin ücretsiz olarak elden verilmesi,

       b) Repertuvarda kayıtlı ve sürekli müşteri durumunda olan gerçek veya tüzel kişilerin yazılı talep etmeleri hâlinde adreslerine ihale listeleri ve şartnamelerinin ihale tarihinden bir hafta önce posta ile gönderilmesi,

       c) İhale tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete'de ilan edilmesi,

       İlanlarda yer alacak hususlar

       Madde 18 - (1) İlanlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir.

       a) İhale suretiyle satılacak malzemenin cinsi, niteliği, miktarı ve yeri,

       b) İhale liste ve şartnamesinin nereden alınacağı,

       c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

       ç) Alınacak geçici ve kesin teminatın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olması, geçici teminatın şartnamede belirtilen süre için geçerli, kesin teminatın ise teminat mektubu olması hâlinde süresiz olması gerektiği,

       d) İşletmenin pazarlama ve satış işlemleri yönünden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale konusunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbest olduğu.

       (2) İhaleyle ilgili ilan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılmaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunluluğunun meydana çıkması hâlinde bunu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilerek ilgili İhale Komisyonunca işlem geçersiz sayılır ve ihale yeniden ilan olunur.

       İhalenin resmî tatil gününe rastlaması

       Madde 19 - (1) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati uymasa da ihale ilan edilen saatte yapılır.

       Şartnameye ilişkin genel esaslar

       Madde 20 - (1) (Değişik fıkra: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/5.mad.) İhale konusu malzemelerin satışında, esas ve usulleri belirten şartname ve eki malzeme listesi, Pazarlama ve Satış Müdürlüğünce hazırlanır, satış şartnamesi Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşü üzerine yürürlüğe girer.

       (2) Bu şartnamelerde malzemenin durumuna göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka;

       a) Malzemenin cinsi, miktarı, bulunduğu yer,

       b) Malzemenin bulunduğu yer Hurda Müdürlüğü dışında ise bulunduğu şehirdeki depo adresi, satış rumuzu ve durumu,

       c) Geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

       ç) Malzemenin satış yeri, teslim etme şekli ve şartları,

       d) Malzeme tesliminin başlangıç ve bitiş tarihi, gecikme hâlinde alınacak cezalar,

       e) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tespitte İşletmenin tamamen serbest olduğu,

       f) Vergi resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

       g) Malzeme bedelinin ödeme şekli ve şartları,

       ğ) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartlar,

       h) İhtilafların çözüm şekli,

       ı) Alternatif teklif verilemeyeceği,

       i) İşletmenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,

       hususları da yer alır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Satışa Sunma, İhaleye Katılabilme, Teminatlar

    Satışa sunma

       Madde 21 - (1) Hurda Müdürlüklerince ayıklama ve tasnif işlemine tabi tutulan malzemeler, maden ve malzeme cinslerine göre ayrılarak satış sahasına gruplar hâlinde istiflenir. Daha sonra bu gruplara satış rumuzları (Topsat, Algr, Fabsat, İşmak, Gemsat, Yersat, Tezsat ve benzeri) verilir. Malzemenin özelliklerini belirten durum raporu hazırlanıp fotoğrafı çekildikten sonra satış dosyası açılır, geçici teminatı ve çekim süresi tespit edilerek satışa sunulur.

       (2) İhale suretiyle yapılacak satışlar için düzenlenen satış dosyalarında şartnamesi ve ekleri, satılacak malzemenin durum raporu, fotoğrafı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

       (3) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde, ilgili komisyon gerekli düzeltmeyi yapmak üzere ihaleyi iptal eder veya şartnameyi düzelterek, ilanını müteakip; yeniden ihaleye çıkar.

       Teminat olarak kabul edilecek değerler

       Madde 22 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

       a) Tedavüldeki Türk parası,

       b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

       c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

       (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Teminat mektubu verilmesi hâlinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne surette olursa olsun Kurum tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

       Geçici teminatlar

       Madde 23 - (1) Teminat mektubu dışındaki teminatların İşletme veznelerine yatırılıp alınacak makbuzlar ile banka teminat mektupları, doğrudan doğruya teklifle birlikte düz zarfa konulmak suretiyle ihalenin yapıldığı birimin arşiv servisine teslim edilir.

       (2) Malzemelerin geçici teminatları şartnamede, ihaleye sunulacak malzeme kalemlerinin hizalarında ayrı ayrı önceden belirtilir. Pazarlama ve Satış Müdürlüğünce belirlenecek olan geçici teminat miktarları, satışı yapılacak malzemenin özelliğine ve pazar araştırmalarına göre, tahmini bedelinin en az % 10'u olmalıdır.

       İhaleye katılabilme, tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

       Madde 24 - (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için;

       a) Kanunî ikametgâh sahibi olmak,

       b) Yasaklanmış olmamak,

       c) İstenilen teminat ve belgelerle birlikte teklif vermek,

       gerekmektedir.

       (2) İhaleye iştirak edecek istekli firma veya kişiler teklif mektuplarını ihale tarih ve saatine kadar hazırlar ve ilgili birime verirler. Tekliflerde malzemenin ismini, satış rumuzunu ve verebilecekleri en yüksek teklifi rakamla ve yazıyla belirterek, açık adreslerini yazmak ve imzalamak suretiyle geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu ile şartnamede öngörülmüş ise diğer belgeleri kapalı zarf içerisine koyarak (zarfın üzerine malzemenin satış rumuzu, isteklinin adı, soyadı, hangi işe ait olduğu ve açık adresi yazılmak suretiyle) teklif hazır hâle getirilir.

       (3) Tekliflerin ilanda ve satış şartnamesinde belirtilen tarih ve saate kadar ihalenin yapılacağı birimin Arşiv Şefliğine verilmesi gerekir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Bu takdirde, zarfın dış yüzeyine ihalenin yapılacağı yerin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda ve satış şartnamesinde belirtilen tarih ve saate kadar ihalenin yapılacağı birimin Arşiv Şefliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış tarih ve saati, bir tutanakla tespit edilir.

       (4) Komisyon Başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınmaz/verilmez. Ancak, aynı malzemeye aynı kişi veya firma tarafından iki teklif verilmesi hâlinde yüksek fiyat yazılı olan teklif kabul edilir.

       Tekliflerin açılması ve karara bağlanması

       Madde 25 -(1) (Değişik fıkra: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/6.mad.) İhale Komisyonu, ihale tarih ve saatinde üye tam sayısıyla toplanır. İhale için verilen teklifler sayılarak, bir tutanakla arşiv şefliğinden teslim alınır. Teslim alınan teklif zarfları, katılımcıların huzurunda açılarak fiyat ve firma ismi okunur. Tekliflerin tekrar sayılarak tutanağa adedinin yazılmasını müteakip, her teklifin üzerine açıldığı tarih ve başlangıç saati yazılır ve üyeler tarafından paraf edilir. Verilen teklif fiyatları liste olarak çıkartılır, liste ilan panosunda ve internetten ilan edilir. İhale ve açık artırma neticesinde bulunan yüksek fiyatlardan malzemelerin satılıp satılmamasına, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen uygulamada olduğu gibi İhale Komisyonunca karar verilir. Komisyonun kararları, Yönetim Kurulunun alt birimlere verdiği yetki limiti dâhilinde onaya sunulur.

       (2) Yapılan ihale ve devamında yapılan açık artırma sonucunda, elde edilen fiyatın eşit olması durumunda fiyatın satılabilir noktada olması koşuluyla; eşit fiyat teklifi sahibi kişi veya firma yetkilileri bir kez daha açık artırmaya davet edilirler. Eşitliğin buna rağmen de bozulmaması hâlinde son kez olarak yazılı artırma teklifi istenir.

       İhalenin kesinlik kazanması

       Madde 26 - (1) İhaleli Satışlar Komisyonunca satışına karar verilen veya satıştan çekilen malzemeler, yetki limitleri oranlarına göre onaylanmasını müteakip, satışı kesinleşmiş veya satıştan çekilmiş olur. Satış şartnamesi sözleşme akdi niteliğinde olduğundan ihaleyi kazanan istekli firmalarla sözleşme yapılmış sayılır.

       Satışların alıcı firmalara bildirilmesi

       Madde 27 - (Değişik madde: 02/01/2009- 27098 S.R.G Yön/7.mad.)

    (1) Kesinleşen ihale kararları, onaylandığı tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde üzerinde ihale kalana ya da satıştan çekilen malzemelere en yüksek teklifi veren firma yetkilisine veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden beşinci iş günü kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır. Ayrıca, İhale Komisyonunun kararları İşletmenin ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir.

       Geçici teminatların iadesi

       Madde 28 - (1) İhalenin yapıldığı tarihi müteakip günde, (ihale günü hariç) ihaleye iştirak eden firmalar talep ederlerse (yüksek teklif sahibi hariç) geçici teminatlarını imza karşılığı geri alabilirler. Ayrıca, teklif sahibi firmalardan teklifleri kabul edilmeyenler ile teminat yatırdığı hâlde teklif veremeyen firmaların geçici teminatları talep etmeleri hâlinde sahiplerine imza karşılığı iade edilir.

       Geçici teminatın irad kaydedilmesi

       Madde 29 - (1) İhalesi üzerinde kalan firmaların, şartnamede belirtilen sürede mal bedelini ve kesin teminatı yatırmamaları hâlinde, şartnamede belirlenen cezalı sürenin geçmesini müteakip protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatları irad kaydedilir. Bu durumda gecikme cezası uygulanmaz.

       Kesin teminatlar

       Madde 30 - (1) Kesin teminat olarak kabul edilen değerler doğrudan doğruya Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne teslim edilir. Kesin teminat, satışı kesinleşen malzeme bedelinin en az %15'i olmalıdır.

       (2) Satışın alıcı firmaya tebliğ edildiği tarihi takip eden, şartnamede tespit edilen işgünü içinde alınan teminat nakit ise makbuzu malzemeye ait dosyada muhafaza edilir. Teminat mektup ise Mali İşler Müdürlüğünce teyit yapılarak muhafaza edilir. Teyit edilmeden malzeme teslimi yapılmaz.

       Kesin teminatların iadesi

       Madde 31 - (1) Satışı yapılan malzemenin alıcısı tarafından satış şartnamesinde belirtilen hükümler çerçevesinde teslim ve tesellümün tamamlanmasını müteakip, alıcının herhangi bir borcunun olmaması hâlinde kesin teminat, imza karşılığında yetkili kişiye teslim edilir veya bankasına iade edilir.

       Kesin teminatın irad kaydedilmesi

       Madde 32 - (1) İşletmenin satış ihalelerine iştirak eden ve üzerinde ihale kalan isteklilerin; ödemelerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiği hâlde malzemenin tamamını veya bir kısmını almaktan vazgeçmesi ya da şartnamede belirtilen diğer hükümlerden herhangi birini ve/veya birkaçını yerine getirmemesi durumunda kesin teminatları protesto çekmeye veya karar almaya gerek kalmaksızın irad kaydedilir.

       (2) İrad kaydedilen geçici ve kesin teminat alıcının herhangi bir borcuna mahsup edilemez.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Mal Bedelinin Alınması, Malzemenin Teslimi ve Dosyanın İkmali

    Mal bedelinin alınması ve malzemenin teslimi

       Madde 33 - (1) Satışın tebliğ edilmesini müteakip alıcı firma tebligatta belirtilen süreler içinde satılan malzeme için kesin teminat, mal bedeli, mal bedeline ait KDV, damga vergisi, karar pulu ve benzeri ödemelerini İşletme veznesine veya İşletmece belirlenen bankalara yatırır.

       (2) Malzeme bedeliyle ilgili ödemeleri yerine getiren alıcı firmalar, malın bulunduğu Hurda Müdürlüğüne veya depoya hitaben yazılmış teslim yazılarını alarak malzemeyi teslim almaya başlarlar. Teslimat yazılarında teslimatın hangi tarihte başlayıp biteceği belirtilir. Teslimatı tamamlanan malzemeye ait taraflarca bir tutanak düzenlenir ve faturası kanunî süre içinde İşletmece tanzim edilerek alıcıya ulaştırılır.

       Dosyanın ikmali

       Madde 34 - (1) Satış işlemi tamamlanan malzemeye ait dosya, ilgili personel tarafından düzenlenecek bir formda fatura tutarı ve tahsilatların karşılaştırılması neticesinde eşit olması ve teminatlarının iade edilmesi hâlinde dosyası ikmal edilerek arşive kaldırılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : İhaleye Giremeyecek Kişiler ve İhaleye Girmesi Yasaklananlar

    İhaleye giremeyecek kişiler

       Madde 35 - (1) Kurum mensubu olanlar hiçbir surette Kurum satış ihalelerine katılamazlar. Kurumla ticaret amacıyla ilişkide bulunamazlar ve herhangi bir şekilde Kurumdan ayrılan mensuplar üç yıl süreyle Kurumla ticari amaçla temasta bulunamazlar. Satış komisyonu üyelerinin ve ihale çalışmalarına esas teşkil edecek ilk ve son işlemlerle ilgili evrakı hazırlayan, sonuçlandıran ve denetleyen personelin birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları da satış ihalelerine katılamazlar. Kurum bünyesinde bulunan veya Kurumla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler ihaleye katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan alıcıların teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

       İhaleye girmesi yasaklananlar

       Madde 36 - (1) Bu Yönetmeliğin 29 uncu ve 32 nci maddelerinde belirtilen sebeplerle geçici teminatı, kesin teminatı ve/veya mal bedeli irad kaydedilen alıcı firmalara; irad kaydedilen tutarlara göre, şartnamede belirtilen sürelerle İşletme ihalelerine katılmaktan ve İşletme ile ticari faaliyette bulunmaktan men cezası verilir.

       (2) İhaleye fesat karıştırdıkları tespit edilenler, ihaleye katılan diğer isteklilere tehdit, hakaret ve/veya sataşmada bulunanlar, ihalede görevli İşletme personeline tehdit ve/veya hakaret edenler, teslim ve tesellüm işlemlerinde hile ve/veya hırsızlık yapanlar, teslim ve tesellüm işlemleri için görevlendirilen İşletme personeline tehdit ve/veya hakaret edenler İşletmeyle ilgili tüm ticari faaliyetlerden ve ihalelere katılmaktan men edilirler.

    ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

       Madde 37 - (1) Pazarlama satış işlem ve faaliyetleri konusunda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Kurumun iç ve dış mevzuat hükümleri geçerli olup, bunlarda da hüküm bulunmadığı takdirde, genel hükümlere göre hareket edilir.

       Yürürlük

       Madde 38 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 39 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar