KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5537

    Kanun Kabul Tarihi : 30/06/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26219

    Madde 1- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "c) Sağlık şartları:

    Sağlık şartları bakımından kimlere hangi tür sürücü belgesi verilebileceği hususu yönetmelikle düzenlenir. Sürücü belgesi alacakların ilgili yönetmelikte belirtilen hekimden sürücü olur raporu almaları zorunludur. Bu maddede sözü edilen yönetmelik İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konulur."

    Madde 2- Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    GEÇİCİ Madde 20 - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

    Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar