KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİNDEN YARARLANACAK KİŞİ, KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN SİSTEM, CİHAZ VE DONANIMLARINA YER TAHSİSİ VE KULE KULLANDIRILMASI HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu Ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz Ve Donanımlarına Yer Tahsisi Ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik *

    Resmi Gazete Tarihi: 15/09/2006

    Resmi Gazete Sayısı :26290

    Ulaştırma Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (Değişik madde: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/2.mad.)    

    (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tesislerinde yer kullanımı, kule kurdurma veya mevcut kulelerden yararlanmak için altyapı hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişi, kamu ya da özel kuruluşların taleplerinin değerlendirilmesi, karşılanması ve ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (Değişik madde: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/3.mad.)

    (1) Bu Yönetmelik; kişiler ile kamu ve özel kuruluşların, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün taşınmazlarından ve taşınmazları üzerindeki mevcut tesislerinden yararlanma esaslarını kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 9 uncu Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) AG: Alçak gerilimi,

       b) (Değişik bent: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/4.mad.) Genel Müdür: Kıyı Emniyeti Genel Müdürünü,

       c) ENH: Enerji nakil hattını,

       ç) Kurulu Güç: Talep sahibinin Kuruluş tesisine kurduğu tüm sistem ve cihazların kullandığı elektrik enerjisi toplam giriş gücünü,

       d) (Değişik bent: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/4.mad.) Kuruluş: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

       e) Şebeke: TEDAŞ ya da yetkilendirilmiş kuruluşa ait ulusal elektrik şebekesini,

       f) Talep Sahibi: Kuruluş tesislerindeki altyapıdan yararlanma talebinde bulunacak olan ya da daha önce talebi karşılanmış kişi, kamu veya özel kuruluşları,

       g) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

       ğ) TS: Türk Standardını,

       h) YG: Yüksek gerilimi,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Altyapı Hizmetlerinden Yararlandırma ve Altyapı Hizmetlerinden Yararlanma Taleplerinin Değerlendirilmesi Esasları

       Altyapı hizmetlerinden yararlandırma esasları

       Madde 5 - (1) Kuruluşa ait tesislerdeki şebekeden enerji taleplerinin karşılanma esasları şunlardır:

       a) (Değişik bent: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/5.mad.) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, talep sahibi tarafından, her ne maksatla olursa olsun enerji alınması gereken durumlarda Kuruluş onayını müteakip, TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşa abone olunması zorunludur.

       b) Talep sahibi, TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşa abone olmak için gerekli projeyi hazırlatır, onaylatır ve diğer işlemleri yapar. Abonelik işlemleri ile ilgili her türlü vergi, harç ve benzeri harcamalar da dâhil olmak üzere tüm masrafları talep sahibi karşılar.

       (2) Kuruluşa ait tesislerden yararlanmak isteyen talep sahiplerinin yer kullanım taleplerinin karşılanma esasları şunlardır:

       a) Talep sahibi tarafından, Kuruluş tesislerinde kurulmak istenen sistemler ile ilgili etüt çalışmaları müştereken yapılır. Etüt sonucuna göre talep, Kuruluş tarafından değerlendirilir.

       b) Bina içi mahallere; talep sahibi tarafından konulacak cihazlardan döşemelere gelecek hareketli yükün, binanın projelendirilmesinde dikkate alınan söz konusu yerlerdeki hareketli yükten fazla olmaması, projesi ve statik hesapları bulunmayan binalarda ise tahsis edilecek mahallere gelecek hareketli yükün binanın kullanılmakta olduğu amaca uygun hareketli yükten fazla olmaması ve tespit edilen beton kaidesi ile betonarme demire göre yapılacak statik tahkik hesapları sonucu bina taşıyıcı sisteminin güçlendirilmeden yeterli statik emniyette olması ve binanın kullanımı esnasında statik sorun oluşmamış olması gerekir. Ancak, bu hâlde cihaz montajına müsaade edilir. Tüm statik hesaplar talep sahibi tarafından yapılır ve konusunda uzman bir inşaat mühendisine onaylattırılır. Yeni kule montajı, kulelere anten ve bina içi mahallere cihaz montajı, Kuruluşun ilgili teknik elemanlarının kontrolünde yapılır.

       c) Telekomünikasyon Kurumundan geçici güvenlik sertifikası alınması ve bununla ilgili yükümlülüklerden talep sahibi sorumludur.

       ç) Yapılan montaj esnasında veya montaj sonrası mevcut tesiste hasar oluşması hâlinde, taraflardan birinin talebi ile müşterek oluşturulan heyet tarafından yerinde gerekli tetkik ve değerlendirmeler yapılarak durum bir tutanak altına alınır. Eğer montaj veya montaj sonrası bakım veya kullanım nedeni ile anten, dalga kılavuzu, çatı, kule, cihaz ve benzeri Kuruluş tesislerine zarar verildiği tespit edilirse, oluşan hasar tekniğine uygun olarak, talep sahibi tarafından Kuruluşça yapılacak tebligattan itibaren otuz takvim günü içinde telafi veya tazmin edilir.

       d) Talep sahibi, kurduğu kulelerin, montajını yaptığı antenlerin ve kullanılan bina içi yerleşim mahallerinin bakım ve onarımını zamanında yapmak zorundadır.

       (3) Kuruluşa ait mevcut gözetleme ve fener kuleleri ile diğer kulelerden yararlanma veya kule tesis taleplerinin karşılanma esasları şunlardır:

       a) Kuruluş tesislerindeki kulelerden yararlanmak isteyen talep sahibinin talepleri, müştereken yapılacak etüt çalışması sonucunda, Kuruluş tarafından değerlendirilir.

       b) Kuruluşun onayı ve önerileri doğrultusunda talep sahibi, kule kurabilir.

       c) Talep sahibi tarafından, mevcut kulelere yükseltilerek anten konulabilir.

       ç) Kuruluşun mevcut kulesinden yararlanılması veya bina çatısına yeni kule kurulması hâlinde; gerekli statik tahkik hesapları için, talep konusu tesisin çelik kule veya betonarme bina proje ve hesapları, konu ile ilgili çalışmaların bitimini müteakip Kuruluşa iade edilmek üzere talep sahibine verilir. Projelerin bulunmaması hâlinde, gerekli statik tahkik hesaplarına esas olmak üzere, yerinde binanın taşıyıcı sisteminin ve taşıyıcı sistemine ait betonarme beton kalitesi ile kullanılmış olan betonarme demirin müştereken tespiti yapılır. Hazırlanan statik tahkik hesapları konusunda uzman bir inşaat mühendisine talep sahibi tarafından onaylattırılır.

       d) Kuruluşun bina çatılarında bulunan mevcut kuleleri ile Kuruluşça yapılması planlanan kulelerden bağımsız, talep sahibince bina çatısına yeni kule yapılmasının gerekmesi hâlinde, binanın statik tahkik hesaplarına etki eden tüm yükler dikkate alınır.

       e) Mevcut kulelerden, mimari görünümü bozmayacak şekilde yararlanılır. Talep sahibinin yararlanacağı bina çatısına konulacak kulenin yüksekliği itibarıyla yapılacak statik tahkik hesabı sonucu binanın taşıyıcı sistemi yeterli olsa bile, binanın mimari görünümünü bozmayacak şekilde uygun kule yüksekliğine müsaade edilebilir. Bina giriş cephelerine konulmamak şartıyla, tesisin mimari görünümünü bozmayacak yer tipi kulenin kurulmasına Kuruluş tarafından müsaade edilebilir.

       f) Mevcut kuleden yararlanılması veya yeni kule yapılması hâlinde, ilerideki ihtiyacı da karşılayabilecek şekilde kuleye bağlanacak antenin boyut ve ağırlıkları, 160 km/saat rüzgar yükü ile 2 cm kalınlıkta buz yüküne ve 2/9/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre anten kulelerinin statik tahkik hesapları yapılarak projelendirilir. Anten kulelerinden binaya etkiyen kulenin kendi ağırlığı, anten yükü, buz yükü gibi düşey ve rüzgar ve deprem yükleri gibi yatay yüklere göre bina taşıyıcı sisteminin gerekli statik tahkik hesapları yapılır. Mevcut anten kulesinin ve mevcut yapının taşıyıcı sistemi takviye yoluyla güçlendirilmeden, kullanımı esnasında, statik sorun oluşmamış bina ve kulelerin yeterli statik emniyette olması hâlinde, çatı tipi kulenin kurulmasına veya mevcut kuleye anten montajına müsaade edilebilir. Yerden yeni kule kurulması hâlinde yukarıda belirtilen düşey ve yatay yüklere göre kule statik hesapları yapılarak projelendirilir.

       g) Yapılan montaj sonucunda, kurulan antenin madeni veya radyoaktif yakalama ucunun mevcut yıldırımdan korunma tesisat seviyesinin üzerine çıkması hâlinde, paratoner seviyesi yükseltilir. Paratoner tesisatı olmayan yerlerde ise yıldırımdan korunma tesisatı kurulur. Gerekmesi hâlinde uçak ikaz lambaları tesis edilir ve bedeli talep sahibi tarafından karşılanır.

       ğ) İşletme esnasında, talep sahibi tarafından anten montajı yapılan mevcut kuleler ve yeni kurulan kulelerde normal şartlarda, rüzgar, deprem, yangın veya Kuruluş tasarrufundan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı anten ve bağlantı parçalarının düşmesi, parçalanması veya başkaca şekilde hasara uğraması hâlinde, oluşacak her türlü zarar ve ziyandan talep sahibi sorumludur.

       h) Yukarıdaki bentte belirtilen nedenlerden dolayı zarar gören Kuruluşa ait bina ve diğer tesislerin eski haline getirilmesi için gerekli onarım ve güçlendirilme işleri talep sahibi tarafından yapılır. Kuruluşa ait binalara ve çevreye zarar veren kuleler, yeterli statik emniyete sahip olacak şekilde talep sahibi tarafından güçlendirilerek montajı yapılır.

       ı) Talep sahibine ait sistem, cihaz ve donanımların topraklamaları ile yıldırımdan korunma tesisatı 21/7/1991 tarihli ve 20936 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları hakkındaki TS 622 Standardı ve 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği doğrultusunda talep sahibi tarafından yapılır.

       i) Kuruluş tesislerindeki mevcut kulelerden yararlanmak isteyen talep sahibinin talepleri, söz konusu kulenin, talep edilen anten teçhizatının kurulmasına yeterli olması ve yapılan etüt çalışması sonucunda talebin uygun görülmesi hâlinde karşılanabilir.

       Altyapı hizmetlerinden yararlanma taleplerinin değerlendirilmesi

       Madde 6 - (1) Kuruluşa ait tesislere ilişkin altyapı kullanım talepleri talep sahibi tarafından hazırlanan veya hazırlatılan proje ve dokümanlarda belirtilen özellik ve büyüklükler dikkate alınarak, bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesi hükümleri dâhilinde değerlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Altyapı Hizmetlerinden Yararlanma Ücretlerine İlişkin Esaslar

       Enerji Kullanımı

       Madde 7 - (1) Talep sahiplerinin enerji talepleri, talep sahibinin TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşa abone olması hâlinde karşılanır. Enerji bedelleri, talep sahibi tarafından, bu Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşa ödenir.

       (2) TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşa abone olunması hâlinde uygulanacak esaslar:

       a) Talep sahibi bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümler dâhilinde abone olur.

       b) Talep sahibi, Kuruluşun YG abonesi olduğu yerlerde, TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluştan alacağı enerji müsaadesi doğrultusunda, Kuruluşa ait hattan branşman alarak enerji alması ve kendi trafolarını kurması hâlinde, Kuruluşun almış olduğu koruma ve güvenlik tedbirlerinden alt seviyede olmamak üzere, her türlü koruma ve güvenlik tedbirlerini alır. Bu şekildeki abonelik durumunda, talep sahibi, Kuruluşa ait ENH tesisinin branşman alınacak noktası ile TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluştan enerji alınan nokta arasındaki ortak kullanılacak olan ENH'nin kurulum maliyetine göre TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşça talep edilen yıl itibarı ile tespit edilecek olan katılım bedelinin kendi hissesine düşen payını Kuruluşa öder.

       c) Talep sahibinin, Kuruluşa ait mevcut trafodan veya mevcut trafo gücü yükseltilerek veya TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşa ait trafodan veya hattan veya Kuruluşu besleyen hatta ait kofradan enerji alması hâlinde, TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca uygulanmakta olan yürürlükteki tarife esas alınarak, talep edilen güç oranında bir defaya mahsus olmak üzere, Kuruluşa tesise iştirak bedeli öder.

       ç) Kuruluş, YG abonesi iken, talep sahibinin, AG enerji talep etmesi hâlinde, süzme sayaç kullanılmaması için Kuruluşa ait abonelikte yapılacak her türlü işlemler ve giderler talep sahibine aittir. Ayrıca talep sahibinden bu Maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen, tesise iştirak bedeli alınır.

       d) Talep sahibi, Kuruluş binası dışında ve konteynır içinde sistem ve cihazlar kurması hâlinde, TEDAŞ veya yetkilendirilmiş kuruluşa ait şebekeden hat çekerek ve pano yaparak enerji teçhizatını kurabilir. Talep sahibi kendi tesisinin bakım, onarım ve yenileme gibi her türlü hizmetini sağlar. Bu durumda talep sahibinden tesise iştirak bedeli alınmaz, sadece ilave kurulan enerji teçhizatı için yer kullanım ücreti alınır. Ancak, Kuruluş tesisindeki bina içerisinde uygun yer olması hâlinde bina dışına sistem ve cihaz kurulmasına izin verilmez.

       Aylık kule kullanım ücretleri

    Madde 8 - (1) Talep sahibinin, Kuruluşa ait kulelere kuracağı anten cinslerine göre alınacak kule kullanım ücretleri Ek-1'de gösterilmiştir.

    Talep sahibine ait cihaz ve sistemler için aylık yer kullanım ücretleri

    Madde 9 - (1) Talep sahibine ait cihaz ve sistemler için aylık yer kullanımlarından alınacak ücretler Ek-2'de gösterilmiştir.

    Ücretlendirmeye ilişkin ortak hükümler

    Madde 10 - (1) Uydu antenleri için antenin yatay konumdaki izdüşüm alanı üzerinden, kurulduğu yer itibarıyla bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinde belirtilen yer kullanım ücretleri uygulanır.

       (2) Talep sahibi tarafından kurulan sistemler ya da kesintisiz güç kaynağı, gerilim regülatörü, akü grubu doğrultucular, elektrik dağıtım panosu, jeneratör grubu ve benzeri cihazlar için kurulduğu yer itibarıyla bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinde belirtilen yer kullanım ücretleri uygulanır.

       (3) Yer kullanım ücreti, m2 başına olup, ayrı bir yer tahsis edilmemiş ise cihazların oturum alanını ifade eder. 1 m2 den daha az alan 1 m2 olarak alınır. 1 m2 üzerindeki oturum alanının 0-0,5 m2 arasındaki küsuratı hesaplanmaya alınmaz. Küsuratı 0,5 ve üzeri olanlar bir üst tam sayıya tamamlanır.

       (4) Montajı yapılan cihazlar bitişik ise cihazların toplam işgal ettiği alan hesaplanır. Bitişik değil ise her bir cihazın işgal ettiği alan ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, 1 m2 üzerindeki cihazların oturum alanının hesabında 0-0,5 m2 arasındaki küsuratı hesaplanmaya alınmaz. Küsuratı 0,5 ve üzeri olanlar bir üst tam sayıya tamamlanır. İşgal edilen alan 1 m2 den az ise ücretlendirme 1 m2 üzerinden yapılır.

       (5) Bir dizi teşkil edecek cihazların yerleşimi yapılırken, Kuruluş tarafından istendiğinin belgelenmesi şartı ile arada boşluk bırakılacak ise cihazların bitişik monte edilmesi hâlinde kaplayacağı alan üzerinden hesaplama yapılır. Küsuratlı alanlar için bu Maddenin dördüncü fıkrasında yer alan şartlar aynen uygulanır. Talep sahibinin isteği ile boş alan ayrılacaksa, bu alan toplam alana dâhil edilir.

       (6) Bir cihaz kurulup bitişik alan rezerve edildiğinde, rezerve alan dâhil toplam alan hesaplanır. Küsuratlı alanlar için bu Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan şartlar aynen uygulanır.

       (7) Talep sahibi tarafından kule kurulması hâlinde sadece kulenin oturduğu alan için bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinde belirtilen yer kullanım ücretleri uygulanır.

       (8) Talep sahibi tarafından, mevcut kulelere yükseltilerek anten konulması hâlinde, bu Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde belirtilen kule kullanım ücreti tam olarak alınır.

       (9) Talep sahibi tarafından, tesis edilecek anten plonu, baz istasyonu binası ve benzeri sistemleri korumaya almak için etrafı çevrilecek ise koruma alanının kapsadığı toplam m2 de dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinde belirtilen yer kullanım ücretleri uygulanır.

       (10) (Değişik fıkra: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/6.mad.) Bu Yönetmelikte belirlenen yer kullanım ve anten ücretleri üzerinden yapılacak hesaplamaya göre 2006 yılı için toplam 38.000 YTL üzerindeki kiralama taleplerinde, peşin ödemelerde yapılacak indirim hariç olmak üzere Kuruluş Yönetim Kurulunca %20'ye kadar indirim yapılabilir. 2006 yılını takip eden yıllarda, indirime konu talep miktarı, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre artmış sayılır.

       (11) Yer kullanım ücretleri aylık veya yıllık peşin alınır.

       (12) Yıllık peşin ödemelerde %10 indirim uygulanır.

       Ücretlendirmeye ilişkin istisnalar

       Madde 11 - (1) Kuruluşun veya ülkenin uluslararası tanıtımı için kurulması talep edilen teçhizat ve sistemler ile ulusal güvenlik ve kamu geneline hitap eden sel, deprem gibi büyük felaketleri önceden tespit etme amacına yönelik olarak üniversite ve kamu kuruluşlarınca tesis edilecek sistemlerden ücret alınmaz.

       (2) Bu Maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak talepler, bir aydan kısa süreli ise Kuruluş Yönetim Kurulu kararına bağlı olmak üzere Genel Müdür, bir aydan uzun süreli ise Kuruluş Yönetim Kurulu onayına bağlıdır.

       Talep sahibi tarafından kurulacak kule ve sistemlerin başkasına kullandırılması

       Madde 12 - (1) Talep sahibi tarafından kurulacak kule ve sistemlerin başkasına kullandırılması hâlinde, yeni kullanıcı ile protokol imzalanır. Bu Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde belirtilen kule kullanım ücretleri alınır. Ancak, sistemler için ayrıca yer kullanılması durumunda yer kullanım ücreti ayrıca alınır.

       Ücretlerin uygulanış şekli

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelikte geçen kule kullanım ve yer kullanım ücretleri 1/1/2006 tarihinden itibaren bir yıl süre için geçerli olup, müteakip yıllarda üretici fiyatları endeksi 12 aylık ortalamasına göre arttırılır.

       (2) Altyapı kullanımına ilişkin ücretlere katma değer vergisi eklenir.

       (3) Kuruluş ile talep sahibi arasında protokolün imzalandığı tarihten itibaren, sistem ya da cihazların, protokolle belirlenen tarihte kurulmaya başlanmamış veya devreye verilmemiş olması ödemeleri durdurmaz. Bu nedenlerden dolayı yıllık peşin yapılan ödemelerde iade yapılmaz.

       (4) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre farklılık arz eden talep ve durumlarda Kuruluş, altyapıdan yararlanma esas ve ücretlerini ayrıca belirler. Talep sahiplerine sağlanan altyapı hizmetlerinde altı aylık periyotlarda kontroller yapılarak, bildirilmeyen değişiklik bulunup bulunmadığı tespit edilir. Altyapı kullanım esas ve ücretleri ile ilgili hususlara uymayan talep sahibi ile akdedilmiş olan protokol tebligata gerek kalmaksızın Kuruluşça tek taraflı olarak fesh edilebilir.

    (5) (Ek fıkra: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/7.mad.) Bu Yönetmelikte geçen kule kullanım ve yer kullanım ücretleri Kuruluşça gerek görülmesi halinde her üç yılda bir yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. Yeniden belirlenen ücretler takip eden yıllarda bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hükümler doğrultusunda arttırılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    Protokol yapılması

    Madde 14 - (1) Kuruluşa ait altyapı hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan talep sahibi ile Kuruluş arasında bir protokol tanzim edilir.

    Mevcut durumun yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilmesi

    Geçici Madde 1 - (1) Kuruluş tesislerindeki altyapı imkânlarından yararlanmakta olan talep sahipleri sistem, cihaz ve donanımlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilmesine ilişkin yapısal değişiklik çalışmalarını bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır.

    Yürürlük

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 16 - (Değişik madde: 24/09/2008- 27007 S.R.G Yön/6.mad.)

    (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız

    Mevzuat Kanunlar