GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Tarihi - No : 17/07/2006 - 2006/10757

    Resmi Gazete Tarihi : 06/08/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26251

    Ekli "Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü"nün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 22/11/2005 tarihli ve 10507 sayılı yazısı üzerine, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : KAPSAM, TANIMLAR VE KURULUŞ

    KAPSAM

    Madde 1 - (1) Bu Tüzük; Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleri ile Kurul Başkanı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanma koşullarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 2 - (1) Bu Tüzükte geçen;

    a) Bakan: Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

    b) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

    c) Müsteşar: Gümrük Müsteşarını,

    ç) Başkanlık: Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    d) Kurul: Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulunu,

    e) Kurul Başkanı: Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

    f) Müfettiş: Gümrük başmüfettiş ve gümrük müfettişlerini,

    g) Müfettiş yardımcısı: Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili ya da yetkisiz gümrük müfettiş yardımcılarını

    ifade eder.

    KURULUŞ VE BAĞLILIK

    Madde 3 - (1) Kurul, müfettiş nitelik ve yetkisine sahip bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

    (2) Kurul doğrudan Müsteşara bağlı olup Müsteşar adına görev yapar.

    (3) Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı şube müdürlüğü tarafından yürütülür.

    KURULUN MERKEZİ

    Madde 4 - (1) Kurulun merkezi Ankara'dadır. Gerektiğinde Kurul Başkanının teklifi ve Müsteşarın onayı ile Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

    (2) Müfettişlerin çalışma merkezleri, Kurul Başkanının teklifi ve Müsteşarın onayıyla belirlenir.

    (3) Başkanlıktan gönderilen genel nitelikli yönergelerin müfettişlere iletilmesini, bazı konularda müfettişlerin görüş ve önerilerinin alınmasını, müfettişlerin temsili ve büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak için çalışma merkezlerinde Başkanlıkça başmüfettişlerden biri görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 5 - (1) Kurul, Müsteşarın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Müsteşarlık teşkilatının ve Müsteşarlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    b) Müsteşarlık teşkilatı ile Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    c) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak üzere gerekli önerileri hazırlamak ve Müsteşara sunmak,

    ç) Mevzuatın Müsteşar veya müfettişlere tanıdığı teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

    d) Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve çıkan taşıtları, bunların yük ve eşyasını, personel ve yolcularını; posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilen, yurt dışına yollanıp da herhangi bir nedenle geri gelen ya da yabancı bir ülkeden gelip de herhangi bir nedenle çıkış yerine geri gönderilen eşya, posta çantaları ve kolilerini muayene etmek; Müsteşarlığın denetimine tabi geçici depolama yerleri, gümrük antrepoları, serbest bölge ve yerlerde mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemek, teftiş etmek ve gerektiğinde idarenin haklarını koruyacak önlemlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idare ve Hazinenin haklarını koruyucu önlemler almak,

    e) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, eşyanın ilgilisine tesliminden sonra beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge, bilgi ve verileri kontrol etmek, bu kontrolü beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge, bilgi ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapmak,

    f) Kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturulması görevlerini yerine getirmek amacıyla, gümrük kapı ve bölgelerinde, serbest bölge ve yerler ile antrepolarda ve iç gümrük sahalarında doğrudan, diğer yer ve sahalarda gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, kaçakçılar hakkında soruşturma yapmak, usulüne uygun olarak yetkili birimlerle birlikte arama yapılmasını ve kaçak eşyaya el konulmasını sağlamak, Hazine haklarını koruyucu önlemler almak,

    g) Müsteşar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    KURUL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6 - (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) 5 inci maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

    b) Kurulu yönetmek, Kurulun çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Müsteşardan alınan teftiş, inceleme ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve bu emirlerin uygulanmasını izlemek,

    ç) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    d) Yıllık teftiş ve çalışma programları hazırlamak, Müsteşarın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak,

    e) Müfettişlerden gelen cevaplı rapor, genel durum raporu ve basit raporlar ile idari karar ya da disiplin yaptırımlarına ilişkin soruşturma raporlarını usul ve esas yönünden inceleyerek, göreceği eksiklikleri tamamlattırdıktan sonra ilgili mercilere verilmesini ve bu raporlar üzerine idarece alınacak karar ve yapılacak işlemlerin yerine getirilmesini takip etmek,

    f) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporlarının Müsteşarlığa sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri tamamlattırmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmesi için müfettişlere yazılı emir vermek,

    g) Müfettişlerce düzenlenen ön inceleme raporlarının asıllarını incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri müfettişlere yazılı talimat vererek tamamlattırmak ve bunların yetkili merciine iletilmesini sağlamak,

    ğ) Müfettişler ya da müfettişlerle idare arasında mevzuatın değişik yorumlandığı durumlarda, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

    h) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre gerekli işlem ve önlemler için Müsteşarlığa öneride bulunmak,

    ı) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetlemek,

    i) Kurulun çalışması, Müsteşarlığın genel durumu, mevzuatın uygulanması konusunda, gerektiğinde öneriler de içeren yıllık raporlar düzenlemek ve Müsteşara sunmak,

    j) Mevzuat uyarınca, Kurulun özlük işleri ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerektiğinde Müsteşarlığa öneride bulunmak,

    k) Müsteşar tarafından veya mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    BAŞKANA YARDIM

    Madde 7 - (1) Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi, Müsteşar onayı ile görevlendirebilir.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 8 - (1) Müfettişler, Müsteşarın emri veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları emir ve talimatla aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Müsteşarlık teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,

    b) Müsteşarlık teşkilatının ve Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, Müsteşarlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    c) Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve çıkan taşıtlar ile bunların yük ve eşyasını, personel ve yolcularını; posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilen, yurt dışına yollanıp da herhangi bir nedenle geri gelen ya da yabancı bir ülkeden gelip de herhangi bir nedenle çıkış yerine geri gönderilen eşya, posta çantaları ve kolilerini muayene etmek; Müsteşarlığın denetimine tabi geçici depolama yerleri, gümrük antrepoları, serbest bölge ve yerlerde mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemek, teftiş etmek ve gerektiğinde idarenin haklarını koruyacak önlemlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idare ve Hazinenin haklarını koruyucu önlemler almak,

    ç) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, eşyanın ilgilisine tesliminden sonra beyannamedeki bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge, bilgi ve verileri kontrol etmek, bu kontrolü beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge, bilgi ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapmak,

    d) Kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturulması görevlerini yerine getirmek amacıyla, gümrük kapı ve bölgelerinde, serbest bölge ve yerler ile antrepolarda ve iç gümrük sahalarında doğrudan, diğer yer ve sahalarda gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, kaçakçılar hakkında soruşturma yapmak, usulüne uygun olarak yetkili birimlerle birlikte arama yapılmasını ve kaçak eşyaya el konulmasını sağlamak, Hazine haklarını koruyucu önlemler almak,

    e) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar hakkında soruşturma izni istemek, gecikmesinde sakınca görülen durumlarda derhal soruşturmaya başlamak ve durumu süratle Başkanlığa bildirmek,

    f) Mevzuatın Müsteşar veya müfettişlere tanıdığı teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

    g) Mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve işlemlerin istenen düzeyde yürütülmesiyle ilgili önlem ve önerilerini raporla Başkanlığa bildirmek,

    ğ) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak ve Başkanlığa sunmak,

    h) Görevlendirileceği konularla ilgili olarak gerektiğinde yurt dışında da inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak ya da benzeri çalışmalara katılmak,

    ı) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 9 - (1) Görevden uzaklaştırmada aşağıdaki usuller uygulanır:

    a) Müfettişler; teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında; kaçakçılık, rüşvet, irtikap, zimmet eylemleri ya da işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen ya da istenilen belgeleri vermeyen memurları, Müsteşarlık teşkilatı veya bağlı ya da Müsteşarlıkla ilgili kuruluşlardan iseler, görevden uzaklaştırmaya doğrudan yetkilidirler. Bu memurlar diğer kuruluşlardan iseler, müfettişin önerisi üzerine kurumlarınca görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

    b) Görevleri başında kalmaları teftiş, inceleme ya da soruşturmayı güçleştireceği kanısına varılan Müsteşarlık teşkilatı ve bağlı kuruluşlarının memurları, müfettişin önerisi üzerine Müsteşar tarafından; haklarında aynı kanıya varılan diğer kuruluşların görevlileri ise müfettişin önerisi üzerine yetkililerince görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

    (2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılan kişiye, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine, Müsteşarlığa ve diğer ilgililere yazıyla derhal bildirilir.

    (3) Teftiş ya da soruşturma sonucunda, suçun işlendiğinin kanıtlanamadığı, yeterli kanıt bulunamadığı, disiplin nedeniyle memurluktan ya da meslekten çıkarılmasına veya cezai işlem uygulanmasına gerek kalmadığı anlaşılanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili amirler tarafından kaldırılarak görevine başlatılır.

    MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 10 - (1) Müfettişler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer mevzuat ve bu Tüzükte öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

    MÜFETTİŞLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİSİ

    Madde 11 - (1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. Yasal engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

    (2) Asılları alınan belgelerin Müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ATANMA, YETİŞTİRİLME VE YÜKSELME

    BAŞKANLIĞA ATANMA

    Madde 12 - (1) Kurul Başkanlığına; Kurulda görevli başmüfettişler arasından müşterek kararla atama yapılır. Kurulda başmüfettiş unvanı aldıktan sonra Müsteşarlık merkez teşkilatında görev yapmakta olanlar arasından da Kurul Başkanlığına atama yapılabilir.

    (2) Kurul Başkanının herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da Başkanlık kadrosunun boşalması durumunda Başkanlığa atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI VE ATANMA

    Madde 13 - (1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

    (2) Sınava katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel koşulları taşımak,

    b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    c) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavında Başkanlıkça tespit ve ilan edilecek yeterli puanı almış olmak,

    ç) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

    d) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

    e) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

    f) Başkanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda, müfettişlik özyapı ve niteliklerini taşıdığı anlaşılmış olmak,

    gerekir.

    (3) Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavını kazananlar, başarı sırasına göre müfettiş yardımcısı olarak atanırlar. Sınav sonuçları atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ VE YETERLİK SINAVI

    Madde 14 - (1) Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süre ile yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre yetiştirilerek, bu sürenin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    (2) Müfettiş yardımcılığı döneminde; müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları bir rapor ile saptananlar ya da yanında çalıştığı müfettişler ve Kurul Başkanından olumsuz sicil alanlardan memurlukta adaylık süresini doldurmamış olanların memuriyetle ilişikleri kesilir; dolduranlar ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Müsteşarlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

    GİRİŞ VE YETERLİK SINAV KURULLARI

    Madde 15 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Müsteşarın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

    MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

    Madde 16 - (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müşterek kararla müfettişliğe atanırlar.

    (2) Yeterlik sınavına girip başarılı olamayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bunlar, Müsteşarlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

    BAŞMÜFETTİŞLİĞE ATANMA

    Madde 17 - (1) Kurulda en az on yıl çalışmış olan müfettişler, kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak, Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla başmüfettişliğe atanırlar.

    MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA

    Madde 18 - (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış, müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş olanlar, Kurul Başkanının olumlu görüşü bulunması koşuluyla yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yeniden müfettişliğe atanabilirler.

    (2) Ancak, Kuruldan ayrıldıktan sonra ticaret ya da serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlar ile özel ticari ya da sınai kuruluşlarda görev alanlar yeniden müfettişliğe atanamazlar.

    KIDEM

    Madde 19 - (1) Kıdem; dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre; dönemleri farklı müfettişler ve müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

    (2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda; bu dönemden kimse kalmamış ise, bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

    (3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise, bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

    DÖRDÜNCU BÖLÜM : TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

    GÖREVLENDİRME

    Madde 20 - (1) Müfettişler, Müsteşarın emri ya da onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yapar, sonucunu Başkanlığa bildirirler.

    MÜFETTİŞLERİN ÇALIŞMALARI

    Madde 21 - (1) Müfettişlerin yıllık teftiş program ve çalışmaları, turne esasına göre düzenlenir. Bu esas, müfettişlerin her yıl bir başka bölgede görevlendirilmesi şeklinde uygulanır. Başkanlıkça gerekli görülen durumlarda farklı uygulama da yapılabilir. Teftiş dışındaki diğer çalışmalarda turne usulü ve teftiş bölgesi esası uygulanmaz.

    (2) Müfettişlerin turne bölgeleri, Kurul Başkanının önerisi üzerine Müsteşar tarafından belirlenir.

    (3) Müfettişlerin kıdemlerine göre tabi olacağı turne süresi yönetmelikle belirlenir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ ÇALIŞMALARI

    Madde 22 - (1) Müfettiş yardımcıları; üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, turne bölgesi ve süre kaydına bakılmaksızın, Başkanlıkça belirlenecek çalışma programına göre müfettiş yanında çalıştırılırlar.

    (2) Müfettiş yardımcıları, belirtilen sürede görevlerini müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları, bu sürede teftiş, inceleme ve soruşturma yapamaz ve adlarına rapor düzenleyemezler.

    (3) Müfettiş yardımcılığında iki yılını dolduranlardan; Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Müsteşarın onayıyla üçüncü yılda, resen iş görme yetkisi verilebilir.

    (4) Yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcılarına gerektiğinde, yetiştirilme dönemlerinin ikinci yılında da aynı usulle resen iş görme yetkisi verilebilir.

    (5) Usulüne göre yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, 8 inci maddede sayılan müfettiş görev ve yetkilerini kullanırlar.

    ÇALIŞMA BİÇİMİ

    Madde 23 - (1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş iş bölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

    İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ

    Madde 24 - (1) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

    MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR

    Madde 25 - (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca müfettişler;

    a) İşin niteliğinin ivedi bir önlem alınmasını ya da Hazine haklarının korunmasını gerektirdiği durumlar dışında, idari işlere karışamaz ve yürütme nitelikli emir veremezler.

    b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir gün ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

    ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

    DENETİME YARDIMCI OLUNMASI

    Madde 26 - (1) Teftişe tabi daire ve kuruluşların görevlileri, istendiğinde para ve para hükmündeki evrak ile geçici depolama yeri ve gümrük antrepolarında bulunanlar da dahil her türlü eşyayı, gizli de olsa bütün defter, belge ve verileri müfettişe hemen göstermek, saymasını ve incelemesini kolaylaştırmak zorundadırlar.

    (2) Eşya sahipleri ile bunlar adına hareket edenler, tutmak ve muhafaza etmek zorunda oldukları ticari veya kanuni defterler ile belge ya da verileri, mevzuatla tanınan yetkiler çerçevesinde müfettişe göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye ve yazılı istek halinde bunları vermeye mecburdurlar.

    (3) Denetlenenler, müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamak zorundadırlar.

    ÇALIŞMA YERİ SAĞLANMASI

    Madde 27 - (1) Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan kurum ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir yer sağlamak ve diğer gerekli önlemleri almak zorundadırlar.

    DENETLENENLERCE İZİN KULLANILMASI

    Madde 28 - (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır; izin kullanmaya başlamış olan görevliler, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

    RAPOR KAYIT DEFTERİ VE DOSYASI

    Madde 29 - (1) Teftiş edilen idarelerde rapor kayıt defteri ile her rapora ilişkin bir dosya tutulur. Bu defter ve raporların biçimi, izlenmesi ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

    ALTINCI BÖLÜM : TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

    TEFTİŞ VE İNCELEME RAPORLARI

    Madde 30 - (1) Müfettişler yaptıkları teftiş ve inceleme işlemleri sonucunda, duruma göre; cevaplı rapor, genel durum raporu ya da basit rapor düzenlerler.

    (2) Müfettişlerce, teftiş edilen görevlilerden haklarında olumlu ya da olumsuz kanıya varılanlar için ayrıca Gizli Değerlendirme Belgesi düzenlenerek gereği için doğrudan Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    ÖN İNCELEME VE SORUŞTURMA RAPORLARI

    Madde 31 - (1) 4483 sayılı Kanuna göre düzenlenen ön inceleme raporlarının asılları yetkili merciine iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

    (2) Soruşturma raporlarının asılları, müfettiş tarafından doğrudan yetkili merciine gönderilir.

    (3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yetkili merciine iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI

    Madde 32 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.

    ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ ÇİZELGELERİ

    Madde 33 - (1) Müfettişler; her ay düzenleyecekleri çalışma çizelgelerinde teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini, hakediş çizelgelerinde ise yolluk ve diğer haklarını gösterirler.

    YAZIŞMA

    Madde 34 - (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile yabancı ülkelere yönelik yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır.

    KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR

    Madde 35 - (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, beratıyla birlikte resmi bir mühür ile Bakan, Müsteşar ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Bu belgede müfettişlerin yetkileri açıkça belirtilir.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 36 - (1) Yeterlik sınavını başardıktan sonra Kurulda fiilen en az üç yıl görev yapmış olan müfettişler, gerekli görülecek konularda mesleki bilgi, görgü ve uzmanlıklarını artırmak, Müsteşarlığı ilgilendiren konuların işleyişini yerinde görmek ve çalışmalarda bulunmak üzere, kıdem esasına göre bütçenin ilgili tertibindeki ödenekten yararlanılarak bir yıldan fazla olmamak üzere yurt dışına gönderilir.

    (2) Kurul Başkanı da, Müsteşarlık Makamınca belirlenecek konularda inceleme ve araştırma yapmak için aynı ödenekten yararlanılarak yurt dışına gönderilebilir.

    (3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri günden itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

    MÜFETTİŞLİK GÜVENCESİ

    Madde 37 - (1) Müfettişler, müfettişlik görevinin gerektiği gibi yürütülmesini engelleyecek sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça görevlerinden alınamaz ve kendi istekleri dışında idari görevlere atanamazlar.

    ŞİFRE ANAHTARI

    Madde 38 - (1) Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ya da Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir.

    (2) Şifre anahtarı müfettişlere, Müsteşarın izni ile imza karşılığında verilir.

    KURUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 39 - (1) Kurul şube müdürlüğü, bir şube müdürü ile yeter sayıda personelden oluşur. Bunlar, büro işlerini gereği gibi yürütmekten Kurul Başkanına karşı sorumlu olup şube müdürü Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

    (2) Şube müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işlerini, yazı, kayıt, dosya, hesap, arşiv, demirbaş ve diğer büro işlerini yerine getirir.

    (3) Büroda çalışanlar, görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri açıklayamazlar. Her çeşit evrak, defter ve raporu Başkanın izni olmaksızın hiç kimseye gösteremez ve veremezler.

    YÖNETMELİK

    Madde 40 - (1) Bu Tüzüğün uygulanması ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 41 - (1) 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre hazırlanıp Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 42 - (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar