TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım Ve İhale Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26171

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar, Sorumluluk ve Temel İlkeler

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, istisna kapsamında yapacağı alım ve alım ihaleleri ile satım ve satım işlerinin, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak serbest rekabet yoluyla en uygun fiyat ve şartlarla ekonomik gereklere uygun olarak yapılacak ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi kapsamında mal ve hizmetlerin alımı ile TİGEM tarafından üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerle, üretim artıklarının satışı ve satış ihaleleri, satılacak, satın alınacak her türlü malın teslim, tesellüm, bedellerinin tahsil ve tediyesi ile ilgili tüm işlemleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Açık artırma veya eksiltme: Tekliflerin; istekliler huzurunda ve muhammen bedellerden satışlarda artırma veya alımlarda eksiltme suretiyle alındığı açık ihale usulünü,

    b) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

    c) Aday: Ön yeterlik için başvuran, gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    ç) Alım-satım ve ihale komisyonu: Alım-satım ve ihale işlemlerini usulüne uygun olarak yürütmek, sonuçlandırmak ve karara bağlamak üzere idare bünyesinde oluşturulan komisyonu,

    d) Alım: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve işletmelerinin iştigal konularını gerçekleştirebilmek için kendi bünyeleri dışından tedarik edecekleri, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamındaki ek-6 da belirtilen mal ve hizmetlerin uygun değer ve şartlarla zamanında satın alınmasını,

    e) Alt yüklenici: Alım konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle yüklenici ile arasındaki ticari ve hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek ve tüzel kişiyi,

    f) Alternatif teklif: İhale konusu alım veya satımın, ihale dokümanlarında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

    g) Amil-i mütehassis firma: Başka üreticisi veya tedarikçisi bulunmayan, belli bir malın veya hizmetin patent hakkına veya yed-i vahit belgesine sahip, tek yapımcı, tek üretici ve tek tedarikçiyi,

    ğ) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliliğe katılan aday tarafından yeterliğin tespitinde kullanmak üzere sunulan belgeleri,

    h) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

    ı) Benzer iş: İhale konusu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer üretim usulü ve tekniği gerektiren tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

    i) ÇED raporu: Çevresel etki değerlendirme raporunu,

    j) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile, hiç bir organik bağ içinde bulunmayan, İdareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiç bir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucuları,

    k) Danışmanlık: Tohum, hayvan ıslahı ve mastır plan hazırlanması gibi kurumu geleceğe hazırlayacak alanlarda yapılacak danışmanlık hizmetlerini,

    l) Ekipman: Alımların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,

    m) Genel Müdür: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdürünü,

    n) Genel Müdürlük: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez Teşkilatını,

    o) Gün, ay, yıl: Gün; takvim gününü, ay; Türkiye'de uygulanan takvimde yer alan aylardan biri ile izleyen ayın aynı sayıdaki günü, izleyen ayın aynı sayılı günü yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi, yıl ise üç yüz altmış beş günlük süreyi,

    ö) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalelerinde teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    p) Hizmet: Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili hizmetleri, üretim, yetiştirme, ıslah ve araştırma çalışmaları ve bu konularda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik hizmetleri,

    r) İdare: İhalenin yapıldığı yere göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde merkezi, işletmelerde ise işletme müdürlüğünü,

    s) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren, idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

    ş) İhale tarihi: Tekliflerin açılacağı gün ve saati, açık arttırma ve açık eksiltme ihalelerinin gün ve saatini, tatil gününe rastlayan ihalelerde, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş günü ve saati,

    t) İhale yetkilisi: TİGEM Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunca yetki devri yapılmış görevlileri,

    u) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilerek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

    ü) İstekli: Mal veya hizmet alım, yapım ve satım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

    v) İş: Bu Yönetmelikte yazılı her türlü alım-satım, hizmet ve gerektiğinde kiralama ihalelerinin her birisini,

    y) İş deneyim belgesi veya iş bitirme belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve daha önce bitirdiği işleri gösteren belgeyi,

    z) İş günü: Resmi tatil günleri hariç diğer günleri,

    aa) İş yeri: Satışta malın teslim edildiği, alımda malın teslim veya montaj edildiği yerler ile hizmetin ifa edildiği ve geçici veya sürekli olarak kullanılan yerleri,

    bb) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve ihale dokümanında belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirildiği veya teslim için öngörülen zaman aralığını,

    cc) İşletme: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı tarım işletmesi müdürlüklerini,

    çç) Kabul: Alımlarda, muayene ve kabul komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

    dd) Kamu kurum ve kuruluşları: Genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu yararına kanunla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlarla, tüm bu kurum ve kuruluşlara bağlı işletmeleri,

    ee) Kapalı teklif alma: Tekliflerin kapalı zarf içerisinde alındığı ve komisyonca isteklilerin huzurunda zarfların açıldığı açık ihale usulünü,

    ff) Kısmi teklif: İhale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde ihale konusu işin tamamına veya bazı kalemlerine teklif verilmesini, ihale konusu işin tek bir kaleme ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

    gg) Kira: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini,

    ğğ) Komisyon: Aksi belirtilmedikçe TİGEM /İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonunu,

    hh) Merkez: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün idare merkezini,

    ıı) Muayene ve kabul işlemleri: İdare ile yüklenici arasındaki esasları, kabul edilen sözleşmede ve protokolde belirlenen alımın tamamının veya bir kısmının teslim alınabilmesi için gerekli işlemleri,

    ii) Müşteri: İhale sonucu üzerine satış yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

    jj) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek ve tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

    kk) Ön yeterlilik komisyonu: İhaleye çıkış şartları, teknik ve idari şartnamede istenilenler karşısında isteklinin yeterliliğinin olup, olmadığını tespit eden komisyonu,

    ll) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

    mm) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ve anlaştığı usulü,

    nn) Pilot ortak: İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesi ile pilot olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yeterli gerçek veya tüzel kişiliği,

    oo) Protokol: Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu niteliğine haiz kuruluşlarla yapılan sözleşmeyi,

    öö) Saat ayarı: Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ulusal saat ayarını,

    pp) Sair yükümlülükler: Taşıma, testler, tahlil, montaj, eğitim, bakım ve onarım gibi alımın teslimi dışında yerine getirilmesi ve ihale dokümanında belirtilen tüm yükümlülükleri,

    rr) Satım: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmelerince üretilen bitkisel, hayvansal ürünler ve mamuller ile ihtiyaç fazlası malzemelerin uygun değer ve şartlarla zamanında satılmasını,

    ss) Sipariş mektubu: İhale kararının kesinleşmesini müteakip yükleniciye siparişin verildiğini belirten mektup ve eklerini,

    şş) Sipariş teyit mektubu: Alımlarda yüklenici tarafından sipariş mektubu şartlarını kabul edildiğini belirten ve sözleşme yerine de geçebilen onaylı belgeyi,

    tt) Sözleşme: İhale sonucu idare ile yüklenici veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    uu) Standart form: İhale işlemleri sırasında kullanılacak tutanak ve formları,

    üü) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik, idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,

    vv) Tahmin edilen bedel veya muhammen bedel: İhale konusu işlerin tahmin edilen bedelini,

    yy) Talep sahibi: Alım ve satım ile ilgili ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,

    zz) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Merkez teşkilatı ve bağlı tarım işletmelerini,

    aaa) Taşıma: TİGEM'e ait ürün, malzeme ve canlı hayvanların en uygun yol ve araçlarla bir yerden başka bir yere götürülmesi işini,

    bbb) Tedarikçi: Mal alım ihalesine teklif veren gerçek ve tüzel kişileri ve bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

    ccc) Teklif verme tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,

    ççç) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri,

    ddd) Teknik doküman: İdare tarafından istekliye veya yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how üretim veya imalat bilgileri ve belgeleri ile istekli veya yüklenici tarafından sunulan ve idare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

    eee) Teslimat: Alınan malın yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini ve satışlarda müşterinin şartnamede belirtilen süre ve programa uygun olarak malını teslim almasını,

    fff) Ticaret birimi: Genel Müdürlükte Ticaret Daire Başkanlığını, işletmelerde ticaret şefliğini,

    ggg) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

    ğğğ) Trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri,

    hhh) Uygun bedel: Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tayini yapılmayan ihalelerde tekliflerin bedel, nitelik, teknik ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek idare menfaatine uygun ve kabul edilebilir olanın bedeli,

    ııı) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan maliyeti,

    iii) Yönetim Kurulu: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

    jjj)Yükleme-boşaltma: TİGEM'de yapılan her türlü alım-satım, canlı hayvan ve malzeme taşımalarında ürün ve malzeme ve hayvanların insan gücü ya da araç gereçlerle gösterilen depo, taşıt veya barınaklara konulması ya da buralardan alınması işini,

    kkk) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile işin üzerine ihale edildiği gerçek veya tüzel kişiyi,

    ifade eder.

    Sorumluluk

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş oldukları görev, yetki ve etkinliği çerçevesinde sorumludur.

    Temel ilkeler

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının, kârlılığın ve kaynakların verimli kullanılmasının, alımların 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamına girmesi amacıyla bölünmemesinin sağlanması esastır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Alım-Satım ve İhale Organları, Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Esasları ve Yetki Limitleri

    Alım-satım ve ihale komisyonları ve organları

    Madde 7 - (1) Alım satım ve ihale işleri;

    a) Genel Müdürlükte,

    1) Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu,

    2) Ticaret Daire Başkanlığı,

    b) İşletmelerde,

    1) Alım satım ve ihale komisyonu,

    2) Ticaret şefliği,

    c) Özel Alım-Satım ve İhale Komisyonu,

    vasıtası ile yürütülür.

    Merkez alım satım ve ihale komisyonunun kuruluşu ve çalışma esasları

    Madde 8 - (1) Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonunun Başkanı, Genel Müdür tarafından görevlendirilen genel müdür yardımcısından biri veya bir daire başkanı, üyeleri ise 1 inci Hukuk Müşaviri, Mali İşler Daire Başkanı, Ticaret Daire Başkanı ve konu ile ilgili talep sahibi birimin başkanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

    (2) Komisyon, tek sayıda kişilerden olmak üzere oluşturulur.

    (3) Gerekli hallerde komisyona ihtiyaç kadar konu uzmanı, komisyonu oluşturacak kişi sayısı tek sayıda kalmak kaydıyla ilgili makamın onayı ile dahil edilebilir.

    (4) Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonunun raportörlüğü, Ticaret Daire Başkanlığının konu ile ilgili şube müdürlüğünce yürütülür.

    (5) Komisyon toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Üyelerin izinli, raporlu, geçici görevli bulunmaları halinde asil üyelerin yerine vekâlet eden kişiler toplantıya katılır.

    (6) Başkanın bulunmaması halinde sıra ile 1. Hukuk Müşaviri, Mali İşler Daire Başkanı, Ticaret Daire Başkanı ve ilgili birim daire başkanı komisyona başkanlık yapar.

    (7) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

    (8) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

    (9) Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçelerini komisyon kararına yazarak imzalamak zorundadır.

    (10) Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

    (11) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonunca işin niteliği, tekliflerin opsiyon süreleri ve sair unsurlar dikkate alınarak en kısa sürede kararlar alınarak onaya sunulur.

    Merkez alım-satım ve ihale komisyonunun görevleri

    Madde 9 - (1) Merkezde Alım-Satım ve İhale Komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen limitin üzerinde olan işlerle bu limitin altında olmakla birlikte işin özelliği icabı Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonunca görüşülüp karara bağlamak, onay makamınca uygun görülen alım-satım ve ihale işleri ile ilgili teklifleri açmak, incelemek ve karara bağlamak.

    b) Tekliflerin alınmasından sonra konunun teknik komisyonda incelenmesi gerekli görüldüğü takdirde komisyonca oluşturulacak teknik komisyonu makamın onayına sunmak, teknik komisyonun çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlanmasını takip etmek.

    c) Teknik komisyonca yapılan incelemenin yeterli olmaması durumunda aynı komisyonda konunun yeniden incelenmesini sağlamak, gerektiğinde yeni bir komisyon kurmak.

    ç) Teknik komisyonun çalışmaları sırasında teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, komisyon başkanının talebi doğrultusunda ticaret birimince yazılı olarak firmalardan alınan bilgi ve belgeler ile hangi hususlarda, hangi sebeple bilgi ve belge istenildiğini komisyon kararında belirtmek.

    Merkez alım-satım ve ihale komisyonu kararlarının yeniden incelenmesi

    Madde 10 - (1) Sorumluluklarla ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla onay mercileri, komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. İhale komisyonu kararları, ilgili merci tarafından onaylanmayarak iade edildiği taktirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu Komisyonca yeniden incelenir.

    İşletme alım-satım ve ihale komisyonunun kuruluşu

    Madde 11 - (1) İşletme alım-satım ve ihale komisyonu; işletme müdürünün görevlendireceği işletme müdür yardımcısının başkanlığında ticaret şefi, muhasebeci ve ilgili birim şube şefinden teşekkül eder.

    (2) Belirtilen kadrolarda görevli personel bulunmaması veya böyle bir kadro bulunmayan işletmelerde kadroya isabet eden işleri fiilen yürüten personel veya işletme müdürlüğünce uygun görülen memur veya sözleşmeli personel komisyon üyesi olur.

    (3) İşletme alım-satım ve ihale komisyonunun raportörlüğü ticaret şefliğince yürütülür.

    İşletme alım-satım ve ihale komisyonunun görevleri

    Madde 12 - (1) İşletme alım-satım ve ihale komisyonu; Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonuna verilen görevleri işletme düzeyinde yerine getirmektir.

    İşletme alım-satım ve ihale komisyonu çalışma esasları

    Madde 13 - (1) İşletme alım-satım ve ihale komisyonu çalışma esasları şunlardır:

    a) Alım-satım ve ihale komisyonları üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon başkan ve üyeleri kararlarını serbest iradeleri ile verirler. Oylamada çekimser kalınmaz, eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Muhalif kalan üyeler muhalefet sebebini kararın altına yazıp imzalamaya mecburdurlar.

    b) Başkan ve üyelerin hastalık, izin ve geçici görev gibi nedenlerle bulunmamaları halinde komisyona vekilleri katılır.

    c) İşletme alım-satım ve ihale komisyonunca; işin niteliği, tekliflerin opsiyon süreleri ve sair unsurları dikkate alınarak en kısa sürede kararlar alınarak onaya sunulur.

    ç) Alım-satım ve ihale komisyonu teklifleri değerlendirirken; firmaların ticari durum ve imkânlarını, alım-satım ve ihale konusu olan mal veya hizmetin fiyatı, kalitesi, teslim-tesellüm süreci ve yeri, ödeme şartları, diğer tüm teknik ve idari durumlar gibi hususları dikkate alır.

    d) Alım-satım ve ihale komisyonu başkanı, gerekli gördüğü hallerde işletme müdürünün tasvip ve onayı ile konu hakkında teknik bilgiye haiz elemanlardan müteşekkil bir teknik komisyon kurabilir.

    Özel alım-satım ve ihale komisyonu

    Madde 14 - (1) Özellik arz eden ve TİGEM'e iktisadi yarar sağlayan veya ihtiyacın süratle giderilmesinde zorunluluk bulunduğu anlaşılan durumlarda, uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usullerinin uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımlarında Genel Müdürlükçe oluşturulacak özel alım-satım ve ihale komisyonu marifetiyle alım yapılabilir.

    (2) Özel alım-satım ve ihale komisyonuna tanınacak alım-satım yetki tutarı ve özel komisyonun kimlerden oluşacağı, işin mahiyeti de göz önünde tutularak, gerekçeleri belirtilmek suretiyle ilgili daireler tarafından belirlenir ve Genel Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

    (3) Özel komisyonlara yukarıdaki prensiplere uygun olarak satış işlemleri de yaptırılabilir.

    Teknik komisyonlar

    Madde 15 - (1) Alım-satım ve ihale işleri için temin edilen tekliflerin teknik ağırlıklı olması veya özellik arz etmesi halinde bunların detaylı olarak incelenmesi, mukayese tablosunun yapılması ve istişari mahiyette rapor hazırlanması için alım-satım ve ihale komisyonu başkanlığınca teknik komisyon teşekkül ettirilerek, Genel Müdürlükte Genel Müdürün, işletmelerde işletme müdürünün onayından geçirilir.

    (2) Teknik komisyon, ilgili birimden konuya vakıf bir başkan ve en az iki kişi olmak üzere yeterli miktarda üyeden teşekkül eder. Teknik komisyona diğer idarelerden uzman eleman çağrılabilir.

    (3) Teknik komisyon belirtilen sürede çalışmalarını tamamlayarak, raporunu ilgili makama teslim eder.

    (4) Teknik komisyonca tekliflerin değerlendirilmesi sırasında; teknik donelerin birbirleriyle ve şartnameyle mukayesesi, mümkünse fiyatların aynı baza irca edilmesi, kalite, teslim-tesellüm müddeti, garanti, ödeme şekli, avans verilip verilmemesi ve bunun faiz yükü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerin Genel Müdürlük için avantaj ve dezavantajları tespit edilir, teklif döküm ve mukayese tablosu düzenlenir.

    (5) Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konular da dikkate alınır.

    (6) Düzenlenecek raporda, mukayese tablosundaki bilgiler özetlenir, tekliflerin avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı şekilde belirtilir.

    (7) Teknik komisyon, değerlendirmesinde hiç bir firmayı elimine edemez ve kendisine intikal ettirilen tüm teklifleri değerlendirmeye alır.

    (8) Teknik komisyona incelenmek üzere verilecek belgeler, teknik heyet oluru ile birlikte komisyon başkanına teslim edilir.

    (9) Teknik komisyon, kendisine incelenmek üzere verilecek belgeleri başkasına veremez, firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz, yeniden fiyat ve tenzilat isteyemez.

    (10) Firmalardan evsaf ile ilgili konularda bazı bilgilerin alınması gerektiğinde durum, teknik komisyon başkanınca alım-satım ve ihale komisyonu başkanına veya ticaret birimine yazılı olarak bildirilir.

    Ön yeterlilik komisyonu

    Madde 16 - (1) Alım-satım ve ihale konusu olan işin özellik arz etmesi, isteklilerin teklif alınmadan önce değerlendirilip sadece uygun olanlardan teklif alınmasının gerekli olması hallerinde, firmaların değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri incelemek ve ihaleyi yapacak makama rapor vermek üzere ön yeterlilik komisyonu kurulur.

    (2) Ön yeterlilik komisyonu; Genel Müdürlükte ilgili daire başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bir başkan ve iki üyeden, işletmelerde müdür yardımcısının teklifi ve müdürün onayı ile bir başkan ve iki üyeden teşekkül ettirilir. Aksi gerekli görülmedikçe Genel Müdürlükte şube müdürü seviyesindeki başkanın ve en az bir üyenin ilgili daireden olmasına, işletmelerde ise ilgili şube şefi seviyesindeki başkanın ve en az bir üyenin aynı şubeden olmasına dikkat edilir.

    (3) Ön yeterlilik komisyonunca, şartnamede belirtilen ve süresi içerisinde verilen belgeler incelenir ve netice rapor halinde belirtilir. Bu rapora istinaden ihaleye katılmaya hak kazanan firmalara ilgili birimce ihaleye katılma belgesi verilir.

    Yetki limitleri

    Madde 17 - (1) Alım-satım ve ihale kararı almaya ve onaylamaya yetkili organların yetki limitleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Genel Müdürlükçe yapılan alım-satım ve ihalelerde;

    1) 2.500,00 YTL'den 50.000,00 YTL'ye kadar olan alım ve satımlar, şube müdürünün teklifi Ticaret Daire Başkanının onayı ile yapılır.

    2) 50.001,00 YTL'den 200.000,00 YTL'ye kadar olan alım ve satımlar, Ticaret Daire Başkanının teklifi, ilgili genel müdür yardımcısının onayı ile yapılır. Bu limitler dahilindeki alım ve satımlarda alım-satım tutanağı tanzim edilir.

    3) 200.001,00 YTL'den 500.000,00 YTL'ye kadar olan alım ve satımlar, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonunun kararı, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

    4) 500.000,00 YTL'nin üzerindeki alım ve satımlar, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu kararı, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü, Genel Müdürün uygun kaydıyla havalesi ve Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

    b) İşletmelerce yapılan alım-satım ve ihalelerde;

    1) 2.001,00 YTL'den 25.000,00 YTL'ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise 2.501,00 YTL'den 50.000,00 YTL'ye kadar olan alım ve satımlar, ticaret şefinin teklifi ve işletme müdürünün onayı ile yapılır ve alım-satım tutanağı tanzim edilir.

    2) 25.001,00 YTL'den 60.000,00 YTL'ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise 50.001,00 YTL' den 150.000,00 YTL' ye kadar olan alım ve satımlar, işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararı ve işletme müdürünün onayı ile yapılır.

    3) 60.000,00 YTL'yi, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise 150.000,00 YTL'yi aşan alım ve satımlar, işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararı, işletme müdürünün olur kaydıyla havalesi ve bu maddenin (c) bendinde belirtilen makamın onayı ile yapılır.

    c) İşletmelerden gelen kararların onay limitleri;

    1) 60.001,00 YTL'den 100.000,00 YTL'ye kadar olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları Ticaret Daire Başkanınca,

    2) 100.001,00 YTL'den 200.000,00 YTL'ye kadar olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları Ticaret Daire Başkanının teklifi ile ilgili genel müdür yardımcısınca,

    3) 200.001,00 YTL'den 500.000,00 YTL'ye kadar olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları, Ticaret Daire Başkanının teklifi, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşüne istinaden Genel Müdürce,

    4) 500.000,00 YTL'nin üzerinde olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları, Ticaret Daire Başkanının teklifi, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü, Genel Müdürün havalesi üzerine Yönetim Kurulunca,

    onaylanır.

    Tutanak tanzimi ve kararlar

    Madde 18 - (1) Tutanak tanzimi ve kararlar ile ilgili esaslar şunlardır:

    a) Alım-satım tutanaklarının tanzimi sırasında ihtiyacı bildiren birimin görüşü veya gerekli görülmesi halinde teknik komisyon raporunun alınması gereklidir.

    b) Bir zorunluluk olmadıkça, karar alınmasında ve tutanak tutulmasında ek-3'te yer alan alım-satım ve ihale tutanağı ile ek-4'te yer alan alım-satım ve ihale komisyonu karar ve onayı formları kullanılır.

    c) Yönetim Kurulunun onayına sunulan alım-satım ve ihale komisyonu kararlarında belli bir şekil şartı aranmaz. Ancak, bu kararlar yeterli açıklıkta olmalıdır.

    ç) Komisyon kararlarında; talepte bulunan birimin adı, karar konusu mal ve hizmetin cinsi, teklif veren istekli ve fiyatları, tekliflerin şartnameye uygunluğu, fiyatın sabit veya değişken oluşu, özel bir ödeme ve teslim şartı olup olmadığı, seçilen isteklinin diğerlerine tercih nedeni, tek bir teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun ve diğer dikkate alınmayan tekliflerin varsa sebep ve gerekçeleri, diğer açıklama ve düşünceler ile ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    d) Tutarı ne olursa olsun onaya sunulan kararlara idari şartname ve varsa ekleri, ihale ilanı, temin edilen teklif mektuplarının asılları veya tasdikli fotokopileri varsa teklif mukayese tablosu, teknik komisyon raporu ve kararla ilgili diğer belgeler eklenir.

    (2) Kararların suret ve fotokopileri mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç üçüncü şahıslara verilmez.

    (3) Onayın gecikmesinde idarenin zarara uğramasının söz konusu olduğu acil hallerde kararın bilahare gönderilmesi şartıyla onay makamından telsiz, faks, e-posta veya telefonla onay alınabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Alım-Satım ve İhale Esasları, İhaleye Hazırlık ve Şartnameler

    Alımlarda uygulanacak ilkeler

    Madde 19 - (1) Alımlarda uygulanacak ilkeler şunlardır:

    a) Alımlar genel olarak birinci elden yapılır.

    b) Alımlar malzemenin kullanım miktarı, piyasada bulunabilme durumu, satın alma süresi ve şartları dikkate alınarak stok birikimine meydan verilmeyecek şekilde ihtiyaca uygun partiler halinde yapılır.

    c) Alımlar, süratle sonuçlandırılarak, süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

    ç) Alımlar, kârlılık prensiplerine göre yapılır. Alımlarda kârlılık, en ucuzun değil gerçek ucuzun tespiti suretiyle sağlanır.

    (2) Gerçek ucuzun tespitinde; fiyat, kalite, teslim müddeti, teslim yeri, ödeme şartları, firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon, diğer maddi külfet gibi esaslar göz önünde bulundurulur.

    (3) Dış alımların FOB ve FCA şeklinde yapılması esastır. Ancak, mücbir ve haklı sebeplerin olması halinde, diğer dış alım şekilleri ile de alım yapılabilir.

    Satışlarda uygulanacak ilkeler

    Madde 20 - (1) TİGEM'in Ana Statüsü gereği üretmek ve dağıtmak zorunda olduğu tohumluk ve damızlık haricindeki bitkisel ve hayvansal ürünlerin satışlarında uygulanacak ilkeler şunlardır:

    a) Piyasa konjonktürü yakından takip edilir.

    b) Satış konusu malın ithal durumları ile yurt içi tüketim gücü ve ihraç edilip edilmemesi gibi hususlar ve zamanları göz önünde tutulur.

    c) Satış konusu malın varsa diğer kuruluş veya kişilerin üretimleri ile fiyatları ve satışlarda uyguladıkları usul ve esaslar yakından takip edilir.

    ç) Satışın; zamanı, yeri, şekli, miktarı, ödeme şekilleri, fiyat-maliyet ilişkileri ile satışın en rasyonel şekilde yapılması için ticari bir görüşle hareket edilir.

    Alımın planlanması

    Madde 21 - (1) Genel Müdürlük bütçesinde yer alan alım programında satın alınması öngörülen mal ve hizmetlerin alımlarının yapılış şekli, zamanı, alımların Genel Müdürlükçe veya işletmelerce yapılacağı ve konu ile ilgili diğer hususlar önceden belirlenerek bir prensibe ve plana bağlanır. Bu prensip ve planlar zamanında ilgili birimlere duyurulur.

    (2) Alımın planlanması sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

    a) Mali imkânlar,

    b) Azami ve asgari stok durumu ve malzemenin temin süresi,

    c) Mevsim ve piyasa durumu,

    ç) Malzemenin kullanılacağı yer ve çevredeki piyasa şartları,

    d) T.C. Hükümeti ile yabancı ülkeler arasında yapılmış olan ikili ticari anlaşmalar ve kredi sözleşmeleri.

    (3) Alım bütçesinde müstakil kalemler halinde gösterilmeyen malzemeler ile bütçeye girmediği halde sonradan ortaya çıkan malzemeler ihtiyaç hissedildikçe, ödeneği dahilinde satın alınır.

    İhtiyaçların bildirilmesi

    Madde 22 - (1) Ödeneksiz hiçbir ihtiyaç satın alınmaz. Alımlar, ihtiyaç sahibi birimlerince düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan, ek-1'de yer alan ihtiyaç pusulası veya alım olurlarına dayanılarak alım organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır.

    (2) Ancak, işletmelerin ihtiyacı olup merkezce satın alınacak mallar için usulüne uygun olarak alınacak olurlara göre alım yapılır.

    İhtiyaç pusulasının hazırlanması

    Madde 23 - (1) Her alım mutlak surette usulüne göre hazırlanmış bir ihtiyaç pusulasına veya olura dayandırılır. İhtiyaç pusulaları, ambar mevcudunun tespiti bakımından yetkili ambar memuru, ödeneğin tespiti bakımından ise, muhasebe birimi yetkilisi tarafından incelenerek, imzalanmasından sonra merkezde Genel Müdür veya ilgili genel müdür yardımcısının, işletmelerde işletme müdürü veya yardımcısının onayı ile alım organlarına intikal ettirilir.

    (2) İhtiyaç pusulası ihtiyacı bildiren birim tarafından ve mutlaka alımdan önce tanzim edilir.

    İhtiyaç pusulalarında bulunması gereken bilgiler

    Madde 24 - (1) İhtiyaç pusulalarında, aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

    a) İhtiyaç pusulasının tarih ve numarası,

    b) İhtiyaç bildiren birimin adı,

    c) İhtiyaç maddesinin ismi ve evsafı, istenilenin bulunmaması halinde yerine ikame edilecek olan maddenin ismi, evsafı ve özellikleri,

    ç) Ölçü birimi,

    d) Miktarı,

    e) İhtiyaç maddesinin kullanılma termini ve ne kadar süre içerisinde temin edilmesi gerektiği,

    f) Ambarın azami, asgari ve fiili stok durumu ve geçen yıl sarfiyatı,

    g) Ödenek tutarı,

    ğ) Yabancı ülkelerden getirilecek malın teknik terimlerinin yabancı dille yazılması,

    h) Gerekli görülecek diğer bilgiler.

    (2) İhtiyaç pusulalarına, alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre teknik şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki gerekirse numune eklenir. Alımı yapılacak mal veya hizmetin özellikleri eksiksiz yazılır.

    (3) Teknik şartname veya sözleşmelerden ileri gelen zorluklar nedeniyle yapılacak alımlar dışında, haksız rekabeti önlemek için ihtiyaç pusulalarında firma adı belirtilmez.

    (4) İhtiyacın en uygun şartlarla sağlanması bakımından acele durumlar hariç on günden az olmamak üzere normal tedarik zamanı bırakılır.

    (5) İhtiyaçların birleştirilip büyük partiler halinde sağlanması düşünülerek ihtiyaç pusulasında belirtilen tedarik müddetinin uzayabileceği her zaman hesaba katılmalıdır. Alımlar genel olarak işin niteliğine ve mali imkânlarla, duruma göre en uygun fiyat sağlanması mümkün olan mevsim ve zamanlarda yapılır. İlgili birimler bu hususu göz önünde tutarak ihtiyaçlarını zamanında alım organlarına iletirler.

    (6) Yukarıda belirtilen bilgiler ile noksan bulunan ihtiyaç pusulaları, alımdan önce alım organlarınca, ihtiyaç bildiren birimlere tamamlattırılır.

    (7) İhtiyaç pusulasına yalnız aynı stok grubuna dahil ihtiyaç maddeleri yazılabilir. Ayrı stok grubuna dahil ve birbirleriyle ilgisiz ihtiyaç maddeleri, aynı ihtiyaç pusulasına yazılamaz.

    (8) Acil durumlarda; ihtiyaç pusulası bilahare tanzim edilmek üzere talep uygun bir şekilde alım birimine iletilir. Ancak, bu durumda da alım konusunda ilgili makamın şifai oluru alınacaktır.

    Mahallinde sağlanamayan malzemelerin siparişi

    Madde 25 - (1) İşletmeler, mahalli piyasalardan sağlayamadıkları malzemelerin alımlarının yapılmasını, Genel Müdürlükten veya diğer işletmelerden isteyebilir.

    Tahmin edilen bedelin tespiti

    Madde 26 - (1) Tahmin edilen bedel, ilgili birimce tespit edilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde yetkili organlarca tahkik ettirilir.

    (2) Gerekli durumlarda bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif almak usulüyle ihale yapılabilir.

    Şartnameler

    Madde 27 - (1) Alım-satım ve ihale konusu işlerin özelliğine göre;

    a) Teknik şartname,

    b) İdari şartname,

    olmak üzere iki tip şartname düzenlenir.

    (2) Şartnamelerin düzenlendikleri konuda hiç bir boşluk bırakmayacak, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek ve yoruma ihtiyaç bırakmayacak biçimde hazırlanması esastır.

    (3) Şartnameler ticaret biriminin koordinasyonunda, geçmiş yıllardan elde edilen deneyimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda ihtisas birimlerinin görüşleri de alınarak ilgili ihtiyaç sahibi ve talep eden birimlerin iş birliği ile sürekli olarak güncelleştirilir.

    (4) İhaleye çıkış onayı alındıktan sonra şartnameler, ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya alım-satım ve ihale komisyonu tarafından değiştirilemez.

    (5) Dış alımlarla ilgili idari ve teknik şartnameler Türkçe olarak veya gerektiğinde İngilizce olarak düzenlenir.

    (6) İhale konusu olmayan küçük alım ve satımlarda, malzeme özellikleri ve alım-satım şartlarını belirtir kısa şartnameler hazırlanır. Bu şekilde hazırlanan şartname teklif isteme mektubuna kaydedilir veya ayrı bir metin şeklinde mektuba eklenir.

    Teknik şartnameler

    Madde 28 - (1) Teknik şartnameler; satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal/hizmeti, ihtiyacı bildiren birim ile ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında hiç bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde tam ve açık olarak tanımlayan teknik kriterler içeren belgelerdir.

    (2) Belirlenecek teknik kriterler verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

    (3) Teknik şartnamelerde yer alacak hususların, ihtiyacı tam ve doğru olarak tanımlayacak şekil ve miktarda belirlenmesi ve tanımlarının yapılması esastır.

    (4) Teknik şartnameler ihtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, özellikle malzemenin cins ve karakteristiği varsa kod numarası ile Türk ve dünya standartları ve normlarını kapsayacak şekilde ihtiyaç bildiren birim tarafından, ilgili diğer birimlerle iş birliği yapılmak suretiyle hazırlanarak ticaret birimine gönderilir.

    (5) Teknik şartnameler, teknik veya sözleşmeden doğan zorunluluklar nedeniyle yapılacak alımlar ile belli bir marka makine yedeklerinin alımı, imal edilen bir makinede veya sözleşme gereğince belli bir marka olarak kullanılması zorunluluğunun bulunması gibi haller hariç, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde belli bir marka, sistem veya patenti hedef tutacak şekilde şartname hazırlanamaz. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir.

    (6) Teknik şartnamelere idari şartnamelerde yer alması gereken hükümler konulmaz.

    (7) Teknik şartnameler, ihtiyaç sahibi birim tarafından konunun uzmanı en az üç kişiden oluşan bir heyet tarafından hazırlanır ve her sayfası parafe edilir. İlgili genel müdür yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Yapılacak değişikliklerde de bu usul aynen uygulanır.

    Teknik şartnamede yer alacak hususlar

    Madde 29 - (1) İç ve dış piyasalardan temin edilecek malzemeler için hazırlanacak teknik şartnamelerde aşağıda yazılı bilgilerden uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler yer alır.

    a) İhtiyacın türü, evsafı, miktar ve kullanım yerini belirten tanımı,

    b) İhtiyacın kaliteye ilişkin verileri, TSE veya ISO 9000 serisi ve benzeri kalite belgesi numarası, dünya standartları, uluslararası ölçü veya işaretleri,

    c) Fiziksel, kimyasal ve benzeri, teknik özellikleri, bunların tespitinde kullanılacak numunelerin alınması ve uygulanacak analiz yöntemleri,

    ç) Tarım makinesi, iş makinesi, nakliye araçları ve benzer ihtiyaçların işletme bakım ve onarım giderlerinin en az olmasını sağlayacak hükümler,

    d) Cezalı kabul ve ret sınırları,

    e) Malzeme normlarının belirtilmesi, resimlerin eksiksiz ve imzalı olması kaydıyla; teknik resim, kroki, plan veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri, yazılım, kopya ve belgeler,

    f) Katalog, seri parça ve tanımlayıcı kod numaraları, bakım talimatları,

    g) Nakliyede dikkat edilecek hususlar,

    ğ) Tehlikeli maddeler ise sınıfı,

    h) Ambalaj şekli,

    ı) Sevkiyat öncesinde teknik muayene, test ve denemenin gerekli olup olmadığı, olması halinde bunun nerede ve hangi aşamada yapılacağı, sevkiyattan önce veya gümrük muamelelerinin tamamlanmasını müteakip kullanım alanında yapılacağı ve bu konudaki diğer detaylar,

    i) Diğer bilgiler,

    şartnameye eklenir.

    İdari şartname

    Madde 30 - (1) İhale şartnameleri, mal/mahsul satımlarında veya mal, hizmet alımları ile yapım işlerinde satım veya alımların teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dahilinde yapılması için, düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ve bunlara ilişkin usul ve esaslar ile ihalenin yapılış şeklini düzenleyen belgelerdir.

    (2) İhale şartnameleri "tip" olarak tüm idare bünyesinde kullanılmak üzere ticaret birimince, hukuk müşavirliği ve ilgili dairelerin görüşleri alınarak hazırlanır.

    (3) İdari ve teknik konular ayırt edilmeksizin, kısa ve işin özelliğine göre tek bir malın alımı ve satımı için ticaret birimince özel şartnameler hazırlanabilir.

    İdari şartnamenin genel esasları

    Madde 31 - (1) İhale şartnamelerinde aşağıda yazılan bilgilerden uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgilere yer verilir:

    a) Alım-satım/hizmet konusu işin tanımı, niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise TSE Kalite Belgesi/uluslar arası normu, hizmetlerde işin tanımı.

    b) Alımlarda tahmini bedel yazılmadan şartname hazırlanabileceği gibi satışlarda, ihale konusu işin tahmini bedeli yazılır.

    c) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

    ç) Geçici ve kesin teminat miktar veya oranları, teminatların kabul, iade şekli ve şartları.

    d) İhale usulü, tarihi ve saati, ihalenin nerede yapılacağı ve tekliflerin nereye verileceği.

    e) İsteklilerde aranan şartlar, istenen belgeler, gerçek ve tüzel kişileri temsilen ihaleye katılacak

    kişilerin temsil belgeleri.

    f) Gereken konularda ilgili yeterlik belgeleri, ihaleye katılma belgesi gerekip gerekmediği, gerekiyorsa şekil ve şartları.

    g) Sabit, eskalasyonlu, FOB, CF, CIF ve benzeri fiyat esasları.

    ğ) Tekliflerin geçerlik süresi.

    h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilemeyeceği, alternatif teklif verilmesi halinde bunun nasıl değerlendirileceği, alternatif teklifleri dikkate alıp almamakta TİGEM'in serbest olduğu.

    ı) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı, sözleşme giderinin kimin tarafından ödeneceği.

    i) İşe başlama ve işi tamamlama tarihleri veya malın teslim tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar ve süre uzatımı tanınabilecek haller ile erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli.

    j) İşin ve hizmetin yapılma yeri, teslim-tesellüm şartları, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı, denetim ve kabul işlemleri.

    k) Sevk ve sigorta işleri.

    l) Verilen süre içerisinde kesin teminatın yatırılmaması veya geçici teminatın kesin teminata çevrilmemesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca zarar ziyanın karşılanmasının istenebileceği.

    m) Tebligatın ne zaman ve nasıl yapılacağı.

    n) Gerektiğinde yükleniciden istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli.

    o) Ödeme yeri ve şartlarıyla, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

    ö) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.

    p) Teklife eklenecek ve verilmemesi halinde teklifin reddine sebep olacak belgeler.

    r) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

    s) İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı.

    ş) İhale saatinden önce veya teklif zarflarının açılmasından sonra ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.

    t) Tarafların sözleşmenin akdinden sonraki yazışmalarının tek taraflı olarak sözleşmeyi değiştiremeyeceği, ancak, karşılıklı olarak gönderilecek ve birbirine uyan açık ve yazılı irade beyanı veya değişikliği kapsayan bir belgenin birlikte imza edilmesi suretiyle sözleşme hükümlerinin değiştirilmesinin mümkün olduğu.

    u) İhale konusu işin miktarının artış ve eksiliş yüzdesi ile artış ve eksilişlerin yapılış zamanı ve şekli.

    ü) Gerektiğinde yapılacak muayene ve tahlillerin hangi kuruluşlarda yapılacağı, muayene sırasında meydana gelen noksanlıkların giderilmesi için verilecek sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.

    v) Geçici ve kat-i kabul şartları.

    y) Devir, temlik ve temsilcilik esasları.

    z) Satın alma ihalelerinde; İhalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince, istisna kapsamda yapıldığı, "ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç" olmak üzere 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı, İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdare menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu.

    aa) Satış ihalelerinde; TİGEM'in 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, idarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu.

    bb) Mücbir sebep halleri ve uygulanacak esaslar.

    cc) Anlaşmazlık halinde hangi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı.

    çç) İhaleye iştirak edenlerin şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılacakları,

    dd) Yurt dışı alım ve satımlarda yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi ve yönetmelikleri ile uluslararası ticaret anlaşmaları çerçevesinde diğer usuller.

    (2) İhale kesinleştikten sonra şartname, taraflar arasında akdedilecek sözleşmeye esas teşkil eder.

    Şartnamenin isteklilere verilmesi

    Madde 32 - (1) Şartnameler bedelsiz olarak veya gerektiğinde ilgili organlarca takdir ve tespit edilecek bedel karşılığında isteyenlere verilir.

    İhaleye katılabilme şartları

    Madde 33 - (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

    İhalelere katılacak firmalardan istenilecek belgeler

    Madde 34 - (1) İhalelerde firmalardan istenilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Kanuni ikametgah belgesi.

    b) Geçici teminat belgesi.

    c) Ticaret odası, sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

    ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişilerin de imza sirküleri ibraz etmesi.

    d) Üretimi veya satışı özel izne bağlı malların veya hizmetlerin alımlarında ilgili kurumlardan alınmış ruhsatname, üretim/dağıtım izin belgesi veya diğer ilgili belgeler.

    e) Türk standardı olan mallar için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen "Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi", varsa uluslararası kalite belgesi.

    f) İhale konusu işin yapılabileceğine kanaat oluşturacak oranda iş bitirme belgesi veya iş deneyim belgesi.

    g) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi, sosyal sigortalar kurumu ile bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi.

    ğ) Dış ihalelerde, yabancı firmalar adına teklif verecek olan temsilcilerin, temsilci olduklarını gösterir belge.

    (2) İhalenin mahiyetine, özelliğine ve büyüklüğüne göre ihalelere katılacak firmalardan istenilecek diğer belgeler şartnamelerde belirtilir.

    (3) Gerekli görülmesi halinde, tarımsal çalışma ve hizmet alımlarında bazı belgeler istenmeyebilir.

    İhaleye katılamayacak olanlar

    Madde 35 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

    a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

    c) TİGEM'in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

    ç) TİGEM'in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

    d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.

    e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

    f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

    g) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.

    (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı taktirde idare aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.

    Yasak fiil ve davranışlar

    Madde 36 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

    a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

    b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

    c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

    ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

    d) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

    (2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı ve 61 inci maddelerindeki hükümler uygulanır.

    İhalelere katılmaktan geçici yasaklama

    Madde 37 - (1) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasağı gerekliliği TİGEM Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince katılma yasağı alınmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilir.

    (2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

    (3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, TİGEM tarafından o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar TİGEM tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

    (4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    (5) 4734 sayılı Kanunun ceza ve ihalelerden yasaklama hakkındaki hükümleri ile ilgili olarak; 59 uncu, 60 ıncı, ve 61 inci madde hükümleri uygulanır.

    İhaleye hazırlık

    Madde 38 - (1) Talep sahibi birim tarafından satın alınacak mal veya hizmet için bu Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen ihtiyaç pusulası veya onay alınarak ticaret birimine intikal ettirilir.

    (2) İhalesi yapılacak her iş için ticaret birimince hazırlanacak ihale dosyasında; ihale konusu işin nevi, niteliği, miktarı, kullanılacağı yer ve benzeri bilgileri kapsayan tanımı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin nereden karşılanacağı ve miktarı, ihalede uygulanacak usul ve yapılacaksa ilanın şekli ve sayısı belirtilerek, gerekiyorsa teknik şartnamesi, idari şartnamesi, varsa özel şartnamesi ile birlikte yetki limitlerine göre onay alınır.

    (3) İhale onayı alınmadan ihale işlemleri başlatılamaz.

    İlan

    Madde 39 - (1) Duyuru yapılmasındaki ana amaç; satıcının veya alıcının emniyet ve güvenini idarenin menfaatleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini artırmak ve rekabet ortamını sağlamak, böylece işin en ekonomik, en kârlı ve şartnamesine uygun bir biçimde gerçekleştirecek yüklenicinin veya müşterinin seçilmesini sağlamaktır.

    İlan usul ve esasları

    Madde 40 - (1) İhaleye konulacak işin her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü ilanı gerektiriyorsa; ihale Resmî Gazete veya diğer gazeteler ile mahalli yayın araçlarının bir veya birkaçında ilan edilir.

    (2) Genel Müdürlükte 100.000,00 YTL'ye, İşletmelerde 50.000,00 YTL'ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 100.000,00 YTL'ye kadar olan işlerde gazetelere ilan verilmesi mecburi değildir. Bu durumda teklif isteme usulü uygulanabileceği gibi diğer duyuru usullerinden bir veya birkaçı ile yetinilebilir. Yarar görüldüğü takdirde gazete ilanı da yapılabilir.

    (3) Genel Müdürlükte 100.000,00 YTL' nin, işletmelerde 50.000,00 YTL'nin, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 100.000,00 YTL'nin üzerindeki alım ve satım işlerinde işin mahiyetine göre mahalli gazete, yüksek tirajlı bir gazete veya Resmî Gazete'de olmak üzere en az birinde ilan edilir.

    (4) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya gerek görülmesi halinde ilan, aynı süreler içinde idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılarak yapılır ve belediye hoparlörleri ile ilan edilir.

    (5) Ayrıca, ihalelere katılımın arttırılması amacıyla ihale konusu işi yapabilecek veya teklif verebilecek firma veya kuruluşlara yazılı bilgi verilebilir ve bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile ayrıca ilan edilebilir.

    (6) İlanla ihale tarihleri arasındaki süre on günden aşağı olamaz. Zaruri hallerde bu süre onay makamının onayı ile beş güne indirilebilir. İlanın birden fazla yapılması halinde ilk ilan ile ihale günü arasındaki süre on gün, son ilan ile ihale günü arasındaki süre üç günden az olamaz. Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

    (7) Yurt dışı ihalelerde idarece yarar görüldüğü taktirde yeterli rekabeti sağlamak amacı ile yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. Bu durumda ilan, ihale gününden en az otuz gün önce yapılır. Ayrıca, ihale şartları ticaret müşavirlikleri aracılığı ile veya TİGEM tarafından yazılı olarak faks ile de firmalara duyurulabilir.

    (8) Belirli firmaların tekelinde olan işlerde ilgili bütün firmalar yazılı veya sözlü olarak haberdar edilmek ve bu husus belgelendirilmesi kaydıyla ilana çıkılmayabilir.

    (9) Satın alınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle veya amil'i mütehassıs bir firmadan temini gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bunlardan teklif alınır ve bu husustaki mucip sebepler alım kararında belirtilir.

    (10) Pazarlık usulü ile yapılacak alım-satım işlerinde idare ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

    İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

    Madde 41 - (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

    (2) İhale ilanlarında aşağıdaki hususlar bulunur;

    a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

    b) İhale konusu işin cinsi, miktarı, yapılış şekli ve zamanı, varsa tahmini bedeli,

    c) İhale dokümanının nerede görülebileceği veya hangi bedelle nereden alınacağı, proje ve diğer belgeler ile varsa numunenin bedelli veya bedelsiz nereden sağlanacağı,

    ç) Uygulanacak ihale usulü,

    d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

    e) Teklif mektuplarının hangi tarih ve saatte nereye verileceği,

    f) Geçici ve kesin teminat miktarları,

    g) İhalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince istisna kapsamında olduğu ve İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya idare menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmede serbest olduğu,

    ğ) İdarece gerekli görülen diğer hususlar.

    Düzeltme ilanı

    Madde 42 - (1) İlan yapıldıktan ve şartnameler isteklilere verilmeye başlandıktan sonra şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olursa bu değişiklikler yeniden ve aynı yollarla ilan olunur.

    Teminat olarak kabul edilecek kıymetler

    Madde 43 - (1) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir;

    a) Tedavüldeki Türk Parası,

    b) Karşılığı bloke edilmiş çekler,

    c) Geçerlilik süresi şartnamelerde ve sözleşmelerde öngörülen süreye uygun olacak şekilde bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları,

    ç) Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve özel kanunlarla teminat olarak

    kabul edileceği açıklanan belgeler,

    d) Belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine düzenlenen belgeler,

    e) İhale günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alım kuruna göre YTL teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde Yeni Türk Lirasına çevrilmek şartıyla, döviz,

    f) İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzer kredi kuruluşlarının kontr garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları.

    (2) Teminat mektubu dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz. Mali işler birimine yatırılması zorunludur.

    (3) Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir koyulamaz.

    Geçici teminat

    Madde 44 - (1) İhaleye gireceklerden şartnamede gösterilen miktar ve oranda geçici teminat alınır.

    (2) Şartnamede gösterilen geçici teminat miktarları veya yüzde oranları, ihalenin tahmin edilen tutarının yüzde üçünden az olmamak üzere işin hacim ve önemine göre belirtilir. İhalede tahmini bedel belirtilmemiş ise teminat tespitinde teklif tutarı dikkate alınır.

    (3) Geçici teminat mektuplarında, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla süre belirtilir. Teklifin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

    (4) İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenen teminat mektupları kabul edilmez.

    (5) Dış alımlarda teminat mektubu kontr garantili olmalıdır.

    (6) Derhal veya çok kısa zamanda gerçekleşecek işlerde geçici teminat alınmamasına ihale kararlarını onaylamaya yetkili makam karar verebilir.

    (7) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlarda teminat şartı aranmayabilir.

    (8) Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları en geç opsiyon süresi sonunda iade edilir.

    Kesin teminat

    Madde 45 - (1) Taahhüdün sözleşme ve şartnamenin hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden kesin teminat alınır.

    (2) Kesin teminat; geçici teminat için tespit edilen nispetin ihale bedeli üzerinden iki katıdır. İdare ihale konusu işe bağlı olarak, istediği takdirde kesin teminat miktarını bu sınırın üzerine çıkarabilir.

    (3) Sözleşme akdetmek üzere istekliye verilen süre içersinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde kesin teminat alınmayabilir.

    (4) Geçici teminat şartının aranmayacağı belirtilen durumlarda kesin teminatında alınmamasına onay makamı karar verir.

    (5) İstekli ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren belirtilen süre içerisinde kesin teminatını vermeye ve ihale ile ilgili vergi ve giderleri yatırmaya mecburdur.

    (6) Kesin teminat alındıktan sonra geçici teminat iade edilir.

    (7) Sözleşmenin dışında kalmış, yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek ek bedel oranında arttırılır.

    (8) Yeni Türk Lirası cinsinden belirlenen kesin teminat karşılığı döviz verilmesi halinde; belirtilen döviz alındığı günkü Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek kayda alınır ve Yeni Türk Lirası olarak işlem görür.

    (9) Yüklenici veya müşterinin yukarıdaki hususları yerine getirmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat cezai şart olarak gelir kaydedilir. Borca mahsup edilmez, varsa idare zararı hükmen tahsil edilir.

    Avans teminat mektupları

    Madde 46 - (1) Şartnamelerde öngörülmek kaydıyla avans verilebilir. Avans tutarı toplam sipariş tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz. Verilebilecek avansın maliyeti tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

    (2) İç ve dış satın almalarda avans, avansın tutarı kadar verilecek avans teminat mektubu karşılığında verilir.

    (3) Dış alımlarda avans teminat mektubu kontr garantili olmalıdır.

    (4) Avans ödenmesi ve avansın tahsili şartnamelerde belirtilen hükümlere göre yapılır.

    Kesin teminatın değiştirilmesi

    Madde 47 - (1) Kesin teminat verildikten sonra yüklenici veya müşterinin isteği üzerine, Genel Müdürlükte Genel Müdür, işletmelerde işletme müdürünün muvafakati ile teminat olarak kabul edilecek kıymetlerden biri ile değiştirilebilir.

    Kesin teminatın geri verilmesi

    Madde 48 - (1) İhale konusu işin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı TİGEM'e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, taahhüt konusu işin niteliği ile ilgili olarak sosyal sigortalar kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi üzerine kesin teminat yükleniciye iade edilir.

    (2) Yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise, kesin teminat garanti süresince tutulur veya sözleşmede belirtilmek kaydı ile garanti süresi kadar garanti teminatı veya garanti teminatı yerine geçebilecek taahhütname alındıktan sonra iade edilir.

    (3) Kesin teminat Genel Müdür veya işletme müdürünün onayını müteakip iade edilir.

    (4) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idare veya sosyal sigortalar kurumuna olan borçları ile ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalan meblağ yükleniciye geri verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Alım-Satım ve İhale Usulleri Sözleşme ve Sorumluluklar

    Alım-satım ve ihale usulleri

    Madde 49 - (1) Bu Yönetmelik konusu alım-satım ve ihale işleri aşağıda belirtilen usullerden biri ile yapılır.

    a) Alım Usulleri:

    1) Alım memurları aracılığı ile alım,

    2) Teklif isteme şekliyle alım,

    b) İhale Usulleri:

    1) Açık İhale Usulleri

    a) Kapalı teklif alma,

    b) Açık artırma veya eksiltme,

    2) Sınırlı teklif alma veya belli istekliler arasında ihale usulü,

    3) Pazarlık usulü.

    (2) Bu Yönetmelikte hangi usulün uygulanacağı açıkça belirtilmeyen işlerde ve özel hallerde, hangi alım-satım ve ihale usulünün uygulanacağına alım ve satımı onaylayan makam karar verir.

    Alım memurları aracılığı ile alım

    Madde 50 - (1) Genel Müdürlükte 2.500,00 YTL'ye, işletmelerde 2.000,00 YTL'ye ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2.500,00 YTL'ye kadar olan alımlar yetkililerce görevlendirilen satın alma memurları vasıtasıyla piyasa tahkiki yapılmak kaydıyla, bir şekle bağlı olmaksızın yapılır. Bu tip alımlarda memurlar ile birlikte bağlı olduğu amirlerde sorumludurlar.

    Teklif isteme

    Madde 51 - (1) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen miktarları aşan alımlarda aşağıda belirtilen hususlara göre teklif isteme usulü uygulanır.

    a) Genel Müdürlükte 15.000,00 YTL'ye kadar en az üç firmadan 15.000,00 YTL'den 30.000,00 YTL'ye kadar en az beş firmadan, işletmelerde 10.000,00 YTL'ye ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 20.000,00 YTL'ye kadar en az üç firmadan yazılı ve kapalı teklif alınır. Bu durumda firmalardan yazıyla veya sözle teklif istenilebilir veya görevlendirilecek memurlar vasıtasıyla piyasadan teklif toplattırılabilir. Sözlü teklif isteme veya memur vasıtasıyla toplattırılması halinde kimlerden teklif talep edildiği ilgililerden tarihli kaşe ve imza alınmak suretiyle belgelendirilir.

    b) Genel Müdürlükte 30.001,00 YTL'den 100.000,00 YTL'ye kadar en az yedi firmadan, işletmelerde 10.001,00 YTL'den 50.000,00 YTL'ye ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 20.001,00 YTL'den 100.000,00 YTL'ye kadar en az beş firmadan yazılı ve kapalı teklif alınır. Bu durumda firmalara yazı yazılmak veya teklif isteme mektubu gönderilmek suretiyle teklif istenir.

    c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen miktarlarda teklif istenilmesine rağmen gelen tekliflerin bu miktardan az olması veya konu ile iştigal eden firma adedinin belirtilenden az olması hallerinde temin edilebilen miktarda teklifle yetinebilir.

    (2) Genel Müdürlükte 100.000,00 YTL'yi, işletmelerde 50.000,00 YTL'yi ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 100.000,00 YTL'yi aşan alımlarda bu usul uygulanmaz. İlan suretiyle kapalı teklif almak usulü veya diğer usullerden biri uygulanır.

    (3) İşin niteliği ve piyasanın durumuna göre gerekli görülmesi halinde (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sınırlar içinde yazılı teklif talep edilmesi yanında ilana da çıkabilir.

    (4) Rekabeti ve en uygun fiyatı sağlamak amacıyla mümkün olduğu kadar fazla teklif temin edilmesine çalışılır.

    (5) Bu usulde alınan teklifler Genel Müdürlükte Ticaret Daire Başkanlığında, işletmelerde ticaret şefliğinde toplanır ve son teklif verme saatinden sonra Genel Müdürlükte Ticaret Daire Başkanının başkanlığında, Mali İşler Daire Başkanlığı ve ilgili daire başkanı tarafından, işletmelerde (a) bendinde belirtilen teklifler ticaret şefi ve ilgili şube şefi tarafından, bu miktarın üstündeki teklifler işletme alım-satım ve ihale komisyonu tarafından açılır.

    6) Genel evrak servislerine gelen teklifler açılmaksızın zarfın üzerine tarih ve numara konulmak suretiyle kayda alınır. İstenilmesi halinde ilgiliye teklif mektubunun alındığına dair belge verilir.

    Açık ihale usulü

    Madde 52 - (1) Bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen limitleri aşan alım ve satım işleri için ihale; açık ihale usulü olarak kapalı teklif alma ve açık artırma veya eksiltme usullerinden biri ile yapılır.

    (2) Açık ihale bütün isteklilerin teklif verebildiği, ihale konusu mal ve hizmetin şartnamesindeki esaslar dahilinde en uygun teklifte bulunan istekliden alındığı usuldür.

    (3) TİGEM tarafından yapılacak mal veya hizmet alımı ihalelerinin açık ihale usulü ile yapılması esastır. Ancak, işin gereği, idarenin menfaatlerinin korunması amacıyla İhtiyaç sahibi birimin önerisiyle, ticaret biriminin teklifi ve yetki limitlerine göre ilgili makamın onayı ile diğer ihale usullerinden biri uygulanabilir. Hangi usulün uygulanacağı ihale onay belgesinde belirtilir.

    (4) Açık ihale usulünde duyuru; bu Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen esaslarda ilan edilmesi suretiyle yapılır.

    (5) İlanın yanında bilinen firmalara ayrıca duyuru yapılır.

    (6) Alım ve satım konusu işin belirli şahıs veya firmaların tekelinde olması nedeniyle ilandan bir fayda temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, konu ile iştigal eden tüm firmalara yazılı duyuru yapılmak kaydıyla ilana çıkılmayabilir. Ancak, bu durumda da açık ihale usulünün diğer hükümlerine riayet edilir.

    Kapalı teklif alma

    Madde 53 - (1) Kapalı teklif alma; tekliflerin kapalı zarflar içerisinde alındığı açık ihale usulüdür.

    (2) Kapalı teklif alınma usulünde; teklif dışında başka belgelerin de istenildiği durumlarda teklif mektubu iç bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminatla ilgili belge veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir dış zarfa konularak kapatılır.

    (3) Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun açıkça yazılması şarttır.

    (4) Teklif mektuplarında varsa şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğine dair ibarenin bulunması zorunludur. Mukabil şartlı veya alternatif teklif ihtiva eden teklif mektuplarının kabul edilip edilmeyeceği konusu şartnamede açıkça belirtilir. Şartnamede açıklanan hükümlere uymayan teklif mektupları kabul edilmez.

    (5) Teklif edilen fiyatın hem yazıyla, hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Yazı ve rakam arasında tutarsızlık olması halinde yazılı teklife itibar edilir.

    Teklif mektuplarının verilmesi

    Madde 54 - (1) Teklif mektupları ilanda bildirilen gün ve saate kadar makbuz karşılığında genel evrak servisine verilir. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının da belirtilen saate kadar genel evrak servisine ulaşmış olması şarttır. Bu saatten sonra verilen tekliflerle, postada geciken teklifler kabul edilmez.

    (2) Genel evraka ulaşan teklif mektupları açılmaksızın zarfın üzerine tarih ve sayı konulmak suretiyle kayda alınır ve Genel Müdürlükte Ticaret Daire Başkanlığına, işletmelerde ticaret şefliğine teslim edilir.

    (3) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz veya değiştirilemez.

    (4) Genel evrak servisince, üzerinde teklif zarfı olduğunu gösteren bir kayıt bulunmaması nedeniyle yanlışlıkla açılan zarflar bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla birlikte başka bir zarfa konur. Zarfın yapıştırıldığı kısım, genel evrak şefi tarafından imzalanarak ticaret birimine verilir.

    Zarfların açılması

    Madde 55 - (1) Komisyonlar, öncelikle belirtilen gün ve saate kadar kaç teklif mektubunun verildiğini, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarasını da belirterek bir tutanakla tespit ederler.

    (2) Dış zarflar, komisyon başkanı ve üyelerinin huzurunda birer birer açılarak şartname gereğince geçici teminatın ve istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı, aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği incelenerek, hangi teklif mektuplarının kabul edildiği tespit edilir. Kabul edilmeyen teklif mektuplarının fiyatla ilgili kapalı iç zarfı açılmaksızın muhafaza edilir. İstekliler, açılmayan bu iç zarfların içinde teminat mektubu gibi kendilerine geri verilmesi gerekli belge bulunduğunu yazı ile bildirirlerse, bu zarflar ihale yapıldıktan ve kesinleştikten sonra açılır ve teminat mektubu istekliye verilir. Fakat teklif mektupları kendilerine geri verilmez.

    (3) Belge ve teminatları olmayan, ilan ve şartnameye uymayan teklifler dikkate alınmaz. Ancak, ihale evrakında pul, imza sirküleri, adres, ticaret odası belgesi gibi esası etkilemeyen noksanlık bulunan firma teklifleri, noksanlıkların anında komisyon huzurunda tamamlanması şartıyla komisyonca dikkate alınabilir.

    (4) Kabul edilen teklif mektuplarının bulunduğu iç zarflar açılarak okunur, isteklileri ile fiyatları açıklanır. Teklif mektupları komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    (5) Bu işlemlere ait hazırlanan tutanak komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.

    İhale sonucunun karara bağlanması

    Madde 56 - (1) Komisyonlar, teklif mektuplarını inceledikten sonra en uygun teklifi yapmış olana ihalenin yapılmasını veya tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde indirim ve artırma isteğinde bulunulmasını veya ihalenin pazarlık usulü veyahut diğer usullerden birisi ile tekrar yapılmasını veya ihalenin yapılmayacağını, onay ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla karara bağlar. Gerektiğinde teknik konuların incelenmesi ve değerlendirmelerin yapılması için karar başka bir güne bırakılır.

    (2) İhaleyi kazanamayan teklif sahiplerine ihalenin hangi fiyatla sonuçlandığı ve hangi firmaya verildiği de bildirilir.

    Tekliflerde indirim veya artırma yapılması

    Madde 57 - (1) İhale yapıldıktan sonra, indirim ve artırma teklifleri kabul edilmez.

    Tekliflerin aynı olması

    Madde 58 - (1) Birkaç istekli tarafından aynı fiyatla teklif yapıldığı ve bunlar da uygun görüldüğü takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır. İsteklilerin hazır olmaması halinde ise eş değerli teklifte bulunan ve huzurda hazır olmayan isteklilerden komisyonca kararlaştırılacak belli gün ve saate kadar ikinci bir yazılı teklifte bulunmaları istenir. Alınan veya gönderilen ikinci yazılı tekliflerden en uygun olan teklif sahibine ihale yapılır. Bu durumda da tekliflerin aynı olması halinde ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    Açık artırma veya eksiltme usulü

    Madde 59 - (1) Açık artırma veya eksiltme usulü; tekliflerin komisyon huzurunda sözlü olarak alındığı ve tüm isteklilerin teklif verebildiği açık ihale usulüdür.

    (2) Açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasında ve duyurulmasında açık ihale usulünde belirtilen esaslara uyulur.

    (3) Açık artırma veya eksiltme, alım-satım ve ihale konusu olan işin, önceden bildirilen esaslara ve şartnamesinde yazılı vasıflara uygun şahıslar arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

    (4) Açık artırma veya eksiltme usulüne göre ihaleler, isteklilerin komisyonlar önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

    (5) Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, kapalı teklif alma usul ve hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Ayrıca, teminat yatırılmış olmak ve en geç teklifler alınma sırasında ulaşmak kaydıyla faksla verilecek tekliflerde dikkate alınabilir. Bu şekilde verilen teklifler, ihalede ilk teklifler verilene kadar gizli tutulur.

    (6) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta veya faks ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

    (7) Aşağıda belirtilen işler açık artırma veya eksiltme usulü ile yapılabilir.

    a) Kararı onaylayacak makamca işin nitelikleri nedeniyle açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasında Genel Müdürlük yararına olacağına kanaat getirilen işler.

    b) Kapalı teklif veya sınırlı teklif alma usulleri ile yapılan ihalelerde teklifin kabul edilmeyecek düzeyde olması, tekliflerin birbirine çok yakın veya eşit olması, ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlandırılmaması, komisyonlarca açık artırma veya eksiltme yapılmasına gerek duyulması.

    Açık artırma veya eksiltme usulünde ihalenin yapılma şekli

    Madde 60 - (1) İlanda belirtilen ihale saatinde komisyon başkanı, posta ve faksla ihaleye katılanlar da dahil isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini isteklilere bildirir.

    (2) İhaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

    (3) Tutanağın tamamlanmasından sonra ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.

    (4) Diğer istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma veya eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu surette tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ve faksla gelen teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait arttırma ve eksiltme tutanağına yazılmasını sağlar.

    (5) Bundan sonra, istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma veya eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İsteklinin imza atmaktan çekinmesi halinde durum ayrıca bu belgede belirtilir.

    (6) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar ve ihale mahallini terk ederler.

    (7) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırım veya indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

    İhale sonucunun karara bağlanması

    Madde 61 - (1) Son pey veya yazılı son tekliflerin alınmasından sonra ihalenin yapılacağı, daha sonra değerlendirileceği veya yapılamayacağı hususları onay ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla komisyon tarafından karara bağlanır.

    (2) Açık artırma veya eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya yarar görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren uygun bir süre içinde iş pazarlıkla yaptırılabilir.

    Sınırlı teklif alma veya belli istekliler arasında ihale usulü

    Madde 62 - (1) Özelliği bulunan etüt, proje, araştırma, keşif, planlama, montaj, yapım, kontrol ve muayene gibi işlerle, bedii ve teknik özellikleri taşıyan sanat işleri, güzel sanatlarla ilgili çalışma ve düşünsel çalışmayı gerektiren işler ve mevsime bağlı veya acele durumlarda, diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri, güç ve iş maharetleri denenmiş kişi veya firmalardan kapalı teklif alınması suretiyle ihale yapılabilir. Bu usulde, konu ile ilgili en az üç firmadan şartname gönderilerek kapalı teklif mektubu istenir. Zorunlu nedenlerle üçten az firmadan teklif istenebileceği gibi gelen tekliflerin üçten az olması halinde gelen iki teklif mektubu ile yetinmek mümkündür.

    (2) Bu usulde, seçilen firmaların özellikleri bilindiğinden, teminat hariç teklif dışında ayrıca başka bir belge istenmez.

    (3) Sınırlı ihale usulünün yapılması için ilgili birimce gerekçeli olarak talepte bulunulur. Bu talepte hangi firmalardan teklif alınması gerektiği de belirtilir.

    Pazarlık usulü

    Madde 63 - (1) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler yetkili organ veya komisyonlar tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alma ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

    (2) Pazarlık sonucunda anlaşmaya varılan fiyat ve gerek görülecek diğer hususlar yazılı teklife bağlanır veya tutanakla tespit edilir.

    (3) Alım ve satımın pazarlık usulü ile yapılma gerekçesinin, pazarlığın ne şekilde yapıldığının, ne gibi fiyatlar teklif olduğunun, işlem yapılan firma veya kimsenin niçin tercih edildiğinin pazarlık kararında belirtilmesi zorunludur.

    (4) Pazarlık kararları yetki limitlerine göre ilgili organlarca onaylandıktan sonra kesinleşir.

    Pazarlık usulüyle yapılacak işler

    Madde 64 - (1) Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılır.

    a) Kapalı teklif alma, açık artırma veya eksiltme, sınırlı teklif alma veya belli istekliler arasında ihale usulleriyle yapılan ihalelerde istekli çıkmaması veya tekliflerin kabul edilebilecek düzeyde olmaması hallerinde.

    b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı teklif alma veya açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işlerle, her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarım işleri.

    c) İhalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işler.

    ç) Kullanışlarının özelliği, Genel Müdürlüğe yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler ile taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi halleri.

    d) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler.

    e) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, damızlık olarak veya aşı, serum üretmek veya kontrol ve araştırma işlerinde kullanılmak üzere hayvan ve tohumluk alımı.

    f) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri ile ihale imkanı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri.

    g) Sözleşmenin feshi halinde acele olarak yapılmasına ait hüküm bulunan işler.

    ğ) Şartname ve sözleşmesinde bulunan hüküm gereğince, sözleşme fesih edilmeden de yüklenici nam ve hesabına idarenin dilediğine yaptırılabileceği işler.

    h) Çabuk bozulan veya elde bulundurulması masraflı veya tehlikeli olan malların satım işleri.

    ı) Her türlü acil taşıma, yükleme ve boşaltma işleri.

    i) Güvenlik nedeniyle gizli tutulması zorunluluğu olan işler.

    (2) Pazarlık usulü ile yapılacak işler için; şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, ilan yapılması ve teminat alınması mecburi değildir.

    Doğrudan temin ve satış

    Madde 65 - (1) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetlerden;

    a) Devlet daireleri ile kuruluşları ve belediyelerden,

    b) Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ait bulunan kuruluş veya kuruluş birimlerinden,

    c) Fiyatları hükümetçe tayin edilen mal ve hizmetleri üretip satan kuruluşlardan;

    1) Hükümetçe temel mal ve hizmet olarak ilan edilen mallar ve hizmetler,

    2) Fiyatları hükümetçe tespit edilmiş olan mamuller, malzeme ve hizmetler,

    3) Yukarıda sayılan kuruluş ve kuruluş birimlerinin tekelinde bulunan mallar ve hizmetler, kalite ve diğer hususlar bakımından Genel Müdürlük yararına olmak kaydıyla başka firmalardan teklif istenmeksizin ilana ve alım-satım ve ihale usullerine gidilmeksizin doğrudan doğruya resmi makamlarca tespit edilmiş fiyatlar üzerinden, böyle bir fiyat tespit edilmemişse pazarlık suretiyle alınabilir.

    d) Sözleşmeli veya ortak üretim sonucu üretilen bitkisel ve hayvansal ürünler üretim anlaşmalarında belirlendiği şekilde alınabilir.

    İhalesiz satış

    Madde 66 - (1) TİGEM tarafından üretilen ve yetiştirilen tohumluk ve damızlıklar ihale konusu olmaksızın ilgili birimlerce belirlenen ve TİGEM Yönetim Kurulunca onaylanan esaslarla ve belirlenen fiyatlarla ihale yapılmaksızın satılabilir.

    Komisyon ve organların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

    Madde 67 - (1) Yetkili komisyon ve organlar, kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, alımlarda en ucuz ve satışlarda en pahalı fiyat teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir. Bu hallerde yetkili organlar veya komisyon bu tercihinin gerekçesini kararında açıkça belirtirler.

    İhalenin iptal edilmesi

    Madde 68 - (1) İdare aşağıda belirtilen şekilde ihaleleri iptal etmekte serbesttir.

    a) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi;

    1) İdare, gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların var olduğunun tespit edildiği hallerde ihaleyi ihale saatinden önce iptal edebilir. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

    2) İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

    b) Teklif zarfları açıldıktan sonra ihalenin iptal edilmesi; İdare ihale Komisyonunun kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

    (2) İhalenin iptal edilmesi durumunda idare herhangi bir yükümlülük altına girmez ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaz. Ancak, talepte bulunması halinde ihalenin iptal edilme gerekçeleri talebeden isteklilere bildirilir.

    (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

    İhalenin sözleşmeye bağlanması

    Madde 69 - (1) İhale kararı, onaydan sonra ihalenin yapıldığı yüklenici veya müşteriye 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Yüklenici veya müşteri belirtilen süre içinde sözleşme akdetmeye veya siparişi teyide ve kesin teminatı yatırmaya çağrılır, bu süre onbeş günü geçemez.

    (2) Peşin satışlarda, birinci fıkraya ilaveten ihale bedelinin de ödenmesi istenir.

    (3) Yüklenici veya müşteri bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm

    istihsaline gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı irad kaydedilir.

    Sözleşme akdetme esasları

    Madde 70 - (1) Merkezde 100.000,00 YTL'nin, işletmelerde 50.000,00 YTL'nin ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 100.000,00 YTL'nin üzerindeki alım ve satımlarda sözleşme yapılması zorunludur.

    (2) Bu limitlerin altında kalan riskli ve süreklilik arz eden işler için de sözleşme yapılması veya sözleşme yerine geçen belgelerin tanzimi zorunludur. Bunlar sipariş ve teyit mektubu, taahhütname olabilir.

    (3) Ancak, yüklenici veya müşteri kesin teminat verme veya sözleşme yapma süresi içerisinde taahhüdünü tamamen yerine getirdiği takdirde idare kesin teminat alıp almamakta ve sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.

    (4) Sözleşmeler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü imza sirkülerinde belirtilen yetki esaslarına göre imzalanır.

    (5) Dış alımlarda sözleşmeler, yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imzalanması esas olmakla birlikte, o firmanın temsilcisi belgesine sahip ülkemizdeki temsilcileri tarafından da imzalanabilir.

    (6) Riskli ve süreklilik arz eden işlere ait sözleşmelerin notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

    (7) Sözleşme akdedilmesinden sonra geçici teminat iade edilir.

    Yüklenici veya müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması

    Madde 71 - (1) Sözleşme yapıldıktan sonra, yüklenici veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, yapılan en fazla on gün süreli yazılı ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminatı şartı ceza olarak irat kaydedilir ve sözleşme hükümlerine göre ayrıca zarar ziyan talebinde bulunulacaksa, kanuni yollara başvurulur.

    (2) Gelir kaydedilen teminat, yüklenici veya müşterinin borcuna mahsup edilmez, borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir.

    (3) Yüklenici veya müşterinin taahhüdünü gecikme ile yapması halinde öngörülmüş bir ceza varsa İdare bu cezayı almaya devam ederek beklemekte veya sözleşmeyi feshetmekte ve kalan işi yüklenici/müşteri nam ve hesabına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.

    Sözleşmede belirtilen işin artış veya eksilişi

    Madde 72 - (1) Sözleşmede, işin artış veya eksiliş miktar ve yüzdeleri belirtilmişse buna göre hareket edilir. Yüklenici veya müşteri şartnamede belirtilen artış veya eksilişi kabul etmek mecburiyetindedir. Artış halinde işin teslim süresi makul miktarda artırılır. Ancak, artışla birlikte işin tutarı 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen parasal tutarı aşamaz.

    Taşınmaz malların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi

    Madde 73 - (1) Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödenmiş olmak şartıyla müşteri şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Genel Müdürlükten bir talepte bulunamaz.

    Müşterinin süresi içinde taşınır malları teslim almaması

    Madde 74 - (1) Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, Genel Müdürlük bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa Genel Müdürlüğün diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra geri kalan kısmı müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli Genel Müdürlüğün masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa farkı müşteriden tahsil edilir.

    (2) Sözleşme akdedilmiş ise feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

    Sözleşmenin devri

    Madde 75 - (1) Sözleşme, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen yetkili organların yazılı izni ile başkasına devredilir. Ancak, sözleşmeyi devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve yüklenici veya müşteri hakkında 71 inci madde hükümleri uygulanır.

    Yüklenici veya müşterinin ölümü

    Madde 76 - (1) Yüklenici veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

    Yüklenici veya müşterinin iflası hali

    Madde 77 - (1) Yüklenici veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Genel Müdürlüğün, bundan bir zararı doğarsa 71 inci maddeye göre işlem yapılır.

    Yüklenici veya müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyeti hali

    Madde 78 - (1) Yüklenici veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğün kabul edeceği bir şahsı vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

    (2) Eğer yüklenici veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise yerine Genel Müdürlükçe aynı süre içinde genel hükümlere göre bir vekil tayin edilmesini

    isteyebilir.

    (3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 71 inci maddede belirtilen esasa göre işlem yapılır.

    Yüklenici veya müşterinin birden fazla olması hali

    Madde 79 - (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, yüklenicilerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

    (2) Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri Genel Müdürlüğe muhatap firma olarak bildirilmiş ise, muhatap firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer yüklenicilerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde,

    sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

    (3) Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde muhatap firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerine alarak işi bitirirler.

    Görevlilerin sorumluluğu

    Madde 80 - (1) 4734 sayılı Kanunun ceza ile ilgili hükümlerine ilaveten; alım-satım ve ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu veya heyetleri, teknik komisyon başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre tarafsızlıkla yapmadıklarının ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının, firmalara gereksiz külfet yüklediklerinin, zorluk çıkardıklarının, teslim ve tesellüm işlerini zamanında sonuçlandırmadıklarının, tahsilat ve ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet verdiklerinin tespiti halinde haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi fiil ve davranışlarının özelliğine göre kanuni yollara da başvurulur. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

    TİGEM'in sorumluluğu

    Madde 81 - (1) Genel Müdürlük veya işletmeler 69 uncu maddede belirtilen süre içerisinde,

    a) Sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak,

    b) Taşınmaz malların satımında ferağa ait işleri tamamlamak,

    c) Şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

    (2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, yüklenici veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok onbeş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Tebligatın, sözleşmenin ve diğer yükümlülüklerin süreleri içerisinde yapılmamasından dolayı Genel Müdürlük zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

    Mücbir sebepler

    Madde 82 - (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yangın, su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri gibi doğal afetler,

    b) Kanuni grev,

    c) Genel salgın hastalık,

    ç) Kısmi ve genel seferberlik ilanı,

    d) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,

    e) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden doğan imkansızlıklar, hükümet kararları.

    (2) Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

    a) Yüklenici veya müşteriden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

    b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

    c) Yüklenicinin veya müşterinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

    ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercilerce onaylanan belgelerin ibraz edilmesi,

    zorunludur.

    (3) Mücbir sebebin idarece kabulü halinde, mücbir sebep halinin sözleşmenin ifasını imkansız kılması halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmenin ifasını geciktirmesi halinde uygun bir ek süre verilir.

    (4) Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    (5) Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici veya müşteri, mücbir sebeplerin etkisinden kaç gün içinde kurtulacağını idareye bildirmek zorundadır.

    (6) İdarece süre uzatımı talebinin kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir.

    (7) Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri an aza indirmek için azami gayreti gösterirler.

    İdareden kaynaklanan sebepler

    Madde 83 - (1) İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine durum idarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

    Gecikme cezası

    Madde 84 - (1) İhale konusu iş zamanında bitirilmediği, mal teslim edilmediği veya satın alınan mal gerekli işlemler yerine getirilerek teslim alınmadığı taktirde, geçen her takvim günü için yükleniciye veya müşteriye, geç teslim edilen veya alınan malzeme ve hizmet bedel üzerinden binde iki oranında ve ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezası kesilir.

    (2) Bu gecikme; sözleşmede teslim süresi otuz takvim gününe kadar olanlarda on takvim gününü, otuz takvim gününden fazla süresi olanlarda ise; teslim süresinin üçte birini aşamaz. Ancak, yüklenicinin veya müşterinin talebi üzerine idarece uygun görülmesi halinde cezalı süre uzatılabilir.

    (3) Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.

    (4) Verilen ek süreler mücbir sebepten dolayı verilir ise cezasız, diğer hallerde cezalı uzatılır.

    (5) Gecikme cezası, yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

    (6) Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malın/işin teslim edilmemesi veya teslim alınmaması halinde sözleşmenin fesih hükümleri yürürlüğe konulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Muayene, Teslim-Tesellüm ve Ödeme

    Muayene, teslim ve tesellüm

    Madde 85 - (1) Satın alınacak veya satılacak malların teslim yerleri, malın niteliği, satıcı veya alıcı firmanın durumu ve ticari teamüllere göre belirlenir. Teslim yerleri ve şekilleri şartnamelerde veya teklif isteme mektuplarında açıkça belirtilir. Teslim yerleri; işletmelerin ambarları, montaj veya çalışma yeri, firma işyeri veya deposu, nakliyeci firmanın depo, ambar veya vasıtası, ithal veya ihraç limanları, demiryolları, denizyolları, posta idaresi ve gümrük depo veya antrepoları olabilir. Hizmet alımları ve yapımlarda teslim tesellüm yeri bu işlerin fiilen yapıldığı yerlerdir.

    Mal alımlarında muayene komisyonları

    Madde 86 - (1) Mal alımlarında muayene komisyonları;

    a) Genel Müdürlük merkez teşkilatının ihtiyacı olarak alınan ve Genel Müdürlük malzeme deposuna teslim edilen malzemelerin muayeneleri için oluşturulacak komisyon; ihtiyacı bildiren birimin ilgili şube müdürü başkanlığında, Ticaret Daire Başkanlığından bir şube müdürü, ihtiyacı bildiren birimin ilgili elemanı, ambar memuru ve gerekli hallerde konuyla ilgili diğer bir elemanın üye olarak alınması ile teşekkül eder.

    b) İşletmelerin ihtiyacı olarak Genel Müdürlükçe alınan ve muayene yeri ilgili işletme ambarı dışında herhangi bir yer olan malzemelerde muayenesi için, ilgili dairenin teklifi ve ilgili genel müdür yardımcısının onayı ile muayene komisyonu; ihtiyacı bildiren birimin ilgili şube müdürü veya görevlendirilecek başka bir elemanın başkanlığında, Ticaret Daire Başkanlığından bir şube müdürü veya görevlendirilecek başka bir eleman, ihtiyacı bildiren birimden konu ile ilgili bir teknik eleman ve gerekli hallerde konu ile ilgili diğer bir teknik eleman üye olarak alınması ile teşekkül eder.

    c) İşletme ambarında teslim edilen malzemelerin muayenesi için muayene komisyonu; ihtiyacı bildiren birimin şefi başkanlığında, ticaret şefi veya yerine görevlendirilecek başka bir eleman, ilgili birimin teknik elemanı, ambar memuru ve gerekli hallerde konuyla ilgili diğer bir eleman üye olarak alınması ile teşekkül eder. Komisyon kararını işletme müdürü veya müdür yardımcısı onaylar.

    (2) Muayene komisyonu üyelerinin izin, görev ve rapor gibi nedenlerle bulunmamaları halinde yerlerine vekalet edenler komisyona katılırlar.

    (3) Üyelik için belirtilen unvanda eleman bulunmayan işletmelerde o unvana ait işleri fiilen

    yürüten eleman veya işletme müdürünün uygun göreceği başka bir eleman komisyona üye olur.

    ç) Yurt dışından yapılacak alımlarla ilgili muayene ve tesellümler Genel Müdürlükçe tespit edilecek heyetler tarafından yapılır.

    Mal alımlarında muayene esasları

    Madde 87 - (1) Alımlarda muayene; şartname, sözleşme, resim, kroki, numune, mahalli veya uluslararası teamül ve usullere göre yapılır.

    (2) Satıcı firmanın başvurusu halinde, muayenenin nerede, hangi gün ve saatte başlayacağı yazıyla, acele hallerde ise sözlü olarak kendisine bildirilir. Sözlü bildirimler daha sonra firmaya yazılı olarak teyit ettirilir.

    (3) Gerekli görülmesi halinde malzemenin ilgili laboratuvar veya uzman bir kuruluşta tahlili veya muayenesi yaptırılabilir. Bu hususun başlangıçta şartnameye konulması gerekir. Bu kuruluş veya laboratuvarlardan alınan raporlar muayenelere esas olur ve tesellüm pusulasına eklenir.

    (4) Gerektiğinde tahlil ve muayene için numune, ilgili muayene komisyonu tarafından firma yetkililerinin de iştiraki ile alınır.

    (5) İstenmesi halinde belirtilen muayeneler sırasında ilgili firma yetkilileri de bulunabilir. Hazırlanan muayene tutanağı yetkililerce de imzalanır. Ancak, herhangi bir ihtilaf nedeniyle tutanağın firma yetkililerince imzalanmaması halinde durum tutanakta belirtilerek mümkünse hariçten tarafsız bir veya daha çok tanığa imza ettirilir.

    (6) Dış piyasalardan yapılacak alımların muayeneleri, gerek görüldüğü takdirde, tanınmış uluslar arası muayene bürolarından veya gözetme şirketlerinden biri vasıtası ile Genel Müdürlükçe verilecek talimata göre ve masrafları Genel Müdürlüğe veya firmaya ait olmak üzere yaptırılır.

    (7) Merkez ve işletmelerin kendilerince alınan mallara ait muayenenin neticesi TİGEM Ambarlar ve Sabit Kıymetler Yönetmeliği ekindeki "muayene ve kat'i tesellüm pusulası" üzerine kaydedilerek ilgililerce imzalanır.

    (8) Muayenenin olumlu olması halinde malzeme tesellüm edilmiş olacağından ilgili pusula işleme konur.

    (9) İşletmeler için Genel Müdürlükçe veya diğer bir işletmece satın alınan malzemeler için tanzim edilen muayene ve kat'i tesellüm pusulasının ilgili nüshası en geç beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe veya ilgili işletmeye gönderilir.

    (10) Muayenenin olumsuz olması halinde malzeme ayıplı işlere tabi tutulur ve gerekli işlemler yapılır.

    (11) İşletmeler için Genel Müdürlükçe alınan ve muayenesi Genel Müdürlükçe yapılan malların muayene tutanağı herhangi bir şekle bağlı olmaksızın gerektiği şekilde hazırlanır ve imza edilir. Tutanağın aslı Ticaret Daire Başkanlığına verilir.

    Muayene süreleri ve ayıplı işler

    Madde 88 - (1) Muayeneler bu Yönetmeliğin 87 nci maddesinde belirtilen esaslar göre yapılır, varsa ayıplı işler aşağıda belirtilen süreler içerisinde satıcıya bildirilir ve gerekli işlemler yapılır.

    a) Sözleşme veya şartnamesinde süre tespit edilmişse bu süre içerisinde,

    b) Sözleşme veya şartnamesi olmayan işlerle, sözleşme veya şartnamesi olup da muayene süresi belirtilmeyen işlerde;

    1) Emtianın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise, iki gün içinde,

    2) Açıkça belli olmayıp bir analiz, muayene ve ekspertiz raporu sonucu anlaşılacak ayıplarda, emtia teslim alındıktan sonra 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sekiz gün içinde,

    3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tespit olunamayıp, daha sonra çıkan ayıplar derhal satıcıya ihbar edilmelidir. Aksi takdirde mal ayıbı ile kabul edilmiş sayılır. Bunun gibi gizli ayıplarda süre, malın tesliminden itibaren altı ayı geçemez.

    (2) Alınan malzemelerin, geçici muayene ve tesellümü sırasında; hasar, noksanlık evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi hallerin görülmesi durumunda, bu hususlar, muayene ve tesellüm tutanağında belirtilir. Gerek görüldüğünde, muayene ve tesellüm heyeti ayrıca bu konuda bir rapor hazırlar.

    (3) Düzenlenen muayene ve tesellüm tutanağı görevliler tarafından, malı teslim eden satıcı firma veya temsilcisine ve varsa nakliyecisine imzalattırılır. Satıcı firma veya temsilcisi, tesellüm tutanağını imzadan kaçınırsa veya kararlaştırılan gün ve saatte muayene ve tesellüm için hazır bulunmazsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir ve malın tesliminden itibaren yukarıdaki süreler içerisinde en seri haberleşme vasıtasıyla, ayıplı işlerin sebebi de belirtilerek alım organınca firmaya bildirilir.

    (4) Ayıplı işlerin olması halinde, mal tesellüm edilmez ve söz konusu malın satıcıya hemen iadesinin mümkün olmadığı durumlarda emaneten muhafaza edilir.

    (5) Yurt içinden temin edilerek, Genel Müdürlükçe, ihtiyaç mahallerine nakledilen malzemenin nakliyesi sırasında görebileceği muhtemel hasar, noksanlık ve evsaf bozukluğundan doğacak zararları

    karşılamak amacıyla gerekli sigorta işlemleri yapılır veya yaptırılır.

    (6) Alınan malzemeler, kısmen reddedilmiş ise bu kısımlar hakkında kısmen kabul veya ret hükümleri uygulanır.

    İhtilaflı malzemenin saklanması

    Madde 89 - (1) İhtilaflı malzeme, ihtilafın halline kadar ambar kayıtlarına geçirilmeyip, emaneten muhafaza edilir.

    Muayene itiraz ve ikinci muayene

    Madde 90 - (1) Satıcı firmalar veya bu firmaları temsil eden kişiler, muayenede hazır bulunsun veya bulunmasın, muayene sonuçlarına itiraz edebilir ve ikinci bir muayene yapılmasını isteyebilirler.

    (2) Bu durumda, aşağıda belirtilen muayene şekillerinden biri uygulanır.

    a) Şartname, sözleşme veya teamüllere göre yapılacak muayene,

    b) Tesellüm yapıldığı yerde birlikte yapılacak muayene,

    c) Taraflardan birinin isteği halinde yurt içi ve resmi laboratuvarlardan birinde yapılacak muayene.

    (3) Muayeneye fesat karıştırıldığının anlaşılması halinde, muayene geçerli sayılmaz.

    (4) İkinci muayenenin sonuçları kesin sayılarak, muayenesi yapılan malzemeler kabul veya ret olunur.

    (5) İkinci muayene masrafları talep edence karşılanır.

    Malzeme alımlarında tesellüm

    Madde 91 - (1) Satın alınan malların muayenesinden uygun sonucun alınmasını müteakip geçici ve kat'i tesellümleri TİGEM Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

    Hizmet alımlarında muayene ve tesellüm

    Madde 92 - (1) Hizmet alımlarında işin muayenesi ve tesellümü ilgili mevzuata ve işin özelliğine göre şartnamesinde belirtilen esaslara göre yürütülür ve sonuçta tutanak, rapor veya hakediş tanzim edilir.

    Gümrük işlemleri

    Madde 93 - (1) Her türlü gümrükleme iş ve hizmetlerinde tarife uygulaması yönünden gümrük mevzuatının kuruluş açısından en elverişli hükümlerine göre işlem yapılması, geçici veya transit suretiyle veya özel muafiyetlerden faydalanılarak, ithali gereken mallar hakkında, muafiyet ve istisna hükümlerinin takip ve uygulanması sağlanır.

    (2) Gümrüklere gelen malların, ardiyelerde uzun süre kalmasını önlemek için her türlü gümrük işlemleri en kısa zamanda tamamlanır ve gümrüklenmiş malların nakliyesi yapılır.

    (3) İthal edilen malların gümrüklenmesi sırasında mevzuat gereğince yatırılması gereken teminat ve depozitoların ilgili yerlere yatırılması ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu teminat veya depozitoların geri alınması işlemi alım organınca yapılır.

    Ödeme işlemleri

    Madde 94 - (1) Ödeme işlemleri:

    a) Alımlarda;

    1) Malzeme alımlarında, malzemenin, muayene ve tesellümünden sonra,

    2) Hizmet alımlarında, hizmetin şartnameye uygun bir şekilde tamamlandığının tevsikinden sonra,

    fatura veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince fatura yerine geçen belgeler karşılığında yapılır. Ancak, fatura ile bilgilenmesi mümkün olmayan hizmetler dolayısıyla fatura olmadan görülen iş ve hizmetlerle, yapılan küçük alımlarda, alım organları tarafından düzenlenerek imza olunacak, hesap listeleri veya tutanaklara istinaden ödeme yapılır.

    b) Dış Alımlarda; ithalat rejimi kararlarına, 31/12/2005 tarihli ve 22510 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat Yönetmeliğine ve akreditif şartlarına göre ödeme yapılır.

    c) Özel hallerde; ihtiyaç maddelerinin, resmi kuruluşlardan veya iştiraklerimizden alınması, tek elde bulunması, piyasadan derhal kalkacağının ve alımın yapılamayacağının anlaşılması hallerinde peşin ödeme yapılabilir.

    ç) Alım işleri için ödemeler, TİGEM Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak muhasebe birimince yapılır.

    d) Muhasebe birimlerine gönderilecek ödeme belgelerine;

    1) Fatura veya fatura yerine kaim belgenin aslı,

    2) Muayene ve kati tesellüm pusulası veya kati tesellümü belgeleyen sair evraklar,

    3) İhale kararının onaylı sureti, karar alınmayan küçük alımlarda ise, ihtiyaç pusulası sureti,

    eklenir.

    (2) Belirtilen evrakların haricindeki tüm belge ve evraklar ticaret biriminde muhafaza edilir ve hiçbir şekilde muhasebe birimine gönderilmez.

    ALTINCI BÖLÜM : Firmaları Tanıma, Piyasa ve Fiyat Hareketlerini İzleme ve Firmalarla İlişki

    İç firmaları tanıma

    Madde 95 - (1) Alım-satım organları, alım ve satım işlemlerini en iyi ve en uygun şartlarla gerçekleştirmek ve konuları ile ilgili firmaları yakından tanımak için; gerek görülen hallerde mümkün olduğu kadar alım-satım konularıyla uğraşan imalatçı, üretici, toptancı, ithalatçı, ihracatçı, mümessil ve distribütörleri, bunların ilişkide bulundukları kredi müesseseleriyle piyasadaki itibarlarını, sermaye durumlarını, iş kabiliyetlerini, ticari ahlakları ile taahhütlerine sadakatlerini tespite çalışır.

    Dış firmaları tanıma

    Madde 96 - (1) Ticaret Dairesi Başkanlığı, dış piyasalardan alınması gereken ihtiyaç maddelerinin, ilk ellerden alınması amacıyla hükümetçe akit olunan ticaret anlaşmalarını, yabancı ülkelerdeki piyasa ve firmaları, ticaret anlaşmalarına göre doğrudan doğruya ilişki kurmanın şekli ve şartlarını, en ekonomik alım şartlarının ne şekilde uygulanacağını, çalışma konuları ile ilgili firmaların kanuni mümessil ve vekillerinin mevcut olup olmadığını, varsa kimlerin olduğunu araştırır ve gerekli hallerde ticaret odaları ve ticaret ataşelikleri ile haberleşerek, firmalarla doğrudan ilişki kurmaya çalışır.

    Repertuar hazırlama

    Madde 97 - (1) Alım-satım organları, ilişki kurulmasında fayda görülen iç ve dış firmalar için uğraşı konularına göre sınıflama yaparak bir repertuar hazırlar.

    Piyasa ve fiyat hareketlerinin izlenmesi

    Madde 98 - (1) Alım-satım organları, alım ve satım konusu olan maddeler ile bunların fiyatlarını yakından izleyebilmek için; iç ve dış piyasa konjoktürel hareketlerini, özellikle toplu alım ve satımlardaki fiyat dalgalanmalarının sebeplerini, alım ve satım tekliflerindeki fiyatların piyasa rayiçlerine uygunluk derecelerini, Devlet ticari ve iktisadi yayınlarını, banka ve borsa bültenlerini günlük gazetelerin ilgili dergilerin piyasalara ait yayınlarını, dış piyasalara ait ticari, iktisadi, broşür ve katalog ile fiyat hareketlerini, ticaret ve sanayi odaları yayınlarını araştırır ve inceler.

    Satış fiyatlarının tespiti

    Madde 99 - (1) İhtiyaç duyulduğunda, fiyatı Genel Müdürlükçe tespit edilmek kaydıyla mamul ve mahsullerin serbestçe satışı yapılabilir.

    (2) Fiyat tespit çalışmalarında, mahalli borsa fiyatları, iç ve dış piyasa fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi satış fiyatları, mamul ve mahsulün kalitesi, bulunduğu bölge ve piyasa şartları, arz ve talep durumları, yıllık üretimleri, maliyet analizleri ve geçmiş yıl fiyatları gibi faktörler dikkate alınır.

    Firmalarla olan ilişkilerde gözetilecek hususlar

    Madde 100 - (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz külfet yüklememek, zorluk çıkarmamak, alımlarla ilgili teklif zarflarının geciktirilmeden açılmasını sağlamak, teslim tesellüm işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

    Firmalarla kimlerin ilişki kuracağı

    Madde 101 - (1) Merkezde Genel Müdür ve işletmelerde işletme müdürünün izni olmadıkça alım-satımın sonucu kendilerini ilgilendirse bile alım-satım yetkisi bulunanlar ile özel alım-satım yetkisi verilenler dışında hiç kimse, hiçbir şekilde alıcı ve satıcı firmalarla ilişki kuramaz ve alım-satım yapamaz.

    (2) Teknik komisyona havale edilen tekliflerin incelenmesi sırasında açıklığa kavuşması gereken teknik hususlar bulunduğunda alım-satım seyrini, emniyetini, prensiplerini ve Genel Müdürlüğün prestijini bozmamak kaydıyla, alım-satım organları kanalıyla firmalardan yazılı tamamlayıcı bilgi alınabilir.

    Firmalarla ticari ilişkilerin kesilmesi

    Madde 102 - (1) Taahhüdünü yerine getirmeyen ya da geç getirmeyi alışkanlık haline getiren piyasa fiyat dalgalanmalarından kendi lehine faydalanmak amacıyla sipariş hükümlerini yerine getirmemekte ısrar eden, alım-satım işlerine hile ve fesat karıştıran, taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı teminatı nakde çevrilen ve irat kaydedilen firmalarla olan ticari ilişkiler Yönetim Kurulu Onayı ile kesilir.

    (2) Keyfiyet ilgiliye iadeli-taahhütlü bir yazı ile veya noter kanalıyla tebliğ edilir.

    (3) Bu karar alım organları tarafından teşkilata yazılı olarak duyurulur.

    (4) Ticari ilişkileri kesilen firmalarla bunların acente, temsilcilik ve vekilliğini üstlenenler ihaleye katılamaz ve teklif veremezler.

    Dosyalama işlemleri

    Madde 103 - (1) Alım-satım organlarınca alım ve satım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir.

    (2) Her alım-satım ve ihale için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır.

    (3) Dosyalama; alım ve satımla ilgili talep yazısı veya oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyurma ile ilgili belgeler, teklif mektupları, komisyon tutanağı ve mütalaaları, varsa teklif mukayese tablosu, yönetim kurulu kararları, makam olurları, sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgeler, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve tesellüm protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin suretleri, alım ve satımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler tarih sırasına göre tasnif edilerek saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra " kaydı kapatılmıştır." damgası vurularak arşive kaldırılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Parasal limitler

    Madde 104 - (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde geçen alım-satım ve ihalelerle ilgili parasal limitlerin her yıl iki katına kadar attırılması veya yüzde elliye kadar eksiltilmesine TİGEM Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Kira baremi

    Madde 105 - (1) Aletler ve makineler ile sair menkuller Genel Müdürlükçe hazırlanıp işletmelere gönderilen kira barem fiyatlarına göre kiraya verilir.

    Kira, irtifa ve irtifak hakları

    Madde 106 - (1) Kuruluş amaç ve faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için gayri menkullerin kiraya verilmesi ve kira ile tutulması, intifa ve irtifak hakları tesisi ve alınması hususlarında yönetim kurulu karar verir.

    (2) Süresi bir yılı aşmayan ve zirai faaliyet amaçlı arazi kiralamaları bu hükmün dışındadır.

    (3) Kira sözleşmeleri ile intifa ve irtifak haklarına dair sözleşme taslakları ilgili birimlerce paraf edildikten sonra Genel Müdürlüğe sunulur. Genel Müdürlükçe verilecek talimata göre hareket edilir.

    İstisnalar

    Madde 107 - (1) Sözleşmeli veya ortak üretim sonucu üreticiden mahsul alımı ile, TİGEM'in ana faaliyet konusunu teşkil eden tohumluk ve damızlık üretimi sonucu elde edilen tohumluk ve damızlıklarla benzeri ürünlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Belirtilen alım ve satımlar ilgili birimlerce ortaklaşa hazırlanan ve TİGEM Yönetim Kurulunca onaylanan esaslar ve fiyatlarla yapılır. Ancak, belirtilen ürünlerin ihale ile alımı veya satışı söz konusu olur ise, ihale bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 108 - (1) 6/5/1996 tarihli ve 22628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 109 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 110 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar