ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi : 15/06/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26199

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Sicil amirleri

       Madde 4 - (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan sözleşmeli personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.

       Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Sözleşmeli personelin siciline ilişkin usul ve esaslar bakımından 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    Eki görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar