MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU

    Kanun Numarası : 5544

    Kanun Kabul Tarihi : 21/09/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 07/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26312

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.

    (2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.

    TANIMLAR

    Madde 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    c) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

    ç) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi: Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri,

    d) (Değişik bend: 11/10/2011-KHK/665/31.md.) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yüksek öğretim dahil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını,

    e) Ulusal meslek standartları: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, Kurum tarafından kabul edilen, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normları,

    f) Yetkilendirilmiş kurum: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş personel belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,

    g) Eğitim ve öğretim kurumları: Genel orta ve yüksek eğitim-öğretim dahil, tüm teknik ve meslekî okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumları ve bunların dışındaki, izinle muhtelif programlar sunan ve meslekî yeterlilikler kazandıran kurumların tümünü,

    ğ) (Ek bend: 11/10/2011-KHK/665/31.md.) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal yeterlilik sistemleri arasında kıyaslanabilirlik sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde verilen yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen referans çerçeveyi,

    h) (Ek bend: 11/10/2011-KHK/665/31.md.) Yeterlilik: Bireyin sahip olduğu, yetkili otorite tarafından tanınmış bilgi, beceri ve yetkinliği,

    ı) (Ek bend: 11/10/2011-KHK/665/31.md.) Meslekî Yeterlilik Belgesi:   Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,

    i) (Ek bend: 11/10/2011-KHK/665/31.md.) Eğitim akreditasyon kurumu: Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını akredite etmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU, KURUMUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE ORGANLARI

    MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU

    Madde 3- (1) Bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tâbi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve özel bütçeli Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. Kurumun kısa adı MYK'dir.

    (2) Kurum, Bakanlığın ilgili kuruluşudur.

    KURUMUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 4- (1) Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Ulusal meslekî yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek; bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak.

    b) Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek.

    c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tâbi teknik ve meslekî eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile; orta öğretim düzeyindeki meslekî ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak.

    ç) Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek.

    d) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek.

    e) Sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında; yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

    f) Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek.

    g) Ulusal meslekî yeterlilik standartlarını dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak geliştirmek, yeterlilik standartlarını yükseltmek ve uluslararası alanda tanınmalarını sağlamak.

    ğ) Meslekî alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesini sağlamak.

    h) Diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet satın almak, projeler geliştirmek ve uygulamak, eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

    ı) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek ve teşvik etmek.

    i) Faaliyet alanına giren sair her türlü çalışmayı yapmak.

    KURUMUN ORGANLARI

    Madde 5- (1) Kurum; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur.

    GENEL KURUL

    Madde 6- (1) (Değişik fıkra: 11/10/2011-KHK/665/32.md.) Genel Kurul, Kurumun en üst karar organı olup, aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

    a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki üye.

    b) Millî Eğitim Bakanlığından üç üye.

    c) Avrupa Birliği Bakanlığından bir üye.

    ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir üye.

    d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir üye.

    e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir üye.

    f) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir üye.

    g) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından bir üye.

    ğ) Kalkınma Bakanlığından bir üye.

    h) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir üye.

    ı) Maliye Bakanlığından bir üye.

    i) Sağlık Bakanlığından bir üye.

    j) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir üye.

    k) Üniversitelerin çalışma ekonomisi, işletme ve meslekî eğitim ile ilgili alanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üç öğretim üyesi.

    l) Türkiye İş Kurumundan bir üye.

    m) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından bir üye.

    n) Türk Standardları Enstitüsünden bir üye.

    o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden dört üye.

    ö) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan dört üye.

    p) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden iki üye.

    r) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden bir üye.

    s) Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir üye.

    ş) En çok üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonunun her birinden en az bir üye olmak üzere sahip oldukları üye sayılarına oranla toplam yedi üye.

    t) En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan üç üye.

    (2) Genel Kurul üyelerinden, Yükseköğretim Kurulu dışındaki kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri kurum veya kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakan, öğretim üyeleri Yükseköğretim Kurulu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcileri ise yetkili organları tarafından görevlendirilir. Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere en geç bir ay içinde aynı usûlle görevlendirme yapılır.

    (3) Genel Kurul, her yıl Ekim ayında olağan toplanır. Genel Kurul, üyelerin beşte birinin isteği veya Yönetim Kurulunun talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul için toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurul karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

    (4) Genel Kurul, üyeler arasından seçilen bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşan Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

    GENEL KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 7- (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.

    b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

    c) Yönetim Kurulunun bir önceki yıla ait faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve malî raporlarını görüşerek karara bağlamak.

    ç) Yönetim Kurulunu ibra etmek.

    d) Yönetim Kurulunca önerilecek personel planlamasını onaylamak.

    e) Kurumun ihtiyacı olan taşınmazların kiralanması veya satın alınması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

    f) Gerektiğinde uluslararası kuruluşlara üye olunması ve Kurumun uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

    g) Üyelerin aidat miktarını belirlemek.

    ğ) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    YÖNETİM KURULU

    Madde 8- (1) Yönetim Kurulu, Kurumun yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, bir asıl ve bir yedek üyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir asıl ve bir yedek üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, bir asıl ve bir yedek üyesi Yükseköğretim Kurulu, bir asıl ve bir yedek üyesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bir asıl ve bir yedek üyesi işçi sendikaları konfederasyonları ve bir asıl ve bir yedek üyesi de işveren sendikaları konfederasyonları temsilcileri arasından toplam altı asıl ve altı yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

    (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından salt çoğunlukla bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

    (3) Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık meslekî tecrübeye sahip olmak şarttır.

    (4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, kanunlarla kendilerine verilen görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarındaki mahkûmiyet kararı kesinleşenler ve altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, altı aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi bir işleme gerek kalmadan sona erer.

    (5) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir toplantıya katıldığı ve karşı oy kullanmadığı halde Yönetim Kurulu kararlarını süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi içinde yazmayan Yönetim Kurulu üyeleri, üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

    (6) Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde boşalan üyeliğin yedek üyesi boşalan üyeliği doldurur ve yerine geldiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

    (7) Yönetim Kurulu, Başkanın belirleyeceği tarihlerde haftada en az bir kez, Başkanın çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı istemi üzerine ise her zaman toplanabilir. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara başkan vekili başkanlık eder.

    (8) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

    (9) Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun ibrası hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantılarında oy kullanabilirler.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 9- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Meslek standardı geliştirmek, sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunan kuruluşların başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak.

    b) Standardı tespit edilerek, sınav ve belgelendirme uygulaması yapılacak meslekleri belirlemek.

    c) Yapılacak sınavlarda başarı gösterenlere verilecek Meslekî Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesini onaylamak.

    ç) Kurumca hazırlanan yönetmelik taslaklarını inceleyerek yayımlanmak üzere ilgili mercilere iletmek.

    d) Kurumun bir önceki yıla ait faaliyet raporu, bir sonraki yıla ait çalışma programı, malî rapor ve personel planlaması ile bütçesini hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

    e) Hizmet birimlerinin oluşumuna karar vermek.

    f) İlgili mevzuat çerçevesinde, Kurum personelinin işe alınması, işten çıkarılması, terfi ettirilmesi, ödüllendirilmesi ve benzeri tasarruflarda bulunmak, Kurumda çalışanların, ücret, harcırah, malî ve sosyal hakları ile ilgili esasları belirleyerek Genel Kurula sunmak.

    g) Hazırlatılacak meslek standartlarının, sınav ve belgelendirme uygulamalarının uluslararası normlara uygunluğunu sağlamak.

    ğ) Gerekli görülen hallerde Ankara dışında büro veya temsilcilik açılmasına karar vermek veya ilgili kurum ve kuruluşlara Kurumun faaliyet alanına giren konularda yetki vermek.

    h) Kurumun görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma, teknik inceleme, etüt, proje ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırmak ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alınmasına karar vermek.

    ı) Şikayet ve itirazların incelenme usûl ve esaslarını belirlemek.

    i) Genel Kurulca verilen diğer görevleri yapmak.

    HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 10- (1) Kurum hizmet birimleri; ana hizmet birimleriyle danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 11- (1) Kurumun ana hizmet birimleri şunlardır:

    a) Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı.

    b) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı.

    c) (Ek bend: 11/10/2011-KHK/665/33.md.) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı.

    MESLEK STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 12- (1) Meslek Standartları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Meslek standartlarının geliştirilmesinde izlenecek yöntemleri belirlemek.

    b) Standart geliştirmek, güncelleştirmek, standart geliştirmek üzere Kuruma yapılan başvuruları incelemek ve inceleme sonuçlarını rapora bağlamak.

    c) Meslek standardı geliştirmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların çalışmalarının belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını izleyerek rapora bağlamak.

    ç) Meslek standartlarının geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

    d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

    SINAV VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13- (1) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) (Değişik bend: 11/10/2011-KHK/665/34.md.) Ulusal Yeterlilik Çerçevesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

    b) (Değişik bend: 11/10/2011-KHK/665/34.md.) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna, bireylerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesine, yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğrulanmasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

    c) (Değişik bend: 11/10/2011-KHK/665/34.md.) Ölçme, değerlendirme, belgelendirme ile eğitim akreditasyonunda belirlenmiş kurum ve kuruluşları izlemek ve raporlamak.

    ç) Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek.

    d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

    ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13/A (Ek madde: 11/10/2011-KHK/665/35.md.)

    (1) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.

    b) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği müktesebatına ve tavsiye kararlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

    c) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ile uluslararası kuruluşlarla yapılan proje ve programların hazırlanması, yürütülmesi ve izlenmesini sağlamak.

    ç) Görev alanıyla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak ve raporlamak, yayın hazırlamak.

    d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

    DANIŞMA VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 14- (1)Kurumun danışma ve yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

    a) Hukuk Müşavirliği.

    b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 15- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Başkanlık ve diğer birimlerden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, idarî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

    b) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

    c) Kurum görüşü istenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

    ç) Adlî, idarî davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri ile dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Kurumu temsil etmek.

    d) Başkan tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

    İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 16- (1) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Kurumun danışma, personel, bilgi işlem, muhasebe, dokümantasyon ve benzeri faaliyetlerini yürütmek.

    b) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

    (2) Daire başkanlıkları Başkana bağlı olarak çalışır.

    TEMSİL YETKİSİ

    Madde 17- (1) Kurum, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda başkan vekili tarafından temsil edilir.

    BAŞKAN

    Madde 18- (1) Yönetim Kurulu Başkanı Kurumun da Başkanıdır.

    (2) Başkan, Kurum hizmetlerinin yürütülmesinden ve Kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

    (3) Başkanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması ve en az lisans düzeyinde eğitim yapmış olması, Kurumun faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık tecrübeye sahip olması şarttır.

    BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 19- (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirmek.

    b) Yönetim Kurulu kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.

    c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Yönetim Kuruluna sunmak.

    ç) Kurumun stratejilerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak, Kurumun yıllık bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak.

    d) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlamak.

    e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak, yaptırmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

    f) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile kurum ve çalışanların performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak.

    g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

    ğ) Yönetim Kurulu tarafından atanması öngörülenler dışındaki kurum personelini atamak.

    h) Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.

    ı) İdarî konulardaki diğer görevleri yerine getirmek.

    (2) Başkan, Yönetim Kuruluna ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SEKTÖR KOMİTELERİ, STANDARTLAR, EĞİTİM, SINAV VE BELGELENDİRME

    SEKTÖR KOMİTELERİ

    Madde 20- (1) Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı (Ek ibare: 11/10/2011-KHK/665/36.md.) yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için gerekli incelemeyi yaparak Yönetim Kurulunun onayına sunmak üzere sektör komiteleri kurulur.

    (2) Sektör komiteleri Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları ve Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilir.

    (3) Sektör komitelerinin kurulması ve çalışmaları ile ilgili usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

    HİZMET SATIN ALMA VE GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞTIRMA

    Madde 20/A (Ek madde: 11/10/2011-KHK/665/37.md.)

    (1) Kurum, ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi, sektör komitelerinin işletilmesi, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve bunlara ilişkin denetim gibi Kurumun ana faaliyet alanlarında hizmet satın alabilir veya bu amaçla yetkinliğe sahip kişileri geçici süreli olarak çalıştırabilir.

    (2) Bu kişilerin niteliklerine yönelik kriterler ve bunlara ödenecek ücret miktarı ile ücretin ödenme şekline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

    (3) Bu şekilde çalışanların çalışma süreleri bir takvim yılı içerisinde altmış günü geçemez.

    ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ VE ULUSAL YETERLİLİKLERİN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASI

    Madde 21- (1) (Değişik fıkra: 11/10/2011-KHK/665/38.md.) Kurum görevlendirdiği veya hizmet satın aldığı kurum ve kuruluşlara veya oluşturduğu çalışma gruplarına meslek standartlarını ve yeterlilikleri hazırlatır. Meslek standartları ve yeterlilikler ile ilgili seviyeler Ulusal Yeterlilik Çerçevesi seviyelerine uygun olarak hazırlanır. Bu standartlar ve yeterlilikler sektör komitelerinde incelenir ve uygun bulunanlar Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeterlilikler ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girer.

    (2) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan meslek standartları Resmî Gazetede yayımından sonra ulusal meslek standardı niteliğini kazanır.

    (3) Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usûlüne göre yenilenir. Değişikliklerin kabulü ve yayımlanması ikinci fıkrada belirtilen usûle tâbidir.

    SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

    Madde 22 (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/665/39.md.)

    (1) Bireylerin meslekî yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılır.

    (2) Ulusal meslekî yeterliliklere göre yapılan sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Meslekî Yeterlilik Belgesi verilir.

    (3) Sınav, ölçme, değerlendirme ve Meslekî Yeterlilik Belgesi ile ilgili esas ve usuller Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

    EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ AKREDİTASYONU

    Madde 23 (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/665/40.md.)

    (1) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının ve programlarının akreditasyonu eğitim akreditasyon kurumlarınca gerçekleştirilir.

    (2) Akredite olan eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olanlara kazandıkları meslekî yeterliliklere uygun Meslekî Yeterlilik Belgesi verilir.

    (3) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ve eğitim akreditasyon kurumlarının belirlenmesine, akredite eğitim kurumlarından mezun olanların belgelendirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ

    Madde 23/A (Ek madde: 11/10/2011-KHK/665/41.md.)

    (1) Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür.

    (2) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Ulusal Yeterlilik Çerçevesine dahil edilir. Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde yer alacak meslekî ve teknik yeterliliklerin kalite güvencesi Kurum tarafından sağlanır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesine dahil edilecek yeterliliklerin kalite güvence ölçütlerine, meslekî ve teknik yeterlilikler dışında kalan yeterliliklerin kalite güvencesini sağlayacak kurum ve kuruluşların belirlenmesine, farklı yeterlilikler arasındaki yatay ve dikey geçişler ile Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : PERSONELİN ATANMA ŞARTLARI, STATÜSÜ VE MALÎ HAKLARI

    PERSONELİN ATANMA ŞARTLARI VE STATÜSÜ

    Madde 24- (1) Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman yardımcısı, uzman ve diğer personel eliyle yürütülür.

    (2) Kurumda çalıştırılacak personelin pozisyon unvanları ile sayıları ekli cetvelde gösterilmiştir. Söz konusu unvanların birimlere dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir. Personelin unvan ve sayılarında mevcut pozisyon sayılarının yarısını aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, Yönetim Kurulunun kararı ve ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

    (3) Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına göre yabancı uzmanlar istihdam edilebilir.

    (4) Kurum personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kurum amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur.

    (5) Yönetici pozisyonundaki personel yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile eğitim fakültelerinden yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve mesleğinde en az beş yıl tecrübeye sahip kişiler arasından Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Diğer personel Başkan tarafından atanır.

    (6) Kurumda çalıştırılacak uzman ve uzman yardımcılarının beşinci fıkrada belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları gerekir. Uzman ve uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavları, nitelikleri ve çalışma usûl ve esasları ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

    (7) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir.

    (8) Kamu görevlisi iken Yönetim Kurulu Başkanı seçilen kişinin önceki kurumu ile olan ilişkisi sona erer. Kamu görevine dönmesini engelleyecek şekilde olanlar hariç olmak üzere Kurumdaki görevi sona erdiğinde, önceki kurumunda durumuna uygun bir kadro veya pozisyona en geç bir ay içerisinde atanır. Bu fıkra uyarınca önceki kurumuna dönen Başkanın Kurumda geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklıdır.

    (9) Kurumda çalışan personel, başka kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilemez.

    MALÎ HAKLAR

    Madde 25- (1) Başkan, yönetici personel ve diğer personelin ücret, malî ve sosyal hakları; bakanlık genel müdürüne yapılan ödemeleri aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile belirlenir.

    (2) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) gösterge rakamının, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

    (3) (Ek fıkra: 11/10/2011-KHK/665/43.md.) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine, yılda altıdan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : GELİRLER, GİDERLER, BÜTÇE VE DENETİM

    GELİRLER

    Madde 26 (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/665/44.md.)

    (1) Kurumun gelirleri şunlardır:

    a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren konfederasyonları ile diğer kuruluşların Genel Kuruldaki her bir temsilcisi için, olağan Genel Kurulun yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yirmi katını geçmemek üzere, miktarı Genel Kurulca belirlenen aidatlar.

    b) Kurumun Genel Kurula sunulan bütçesinden, bu maddenin (a) bendine göre belirlenen aidatlar düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen her bir Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşu için eşit miktarda belirlenen aidatlar.

    c) Kurumun, sınav ve belgelendirme çalışmaları karşılığında müracaatçılardan alınacak masraf karşılıkları.

    ç) (Değişik bent: 17/01/2012 - 6270 S.K/18. md.) Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek veya tüzel kişilere vereceği hizmetler karşılığında elde edeceği gelirler.

    d) Sınav, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyon alanında Kuruma hizmet sunmak isteyen kurum ve kuruluşlardan alınan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) elli katını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidatlar ile bu kurum ve kuruluşlardan alınan başvuru, inceleme, denetim ve masraf karşılıkları.

    e) Yayın, telif hakları, marka ve lisanslardan alınacak ücretler.

    f) Kurum gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

    g) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlar.

    GİDERLER

    Madde 27- (1) Kurumun giderleri şunlardır:

    a) Personel giderleri.

    b) Yönetim Kurulunca karara bağlanmış, bilgi bankası, yazılım, donanım ve iletişim gibi yatırım giderleri.

    c) Meslek standardı, sınav ve belgelendirme alanında Kuruma hizmet sunan kuruluşlara ödenen ücretler.

    ç) Taşınır ve taşınmaz alınması, kiralanması, ulaşım, elektrik, su, telefon ve yakıt gibi idarî giderler.

    d) Satın alınacak danışmanlık giderleri.

    e) Basım, yayım ve reklam giderleri.

    f) Yurt içi ve yurt dışı toplantı, konferans, seminer, çalışma ziyaretleri giderleri.

    g) Kurum adına Kurum faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı üyelik aidatları.

    ğ) Eğitim, öğretim ve burs giderleri.

    h) Kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili diğer giderler.

    BÜTÇE

    Madde 28- (1) Kurumun gelirlerinin giderlerini karşılaması esastır. Kurum gelirleri bir bankada açılacak hesapta tutulur. Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan paralar Maliye Bakanlığına bildirildikten sonra Kurumun ertesi yıl gelir hesabına aktarılır ve takip eden Genel Kurul üyelik aidatları gelir fazlası dikkate alınarak belirlenir.

    (2) Kurumun gelirleri, işlemleri ve taşınmazları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    DENETİM

    Madde 29- (1) Kurum, denetim bakımından 832 sayılı Sayıştay Kanununa tâbidir.

    YÖNETMELİKLER

    Madde 30- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler altı ay içerisinde yürürlüğe konulur.

    ALTINCI BÖLÜM : DEĞİŞTİRİLEN, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

    Madde 31- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin (B) bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

    "30- Meslekî Yeterlilik Kurumu"

    Geçici Madde 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş günlük süre içerisinde Kurumun ilk Genel Kuruluna kadar yapılması gereken faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından bir çalışma grubu oluşturulur. Çalışma grubu en geç üç ay içerisinde Genel Kurul için gerekli hazırlıkları yaparak Bakanlığa sunar.

    Geçici Madde 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince edinilmiş belgeler, sahiplerinin üç yıl içinde müracaatları halinde bu Kanun kapsamında belirlenecek denk belge ve sertifikalar ile değiştirilir.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 17/01/2012 - 6270 S.K/19. md.)

    (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşların 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Kurum aidat miktarları her yıl için ayrı ayrı olmak üzere her bir Genel Kurul temsilcisi başına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yirmi katı olarak uygulanır. Bu kapsamda yer alan kuruluşlarca söz konusu yıllara ait ödenmiş olan aidat miktarlarının bu düzenleme ile yeniden tespit edilen aidat tutarlarını aşan kısmı bakımından ilgili kuruluş için alacak hakkı doğmaz.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen kuruluşların, aynı fıkra esaslarına göre yapılandırılan toplam aidat borçlarını ve 2012 yılı aidatlarını 31/12/2012 tarihine kadar Kuruma ödemeleri halinde aidat borçlarına gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmaz.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 32- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 33- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ

    (Değişik cetvel: 11/10/2011-KHK/665/45.md.)

    POZİSYON UNVANIPOZİSYON UNVANI SAYISISAYISI

    Kurum Başkanı Kurum Başkanı 11

    Başkan YardımcısıBaşkan Yardımcısı 11

    Meslek Standartları Dairesi BaşkanıMeslek Standartları Dairesi Başkanı 11

    Sınav ve Belgelendirme Dairesi BaşkanıSınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı 11

    Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı 11

    Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri 11

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanıİdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 11

    Strateji Geliştirme MüdürüStrateji Geliştirme Müdürü 11

    Uzman Uzman 2323

    Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı 2525

    Uzman (Yabancı Uyruklu) Uzman (Yabancı Uyruklu) 11

    Mütercim/TercümanMütercim/Tercüman 11

    İstatistikçiİstatistikçi 77

    Bilgisayar ProgramcısıBilgisayar Programcısı 33

    ÇözümleyiciÇözümleyici 33

    Mali Hizmetler UzmanıMali Hizmetler Uzmanı 11

    MuhasebeciMuhasebeci 11

    Bilgisayar İşletmeniBilgisayar İşletmeni 22

    SekreterSekreter 55

    Büro GörevlisiBüro Görevlisi 1010

    TOPLAM TOPLAM 90"90"

    Mevzuat Kanunlar