JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26268

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    (2) (Ek fıkra: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/1.md.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını sağlamak şartıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    (a) Fiili kadro: Her yıl Maliye Bakanlığınca vize edilen ve kurumun çalıştırabileceği azami memur kadro sayısını belirten miktarı,

    (b) Görev tanım formu: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin kadro görevi ile ilgili temel niteliklerin, yetki ve sorumluluğunun belirtildiği formu,

    (c) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    (ç) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    (d) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yaptırılacak olan yazılı sınavı,

    (e) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Kurumda geçirilen süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi ve özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    (f) Kadro: Kurumun bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan insan gücünün meydana getirdiği tabloyu,

    (g) Kurum: Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarını,

    (ğ) (Değişik bent: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/2.md.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (h) (Ek bent: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/2.md.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - (Değişik madde: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/3.md.)

    (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Müdür,

    2) Yazı İşleri Müdürü,

    3) Müdür Yardımcısı.

    b) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu;

    1) Uzman.

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Hesap Sorumlusu, Mal Sorumlusu, Tahakkuk Memuru, Mali İşlemler Memuru, Memur, Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Şoför, Fotoğrafçı, Kameraman, Operatör, Zabıt Katibi.

    ç) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Garson, Kaloriferci, Berber, Bahçıvan, Kuru Temizleyici, Ütücü-Kolacı, Çocuk Bakıcısı, Temizlik Görevlisi, Ambalajcı, Ambarcı, Depocu, Fırıncı, Hamurkar, Hasta Bakıcı, Kasap, Malzeme İstif Tahmil Tahliye Memuru, Teslim Tesellüm Memuru, Yangın Söndürme Cihazı Doldurucusu, Hizmetli.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    a) Avukat, Mimar, Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Sıhhi Tesisatçı, Fotoğrafçı, Kameraman, Arkeolog, Çözümleyici-Programlayıcı, Psikolog, Diyetisyen, Biyolog, Eczacı, Çocuk Gelişimcisi, Laborant, Hemşire, Mütercim, Öğretmen, Tekniker, Teknisyen ve Teknik Ressam.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (Değişik madde: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/4.md.)

    (1) Görevde yükselme niteliğinde yapılacak atamalara ait kadroların; ihtisas, tecrübe ve yetenek gerektiren bir kadro olması, devamlı personel istihdamının zorunluluk arz etmesi, birbirine benzeyen görevler için farklı unvanların belirlenmemesi, hukuki, mali, teknik veya idari sorumluluk ve yetkiyi içermesi gerekir.

    (2) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Genel Şartlar;

    1) Atanacak kadronun görev tanım formunda yazılı niteliklere ve kadro açıklamasına uygun olmak,

    2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Özel Şartlar;

    1) Müdür kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, asgari on iki yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin sekiz yılının uzman ve bu düzeyde görevlerde ve beş yılını atamanın yapılacağı Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak,

    2) Yazı İşleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, asgari on iki yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin altı yılını zabıt kâtipliği görevinde ve üç yılını atamanın yapılacağı Jandarma Genel Komutanlığında zabıt kâtipliği görevinde geçirmiş olmak,

    3) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, asgari on iki yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin dört yılını uzman ve bu düzeyde görevlerde ve 4 yılını atamanın yapılacağı Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak,

    4) Uzman kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, asgari altı yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin üç yılını atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak,

    5) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Hesap Sorumlusu, Mal Sorumlusu, Tahakkuk Memuru, Mali İşlemler Memuru, Memur, Güvenlik Görevlisi, Santral Memuru, Şoför, Fotoğrafçı, Kameraman, Operatör, Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise ve dengi okul mezunu olmak, asgari dört yıl kamu hizmeti bulunmak, bu hizmetin iki yılını atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak, (Zabıt Katibi kadrosuna atanabilmek için bu süreyi adli teşkillerde geçirmiş olmak) müracaat ettiği görev ile ilgili sertifika, kurs belgesi veya bonservisi bulunmak, Şoför kadrosuna atanabilmek için (B) sınıfı ehliyeti bulunmak, Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 7 - (Değişik madde: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/5.md.)

    (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog ve Çözümleyici-Programlayıcı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,

    3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

    3) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,

    4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Pedagojik formasyon almış olmak,

    3) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,

    4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) seviyesinde puan almış olmak,

    3) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,

    4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    d) Psikolog, Diyetisyen, Biyolog, Eczacı, Çocuk Gelişimcisi ve Çocuk Eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,

    3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    e) Laborant ve Hemşire kadrolarına atanabilmek için;

    1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,

    3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    f) Tekniker, Teknisyen ve Teknik Ressam kadrolarına atanabilmek için;

    1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavı müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak,

    3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 8 - (Değişik madde: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/6.md.)

    (1) Personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (f) ve (g) bentlerinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar süreyle eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkradaki izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru ve başvuru

    Madde 9 - (1) Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması ve fiili kadronun bulunması halinde;

    a) Atama yapılacak kadroların birimi, unvanı ve adedi ile ilgili görev tanım formlarında açıklanan niteliklerine göre başvuru şartları Kurum tarafından eğitim tarihinden iki ay önce Birlik ve Kurumlara duyurulur. (Mülga cümle: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/7.md.)

    b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum Amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların başvuruları, azami beş kadroyu belirten dilekçesi alınarak, varsa nitelikler için aranan belgeler bir üst yazı ile birlikte duyurudan itibaren bir ay içinde Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir.

    c) (Ek bent: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/7.md.) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan kurum personelinin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılmaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 10 - (Değişik madde: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/8.md.)

    (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır.

    (2) Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, görevde yükselme eğitimine alınacak aday personelin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır;

    a) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara müracaat eden ve yapılan inceleme sonucunda son başvuru tarihi itibarıyla niteliklerinin uygun olduğu tespit edilen personel 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre değerlendirmeye tabi tutulur. Ayrıca değerlendirme formuna ek olarak her oda ve göz hapsi cezası (-5) puan olarak değerlendirmeye dâhil edilir.

    b) Yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen değerlendirme notlarına göre her bir personelin başvurmuş olduğu kadrolar esas alınmak suretiyle kendi aralarında sıralanır.

    c) Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında puanların eşitliği halinde sırası ile; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    ç) Görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip eğitim ve sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitiminin verileceği birim

    Madde 11 - (1) Yapılan değerlendirme neticesinde görevde yükselme eğitimine alınmak üzere tespit edilen adaylara uygulanacak eğitim ile ilgili usul ve esaslar şunlardır;

    a) Görevde yükselme eğitimi, her yıl yayımlanacak emirde belirtilen tarihte Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından yapılır.

    b) Her yıl yayımlanacak olan görevde yükselme niteliğindeki atamalara ait kadrolara göre bildirilecek bilgi kaynakları dikkate alınmak suretiyle eğitim sorumluluğu verilen Jandarma Okullar Komutanlığınca hazırlanacak eğitim programı ile eğitimin yapılacağı tarihler, eğitime alınacak aday personele duyurulmak üzere her yıl kadroların ilanından itibaren bir ay içinde Personel Başkanlığına gönderilir.

    Görevde yükselme ile ilgili eğitim konuları

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler ve etik davranış ilkeleri ,

    f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı, işleyişi ve görev alanına giren mevzuat ile ilgili konular,

    g) Atanılacak kadronun görev alanı ve atama yapılacak görevin nitelikleri ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) (Ek fıkra: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/3.md.) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme sınavı her yıl yayımlanacak emirde belirtilen tarihte Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yazılı olarak yaptırılır.

    (2) Sınavlarda yüz üzerinden en az yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

    (3) (Mülga fıkra: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/10.md.)

    (4) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır ve iki yıl içinde aynı unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme sınavlarına alınmazlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 14 - (Değişik madde: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/11.md.)

    (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleşir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

    (3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

    (4) Bu sınava katılacaklarda Jandarma Genel Komutanlığında veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında unvan değişikliği sınavında başarı puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formu esas alınarak yapılan puanlamaya göre puanı en yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.

    (6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 15 - (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Adli Müşavir veya görevlendireceği personel, Devlet memuru atama işlemleri ile sorumlu Daire Başkanı, sivil memur işlemlerini yürüten Şube Müdürü ve Jandarma Okullar Komutanlığı temsilcisi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

    (2) Sınav kurulu üye tam sayısıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

    (3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerine yedek üye görevlendirilir.

    (4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (5) Kurulun sekreterya hizmetleri kurumun sivil memur şube müdürlüğünce yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 16 - (Değişik madde: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/12.md.)

    (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini tespit etmek,

    b) Sınavda sorulacak soruların konularını belirlemek ve 12 nci maddede yer alan ortak ders konuları haricindeki ders konularını ihtiva eden notları hazırlamak,

    c) Sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlamak,

    ç) Sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilan ederek ilgililere duyurmak,

    d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak ve ilgililere bildirmek,

    e) Sınavın uygulanması ve sonuçlandırılmasına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    (2) Kurumlar gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 17 - (1) Sınav kurulu tarafından yapılan sınavı değerlendirme sonuçlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere düzenlenecek başarı listesi, sınav kurulu başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak atamaya yetkili amire sunulmak üzere ilgili birime teslim edilir.

    (2) Sınav sonuçları, sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazı ile bildirilir.

    (3) (Mülga fıkra: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/13.md.)

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 18 - (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile çalışılan Birlik veya Kuruma yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde değerlendirilir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    (2) (Ek fıkra: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/14.md.) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 19 - (Değişik madde: 08/04/2011-27899 S.R.G Yön/19.md.)

    (1) Görevde yükselme niteliğindeki atama yapılacak kadrolar için görevde yükselme eğitimine katılan ve eğitimi tamamlayarak yapılan yazılı sınavda başarılı olan adayların atanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

    a) Atamalar, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar, bu kadro için eğitime tabi tutulan ve sınavda başarılı olan adayların başarı sıraları esas alınarak üç ay içinde yapılır.

    b) Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır.

    c) Ancak yapılan puanlamada eşitlik olması durumunda sırasıyla;

    1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    2) Hizmet süresi fazla olanlara,

    3) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    4) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atamaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    ç) Duyurulan kadro ve pozisyonlardan;

    1) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması ve bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde başlanılamaması ya da atama hakkından vazgeçilmesi,

    2) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boşalan veya boş kalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    d) Haklarında memuriyete atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli ve idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların, haklarında yapılan kovuşturma veya soruşturma neticeleninceye kadar ataması yapılmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Özürlülerin eğitimi ve sınavı

    Madde 20 - (1) Kurum, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ve sınavının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuat uyarınca daha önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

    Geçici Madde 1 - (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/ 12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazetede yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla , bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları taşıyan personelden iki veya üç yıllık yüksekokul mezunu olanlar, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden görevde yükselme sınavları ile sınavları kazanmış ancak henüz atamaları gerçekleştirilmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Ek-1'i Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar