DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Dışişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 26/06/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26210

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurların disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurların disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

    Eki html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar