BAZI AKADEMİK KADROLARA ÖĞRETİM ELEMANI DIŞINDAKİ KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda Ya Da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 05/09/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26280

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bazı akademik kadrolara yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla aranacak diğer şartları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanları kadroları dışında bir kadrodan naklen yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarının usul ve esaslarını ve aranacak diğer şartları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Merkezi Sınavlar ve Giriş Sınavları

    Merkezi sınavlar

    Madde 4 - (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirleyeceği ve Yükseköğretim Kurulunca uygun bulunacak usul ve esaslar çerçevesinde yılda en az iki kez yapılacak merkezi sınavlara, lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans eğitimi görmüş olanlar müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda, alanındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Giriş sınavları

    Madde 5 - (1) Merkezi sınavlarda başarılı olan lisans mezunları 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlara haiz olmaları, yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla, usul ve esasları Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına müracaat edebilirler.

    (2) Doktora derecesine sahip olanlar, merkezi sınavdan muaf tutulmak suretiyle giriş sınavlarına müracaat edebilirler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, merkezi sınav ve giriş sınavına katılma şartı aranmaz.

    (3) (Değişik fıkra 30/09/2006 - 26305 S.R.G Yön/1.mad) Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Lisans ve üstü düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları zorunludur. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararlarıyla, yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puan barajı belirleyebilirler. Ancak, dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adayların yabancı dil tespit sınavından (Dil okutmanlığında olduğu gibi) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir, meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz.

    Sınavlarda başarılı olanların atanması

    Madde 6 - (1) Sınavlarda başarılı olan adayların atamaları, yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Muafiyet

    Geçici Madde 1 - (Değişik geçici madde : 06/07/2007 - 26574 S.R.G Yön\1.mad)

    (1) 2007 yılı içerisinde ikinci merkezi sınavın yapılıp sonuçları internet aracılığı ile duyuruluncaya kadar, ilan ve atama süreci başlamış bulunan merkezi sınav şartı aranan kadrolara, başvuru ve atamalarda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan "Lisansüstü Eğitim Sınavı"ndan son iki yılda 50 puan almış bulunanlar bu Yönetmelikte sözü edilen merkezi sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar