MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ DAĞITIMI, PARÇA BAŞI ÜRETİM, ATÖLYE VE TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye Ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi : 20/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26325

    Millî Eğitim Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların bünyesinde 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanuna göre kurulan döner sermaye işletmelerinde üretimi teşvik priminin dağıtımına, parça başı ücret ödenmek suretiyle mal veya hizmet üretilmesine ve atölye, makine parkı ve tesislerin özel sektörle iş birliği yapılarak işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    (2) Bu Yönetmelik; bünyesinde 3423 sayılı Kanuna göre döner sermaye işletmesi kurulan okul ve kurumlar ile bu okul ve kurumların bünyesindeki döner sermaye işletmelerini, döner sermaye işletmelerinde çalışan personel ile beceri eğitimi yapan öğrenci ve kursiyerleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Atölye, Laboratuvar veya Kısım Şefi: Kadro unvanına bakılmaksızın yetkili makamca bu unvanla görevlendirilen, atölyedeki üretimde fiilen görev alan ve üretimden idareye karşı sorumlu kişiyi,

    b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

    c) Başkanlık: Millî Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığını,

    ç) Beceri Eğitimi: Meslekî ve teknik öğretim okul veya kurumlarında öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlerin, kendi alanlarında üretimde fiilen çalışarak yaptıkları uygulamalı/pratik eğitimi,

    d) Bölüm/Alan Şefi: Kadro unvanına bakılmaksızın, yetkili makamca bu unvanla görevlendirilen ve bölümün/alanın her türlü iş ve işleminden idareye karşı sorumlu kişiyi,

    e) Eşik Değer: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen miktarı,

    f) Gerçekleştirme Görevlisi: İşletmenin üretim ve yönetiminde harcama yetkilisine yardımcı olmak üzere, müdür yardımcıları arasından, okul veya kurum müdürlüğünce görevlendirilen teknik müdür yardımcısını,

    g) Harcama Yetkilisi: Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan meslekî ve teknik öğretim okul/kurum müdürünü,

    ğ) İşletme: Bakanlığa bağlı okul veya kurumların bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesini,

    h) Kursiyer: Yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarına devam eden kişiyi,

    ı) Okul/Kurum: Bakanlığa bağlı merkezler ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının her birini,

    i) Öğrenci: İşletmelerde, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri,

    j) Personel: Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurumun kadrosunda olan veya atamaya yetkili makam tarafından bu işletmede fiilen çalışmak üzere görevlendirilen ve döner sermaye faaliyetlerine katkıda bulunan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi kişileri,

    k) Sayman: Döner sermaye işletmesinin malî ve muhasebe işlemlerini yürüten ve Sayıştaya hesap vermekle yükümlü kişiyi,

    l) Tesis: Okul veya kurumların bünyesinde bulunan uygulama oteli, mutfak, restoran, salon, çay bahçesi, yüzme havuzu, plaj, açık ve kapalı spor tesisleri ve benzeri eklentilerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Üretimi Teşvik Primi Olarak Dağıtılacak Kâr ve Dağıtım Esasları

    Dağıtılacak kâr ve ödeme zamanı

    Madde 4 - (1) Malî yıl sonu bilançosunda görülen kârın en çok üçte biri, üretimi teşvik primi olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Asgari ücret hesabında, dağıtıma esas kârın elde edildiği yıla ait en yüksek asgari ücret toplam tutarı esas alınır.

    (2) Üretimi teşvik primi, malî yıl sonu bilançosunun düzenlendiği tarihi takip eden iki ay içinde hak sahiplerine ödenir.

    Üretimi teşvik primi dağıtım esasları

    Madde 5 - (1) Üretimi teşvik primi; erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim okul ve kurumlarının bünyesinde faaliyet gösteren döner sermaye işletmelerinde dağıtılır.

    (2) Dağıtıma esas kârın; % 25'i idarî personele, % 5'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı, %70'i de bölüm/alan personeline verilmek üzere ayrılır.

    (3) Dağıtıma esas kârın % 25'i idarî personele aşağıdaki oranlarda dağıtılır.

    a) Döner sermaye işletmesi harcama yetkilisine: %8

    b) Döner sermaye işletmesi gerçekleştirme görevlisine: %5

    c) Bölüm/Alan şeflerine ve/veya bölüm/alan şefi görevini yapan atölye şeflerine: % 5

    ç) Saymana: % 5

    d) Döner sermayede fiilen çalışan diğer idarî personele: % 2

    (4) Üçüncü fıkranın (c) bendine göre, bölüm/alan şeflerine veya bölüm/alan şefi bulunmayan yerlerde bölüm/alan şefi görevini yapan atölye şeflerine verilen %5'lik pay, döner sermayeye katkısı bulunan bölümler arasında gelire katkı oranları dikkate alınarak dağıtılır.

    (5) Üçüncü fıkranın (d) bendinde belirtilen diğer idarî personel birden fazla ise, % 2'lik pay yıl içinde fiilen çalıştıkları süreyle orantılı olarak dağıtılır.

    (6) Dağıtıma esas kârın çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak ayrılan % 5'lik kısmı; harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve kârın dağıtılacağı ilgili bölüm/alan veya atölye şeflerinden oluşan komisyon tarafından, işletmede çalışan personel arasında takdire lâyık görülenlere uygun görülen oranlarda dağıtılır. Komisyon kararı gerekçeli yazılır. Komisyon kararı kesin olup, itirazda bulunulamaz. Komisyon üyeleri bu paydan faydalanamaz.

    (7) Dağıtıma esas kârın bölüm/alan personeline verilecek % 70'lik kısmı, bölüm/alan veya atölyelerin gelirlerinin işletmenin toplam gelirine olan oranları dikkate alınmak suretiyle;

    a) Erkek teknik öğretim okullarında, personelin yıl içinde döner sermayede yaptığı fazla çalışma saati ile orantılı olarak,

    b) Kız teknik öğretim okulları uygulama sınıfı bölümünde/alanında, ticaret liselerinin satış-pazarlama/kantin bölümünde/alanında, otelcilik ve turizm meslek liselerinde, çıraklık ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında; bu maddenin üçüncü fıkrasındaki idarî personel dahil, döner sermayede çalışan personel arasında çalıştıkları süre ile orantılı olarak (Yarım gün görev yapan personelin iki yarım günü bir tam gün olarak hesaplanır ve fiilen çalışılan gün buna göre bulunur. Ancak, uygulama sınıfı ile satış-pazarlama/kantin bölümünde dağıtım yapılırken diğer bölüm/alan veya atölye şefleri dikkate alınmaz.),

    c) Kız teknik öğretim okulları ile ticaret liselerinin diğer bölümlerinde/alanlarında ise, fiilen işi yapan personele verilir. İşi yapan personel birden fazla ise katkıları oranında,

    dağıtılır.

    (8) Öğrenci ile yüz yüze eğitim yapmayan ancak, ders araç ve gereci üreten, basım, sınav ve değerlendirme hizmetlerini yürüten veya benzeri hizmetlerle eğitime katkı sağlamak amacıyla kurulan işletmelerde; personelin tamamı, işin gereği komisyon çalışması yapılan işletmelerde ise komisyonlarda fiilen çalışanlar ile idarî personel üretime katkıda bulunduğundan, üretimi teşvik primi aşağıdaki esaslara göre dağıtılır.

    a) Dağıtıma esas kârın % 5'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak, % 95'i de personele dağıtılmak üzere ayrılır.

    b) Dağıtıma esas kârın çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak ayrılan % 5'lik kısmı; harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve kârın dağıtılacağı ilgili bölüm/alan veya atölye şeflerinden oluşan komisyon tarafından, işletmede çalışan personel arasında takdire lâyık görülenlere uygun görülen oranlarda dağıtılır. Komisyon kararı gerekçeli yazılır. Komisyon kararı kesin olup, itirazda bulunulamaz. Komisyon üyeleri bu paydan faydalanamaz.

    c) Dağıtıma esas kârın % 95'i aşağıdaki unvan puanlarına göre dağıtılır.

    1) Döner sermaye işletmesi harcama yetkilisi: 50 puan

    2) Müdür yardımcısı, bölüm/alan, atölye, laboratuvar, kısım şefi: 45 puan

    3) Öğretmen, mühendis, mimar, sayman, uzman, tekniker: 40 puan

    4) Büro şefi, sistem işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, teknik ressam, ayniyat saymanı, ambar memuru, ustabaşı, postabaşı, usta: 35 puan

    5) Diğer personel: 30 puan

    ç) Her unvanın puanı ile bu unvandaki personel sayısı ve bu personelin fiilen çalıştığı gün sayısı çarpılır. Çarpım sonuçları toplanır. Bu şekilde elde edilen toplam puana, dağıtıma esas kâr bölünerek birim puan bulunur. Birim puan, her personelin kendi toplam puanı ile çarpılarak alacağı prim hesaplanır.

    9) Birden fazla işletmenin saymanlık görevini yürüten personel, görev yaptığı işletmelerin her birinden pay alır. Ancak, bir yılda alacağı payların toplamı asgari ücretin bir yıllık tutarını geçemez. Bunun takibi kadrosunun bulunduğu okul veya kurum müdürlüğünce yapılır.

    Üretimi teşvik primi ödenmeyecek personel

    Madde 6 - (1) Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurumun kadrosunda olup;

    a) Okul veya kurum dışında, bir yılda toplam süresi otuz günden fazla, geçici veya sürekli görevlendirilen personel, görevlendirilmeleri devam ettiği sürece,

    b) Döner sermaye çalışmalarına fiilen katılmayan personel,

    c) Okul ve/veya kurum tarafından, yurt içinde veya yurt dışında açılan kurs, seminer ve benzeri faaliyetler için bir yılda toplam süresi otuz günden fazla görevlendirilen personel, görevlendirilmeleri devam ettiği sürece,

    üretimi teşvik priminden faydalanamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Parça Başı Üretim

    Üretim alanlarının belirlenmesi

    Madde 7 - (1) Parça başı ücret ödenmek suretiyle mal veya hizmet üretimi yapılacak alanlar Bakanlıkça belirlenir. Bakanlıkça belirlenen alanlar dışında, parça başı ücret ödenmek suretiyle mal veya hizmet üretimi yapılamaz.

    (2) Bakanlıkça belirlenen alanlarda; işletmenin yapacağı mal veya hizmet üretiminin hangisinin parça başı ücret ödeme esasına, hangisinin fazla çalışma esasına göre yapılacağı harcama yetkilisince belirlenir.

    (3) Bir siparişin üretimine; hangi ücret ödeme esasına göre başlanılmış ise, aynı esasa göre bitirilmesi zorunludur.

    Üretimde çalışma ve ücret esasları

    Madde 8 - (1) Parça başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılacak mal veya hizmet üretiminde; bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen personelden çalışmak isteyenlerden, harcama yetkilisince uygun bulunanlar çalıştırılırlar. Velisince yazılı muvafakat verilen öğrenci veya kursiyerlerden, harcama yetkilisince uygun bulunanlar, beceri eğitimlerini parça başı ücret ödenmek suretiyle gerçekleştirilen mal veya hizmet üretimi üzerinde yapabilirler. Öğrenci veya kursiyerlerin beceri eğitimlerini daha iyi gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla, bazı alanlarda okul dışında da üretmek üzere parça başı üretim işi verilebilir.

    (2) Parça başı ücret ödenmek suretiyle yapılacak mal veya hizmet üretiminde sipariş (sözleşme) bedelinin en az % 5'i kâr, % 25'i ise faaliyet gideri olarak ayrılır.

    (3) Parça başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılacak mal veya hizmet üretiminde; personele ödenmek üzere ayrılan işçiliğin en az % 30'u öğrenci hakkı olarak ayrılır. Ayrılan bu meblağ, söz konusu iş üzerinde beceri eğitimi yapan öğrenci veya kursiyerlere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenir.

    (4) Parça başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılacak mal veya hizmet üretiminde; personele ödenecek işçilik tutarı, sipariş şartnamesi veya eklerinde o iş için belirlenen işçilik tutarını hiçbir şekilde geçemez.

    (5) Parça başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılacak mal veya hizmet üretiminde çalışan;

    a) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin iki aylık tutarından,

    b) Teknik hizmetler sınıfındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin bir buçuk aylık tutarından,

    c) Diğer hizmet sınıflarındaki her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin bir aylık tutarından,

    fazla olamaz.

    (6) Beceri eğitimini parça başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılan işler üzerinde yapan her öğrenci veya kursiyerin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, yaşına uygun asgari ücretin bir aylık tutarından fazla olamaz.

    (7) Aynı iş için hem parça başı ücret hem de fazla çalışma ücreti aynı anda ödenemez. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan idarî personele de, aynı ay içinde hem parça başı ücret hem de fazla çalışma ücreti aynı anda ödenmez.

    (8) Parça başı ücret esasına göre üretilen mal veya hizmetlerin işçiliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde ödenir.

    a) Parça başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılan mal veya hizmet üretiminde fiilen çalışan personele; sözleşme veya şartnamesinde belirtilen şartlara uygun olarak ay içinde bitirilen, geçici muayene ve kabulü yapılan mal veya hizmetlerin işçilik bedelinden, her bir personelin alacağı aylık işçilik tutarı, üretime katkıları oranında bölüm/alan veya atölye şefince belirlenir ve harcama yetkilisince onaylandıktan sonra ödenir.

    b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan personelden, şefler hariç idarî personelin ücretleri, atölyelerde parça başı üretimin yapıldığı aylarda, parça başı ücret esasına göre de ödenebilir. İzin, istirahat ve benzeri nedenlerle fiilen göreve gelinmeyen günler için ödeme yapılmaz.

    c) Beceri eğitimini, parça başı ücret ödenmek suretiyle üretilen mal veya hizmet üretiminde yapan öğrenci veya kursiyerlere; üretime katkıları da göz önünde bulundurularak, bölüm veya atölye şefince belirlenen ve harcama yetkilisince de uygun bulunan ücret ödenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Atölye, Makine Parkı ve Tesislerin İşletilmesi

    İşbirliği yapılacak alanlar ve işbirliği esasları

    Madde 9 - (1) Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okulların atölye, makine parkı ve tesisleri; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde özel sektörle işbirliği yapılarak da işletilebilir. Bu işbirliği hiçbir şekilde kira uygulaması şeklinde olamaz.

    (2) İşletmenin harcama yetkilisi; eğitim ve öğretimi aksatmamak kaydıyla, okulundaki atölye, makine parkı veya tesisin özel sektörle işbirliği yapılarak işletilmesine karar vermeye yetkilidir. Ancak, süresi oniki ayı veya bedeli eşik değerin iki katını aşan işbirliği sözleşmeleri imzalanmadan önce, Bakanlıktan yazılı izin alınır. Hiçbir şekilde, otuzaltı aydan uzun süreli sözleşme yapılamaz.

    (3) Okulların atölye, makine parkı veya tesislerinde özel sektörle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek mal üretiminde kullanılacak; ilk madde ve malzeme, yarı mamul madde, mamul madde, proje, kalıp ve benzeri her türlü malzeme işi yaptıracak kişi veya kuruluşça sağlanır. Hizmet üretiminde ise, bu husus sözleşmede ayrıca belirtilir. Döner sermaye işletmesi sadece; üretimin yapılacağı atölye, makine parkı, elektrik, gaz, su, avadanlık malzemesi ve benzeri demirbaş eşya ile işçiliği karşılar. Bunların dışında büro, depo ve benzeri amaçlar için kullanılacak herhangi bir yer tahsisi yapılamaz.

    (4) Her iş için; tarafların yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme yapılır. Sözleşme imzalanmadan önce işe başlanılmaz.

    Fiyat ve ödeme koşullarının belirlenmesi

    Madde 10 - (1) Okulların atölye ve makine parkı ile özel sektörle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek, mal veya hizmet üretiminin birim fiyatı; üretilecek mal veya hizmetin özelliği, miktarı ve süresi ile üretimde kullanılacak makine, teçhizat, demirbaş, elektrik, gaz, su, işçilik, öğrenci hakkı ve benzeri giderler ile piyasa şartları da göz önünde bulundurularak bölüm/alan veya atölye şeflerince belirlenir, gerçekleştirme görevlisinin teklifi ve harcama yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

    (2) Sözleşme bedelinin en az % 25'i peşin, kalanı ise mal veya hizmet teslim edildikçe tahsil edilir.

    (3) Sözleşme bedelinin en az % 10'u kâr, % 40'ı ise faaliyet gideri olarak ayrılır.

    (4) İşletmenin üretim için yapacağı elektrik, su ve gaz tüketimi, makine, teçhizat ve demirbaş eşyanın bakım ve onarım gideri ile şefler hariç idarî personele ödenecek parça başı veya fazla çalışma ücreti ile aylık gayrisafi hasılattan genel bütçeye aktarılacak pay faaliyet gideri olarak ayrılan paydan karşılanır.

    Üretimde çalışma ve ücret ödeme

    Madde 11 - (1) Bakanlıkça belirlenen alanlarda; işletmenin, bu kapsamda yapacağı mal veya hizmet üretiminin hangisinin parça başı ücret ödeme esasına, hangisinin fazla çalışma esasına göre yapılacağı harcama yetkilisince belirlenir.

    (2) Bir siparişin üretimine; hangi ücret ödeme esasına göre başlanılmış ise, aynı esasa göre bitirilmesi zorunludur.

    (3) Personele ödenmek üzere ayrılan işçiliğin en az % 30'u öğrenci hakkı olarak ayrılır. Ayrılan bu meblağ, söz konusu iş üzerinde beceri eğitimi yapan öğrenci veya kursiyerlere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenir.

    (4) Özel sektörle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek mal veya hizmet üretimi;

    a) Parça başı ücret ödeme esasına göre yapılması hâlinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hariç diğer hükümlerine,

    b) Fazla çalışma saat ücreti esasına göre yapılması hâlinde, ilgili mevzuat hükümlerine,

    göre yapılır.

    (5) İşletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine göre mal veya hizmet üretimi yaptırmak isteyen kişi veya kuruluş; üretimde teknik yönden yardım ve destek sağlamak amacıyla, her türlü özlük ve sosyal haklarını kendisi karşılamak şartıyla, işin başında makul sayıda personel bulundurabilir. Bu tür personelin sayısı, yetki ve sorumlulukları sözleşmede belirtilir.

    (6) İşletmeye getirilen her türlü malzeme zimmetle teslim alınır, mamul hâle getirildikten sonra da zimmetle teslim edilir.

    (7) Teslim alınan malzemenin; gerek üretiminden önce gerekse hatalı üretiminde veya üretimden sonra zarar görmesi hâlinde, söz konusu zarar, sebebiyet verene/verenlere tazmin ettirilir.

    Tesislerin işletilmesi

    Madde 12 - (1) Beceri eğitimine daha fazla katkı sağlamak bakımından; bünyesinde döner sermeye işletmesi bulunan okul veya kurumların uygulama oteli, mutfak, restoran, salon, çay bahçesi, yüzme havuzu, plaj, açık ve kapalı spor tesisleri ve benzeri birimlerinin tamamı, bir kısmı veya herhangi birisi bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde özel sektörle işbirliği yapılarak da işletilebilir.

    a) Özel sektörle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek hizmetin yaklaşık birim fiyatı; gerçekleştirme görevlisinin başkanlığında, ilgili bölüm/alan ve atölye şefleri ile saymandan oluşacak komisyonca belirlenir ve harcama yetkilisinin onayıyla kesinleşir. Komisyon, yaklaşık birim fiyatını belirlerken; üretilecek hizmetin özelliği, miktarı, süresi ve zamanı ile üretimde kullanılacak oda, yatak, bölüm, demirbaş eşya, elektrik, su, gaz, işçilik, öğrenci hakkı ve benzeri giderler ile tesisin konumu, piyasa şart ve fiyatlarını da göz önünde bulundurur. Komisyon kararı gerekçeli yazılır ve üyelerce imzalanır.

    b) Harcama yetkilisi; her yıl ocak veya şubat ayı içinde tesisin özel sektörle işbirliği yapılarak işletilebileceğini mahalli yayın organları, mahalli ticaret odası, ilgili meslek kuruluşları ve Bakanlık internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmak zorundadır.

    c) Tesisin, işletme süresinin oniki ayı veya işletme süresindeki yaklaşık maliyetin eşik değerin iki katını aşması hâlinde; harcama yetkilisinin başkanlığında, gerçekleştirme görevlisi, ilgili bölüm/alan ve atölye şefleri ve saymandan oluşacak komisyon tarafından, talep eden kişi veya kuruluşlara açık artırma ile verilir. Açık artırmada tek istekli kalana kadar turlara devam edilir. Açık artırmanın yapılacağı tarih, yaklaşık birim fiyatı ve diğer hususlar; açık artırmanın yapılacağı tarihten en az yirmi gün önce, (b) bendinde belirtilen yöntemle kamuoyuna duyurulur. Bu açık artırmaya; Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış en az üç yıllık A grubu seyahat acentesi işletme belgesi veya en az üç yıldır üç veya daha fazla yıldızlı otel, motel veya tatil köyü işletme sahibi olduğunu belgeleyen ve yaklaşık maliyetin en az %3'ü tutarında geçici teminat veren kişi veya kuruluşlar katılabilir.

    ç) Sözleşme bedelinin en az % 25'i peşin, kalanı ise mal veya hizmet teslim edildikçe tahsil edilir.

    d) Sözleşme bedelinin en az % 15'i kâr, % 55'i ise faaliyet gideri olarak ayrılır.

    e) İşletmenin üretim için yapacağı elektrik, su, gaz, akaryakıt ve temizlik malzemesi tüketimi, araç, gereç, teçhizat, mefruşat ve demirbaş eşyanın bakım, onarım ve yenileme giderleri, şefler hariç idarî personele ödenecek parça başı veya fazla çalışma ücreti ile aylık gayrisafi hasılattan genel bütçeye aktarılacak pay, faaliyet gideri olarak ayrılan paydan karşılanır.

    f) Aynı zamanda bir eğitim ve öğretim kurumu da olan tesislerde; yürürlükte olan kanunlara göre suç sayılan kumar oynatılması, uyuşturucu satışı veya kullandırılması ve benzeri hareketlerin yapılmasına izin verilmez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Fiilen çalışılan gün

    Madde 13 - (1) Personelin görevinin başında bulunduğu veya döner sermaye işleri ile ilgili göreve gönderildiği günler ile bir yılda toplam otuz günü aşmayan diğer yurt içi veya yurt dışı görevler fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınır. Her türlü izin, istirahat, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma ve benzeri sebeplerle göreve gelinmeyen günler, fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınmaz.

    (2) Parça başı ücret sisteminin uygulandığı işlerde; personelin yıl içinde bu sisteme göre aldığı toplam ücreti, merkezi yönetim bütçe kanununa göre ödenen fazla çalışma ücretinin saatlik tutarına bölünür ve bir yılda yaptığı fazla çalışma saati bulunur. Bu süre, sekize bölünerek ilgili personelin parça başı ücret sistemine göre fiilen çalıştığı gün bulunur.

    Tip şartname ve sözleşme

    Madde 14 - (1) Başkanlık, ihtiyaç duyulan alanlarda tip şartname veya sözleşme hazırlamaya, uygulamaya koymaya ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.

    Yürürlük

    Madde 15 - (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar