ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 21/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26327

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin Ek-1 inde gösterilmiştir.

       Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 6 - (1) 6/6/1998 tarihli ve 23364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar