SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MaddeSİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 4/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26309

    Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Ana Sözleşmesinde belirtilen "şeker ve şeker üretimlerinin" yürütülebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinin, rekabet ilkeleri göz önünde tutularak, en uygun şartlarla ve ekonomik gereklere uygun olarak yapılmasını sağlayacak usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, her türlü kaynaktan karşılanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi uyarınca yapılan mal ve hizmet alımlarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Genel Müdür: Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürünü,

       b) İdare: Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün ihalesini yapan Merkez veya taşra teşkilatını,

       c) İhale Yetkilisi: Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenen, İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan görevlilerini,

       ç) Merkez: Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

       d) Yönetim Kurulu: Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: İhale Komisyonlarının Kuruluşu ve Çalışma Esasları

       Temel ilkeler

       Madde 5 - (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

       (2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

       (3) Yetki limitlerinin altında kalmak amacıyla iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük arz eden mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez.

       (4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

       (5) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür.

       İhale komisyonları

       Madde 6 - (1) İhale yetkilisi;

       a) Merkezde;

       1) Genel Müdür Yardımcısı,

       2) İhale konusu işin uzmanı iki kişi,

       3) Muhasebe veya malî işlemlerden sorumlu personel,

       4) İhaleyi yapan birimden personel,

       b) Taşrada;

       1) Fabrika müdür yardımcısı,

       2) İhale konusu işin uzmanı iki kişi,

       3) Diğer Fabrika Müdür Yardımcısı,

       4) İhaleyi yapan birimden personel,

       5) Muhasebe veya malî işlemlerden sorumlu personel,

       olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

       (2) İhale konusu işle ilgili yeterli sayı ve nitelikte personel olmaması hâlinde ihale yetkilisi, Merkezden ihale komisyonuna üye talep eder.

       (3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. İhale komisyonu kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. İhale komisyonu üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan ihale komisyonu üyeleri, gerekçesini ihale komisyonu kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

       (4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, ihale komisyonu üyelerinin adları soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

       İhale komisyonlarının toplanması

       Madde 7 - (1) İhale komisyonları, ilgili birimce hazırlanan bir gündemle toplantıya çağrılır. Gündemde toplantının yapılacağı yer, gün ve saat ile görüşülecek konular belirtilir.

       Yaklaşık maliyet

       Madde 8 - (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. İhale ilanlarında yaklaşık maliyete yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere yaklaşık maliyet açıklanmaz.

       Onay yetkisinin devri

       Madde 9 - (1) Acilen işe başlanılması gereken hâllerde veya ihale komisyonu kararlarının onaya sunulmasının zaman ve şekil bakımından mümkün olmadığı yahut işin yapılmasını zorlaştıracağı ihalelerde veya onay yetkilisince gerekli görülen durumlarda onaya yetkili merci, bu yetkisini daha alt mercilere devredebilir.

       İhale dokümanının verilmesi

       Madde 10 - (1) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.

       (2) Doküman bedeli, basım maliyeti de göz önüne alınarak rekabeti engellemeyecek şekilde İdarece tespit edilir. İdare, gerektiğinde ihale dokümanını bedelsiz olarak da verebilir.

       İhaleye katılamayacak olanlar

       Madde 11 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

       a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

       b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

       c) İhaleyi yapan İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

       ç) İhaleyi yapan İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

       d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

       e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

       f) Bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler.

       g) İhaleyi yapan İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

       (2) İhale konusu işin danışmanlık hizmeti yapan yüklenicileri o işin ihalesine ve işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine.

       (3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

       Şartnameler

       Madde 12 - (1) İhale konusu mal ve hizmet alımı işlerinin her türlü özelliğini belirten idarî ve teknik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır.

       (2) İhale konusu mal ve hizmet alımlarının teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.

       (3) Teknik kriterler; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenir.

       (4) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır.

       (5) Şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirlenemez ve belirli bir marka ve modele yönelik özellik ve tanımlara yer verilemez. Ancak, teknik veya sözleşmeden doğan zorunluluklar nedeniyle yapılacak alımlar ile belli bir marka makine, araç veya cihaza yedek olarak alınacak parçaların alımları bu kuralın dışındadır.

       (6) Şartnamelere, isteklinin İdareye taşıt, makine, teçhizat veya demirbaş vereceği, vakıflara veya derneklere teberruda bulunacağı, ücreti istekli tarafından ödenmesi kaydıyla personel istihdam edileceği gibi ihale konusu işin yerine getirilmesi için zorunlu olmayan hükümler konulamaz.

       (7) Yurt dışından mal veya hizmet alımlarında şartnameler ve diğer gerekli belgeler yabancı dilde de düzenlenebilir.

       Şartnamelerde yer alması gerekli hususlar

       Madde 13 - (1) Şartnamelerde, işin niteliğine göre özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da belirtilmesi gereklidir.

       a) İşin adı, niteliği, miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

       b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

       c) İhale usulü, ihale tarihi ve saati ile tekliflerin nereye verileceği, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı,

       ç) Tekliflerin hangi tarihten itibaren kaç gün opsiyonlu olacağı,

       d) İsteklilerde aranan koşullar ve belgeler, özel ve tüzel kişileri temsilen ihaleye katılacak olanların noterden tasdikli temsil yetki belgelerini göstermeleri gerektiği,

       e) Şartname ve eklerinin okunup, incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamını taşımak üzere her sayfasının isteklinin kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanarak ihale evrakına ekleneceği,

       f) İhale karara bağlandıktan sonra veya ihale komisyonu tarafından talep edilmediği hâlde ihale saatinden sonra yapılacak indirim taleplerinin kabul edilmeyeceği,

       g) Şartname eki örneğe uygun geçici teminat miktar ve oranı, geçerlilik süresi ve teminat olarak kabul edilebilecek değerler,

       ğ) İhale kesinleşip karar tebliğ edildikten sonra sözleşme akdi geçici teminatın kesin teminata çevrilmesi ve İdarece gerek duyulan hâllerde mal bedeli karşılığı teminatın ibrazı için tanınacak süreler ve bu sürelere uyulmadığı takdirde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca nam ve hesaba ihaleye çıkılarak her türlü zarar ve ziyanın talep edileceği,

       h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları,

       ı) İşe başlama ve işi bitirme tarihleri, gecikme hâlinde uygulanacak cezalar ve süre uzatımında göz önüne alınacak hususlar,

       i) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

       j) Kesin teminat ve varsa mal bedeli karşılığı teminat oran ve miktarları ile şartları ve bunların ne şekilde iade edileceği,

       k) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar,

       l) İhalenin yabancı isteklilere de açık olup olmadığı,

       m) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

       n) Malzeme, yakıt veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle bir fiyat farkı ödenecek ise fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

       o) Program veya güzergâh değişikliği hâlinde ne şekilde işlem yapılacağı,

       ö) Yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi,

       p) Şartname hükümlerine uyulmadığı ve/veya işin tamamlanamayacağı kanısı doğduğu takdirde, protesto keşidesine, hüküm istihsaline veya herhangi bir yasal girişime gerek duyulmaksızın İdarece sözleşmenin tek taraflı olarak fesh edilebileceği ve fesih hâlinde yapılacak işlemler,

       r) İdarece uygun görülecek durumlarda, sözleşmenin feshine gidilmeyerek taahhüdün yapılmayan kısmının istekli nam ve hesabına başka istekliye veya isteklilere yaptırılabileceği ve doğacak fiyat farkı ile her türlü zarar ve ziyanın faizleriyle birlikte istekliden talep ve tahsil edileceği,

       s) Gerek fesih hâllerinde gerekse feshe gidilmeden, istekli nam ve hesabına yapılacak ihalelerde hangi ihale usulünün uygulanacağını tespite İdarenin yetkili olacağı,

       ş) İş, sosyal sigortalar, vergi, resim ve harç mevzuatıyla ilgili her türlü sorumluluğun kime ait olacağı,

       t) İsteklinin taahhüt ettiği işi veya tahakkuk etmiş alacaklarını İdarenin yazılı olurunu almadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemeyeceği,

       u) Taahhüt konusu işle ilgili her türlü işlem ve uyumsuzluklarda İdarenin belge, kayıt ve hesaplarının taraflarca tek esas ve delil kabul edileceği,

       ü) Tarafların sözleşmenin akdinden sonraki yazışmalarının sözleşmeyi değiştirmeyeceği ve sözleşme hükümlerinin aksine tarafları bağlamayacağı, sözleşmelerin ancak karşılıklı olarak gönderilecek birbirine uyan açık ve yazılı irade beyanları veya değişikliği kapsayan bir belgenin birlikte imza edilmesi suretiyle değiştirilebileceği,

       v) Mücbir sebep kabul edilecek hâller,

       y) İşin ifasında aksamalar olduğu takdirde uygulanacak diğer cezaî şartlar,

       z) Denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

       aa) Kısmi teklif kabul edilip edilmeyeceği,

       bb) Anlaşmazlık hâllerinde hangi mahkemelerin yetkili olacağı,

       cc) İş bu şartname konusu mal ve hizmet alımının, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı ve İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbest olduğu,

       çç) Mal ve hizmet alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, garanti süresi kadar taahhütname verileceği,

       dd) İdarece gerekli görülen diğer hususlar.

       (2) Yurt dışından mal veya hizmet alımlarına ilişkin şartnamelerde, uluslararası kural ve esaslar da göz önünde bulundurulur.

       Sözleşmeler

       Madde 14 - (1) Sözleşmeler, şartnamelere paralel olarak düzenlenir. Şartnamede ve isteklinin teklif mektuplarında yer almayan hususlar ancak karşılıklı mutabakat hâlinde sözleşmelerde yer alabilir.

       (2) Sözleşmeler ihaleyi yapan İdare ile yüklenici tarafından imzalanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İhale İlanı, Usulleri ve Teklifler

       İhalenin ilanı

       Madde 15 - (1) İhaleye konulacak iş, her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü, ilan gerektiriyorsa Resmî Gazete'de ve gerekli görülmesi hâlinde mahalli bir gazetede ilan edilir. Ayrıca, Kamu İhale Bülteninde de ilan yayımlanabilir ve ihaleyi yapan İdarenin ilgili bulunduğu Bakanlık ile İdarenin, Merkez ve taşra birimlerinde de ilanlar (ilan gerektirmeyen durumlar dâhil) her hâlükârda düzenli olarak internet ortamında duyurulur. Ayrıca, ihale konusu işle ilgilendiği bilinen repertuvara kayıtlı kişi ve kuruluşlara da mektupla duyuru yapılabilir.

       (2) Gazete ilanları;

       a) Yurt içi mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce,

       b) Yurt dışı mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi gün önce,

       yayımlanmak zorundadır.

       İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

       Madde 16 - (1) İhale dokümanında bulunmayan hususlara ilanlarda yer verilmez.

       (2) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

       a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

       b) İhalenin adı, niteliği ve miktarı,

       c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

       ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

       d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

       e) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

       f) Tekliflerin geçerlilik süresi,

       g) Mezkur alımın ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı.

       Düzeltme ilanı

       Madde 17 - (1) İlan yapıldıktan ve şartnameler isteklilere verilmeye başlandıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olursa, bu değişiklikler yeniden ve aynı yollarla ilan edilir. Gerektiğinde düzeltme ilanında ihale tarihi yeniden belirlenir.

       Yabancı ülkelerde yapılacak ilanlar

       Madde 18 - (1) İdarece yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesinde yarar görülen ihaleler ile yurt dışında ilan yolu ile yapılacak ihalelerde yeterli rekabeti sağlamak için yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. İlk ilanın, ihale tarihinden en az 20 gün önce yayınlanmasına dikkat edilir. İlanlar o ülkenin dilinde yapılır.

       Yasak fiil ve davranışlar

       Madde 19 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

       a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

       b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

       c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

       ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

       d) Bu Yönetmeliğin 11 inci Maddesine göre ihaleye katılmaması gerektiği hâlde ihaleye katılmak.

       (2) Yasak fiil ve davranışlara ihale komisyonunca engel olunur. Engel olunamaz ise bu kimseler ihaleden çıkarılır. Bu da sağlanamazsa toplantıya son verilir. Bu durum, ihale komisyonu kararında belirtilir.

       Fiyat farkı verilmesi

       Madde 20 - (1) İhale dokümanlarında belirtilmesi kaydıyla, İdarece belirlenecek veya 24/12/2002 tarihli ve 2002/5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar ile 24/12/2002 tarihli ve 2002/5038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilebilir.

       Uygulanacak ihale usulleri

       Madde 21 - (1) İdarelerde mal ve hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

    a) Açık ihale usulü,

    b) Açık eksiltme usulü,

    c) Pazarlık usulü.

    (2) Yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı konusunda ihale yetkilisi karar verir.

    Açık ihale usulü

    Madde 22 - (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulünde ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda ihaleye katılımın arttırılması amacıyla isteklilere her türlü yöntemle ihale ilanı konusunda bilgi verilir.

       (2) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

       (3) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

       (4) Yukarıdaki hususlar şartnamelerde ayrıca belirtilir.

       (5) Teklif zarfları ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

       (6) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler, uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

       (7) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

       (8) Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

       (9) Teklif fiyatlarını kapsayan zarfların açılmasından sonra bir açılış zaptı düzenlenir. Açılış zaptında aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

       a) İhalenin tarihi,

       b) İhalenin konusu,

       c) Teklifte bulunanların isim veya unvanları,

       ç) Teklif mektubunun haberleşme kayıt tarihi ve numarası,

       d) Verilen teminatın cinsi ve tutarı,

       e) Üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunan tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu,

       f) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme sebebi,

       g) İhale komisyonu üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.

       Açık eksiltme usulü

       Madde 23 - (1) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması veya ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlanamaması hâlinde, ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye açık eksiltme usulü ile devam edilir.

       (2) Açık eksiltme usulüne göre yapılacak ihalelerde daha önce yazılı olarak sunulmuş tekliflerdeki en düşük fiyattan başlamak üzere, ihale komisyonu önünde sıra ile ve sözlü olarak pey sürmek suretiyle yapılır.

       (3) İsteklinin, ihalede hazır bulunmaması hâlinde, mektup ile gönderilen teklifi, son ve kesin pey olarak kabul edilir.

       (4) Açık eksiltmeye katılacak olanlar, sıra ile pey sürmeye davet edilir. Sürülen ilk peyler ihale kâğıdına yazılır ve pey sahipleri tarafından imzalanır. İlk peyler bu suretle belirlendikten sonra ihale komisyonu başkanı mektupla veya faksla yapılmış teklifler varsa bunları okuyarak bu teklifleri de ihale kâğıdına yazar. Bundan sonra istekliler sıra ile pey sürmeye devam ederler. Pey sürmekten çekilen isteklilerin bu durumu ihale kâğıdına yazılır ve kendilerine imza ettirilir. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde ihale kâğıdına açıklama yapılır.

       (5) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

       (6) Peyler sürüldüğü sırada, yapılan indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa, pey sürmekte olan isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirilmeleri istenir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

       (7) Son pey veya yazılı son tekliflerin alınmasından sonra ihale konusu işin isteklilere ihale edilip edilemeyeceği ihale komisyonunca karara bağlanır.

       (8) Onay ile ilgili hükümler saklıdır.

       (9) Açık eksiltme usulü ile devam edilen ihalelerde teşekkül eden en son teklif, opsiyon süresi de belirtilmek suretiyle ve ihale günü itibarıyla teklif sahibine yazılı olarak teyit ettirilir.

       Pazarlık usulü

       Madde 24 - (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihtiyaç konusu alanda faaliyet gösteren istekliler, ihale dokümanı gönderilerek teknik ve ticarî detaylar ile gerçekleştirme yöntemleri görüşülmek üzere davet edilir. İhale komisyonu ihtiyaçları en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine her bir istekli ile görüşür. Teknik ve ticarî görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, fiyat içeren son tekliflerini vermeleri istenir.

       (2) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, geçici teminat alınması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile sözleşme düzenlenmesi ihale yetkilisinin kararıyla belirlenir.

       (3) Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulü ile yapılabilir.

       a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması,

       b) Acil yapılması gereken ve açık ihale usulü ile yapmaya zaman bakımından elverişli olmayan işler,

       c) Tek kişi veya isteklinin elinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal, hak ve hizmetlerin alımı veya kiralanması ve ilgili birimlerin ihtiyaç göstermesi hâlinde, gelişmiş teknolojileri sanayimize kazandırabilmek veya kişi ve kurumların talebi üzerine sanayimizce üretilecek makine ve tesislerle ilgili olarak patent veya know-how satın alınması veya kiralanması,

       ç) Özellikleri nedeniyle ancak belirli uzman veya sanatçılara yaptırılabilecek eğitim, araştırma, proje, keşif, planlama, montaj, onarım, danışmanlık, kontrol, muayene, fotoğraf, film, baskı ve sergileme gibi hizmetlerle, güzel sanatlara ilişkin çalışmayı ve düşünsel çalışmaları gerektiren işler,

       d) Belirli bir kimse veya istekli tarafından üretilmekte olup yerine diğer bir malın konulmasında yarar bulunmayan ve taşıdığı teknik nitelikleri nedeni ile benzerlerinden üstünlüğü belirgin olan mallar ile özel malların alımı,

       e) Yönetim kurulunca yetki verilecek diğer işler,

       f) Diğer ihale usulleri ile sonuçlandırılamayan işler.

       Doğrudan temin ve mutemetler aracılığıyla temin

       Madde 25 - (1) Devamlılık göstermeyen müteferrik mal ve hizmet alımları, yetkililerce görevlendirilen mutemetler aracılığıyla ve Kamu İhale Kurumunca saptanan sınırlar ve esaslar içerisinde kalmak kaydıyla piyasadan doğrudan doğruya hiçbir şekle bağlı olmadan sağlanabilir.

       (2) Fabrika merkezinde bulunan ziraat bölge şeflikleri müteferrik ihtiyaçlarını fabrikadan sağlarlar.

       İhtiyaçların ihale usulleri dışında temini

       Madde 26 - (1) İdarenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerden;

       a) Hükûmetçe temel mal ve hizmet olarak ilan edilen mal ve hizmetler,

       b) Fiyatları Hükûmetçe belirlenmiş olan mal ve hizmetler,

       c) Aşağıda sayılan;

       1) Kamu kurum ve kuruluşlarının,

       2) Belediyelerin,

       3) Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlar ile bunlara ait birimlerin,

       4) Özel kanun ve kararnameler ile kurulmuş kurum ve kuruluşların,

    ürettikleri mal ve hizmetler yetki limitlerine bağlı olmaksızın ve ihale komisyonlarından geçirilmeden, Hükûmetçe saptanmış fiyatlar üzerinden veya bu şekilde saptanmış bir fiyat yoksa pazarlık usulü ile sağlanabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:İhale Süreciyle İlgili Hükümler

       Tekliflerin değerlendirilmesi

       Madde 27 - (1) İhale komisyonu, teklif mektuplarını inceleyerek ihaleyi şartnameye göre ekonomik açıdan en uygun teklif sahibine verir. Onay ile ilgili hükümler saklıdır.

       (2) Tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması hâlinde; isteklilerden eksiltme isteğinde bulunulması, ihaleye pazarlık usulüyle devam edilmesi veya ihtiyacın ortadan kalkması durumunda ihalenin iptaline karar verilir.

       (3) Tekliflerin değerlendirilmesinde, ihale komisyonu tarafından, öncelikle belgelerin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, bu Yönetmeliğin 22 nci Maddesine göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması hâlinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge ve bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

       Aşırı düşük teklifler

       Madde 28 - (1) İhale komisyonu verilen teklifleri bu Yönetmeliğin 27 nci Maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerle ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

       (2) İhale komisyonu, yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

       Teminat olarak kabul edilecek değerler

       Madde 29 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

       a) Tedavüldeki Türk parası,

       b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

       c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

       (2) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

       (3) Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

       (4) Yabancı isteklilerin de katılabileceği ihalelerde teminat mektupları döviz cinsinden de verilebilir.

       Geçici teminat

    Madde 30 - (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

       (2) Kamu kurum ve kuruluşları, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamuya ait bulunan kurum ve kuruluşlar, belediyeler, özel kanun ve kararnameler ile kurulmuş kuruluşlar ile fiyatları Hükûmetçe saptanan mal ve hizmetleri üretip satan kuruluşlarla yapılacak işlerde geçici teminat aranmayabilir.

       (3) Ayrıca, mal ve hizmet alımlarında derhâl ve çok kısa zamanda yapılması gereken işlerde geçici teminatın aranmamasına ihale yetkilisi karar verebilir.

       (4) İhale kendisinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları, kararın ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra iade edilir.

       Kesin teminat

       Madde 31 - (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklilerden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

       (2) Bu Yönetmeliğin 30 uncu Maddesinde geçici teminatın aranmayabileceği belirtilen durumlarda kesin teminatın da aranmamasına ihale yetkilisi karar verebilir.

       (3) Yüklenici, ihale kararının tebliğinden itibaren kendisine tanınan süre içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmek zorundadır.

       Mal bedeli karşılığı teminat

       Madde 32 - (1) Hizmet alımı ihalelerinde, naklettirilecek malın değerinin nakliye ücretinden çok fazla veya işlenmek üzere verilen malzeme için ödenecek işleme ücretinin malzeme bedeline oranla çok düşük olması gibi durumlarda, mal veya malzemenin teslim edilmemesi, zarara uğratılması, bozulması gibi durumlarda kesin teminatın mal veya malzeme bedelini karşılamasının mümkün olmaması hâlinde, ihaleyi alan yükleniciden kesin teminattan ayrı olarak mal bedeli karşılığı teminat alınıp alınmayacağına, alınacaksa ne miktarda alınacağına ihale yetkilisi karar verir ve ihale şartnamesinde belirtilir.

       (2) İşin bitiminde yüklenici aldığı malı tam olarak teslim etmiş ise mal bedeli karşılığı teminat Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi beklenmeksizin iade edilir.

       Kesin teminatın geri verilmesi

       Madde 33 - (1) Kesin teminat;

       a) Taahhüt konusu işin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlandığı (Malzeme alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla, garanti süresi kadar taahhütname alındıktan sonra kesin teminat iade edilir.),

       b) Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun bulunmadığı,

       c) Yüklenicinin işi bitirip İdare ile ilişkisini kesmesi ve taahhüt konusu işle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği belirlendikten sonra işçi çalıştırılması durumunda,

       (2) Merkezde Pazarlama ve Satın alma Dairesi Başkanı veya bulunmadığı takdirde ilgili şube müdürleri, taşrada ise fabrika idarî müdür yardımcısının oluru ile geri verilir.

       İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

       Madde 34 - (1) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

       (2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

       (3) İhale, kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.

       (4) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.

       (5) Genel Müdürün veya Yönetim Kurulunun yetki limitleri içindeki kararlar, ilgili genel müdür yardımcılarının uygun görüşü alındıktan sonra onaya sunulur.

       (6) Yetki limitleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

       Kararların kaydedilmesi

       Madde 35 - (1) İhale komisyonu kararları onaya sunulmadan önce satın alma işlerini yürüten birimde bulunan karar defterine kaydedilerek kayıt günü itibarıyla tarih ve numara alınır.

       Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet

       Madde 36 - (1) İhale kararının onaylanmasından sonra ve opsiyon süresi içinde ihale kendisinde kalan teklif sahibine;

       a) İşin şartname ve teklif esasları dâhilinde kendisine ihale edildiği,

       b) Şartnamede belirtilen süreler içinde sözleşme yapmak üzere gelmesi ve kesin teminatı getirmesi,

       iadeli taahhütlü posta veya telgrafla bildirilir veya imza karşılığı tebliğ edilir, ayrıca yazı aslı daha sonra gönderilmek kaydıyla faks yoluyla bildirilebilir.

       (2) İhale sonucu, ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir.

       Muayene ve teslim alma esasları

       Madde 37 - (1) Satın alınan mal ve hizmetler gerekli hâllerde sözleşmede belirlenen teslim yerinde muayene edilerek teslim alınır. Gerektiğinde muayeneler İdarenin dışındaki uzman kuruluş veya laboratuvarlara da yaptırılabilir.

       (2) Mal veya hizmetin sözleşmedeki niteliklere ve sevk kâğıdındaki miktara uygun olduğu anlaşılırsa muayene ve teslim alma kurulları ambar giriş raporlarını ve düzenleyecekleri teslim alma protokollerini imza eder.

       (3) Yerlerinde alınması gereken mal veya hizmetin kesin tesellümlerinin bu yerlerde yapılmasının mümkün olmaması hâlinde (bazı kimyasal ve fiziksel analizlerin gerekmesi gibi) tesellüm işlemi teslim alma yerinde İdare tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce geçici olarak yapılır ve durum orada düzenlenecek bir geçici muayene protokolü ile belirlenir. Kesin tesellüm ise mal veya hizmetin sevk edildiği taşra birimlerinde ve gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılır.

       (4) Satın alınan mal veya hizmetin şartname ve sözleşmeye uymaması hâlinde durum ayrıntılı bir raporla tespit edilerek görevliler tarafından imza edilir. Yüklenici veya yetkili temsilcisine de imza ettirilir. Yüklenicinin veya temsilcisinin imzadan kaçınması hâlinde durum bir tutanakla tespit edilir.

       (5) Kabul ve tolerans sınırları dışında olup, reddedilmesine karar verilen mal veya hizmetlerle ilgili ret işlemleri kanunî süreler içinde mutlaka tamamlanır.

       (6) Uyuşmazlık konusu mal veya hizmetler uyuşmazlıkların çözümüne kadar ambar kayıtlarına alınmayıp, emin bir yerde saklanır veya ilgili yerlere teslim edilir.

       (7) Dış alımlarda uluslararası kurallar göz önünde bulundurulur.

       (8) Yüklenici veya yetkili temsilcisi muayene ve analiz sonuçlarına itiraz ettiği takdirde bu işlemler taraflarca kabul edilecek uzman bir kuruluşta tekrarlanır. Gerektiğinde bu işlemler yurt dışında da yaptırılabilir.

       (9) Teslim alma protokol ve tutanakları, mal ve hizmetin ödemesini yapacak olan Merkez veya taşra birimlerine bekletilmeden gönderilir. Merkezce siparişe bağlanan mal ve hizmetlere ait teslim alma protokol ve tutanaklarının birer kopyası ödeme nerede yapılırsa yapılsın Merkeze gönderilir.

       Yurt dışı ihaleler

       Madde 38 - (1) Sadece yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilanın şekil ve şartları ihale yetkilisince belirlenir.

       (2) Şartnameler ile diğer gerekli belgeler yabancı dilde de düzenlenebilir. Gerektiğinde şartnameler bedelsiz verilebilir. Şartnameler ve diğer ihale dokümanları ile ödeme, muayene ve teslim alma, taşıma işlemlerinde uluslararası kural ve esaslar göz önünde bulundurulur.

       (3) Teminat olarak bu Yönetmeliğin 29 uncu Maddesinde belirtilen değerlere ilaveten İdare hesaplarına yatırılacak nakit konvertibl dövizler ile yüklenicinin ülkesindeki muteber bir bankanın kontr-garantisine istinaden bir Türk bankası tarafından konvertibl döviz cinsinden düzenlenen teminatlar da kabul edilir.

       Yüklenicinin ölümü

       Madde 39 - (1) Yüklenicinin ölümü hâlinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı varsa sair alacakları, borçları düşüldükten sonra varislere verilir. Bu durumda varislerden veraset ilamı istenir.

       (2) İdare varislerden istekli olanlara, kesin teminat verilmek şartı ile sözleşmeyi devredip etmemekte serbesttir.

       Ceza ve yasaklama

       Madde 40 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen mal ve hizmet alımlarında ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.

    BEŞİNÇİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

       Madde 41 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       Mevcut işlerin yürütülmesi

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış işler, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

       Yürürlük

       Madde 42 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 43 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar