TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YETKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin İnşaat Mühendisliği Yönetmeliği

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından :

    Resmi Gazete Tarihi: 10/09/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26285

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; meslek bilgisi, deneyim birikimi ve etik anlayışıyla belli bir olgunluk düzeyine erişmiş olan inşaat mühendislerinin tespitini ve belgelenmesini amaçlayan bir yetkin inşaat mühendisliği düzeninin oluşturulması ve bu düzenin işleyiş ilkelerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı inşaat mühendislerinin meslek alanlarına yönelik araştırma, inceleme, projelendirme, raporlama, uygulama, eğitim ve teknik sorumluluk görevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren nitelikli ve güvenilir hizmeti verebilecek yetkin mühendislerin tespiti ve belgelendirilmesine dair esas ve usulleri kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) İMO: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasını,

       b) Onursal yetkin mühendis: Bu Yönetmelik koşulları çerçevesinde, inşaat mühendisliği mesleğine değerli katkılarda bulunmuş, ülke ve toplum yararına üstün hizmet vermiş olan ve Onursal Yetkin Mühendislik Belgesi almaya hak kazanan inşaat mühendisini,

       c) Sınav kurulu: Her bir sınav döneminde, verilecek yazılı sınavları düzenlemek, değerlendirmek ve raporlamakla görevli kurullardan herbirini,

       ç) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

       d) Yetkin inşaat mühendisi: Bu Yönetmelik koşulları çerçevesinde, mesleğin temel kavramları ve uygulama ilkelerine hakimiyeti ve meslek deneyimi yanısıra, kişiliği ve etik anlayışı ile belli bir olgunluk düzeyine erişmiş olduğunu kanıtlayarak, Yetkin Mühendis Belgesi almaya hak kazanmış olan inşaat mühendisini,

       e) Yetkin mühendislik düzeni: Yetkin inşaat mühendisi niteliklerini taşıyanlara özel bir görev vermek isteyebilecek kişi ve kuruluşların bu kararlarına temel oluşturan, gönüllülük ilkesine dayalı bir meslek içi değerlendirme sistemini,

       f) Yetkin mühendislik kurulu: Üyeleri İMO Genel Kurullarınca seçilen, İMO yetkin inşaat mühendisliği sistemini yürüten ve yönlendiren yetkili kurulu,

       g) Yazılı sınav - genel konular: İnşaat mühendisliğinin çeşitli uzmanlık alanlarında, ayrıntılı bilgiyi değil, temel kavramları ve uygulama ilkelerini yoklamaya yönelik, bir dönemde başvuranların tümü için ortak, çoktan seçmeli yazılı sınavı,

       ğ) Yazılı sınav - özel konular: İnşaat mühendisliğinin başvurulan uzmanlık alanında, temel kavramları ve uygulama ilkelerini uygulayabilme düzeyini yoklamaya yönelik, yalnızca o uzmanlık alanına başvuranların gireceği, çoktan seçmeli yazılı sınav ile adayın daha önce yaptığı mühendislik uygulamalarından seçtiği birini özetleyen rapordan oluşan sınavı,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yetkin İnşaat Mühendisliği Uzmanlık Alanları, Başvuru Koşulları ve Sınav Esasları

    Yetkin inşaat mühendisliği uzmanlık alanları

       Madde 5 - (1) İnşaat mühendisliği hizmetleri kapsamında, yetkin mühendislik uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir:

       a) Yapı Mühendisliği.

       b) Geoteknik Mühendisliği.

       c) Kıyı-Liman Mühendisliği.

       ç) Su Mühendisliği.

       d) Ulaştırma Mühendisliği.

       e) Yapım Yönetimi.

       (2) Yetkin Mühendislik Kurulu, gerekli gördüğünde yeni uzmanlık alanları tanımlayabilir. Yetkin Mühendislik belgesi birden fazla alanda alınabilir.

       Yetkin inşaat mühendisliği başvuru koşulları

       Madde 6 - (1) Yetkin İnşaat Mühendisi belgesi alabilmek için:

       a) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olmak.

       b) İMO Onur Kurulundan 6235 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b), (c), (ç) ve (d) bentleri uyarınca bir disiplin cezası almamış veya başkaca bir kurumdan kasıt ve ihmale dayalı herhangi bir etik ihlali nedeniyle cezalandırılmamış olmak.

       c) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı olmak.

       d) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarında, en az beş yıl süreyle, yetkin mühendis belgesine sahip mühendisler gözetiminde gerçekleştirilmiş mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek.

       (2) Yüksek lisans ve/veya doktora derecesi almış olup da kendi uzmanlık alanında Yetkin Mühendislik Belgesi almak üzere başvuruda bulunan adaylar için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen süre, yüksek lisansta dört, doktorada üç yıl olarak uygulanır.

       Yetkin inşaat mühendisliğine başvuru

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki koşulları yerine getiren yetkin mühendis adayı, bir dilekçe ile kayıtlı bulunduğu inşaat mühendisleri odası şubesine başvurur. Bu dilekçeye aşağıda belirtilen belgeleri ekler:

       a) Sınav ücreti makbuzu.

       b) Meslekteki başlıca çalışmalarını özetleyen özet bilgi formu.

       c) Bir yetkin mühendisten aldığı, adayın mühendislik yetenekleri yanısıra etik anlayışını da değerlendiren kapalı ve imzalı zarfta verilmiş referans mektubu.

       ç) Adayın daha önce yaptığı mühendislik uygulamaları arasından uygun gördüğü çalışmasını özetleyen 1000

    200 kelime uzunluğunda bir rapor. Aday, bu raporda, seçtiği çalışma konusunu tanımlar, çalışmanın amacını, kapsamını ve yöntemini anlatır, gelişmeleri özetler ve sonuçları sıralar. Karşılaşılan güçlükleri ve bunların aşılması yollarını belirtir. Özellikle kendi yaptığı katkıların altını çizer ve raporunu, çalışmayı gerçekleştirdiği dönemde gözetimi altında görev yaptığı bir yetkin mühendise onaylatır. Ayrıca, raporda anlatılanların gerçeğe uygun olduğunu gösteren belgeleri rapora ekler.

       (2) Kapalı zarf içindeki şube görüşü formu da eklenerek Oda Genel Merkezine gönderilen başvuru dosyası Yetkin Mühendislik Kuruluna iletilir. Birden fazla uzmanlık alanı için başvurularda bulunulabilir. Bunların sınavları ayrı ayrı yapılır. Bir alanda yetkin mühendis belgesi almış olan kişi başka bir alan için yeniden başvuru yaptığı zaman eğer dilerse inşaat mühendisliği - genel konular yazılı sınavına girmeyebilir. Bu durumda daha önce almış olduğu not geçerli sayılır. Eğer dilerse, bu sınava da yeniden girebilir. Bu durumda yeni sınav sonucu geçerlidir ve aday daha önce aldığı notla ilgili hiçbir hak iddia edemez.

       Sınav

       Madde 8 - (1) Bir uzmanlık alanında sınav açıldığında, o alana başvurmuş olan adayların tümü, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilmiş olan konularda düzenlenen iki yazılı sınava katılırlar. Yazılı sınavlarda, temel ilke ve kavramların özümsenmiş olup olmadığını ve adayın mühendislik problemlerine genel yaklaşımını belirlemeye yönelik sorular sorulur. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlar, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından oluşturulan sınav kurulları tarafından düzenlenir ve değerlendirilir.

       Rapor değerlendirme

       Madde 9 - (1) Kapsamı bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen özel konular sınavının en az %20 ağırlık taşıyan bir bölümü, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun değerlendirmesine ayrılır. Sınav kurulu, bu raporu özet bilgi formu ile birlikte değerlendirerek, adayın uzmanlık alanındaki mühendislik konularına ne ölçüde hakim olduğunu, mühendislik problemlerine çözüm üretme yeteneğini ve yaptığı çalışmayı raporlama becerisini belirlemeye çalışır.

       Sınav sonucu

       Madde 10 - (1) Yetkin Mühendislik Kurulu, tüm adayların sınav sonuçlarını topluca değerlendirerek, Yetkin Mühendis belgesi verilecek başarılı adayları belirler.

       (2) Sınavda başarılı olan adaya, Yetkin Mühendis Yemin Belgesi imzalatılarak Yetkin Mühendislik Belgesi ve özel Yetkin Mühendislik Mührü verilir.

       Yeniden başvuru

       Madde 11 - (1) Sınavda başarılı olamayan bir aday, ancak bir tam yıl sonra yeniden başvuruda bulunabilir.

       Sınavların kapsamları

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yetkin mühendislik uzmanlık alanlarında yapılacak yazılı sınavlar ve her birinin içereceği konular aşağıda belirtilmiştir.

       a) Yapı mühendisliği uzmanlık alanı;

       1) İnşaat mühendisliği - genel konular: Aynı dönemde yetkin mühendislik sınavı açılan bütün uzmanlık alanları için ortak bir sınavdır. İnşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarındaki temel ilke ve kavramlar ile mühendisin uygulama çalışmaları sırasında kazanması beklenen uygulama bilgisini kapsayan bu sınavda sorulan çok sayıda sorudan yarıdan az olmayan bir bölümünün cevaplanması istenir ve böylece adayın bazı konuları dışarıda bırakmasına imkan tanınır. Ancak, bazı uzmanlık alanları için gerekli görülen bazı konulardaki soruların cevaplanması zorunlu sayılabilir. Bu sınav, genel değerlendirmede 1/3 ağırlık taşır.

       2) Yapı mühendisliği - özel konular: Mühendislik mekaniği, yapı mekaniği, betonarme, çelik, deprem mühendisliği konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli mühendislik yapılarının tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede 2/3 ağırlık taşır. Bu sınavın en az %20 ağırlık taşıyan bir bölümü, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun değerlendirmesine ayrılır.

       b) Geoteknik mühendisliği uzmanlık alanı;

       1) İnşaat mühendisliği - genel konular: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanmıştır.

       2) Geoteknik mühendisliği - özel konular: Mühendislik mekaniği, zemin mekaniği, temel mühendisliği, zemin yapıları, zemin dinamiği konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli geoteknik mühendisliği sistemlerinin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede 2/3 ağırlık taşır. Bu sınavın en az %20 ağırlık taşıyan bir bölümü, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun değerlendirmesine ayrılır.

       c) Su mühendisliği uzmanlık alanı;

       1) İnşaat mühendisliği - genel konular: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanmıştır.

       2) Su mühendisliği - özel konular: Mühendislik mekaniği, akışkanlar mekaniği, hidrolik, hidroloji, su kaynakları, su yapıları konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli su mühendisliği sistemlerinin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede 2/3 ağırlık taşır. Bu sınavın en az %20 ağırlık taşıyan bir bölümü, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun değerlendirmesine ayrılır.

       ç) Kıyı-liman mühendisliği uzmanlık alanı;

       1) İnşaat mühendisliği - genel konular: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanmıştır.

       2) Kıyı liman mühendisliği - özel konular: Mühendislik mekaniği, akışkanlar mekaniği, kıyı hidroliği, kıyı ve deniz yapıları, kıyı-liman mühendisliği konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli kıyı-liman mühendisliği sistemlerinin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede 2/3 ağırlık taşır. Bu sınavın en az %20 ağırlık taşıyan bir bölümü, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun değerlendirmesine ayrılır.

       d) Ulaştırma mühendisliği uzmanlık alanı;

       1) İnşaat mühendisliği - genel konular: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanmıştır.

       2) Ulaştırma mühendisliği - özel konular: Mühendislik mekaniği, ulaştırma mühendisliği, trafik mühendisliği ile karayolu, raylı sistem, hava limanı yapıları konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli ulaştırma mühendisliği sistemlerinin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede 2/3 ağırlık taşır. Bu sınavın en az %20 ağırlık taşıyan bir bölümü, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun değerlendirmesine ayrılır.

       e) Yapım yönetimi uzmanlık alanı;

       1) İnşaat mühendisliği - genel konular: Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanmıştır.

       2) Yapım yönetimi - özel konular: Mühendislik mekaniği, yapım stratejisi, şantiye yönetimi, iş hukuku, iş güvenliği konuları ile sözleşme, şartname, hakediş ve benzeri işlemleri ve bunlarla ilgili ilke ve kurallar ile çeşitli yapım yöntemlerine ilişkin uygulama esaslarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede 2/3 ağırlık taşır. Bu sınavın en az %20 ağırlık taşıyan bir bölümü, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun değerlendirmesine ayrılır.

       Sınav kurulları

       Madde 13 - (1) Yetkin Mühendislik Kurulu, yazılı sınavları düzenlemek ve gerçekleştirmek üzere, gerekli sayıda ve nitelikte sınav kurulları oluşturur. Sınav kurulları, yazılı sınav sonuçlarını topluca Yetkin Mühendislik Kuruluna sunarlar.

       Sınav sonucuna itiraz

       Madde 14 - (1) Aday, başvuru ücreti tutarındaki itiraz ücretini yatırdıktan sonra, Yetkin Mühendislik Kuruluna başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. İtiraz başvurusunu değerlendiren Yetkin Mühendislik Kurulu, yazılı sınav değerlendirmesinde maddi hata saptarsa gerekli düzeltmeyi yapar. Yetkin Mühendislik Kurulunun itirazla ilgili kararı kesindir. İtiraz haklı görülürse, itiraz ücreti başvuru sahibine geri verilir; aksi durumda, itiraz ücreti geri ödenmez.

       Yetkin mühendislik belgesi geçerliliğinin sürdürülmesi koşulları

       Madde 15 - (1) Yetkin İnşaat Mühendisi Belgesi üç yılda bir değerlendirilir. Belgenin geçerli kalabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gereklidir:

       a) Yetkin Mühendislik aidatını düzenli olarak ödemek.

       b) Değerlendirilen üç yıllık süre içinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak.

       c) Üç yıl boyunca, yetkin mühendislik belgesini kullanarak yaptığı bütün işleri, tarih sırasıyla belirten ve her sayfası yetkin mühendis tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olan listeyi üç yıllık dönem sonunda Yetkin Mühendislik Kuruluna vermiş olmak.

       ç) Üç yıl boyunca, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından belirlenecek, 40 saatten az olmayan bir meslekte gelişmeye yönelik kurs, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri etkinliklere katılmış olduğunu belgelemek. Bu konudaki mazeretler ve katılınan çeşitli etkinliklerin eşdeğerliği, Yetkin Mühendislik Kurulunca değerlendirilir.

       (2) Bu koşullardan bir veya birkaçını sağlamayan yetkin inşaat mühendisinin durumu, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Eğer kural ihlali bulunduğu kanısına ulaşılırsa, düzenlenecek dosya Onur Kuruluna gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Onursal Yetkin Mühendislik ve Yetkin Mühendislik Kurulu

       Onursal yetkin mühendislik

       Madde 16 - (1) İnşaat mühendisliği mesleğine değerli katkılarda bulunmuş, ülke ve toplum yararına üstün hizmetler vermiş olan seçkin inşaat mühendislerine, kendileri tarafından hiçbir başvuru yapılmaksızın, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından Onursal Yetkin Mühendislik Belgesi verilebilir. Onursal Yetkin Mühendis Belgesi verilen kişilere bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri uygulanmaz.

       Yetkin mühendislik kurulu

       Madde 17 - (1) Yetkin Mühendislik Kurulu, tümü yetkin inşaat mühendisi olan yedi asil, yedi de yedek üyeden oluşur. Kurul toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Yedi asil üyeden üçü, yedi yedek üyeden dördü ilk olağan genel kurulda, diğer asil ve yedek üyeler de bunu izleyen olağan genel kurulda diğer kurullarla birlikte seçilerek yenilenir. Kurul üyelik süresi dört yıl olup bir asil üye Yetkin Mühendislik Kurulunda ardarda en çok iki dönem görev yapabilir. Herhangi bir nedenle Kurul'dan ayrılan bir asil üyenin yerine geçen yedek üye, yerini aldığı üyenin görev dönemini tamamlar.

       Yetkin mühendislik kurulunun çalışma şekli

       Madde 18 - (1) Yetkin Mühendislik Kurulunun çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir:

       a) Kurulun seçilmesinden sonraki ilk toplantıda, üyeler arasından, üye tam sayısının oy çokluğu ile bir Başkan seçilir.

       b) Kurul ayda en az bir kez çoğunlukla toplanır.

       c) Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

       ç) Aralıksız altı ay içinde üç toplantıya katılmayan üye Kurul'dan çekilmiş sayılır.

       (2) Yetkin Mühendislik Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, belli görevleri yerine getirmek üzere komisyonlar oluşturabilir veya uygun göreceği danışman üyeleri, oy hakkı olmaksızın, Kurul toplantılarına çağırabilir.

       Yetkin mühendislik kurulunun görevleri

       Madde 19 - (1) Yetkin Mühendislik Kurulunun görevleri şunlardır:

       a) Yetkin mühendislik sisteminin sağlıklı biçimde işlemesinin sürdürülmesini sağlamak.

       b) Yetkin mühendislik sınavlarını yılda en az bir, gerektiğinde iki kez düzenlemek, sınav kurullarını belirlemek, sınavları duyurmak, gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

       c) Yetkin mühendislerin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen koşullarla ilgili bilgilerinin kaydedilmesini ve kayıtların düzenli olarak güncellenmesini sağlamak, belge geçerliliğini sürdürme koşullarının yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, meslek içi seminerlerine katılamayanların mazeretlerini değerlendirmek.

       ç) Belge geçerliliğini sürdürme koşullarından bazılarını sağlamayan yetkin inşaat mühendislerinin durumunu değerlendirmek ve gereken işlemleri yapmak.

       d) Yetkin mühendislerle ilgili etik ihlali dosyalarını incelemek, gerekli gördüklerini İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kuruluna gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

       e) Başvuran adaylarla ilgili işlemlerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlamak.

       f) İMO yetkili kurullarınca puan değeri belirlenmiş olmayan kurs, seminer gibi etkinliklerin denkliğine karar vermek.

       g) Yetkin mühendislik sınav ücretlerini, yetkin mühendis yıllık aidatlarını ve çeşitli türlerde görev alan uzmanların toplantı huzur haklarını önermek, Yetkin Mühendislik Kurulu bütçesini hazırlayarak İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna sunmak.

       ğ) Hizmetine gerek duyulan geçici veya sürekli kurullar oluşturmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Bütçe

       Madde 20 - (1) Yetkin Mühendislik Kurulunun gelirleri ve giderleri, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurullarında Oda bütçesi içinde ayrı bir fasılda izlenir.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

       İlk yetkin mühendislik kurulunun oluşturulması

       GEÇİCİ Madde 1 - (1) Yetkin mühendislik uygulamasını başlatabilmek için gereken ilk Yetkin Mühendislik Kurulu, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde oluşturularak göreve başlar. İlk Olağan Genel Kurula kadar görev yapacak olan bu Yetkin Mühendislik Kurulundan ayrılanlar olursa, onların yerini alacak olan üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İlk Olağan Genel Kurulda, Yetkin Mühendislik Kurulunun ad çekimi ile belirlenerek Kuruldan ayrılan üç üyesi yerine üç yeni üye ile yedi yedek üye seçilir. İzleyen Olağan Genel Kurulda Yetkin Mühendislik Kurulunun diğer dört üyesi ile yedek üyelerden ad çekimi ile belirlenen üçü yerine geçecek dört asil ve üç yedek üye seçilir. İzleyen Olağan Genel Kurullarda bu yenileme sürdürülür.

       Beş yıldan fazla deneyimli mühendisler

       GEÇİCİ Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde beş yıldan daha çok aktif mühendislik deneyimi bulunan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen koşulları yerine getiren inşaat mühendisleri, sınava girmek üzere başvuruda bulunabilirler. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden başlayarak beş yıl süreyle bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereği olan yetkin mühendis gözetiminde görev yapmış olma koşulu aranmaz. Bu süre içinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen referans mektubu da en az oniki yıl deneyimli bir inşaat mühendisinden alınabilir.

       Oniki yıldan fazla deneyimli mühendisler

       GEÇİCİ Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde oniki yıl ve daha fazla süre ile aktif mühendislik deneyimi bulunan inşaat mühendisleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden başlayarak ilk üç yıl içinde, Yetkin Mühendislik Kuruluna başvurarak Yetkin Mühendislik Belgesi isteyebilirler. Bu başvuru yalnızca bir kez yapılabilirse de, ilk başvurularında yeterli bulunanlar ikinci bir uzmanlık alanına daha başvurabilirler. Bu mühendislerin dilekçeleri ekinde Kurul'a sunacakları dosyada;

       a) Özet bilgi formunu eksiksiz doldurmaları ve aktif mühendislik hizmet sürelerini belgelemeleri,

       b) Birkaç sayfalık bir özgeçmiş sunmaları,

       c) Düzenleyecekleri 3000

    500 kelime uzunluğunda bir raporda, hizmet süreleri içinde gerçekleştirdikleri başlıca çalışmaları özet olarak tanıtmaları, bu çalışmalara kendi yaptıkları katkıları vurgulamaları; başarılarını ve başarısızlıklarını eleştirel bakış açısından değerlendirmeleri; Yetkin Mühendislik Belgesini neden hakettiklerini belirterek başvurularını gerekçelendirmeleri,

       gerekir.

       (2) Başvurular Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından değerlendirilerek, başvuru sahibinin sınava davet edilmesine gerek bulunup bulunmadığına karar verilir. Sınava davet edilmesine gerek görülmeyen mühendislere, Yetkin Mühendislik Belgesi doğrudan verilir.

       Yürürlük

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar