ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 03/07/2006 - 2006/10690

    Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26229

    Ekli "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/6/2006 tarihli ve 8043 sayılı yazısı üzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 12/12/2001 tarihli ve 2001/3501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ekli (I) sayılı cetvelden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek söz konusu cetvele eklenmiştir.

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

    1 SAYILI LİSTE

    İPTAL EDİLEN KADRO UNVAN VE SAYILARI

    KADRO UNVANI   SAYISI

    Grup Koordinatörü   22

    Grup Başkanı   26

    Kurul Danışmanı    6

    Tabip    1

    Hemşire    2

    Kaloriferci    2

    Tekniker    2

    TOPLAM   61

    2 SAYILI LİSTE

    İHDAS EDİLEN KADRO UNVAN VE SAYILARI

       KADRO UNVANI   SAYISI

       Enerji Uzmanı   150

       Enerji Uzman Yardımcısı    40

       Avukat    15

       Teknisyen    3

       TOPLAM   208

    Mevzuat Kanunlar