TELEKOMÜNİKASYON KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

    Telekomünikasyon Kurumu Bütçe Ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

    Telekomünikasyon Kurumundan

    Resmi Gazete Tarihi : 16/05/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26170

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Telekomünikasyon Kurumunun, bütçenin hazırlanması ile hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; malî tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Telekomünikasyon Kurumunun muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesi ile 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 110 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Telekomünikasyon Kurulu Başkanını,

    b) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

    c) Bütçe Geliri: Kurum bütçesinde veya diğer mevzuatta gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,

    ç) Bütçe Gideri: Kurum bütçesinde veya diğer mevzuatta gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,

    d) Faaliyet Dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

    e) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğini,

    f) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

    g) Gider: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

    ğ) Gelir Gerçekleştirme Yetkilisi: Kanunlara ve Kurum mevzuatına göre gelirleri tahsil edilebilir duruma getiren yetkiliyi,

    h) Gider Gerçekleştirme Yetkilisi: Kanunlara ve Kurum mevzuatına göre giderleri ödenebilir duruma getiren yetkiliyi,

    ı) Harcama Birimi: Kurum bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

    i) Harcama Yetkilisi: Kanunlara ve Kurum mevzuatına göre ve yetki limitleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları ile ilgili yazılı ödeme talimatını veren yetkiliyi,

    j) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Belirlenen avans limitleri çerçevesinde harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan kurum görevlilerini,

    k) Hesap Dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça malî yılı,

    l) İz Bedeli: Ekonomik ömrünü tamamladığı hâlde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, muhasebe kayıtlarında izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin Kurum hesaplarında yer verilen en alt tutarı,

    m) Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

    n) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

    o) Malî Yıl: Takvim yılını,

    ö) Maliyet Bedeli: Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamaların veya verilen kıymetlerin toplamını,

    p) Muhasebe Birimi: Kuruma ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

    r) Muhasebe Yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticiyi,

    s) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafazaya, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kurum görevlilerini,

    ş) Nakit Esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nakden veya mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini,

    t) Ön Ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hâllerde avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeyi,

    u) Öz Kaynak: Kurumun varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

    ü) Tahakkuk Esası: Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,

    v) Tertip: Bütçenin Kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini,

    y) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurum Bütçesine İlişkin Esaslar

    Bütçe

    Madde 5 - (1) Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa dâhil olan Kurum bütçesi, yıllık gelir ve gider tahminlerini gösterir ve bunlara ait uygulamanın yapılmasına Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde izin ve yetki verir.

    (2) Bütçe, üç yıllık bütçeleme anlayışı ile stratejik planlar ve performans hedefleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde uluslar arası standartlara uyumlu olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanır.

    (3) Bütçe, metin ve merkezî yönetim bütçesine eklenmesi gereken cetvelleri ile gerekli görülen diğer ekli cetvellerden oluşur.

    (4) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile bu hususlarda görev yapacak olanların görev, yetki ve sorumlulukları Bütçe Hazırlama Rehberi ve Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenir.

    (5) Bütçe yılı takvim yılıdır.

    Bütçenin malî kaynakları

    Madde 6 - (1) Kurumun gelirleri, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesinde ve 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunda sayılan gelirler ile Kurum tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerde belirtilen ve Kurul tarafından belirlenen diğer gelirlerden oluşur.

    (2) Bu maddede belirtilen Kanunun, yönetmeliklerin veya Kurul kararlarının değişmesi hâlinde bütçenin malî kaynakları bu değişiklikler ile belirlenen yeni kaynaklardan oluşur.

    Bütçenin hazırlanması

    Madde 7 - (1) Başkan, temmuz ayı sonuna kadar bütçenin hazırlanmasında uyulacak ilke ve hedefler ile standartları gösteren ve merkezî yönetim için yayımlanan Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlanan Bütçe Duyurusu ve Bütçe Hazırlama Kılavuzunu Kurum birimlerine gönderir.

    (2) Kurum birimleri, ağustos ayının yirmisine kadar kendi gider bütçeleri ile Kurum gelirlerinden birimleri ile ilgili olanların tahminlerini yaparak Bütçe Hazırlama Kılavuzuna göre düzenler ve muhasebe birimine gönderir.

    (3) Muhasebe birimi, birimlerden gelen teklifleri değerlendirerek birleştirir ve Kurula sunar. Kurul, bütçeyi en geç eylül ayının yirmibeşine kadar görüşür ve gerekli gördüğü değişiklikleri de yaparak son hâlini verir.

    (4) Kurum bütçe teklifi, eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bir örneğini de Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına eklenmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

    (5) Yılları merkezî yönetim bütçe kanunlarında belirlenen ilke ve esaslar ile sınırlamalar dâhilinde ödenek eklemesi yapmaya Kurul, bütçe ödenekleri arasında aktarma yapmaya ise, Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının görevlendireceği kişi yetkilidir.

    (6) Bütçe, Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun Resmî Gazete'de yayınlanması ile yürürlüğe

    girer.

    (7) Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun zorunlu nedenlerle süresinde yürürlüğe konulamaması hâlinde, merkezî yönetim için çıkarılacak olan geçici bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yevmiye Sistemi, Defter Kayıtları, Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri ile Genel Yönetim Muhasebe Standartları, Kuralları ve Uygulanması

    Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır.

    a) Yevmiye Defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve müteselsil numara sırasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.

    b) Büyük Defter: Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

    c) Kasa Defteri: Kasa işlemlerine ait büyük defter, diğer büyük defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

    ç) Yardımcı Hesap Defterleri: Yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

    Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları

    Madde 9 - (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre ve maddeler hâlinde önce yevmiye defterine kaydedilir ve buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

    (2) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarihi ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında "1" den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarihi ve numarası esas alınır.

    (3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç ve alacak eşitliği bulunur.

    (4) Muhasebeleştirme belgesi olarak, şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde belirlenmiş olan ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi kullanılır. Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalara ilişkin işlemler "Ödeme Emri Belgesi", diğer işlemler ise "Muhasebe İşlem Fişi" ile muhasebeleştirilir.

    (5) Malî yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilanço ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek "1" yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına başlanır.

    Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ve kur değişiklikleri

    Madde 10 - (1) Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, fiyatı yabancı para cinsinden belirlenen mal ve hizmetlerin alım ve satımları, yabancı para cinsinden borç temin edilmesi ve borç verilmesi, yabancı para birimine dayalı bir anlaşmaya taraf olunması veya yabancı para cinsinden bir varlığın elde edilmesi veya elden çıkarılması ya da döviz cinsinden bir yükümlülüğün oluşması veya yerine getirilmesi gibi işlemlerdir.

    (2) Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, muhasebe kayıtlarına işlem tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, raporlara ise raporlama tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden yansıtılır ve değerleme günündeki kur üzerinden muhasebe kayıtlarında gösterilir.

    (3) Yabancı para cinsinden yapılan bir işlemden kaynaklanan parasal bir işlemin ilk kayda alındığı gün ile değerleme günü ya da ödeme günü veya tahsilat yoluyla kayıtlardan çıkarıldığı gün arasındaki kurlarda değişme olduğunda ortaya çıkan kur farkları oluştukları dönemlerde gelir, gider veya emanet olarak kaydedilir.

    (4) Öz kaynaklarda meydana gelen değişmenin ne kadarının kur farklarından kaynaklandığı ve kur farklarının raporlara etkileri raporların dip notlarında belirtilir.

    Maddi duran varlıklar ve kayıt değerleri

    Madde 11 - (1) Gerek yatırım gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir.

    (2) Maddi duran varlıkların maliyet bedeli; alış bedeline, vergi, resim ve harçlar ile diğer doğrudan giderlerin ilave edilmesi suretiyle bulunur. Alım ve satım işlemlerinde yapılan indirimler veya herhangi bir nedenle alış bedeli üzerinden yapılan iadeler, alış bedelinden düşülür. Genel yönetim giderleri ve varlığın elde edilmesi veya kullanılabilir duruma getirilmesi ile doğrudan ilişkilendirilmeyen giderler maliyet bedeline ilave edilmez.

    (3) Maddi duran varlıkların ayrılmaz parçaları ve teferruatı ilgili maddi duran varlıkla birlikte değerlendirilir.

    (4) Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi duran varlıklar, rayiç değeri ile muhasebeleştirilir. Varlığın rayiç değeri bilinemiyorsa benzer bir varlığın rayiç değeri esas alınır.

    (5) Kullanım değeri kalmayan ve ekonomik bir fayda beklenilmeyen maddi duran varlıklar kayıtlardan çıkarılır ve malî raporlara hurda değerleri ile yansıtılır. Hurda değerleri olmayan varlıklar malî tablolarda gösterilmez.

    Maddi duran varlıklar için yapılan değer artırıcı harcamalar

    Madde 12 - (1) Maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı arttıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyet ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edilir ve amortisman hesaplamasında dikkate alınır. Bunların dışında maddi duran varlıklar için hesaplanan normal bakım ve onarım harcamaları gibi her türlü maliyet gider olarak kaydedilir.

    Maddi olmayan duran varlıklar ve kayıt değerleri

    Madde 13 - (1) Maddi olmayan duran varlık; mal veya hizmet üretiminde veya ediniminde kullanılmak veya üçüncü kişilere kiraya verilmek veya idari amaçlar için kullanılmak üzere elde tutulan marka, isim, bilgisayar yazılımı, telif, patent, sınai ve işletme hakları gibi kalemlerdir.

    (2) Maddi olmayan bir duran varlığın maliyeti o varlığın satın alındığı veya üretildiği sırada yapılan nakit veya nakit benzeri harcama veya varlığın elde edilmesi için verilen kıymetlerin rayiç değeridir.

    (3) Maddi olmayan bir duran varlık elden çıkarıldığı, kullanımından veya satışından hiçbir ekonomik fayda beklenilmediği zaman hesaplardan çıkarılır.

    Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartları, kuralları ve uygulanması

    Madde 14 - (1) Kurumun muhasebesi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümünde belirtilen muhasebe standartlarına, kurallarına ve uygulamalarına ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hesap Planı

    Hesap planı

    Madde 15 - (1) Kurumun hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibarıyla belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    a) Aktif Hesaplar

    1 Dönen Varlıklar

    10 Hazır Değerler

    100 Kasa Hesabı

    101 Alınan Çekler Hesabı

    102 Banka Hesabı

    103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

    105 Döviz Hesabı

    106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

    108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

    11 Menkul Kıymet ve Varlıklar

    117 Menkul Varlıklar Hesabı

    118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

    12 Faaliyet Alacakları

    120 Gelirlerden Alacaklar

    121 Gelirlerden Takipli Alacaklar

    126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

    127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

    128 Şüpheli Alacaklar Hesabı

    129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

    14 Diğer Alacaklar

    140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

    15 Stoklar

    150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

    157 Diğer Stoklar Hesabı

    158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

    16 Ön Ödemeler

    160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

    161 Personel Avansları Hesabı

    162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

    165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

    18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

    180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

    181 Gelir Tahakkukları Hesabı

    19 Diğer Dönen Varlıklar

    197 Sayım Noksanları Hesabı

    198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

    2 Duran Varlıklar

    22 Faaliyet Alacakları

    220 Gelirlerden Alacaklar

    227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

    25 Maddi Duran Varlıklar

    250 Arazi ve Arsalar Hesabı

    252 Binalar Hesabı

    253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

    254 Taşıtlar Hesabı

    255 Demirbaşlar Hesabı

    256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

    257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

    259 Yatırım Avansları Hesabı

    26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    260 Haklar Hesabı

    264 Özel Maliyetler Hesabı

    267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

    268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

    280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

    281 Gelir Tahakkukları Hesabı

    29 Diğer Duran Varlıklar

    294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

    297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

    299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    b) Pasif Hesaplar

    3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

    32 Faaliyet Borçları

    320 Bütçe Emanetleri Hesabı

    322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

    329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

    33 Emanet Yabancı Kaynaklar

    330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

    333 Emanetler Hesabı

    36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

    360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

    361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

    363 Kamu İdareleri Payları Hesabı

    38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

    380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

    381 Gider Tahakkukları Hesabı

    39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

    397 Sayım Fazlaları Hesabı

    399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

    4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

    42 Faaliyet Borçları

    429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

    43 Diğer Borçlar

    430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

    439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

    48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

    480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

    481 Gider Tahakkukları Hesabı

    49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

    499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

    5 Öz Kaynaklar

    50 Net Değer

    500 Net Değer

    52 Yeniden Değerleme Farkları

    522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

    57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları

    570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

    58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları

    580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

    59 Dönem Faaliyet Sonuçları

    590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

    591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

    6 Faaliyet Hesapları

    60 Gelir Hesapları

    600 Gelirler Hesabı

    61 İndirim, İade ve İskonto Hesapları

    610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

    63 Gider Hesapları

    630 Giderler Hesabı

    69 Faaliyet Sonuçları

    690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

    8 Bütçe Hesapları

    80 Bütçe Gelir Hesapları

    800 Bütçe Gelirleri Hesabı

    805 Gelir Yansıtma Hesabı

    81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları

    810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

    83 Bütçe Gider Hesapları

    830 Bütçe Giderleri Hesabı

    834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

    835 Gider Yansıtma Hesabı

    89 Bütçe Uygulama Sonuçları

    895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

    9 Nazım Hesaplar

    90 Ödenek Hesapları

    900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

    901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

    905 Ödenekli Giderler Hesabı

    906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

    907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

    91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları

    910 Teminat Mektupları Hesabı

    911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

    912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

    913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

    92 Taahhüt Hesapları

    920 Gider Taahhütleri Hesabı

    921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

    (2) İhtiyaç duyulduğunda hesap planında belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurum yetkilidir.

    1 Dönen varlıklar

    Madde 16 - (1) Dönen varlıklar ana hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

    (2) Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, menkul kıymet ve varlıklar, faaliyet alacakları, diğer alacaklar, stoklar, ön ödemeler ve gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    10 Hazır değerler

    Madde 17 - (1) Hazır değerler hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkânı bulunan varlıkları kapsar.

    (2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    100 Kasa Hesabı

    101 Alınan Çekler Hesabı

    102 Banka Hesabı

    103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

    105 Döviz Hesabı

    106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

    108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

    a) 100 Kasa hesabı

    Bu hesap, muhasebe birimi veznelerince, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Muhasebe birimine döviz olarak her ne şekilde olursa olsun intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendirilmez.

    b) 101 Alınan çekler hesabı

    Bu hesap, yapılacak her türlü tahsilat karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve özel finans kurumlarının çeklerinin ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen aynı nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır.

    c) 102 Banka hesabı

    Bu hesap, kurum adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilen çeklerden takas işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

    ç) 103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-)

    Bu hesap, kurum hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

    d) 105 Döviz hesabı

    Bu hesap, muhasebe birimi veznelerince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun kurum banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

    e) 106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-)

    Bu hesap, kurumun nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapacakları ödeme ve göndermeler için düzenledikleri döviz gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    f) 108 Diğer hazır değerler hesabı

    Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır.

    11 Menkul kıymet ve varlıklar

    Madde 18 - (1) Menkul kıymet ve varlıklar hesap grubu, çeşitli menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Menkul kıymet ve varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    117 Menkul Varlıklar Hesabı

    118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı

    a) 117 Menkul varlıklar hesabı

    Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun kamu idaresine ait olarak muhasebe birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır.

    b) 118 Diğer menkul kıymet ve varlıklar hesabı

    Bu hesap, kamu idaresine ait olarak muhasebe birimlerine intikal eden ve yukarıdaki hesaplarda tanımlanmayan kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar ile diğer menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    12 Faaliyet alacakları

    Madde 19 - (1) Faaliyet alacakları hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü prim ve benzeri gelirleri ile mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    120 Gelirlerden Alacaklar

    121 Gelirlerden Takipli Alacaklar

    126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

    127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

    128 Şüpheli Alacaklar Hesabı

    129 Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

    a) 120 Gelirlerden alacaklar

    Bu hesap, mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilen; vergi dışı gelirler, sermaye gelirleri, prim ve benzeri gelirler, bağış ve yardım alacakları, mal veya hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan alacaklar ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı

    Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi her türlü gelir alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

    c) 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı

    Bu hesap, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır.

    ç) 127 Diğer faaliyet alacakları hesabı

    Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

    d) 128 Şüpheli alacaklar hesabı

    Bu hesap, mal ve hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

    e) 129 Şüpheli alacaklar karşılığı hesabı (-)

    Bu hesap, şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

    14 Diğer alacaklar

    Madde 20 - (1) Diğer alacaklar hesap grubu, faaliyet alacakları ve kurum alacakları hesap gruplarında izlenmeyen alacakların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer alacaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    a) 140 Kişilerden alacaklar hesabı

    Bu hesap, faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan diğer alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

    15 Stoklar

    Madde 21 - (1) Stoklar hesap grubu, satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi faaliyet dönemi içinde kullanılacak veya paraya çevrilebilecek varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

    157 Diğer Stoklar Hesabı

    158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

    a) 150 İlk madde ve malzeme hesabı

    Bu hesap, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen tüketim mal ve malzemesi ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 157 Diğer stoklar hesabı

    Bu hesap, yukarıdaki stok hesaplarının hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

    c) 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)

    Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve benzeri değişiklikler nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

    16 Ön ödemeler

    Madde 22 - (1) Ön ödemeler hesap grubu, bütçe içi veya bütçe dışı olarak veyahut emanet niteliğindeki hesaplardan verilen her türlü avans, kredi ve akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

    161 Personel Avansları Hesabı

    162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

    165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

    a) 160 İş avans ve kredileri hesabı

    Bu hesap, mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır.

    b) 161 Personel avansları hesabı

    Bu hesap, mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen personel avanslarının izlenmesi için kullanılır.

    c) 162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı

    Bu hesap, bütçeyle ilişkilendirilmeyen veya özel kanunlarındaki hükümler uyarınca verilen bütçe dışı avans ve krediler ile mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avansların izlenmesi için kullanılır.

    ç) 165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı

    Bu hesap, bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

    18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

    Madde 23 - (1) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları grubunda yer alan hesaplar, dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle ilgilendirilmesini sağlayan kısa vadeli dönem ayırıcı hesaplardır.

    (3) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

    181 Gelir Tahakkukları Hesabı

    a) 180 Gelecek aylara ait giderler hesabı

    Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.

    b) 181 Gelir tahakkukları hesabı

    Bu hesap, faaliyet alacakları ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

    19 Diğer dönen varlıklar

    Madde 24 - (1) Diğer dönen varlıklar hesap grubu, dönen varlık niteliği taşıyan, fakat yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer dönen varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    197 Sayım Noksanları Hesabı

    198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

    a) 197 Sayım noksanları hesabı

    Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıklarının, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

    b) 198 Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı

    Bu hesap, yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıkların kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

    2 Duran varlıklar

    Madde 25 - (1) Duran varlıklar ana hesap grubu, faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

    (2) Duran varlıklar ana hesap grubu; faaliyet alacakları, malî duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer duran varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    22 Faaliyet alacakları

    Madde 26 - (1) Faaliyet alacakları hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet döneminden daha uzun bir sürede tahsili öngörülen her türlü prim ve benzeri gelirler, mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacaklar ile mevzuatı gereğince faaliyet dönemini aşan bir süreyle tecil veya tehir edilen alacakların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet alacakları grubunda yer alan tutarlardan dönem sonunda süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

    (3) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

    227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

    a) 220 Gelirlerden alacaklar hesabı

    Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken, gelirlerden alacakların izlenmesi için kullanılır.

    b) 227 Diğer faaliyet alacakları hesabı

    Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

    25 Maddi duran varlıklar

    Madde 27 - (1) Maddi duran varlıklar hesap grubu, faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Maddi duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    250 Arazi ve Arsalar Hesabı

    252 Binalar Hesabı

    253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

    254 Taşıtlar Hesabı

    255 Demirbaşlar Hesabı

    256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

    257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

    259 Yatırım Avansları Hesabı

    a) 250 Arazi ve arsalar hesabı

    Bu hesap, her türlü arazi ve arsalarının izlenmesi için kullanılır.

    b) 252 Binalar hesabı

    Bu hesap, kuruma ait her türlü binalar ile bunların bütünleyici parçaları ve eklentilerinin izlenmesi için kullanılır.

    c) 253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı

    Bu hesap, kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan, büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazları ile bunların eklentileri ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır.

    ç) 254 Taşıtlar hesabı

    Bu hesap, kuruma ait her türlü taşıtlarının izlenmesi için kullanılır.

    d) 255 Demirbaşlar hesabı

    Bu hesap, kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    e) 256 Diğer maddi duran varlıklar hesabı

    Bu hesap, özellikle kendi bölümlerinde tanımlanamayan ve yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen diğer maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    f) 257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

    Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

    g) 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı

    Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hâllerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hâllerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

    ğ) 259 Yatırım avansları hesabı

    Bu hesap, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.

    26 Maddi olmayan duran varlıklar

    Madde 28 - (1) Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, kurumun belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan birikmiş amortismanların kaydı için kullanılır.

    (2) Maddi olmayan duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    260 Haklar Hesabı

    264 Özel Maliyetler Hesabı

    267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

    268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    a) 260 Haklar hesabı

    Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.

    b) 264 Özel maliyetler hesabı

    Bu hesap, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    c) 267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı

    Bu hesap, yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlenmesi için kullanılır.

    ç) 268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

    Bu hesap, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

    28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

    Madde 29 - (1) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, gelecek yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları grubunda yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

    (3) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

    281 Gelir Tahakkukları Hesabı

    a) 280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı

    Bu hesap, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 281 Gelir tahakkukları hesabı

    Bu hesap, faaliyet alacakları ve Kurum alacakları hesap grubunda izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde istenebilir duruma gelecek olan alacakların izlenmesi için kullanılır.

    29 Diğer duran varlıklar

    Madde 30 - (1) Diğer duran varlıklar hesap grubu, duran varlık niteliği taşıyan ve duran varlık hesap gruplarına girmeyen diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesaplarından, bu gruptaki hesaplara aktarılan amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

    297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

    299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

    a) 294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı

    Bu hesap, çeşitli nedenlerle kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    b) 297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı

    Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    c) 299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

    Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır.

    3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar

    Madde 31 - (1) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.

    (2) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, ödenecek diğer yükümlülükler, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    32 Faaliyet borçları

    Madde 32 - (1) Faaliyet borçları hesap grubu, ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mal alınıp, hizmet gördürülerek gider gerçekleşmiş olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen borçları ile kamu idarelerinin mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    320 Bütçe Emanetleri Hesabı

    322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

    329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

    a) 320 Bütçe emanetleri hesabı

    Bu hesap, malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    b) 322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı

    Bu hesap, mevzuatı gereğince yapılması öngörülen bir hizmet veya husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği hâlde; ödeneği bulunmaması veya kanunen ödenek üstü sarfiyata izin verilmemesi gibi nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır.

    c) 329 Diğer çeşitli borçlar hesabı

    Bu hesap, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

    33 Emanet yabancı kaynaklar

    Madde 33 - (1) Emanet yabancı kaynaklar hesap grubu, yürütülen herhangi bir iş dolayısıyla veya mevzuat gereğince depozito, teminat veya emanet olarak yapılan tahsilatlar ile muhasebe birimlerinin, adına işlem yapan mutemetliklerle olan nakit işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Emanet yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

    333 Emanetler Hesabı

    a) 330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı

    Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

    b) 333 Emanetler hesabı

    Bu hesap, muhasebe birimlerince emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    36 Ödenecek diğer yükümlülükler

    Madde 34 - (1) Ödenecek diğer yükümlülükler hesap grubu, sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar, sosyal güvenlik kesintileri, fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutarlar ve mevzuatı gereğince bütçe gelirlerinden diğer kamu idareleri adına ayrılan paylar ile ertelenen borç ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Ödenecek diğer yükümlülükler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

    361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

    362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı

    363 Kamu İdareleri Payları Hesabı

    a) 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı

    Bu hesap, mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır.

    b) 361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı

    Bu hesap, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    c) 362 Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı

    Bu hesap, mevzuatları gereği, bütçe dışı fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahakkuklu veya tahakkuksuz olarak yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır.

    ç) 363 Kamu idareleri payları hesabı

    Bu hesap, nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince, fonlar ile diğer kamu idarelerine aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılır.

    38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

    Madde 35 - (1) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

    381 Gider Tahakkukları Hesabı

    a) 380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı

    Bu hesap, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 381 Gider tahakkukları hesabı

    Bu hesap, kısa vadeli iç ve dış malî borçlar hesap gruplarında izlenmeyen tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarların izlenmesi için kullanılır.

    39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

    Madde 36 - (1) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, kısa vadeli yabancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dâhil edilemeyen sayım fazlaları ve diğer çeşitli yabancı kaynaklar gibi tutarların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    397 Sayım Fazlaları Hesabı

    399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

    a) 397 Sayım fazlaları hesabı

    Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

    b) 399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı

    Bu hesap, bu grup içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

    4 Uzun vadeli yabancı kaynaklar

    Madde 37 - (1) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar.

    (2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar; faaliyet borçları, diğer borçlar, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    42 Faaliyet borçları

    Madde 38 - (1) Faaliyet borçları hesap grubu, mal ve hizmet alımları nedeniyle ya da diğer nedenlerle ortaya çıkan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet borçları grubunda yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

    (3) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

    a) 429 Diğer faaliyet borçları hesabı

    Bu hesap, vadesi faaliyet dönemini aşan diğer faaliyet borçlarının izlenmesi için kullanılır.

    43 Diğer borçlar

    Madde 39 - (1) Diğer borçlar hesap grubu, bu ana hesap grubundaki başka bir grupta yer almayan ve vadesi faaliyet dönemini aşan diğer borçların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer borçlar grubunda yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

    (3) Diğer borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

    439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

    a) 430 Alınan depozito ve teminatlar hesabı

    Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

    b) 439 Diğer çeşitli borçlar hesabı

    Bu hesap, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

    48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

    Madde 40 - (1) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek yıllara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları grubunda yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

    (3) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

    481 Gider Tahakkukları Hesabı

    a) 480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı

    Bu hesap, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 481 Gider tahakkukları hesabı

    Bu hesap, uzun vadeli iç ve dış malî borçlar hesap gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden yıllarda ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılır.

    49 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

    Madde 41 - (1) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu, yukarıdaki hesap gruplarında tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    499 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı

    a) 499 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı

    Bu hesap, yukarıdaki hesaplarda tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

    5 Öz kaynaklar

    Madde 42 - (1) Öz kaynaklar ana hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır.

    (2) Öz kaynaklar ana hesap grubu; net değer, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ile dönem faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    50 Net değer

    Madde 43 - (1) Net değer hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Net değer, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    500 Net değer hesabı

    a) 500 Net değer hesabı

    Bu hesap, kurum hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; ilk kuruluşta verilen varlık karşılıkları; hesaplarında kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklarından kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

    52 Yeniden değerleme farkları

    Madde 44 - (1) Yeniden değerleme farkları hesap grubu, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıkların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Yeniden değerleme farkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

    a) 522 Yeniden değerleme farkları hesabı

    Bu hesap, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

    57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları

    Madde 45 - (1) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesap grubu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

    a) 570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı

    Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

    58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları (-)

    Madde 46 - (1) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubu, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

    (2) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

    a) 580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)

    Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

    59 Dönem faaliyet sonuçları

    Madde 47 - (1) Dönem faaliyet sonuçları hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

    (2) Dönem faaliyet sonuçları, sonucun olumlu veya olumsuz olmasına göre bu grup içinde

    açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

    591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

    a) 590 Dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabı

    Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

    b) 591 Dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)

    Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

    6 Faaliyet hesapları

    Madde 48 - (1) Faaliyet hesapları ana hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve faaliyet sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet hesapları ana hesap grubu; gelir hesapları, indirim, iade ve iskonto hesapları, gider hesapları ve faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    60 Gelir hesapları

    Madde 49 - (1) Gelir hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    600 Gelirler Hesabı

    a) 600 Gelirler hesabı

    Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır.

    61 İndirim, iade ve iskonto hesapları

    Madde 50 - (1) İndirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubu, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.

    (2) İndirim, iade ve iskonto hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

    a) 610 İndirim, iade ve iskontolar hesabı

    Bu hesap, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.

    63 Gider hesapları

    Madde 51 - (1) Gider hesapları hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

    (2) Gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    630 Giderler Hesabı

    a) 630 Giderler hesabı

    Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır.

    69 Faaliyet sonuçları

    Madde 52 - (1) Faaliyet sonuçları hesap grubu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan dönem faaliyet sonucunun üretilmesi için kullanılır.

    (2) Faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

    a) 690 Faaliyet sonuçları hesabı

    Bu hesap, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılır.

    8 Bütçe hesapları

    Madde 53 - (1) Bütçe hesapları ana hesap grubu, kurumun bütçe gelir ve bütçe giderlerinin bütçede yer alan ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe hesapları ana hesap grubu; bütçe gelir hesapları, bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, bütçe gider hesapları ve bütçe uygulama sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    80 Bütçe gelir hesapları

    Madde 54 - (1) Bütçe gelir hesapları hesap grubu, nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    800 Bütçe Gelirleri Hesabı

    805 Gelir Yansıtma Hesabı

    a) 800 Bütçe gelirleri hesabı

    Bu hesap, kurum bütçesi veya özel kanunları gereğince bütçe geliri olarak tanımlanan nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatının izlenmesi için kullanılır.

    b) 805 Gelir yansıtma hesabı

    Bu hesap, bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına kaydedilen tutarların ilgisine göre faaliyet hesapları veya ilgili bilanço hesaplarına yansıtılması için kullanılır.

    81 Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları

    Madde 55 - (1) Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubu, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

    a) 810 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı

    Bu hesap, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

    83 Bütçe gider hesapları

    Madde 56 - (1) Bütçe gider hesapları hesap grubu, nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    830 Bütçe Giderleri Hesabı

    834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

    835 Gider Yansıtma Hesabı

    a) 830 Bütçe giderleri hesabı

    Bu hesap, kurum bütçesi ile ilgili olup; ödeneğine dayanılarak veya bütçe mevzuatı ve diğer mevzuatın verdiği yetkilerle ödenek üstü olarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

    b) 834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı

    Bu hesap, mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerden bütçe giderine dönüşenlerin izlenmesi için kullanılır.

    c) 835 Gider yansıtma hesabı

    Bu hesap, bütçe giderleri hesabı, ve geçen yıl bütçe mahsupları hesabına kaydedilen tutarların, giderler hesabı veya ilgili bilanço hesabına yansıtılması için kullanılır.

    89 Bütçe uygulama sonuçları

    Madde 57 - (1) Bütçe uygulama sonuçları hesap grubu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

    (2) Bütçe uygulama sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

    895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

    a) 895 Bütçe uygulama sonuçları hesabı

    Bu hesap, bütçe yılına ait bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan bütçe uygulama sonuçlarının elde edilmesi için kullanılır.

    9 Nazım hesaplar

    Madde 58 - (1) Nazım hesaplar ana hesap grubu, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemler ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri kapsar. İleride yükümlülük doğurabilecek işlemler ile kurumun taahhütleri bu grupta açılan hesaplara kaydedilir ve raporlanır.

    (2) Nazım hesaplar ana hesap grubu; niteliklerine göre kullanılması zorunlu olan ödenek hesapları, nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları ve taahhüt hesapları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

    90 Ödenek hesapları

    Madde 59 - (1) Ödenek hesapları hesap grubu, bütçe ödeneklerinin, muhasebe birimine gelen ödeneklerin, bunlardan yapılan kullanım ve tenkisler ile mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Ödenek hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

    901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

    905 Ödenekli Giderler Hesabı

    906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

    907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

    a) 900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı

    Bu hesap, kurumun bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, malî yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden, merkezde veya merkez dışında kullanılmak üzere gönderilenlerin, gönderilen ödeneklerden tenkis edildiği için iade alınanların ve iptal edilenlerin merkez muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır.

    b) 901 Bütçe ödenekleri hesabı

    Bu hesap, kurumun bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, malî yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden iptal edilenlerin merkez muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır.

    c) 905 Ödenekli giderler hesabı

    Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

    ç) 906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı

    Bu hesap, malî yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı hâlde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklanan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

    d) 907 Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı

    Bu hesap, malî yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı hâlde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklanan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

    91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları

    Madde 60 - (1) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları hesap grubu, teminat veya depozito olarak alınan teminat mektupları ve menkul kıymetler ile kişi malı olarak kuruma teslim edilen menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

    (2) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    910 Teminat Mektupları Hesabı

    911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

    912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

    913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

    a) 910 Teminat mektupları hesabı

    Bu hesap, kuruma teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi ve garantiye ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.

    b) 911 Teminat mektupları emanetleri hesabı

    Bu hesaba, teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

    c) 912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı

    Bu hesap, kuruma kişi malı olarak teslim edilen menkul kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, başka muhasebe birimlerine gönderilenler ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

    ç) 913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı

    Bu hesaba, kişilere ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

    92 Taahhüt hesapları

    Madde 61 - (1) Taahhüt hesapları hesap grubu, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

    (2) Taahhüt hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

    920 Gider Taahhütleri Hesabı

    921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

    a) 920 Gider taahhütleri hesabı

    Bu hesap, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

    b) 921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı

    Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

    Detaylı hesap planlarının hazırlanması

    Madde 62 - (1) Kuruma ait detaylı hesap planı, yukarıda belirlenen hesap planı çerçevesinde, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Malî Raporlama (Kesin Hesap)

    Malî raporlama (kesin hesap)

    Madde 63 - (1) Kuruma ait malî tablolar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin malî raporlama bölümünde belirtilen ilkelere, standartlara ve yapılan açıklamalar doğrultusunda belirlenen şekle uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.

    Mizanlar

    Madde 64 - (1) Kurumca, detaylı hesap planlarında yer alan hesaplardan aylık mizan ve yıllık

    olarak geçici ve kesin mizanlar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen şekle uygun olarak düzenlenir.

    (2) Mizan cetveli, yevmiye defteri ile yardımcı hesap defterlerinden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında her ayın sonu itibarıyla düzenlenir. Cetvelde; her hesabın borç ve alacak sütunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı hesap defterlerindeki borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir.

    (3) Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce geçici mizan düzenlenir ve bunu takiben dönem sonu işlemleri yapılır. Dönem sonu işlemleri tamamlandıktan sonra kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanda faaliyet ve bütçe hesapları bakiye vermez.

    Düzenlenecek temel malî tablolar

    Madde 65 - (1) Kurumca, içeriği ve şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenmiş olan aşağıdaki malî tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgili yerlere gönderilmekle birlikte kamuoyunun bilgisine de sunulur.

    a) Bilanço,

    b) Faaliyet Sonuçları Tablosu,

    c) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu,

    ç) Nakit Akım Tablosu,

    d) Malî Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu,

    e) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu,

    f) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu,

    g) Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırması Tablosu,

    ğ) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu,

    h) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu,

    ı) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu,

    i) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması,

    j) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırması Tablosu,

    k) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu,

    l) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu,

    (2) Kurumca üretilen mizanlar, yukarıda sayılan malî tablolarla birlikte belirlenen sürelerde Maliye Bakanlığına gönderilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Gelir, Gider ve Bütçeye İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Muhasebe yetkilisinin sorumluluğu

    Madde 66 - (1) Muhasebe yetkilisi, Kurul tarafından belirlenen ödeme sınırları ve harcama yetkilileri tarafından mevzuat çerçevesinde düzenlenen ödeme belgelerine göre ödemelerin yapılmasından, ilgili mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde tahakkuk ettirilen Kurum gelirlerinin tahsil edilmesinden, normal yollardan tahsil imkânı kalmayanların ilgili birimlere bildirilmesinden ve tüm bu işlemlerin muhasebe sistemi içerisinde takip edilmesinden sorumludur.

    (2) Yönetim ve raporlama amaçlarına uygun ve etkin bir muhasebe sisteminin oluşturulmasını sağlamak üzere muhasebe birimleri ve Kurum yöneticileri;

    a) İşlemlerin sistemli olarak ve zamanında muhasebeleştirilmesini sağlayan etkin bir kayıt sisteminin oluşturulması,

    b) Bütün gider ve gelir işlemlerinin hesaplara aynı yöntemle kaydedilmesi,

    c) Net olarak tanımlanmış kavramlar ve belgelere dayalı bir muhasebeleştirme sürecinin kurulması,

    ç) Malî raporlar ve tabloların düzenli olarak hazırlanması,

    d) Bütçe ödeneklerinin her aşamada kaydını ve kullanımını izleyecek bir sistemin oluşturulması,

    e) Malî raporların dipnotlarında muhasebe politikalarının belirtilmesi ve bilgilerin doğru yorumlanmasını sağlayacak yeterli detayda açıklamaların yer alması,

    f) Borçlar ve diğer malî yükümlülükler ile ileride yükümlülük doğurabilecek taahhüt ve garantilerin kaydı ve izlenmesi,

    konularında gerekli tedbirleri alır.

    Muhasebe yetkilisinin nitelikleri

    Madde 67 - (1) Muhasebe yetkilisi olarak asaleten atanacakların veya vekâleten görevlendirileceklerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

    b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

    c) Kurum muhasebe hizmetlerinde uzman seviyesinde en az dört yıl çalışmış olmak.

    ç) Görevin gerektirdiği bilgi düzeyine ve temsil yeteneğine sahip olmak.

    (2) Kurum merkezinde muhasebe yetkilisi Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanıdır. Ancak bu görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirlenmek suretiyle başka bir personele de verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin sözleşme ücreti, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen sınırlamalar dikkate alınarak tespit edilir.

    Muhasebe memurlarının nitelikleri ve sorumlulukları

    Madde 68 - (1) Kurumda malî işlemlerin kaydı, malî raporların hazırlanması ve birleştirilmesi görevlerini yürütecek memurların muhasebe ve malî raporlama konularında bilgili olması ve her türlü müdahaleden bağımsız çalışması esastır. Bu görevleri yürütecek olan memurlar muhasebe kayıtlarının belirlenen standartlara ve yöntemlere uygun olarak ve zamanında yapılmasından sorumludur.

    (2) Muhasebe memurlarının sözleşme ücreti, malî sorumlulukları doğrultusunda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen sınırlamalar dikkate alınarak tespit edilir.

    Gelir gerçekleştirme yetkilisinin sorumluluğu

    Madde 69 - (1) Gelir gerçekleştirme yetkilisi, ilgili mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde Kurum gelirlerini tahsil edilebilir hâle getirmekle görevli olup, tanzim ettikleri evrakın doğruluğu ve mevzuata uygunluğu ile belgelerin muhasebe birimine teslimi süreci dâhil bütün işlemlerden sorumludur.

    Gider gerçekleştirme yetkilisinin sorumluluğu

    Madde 70 - (1) Gider gerçekleştirme yetkilisi, Kanunlar, ilgili mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasından, giderin gerçek gereksinimlerin karşılığı olmasından, programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden ve tanzim ettikleri evrakın doğruluğu ile mevzuata uygunluğundan, mal ve hizmet alımlarının kısmi tesliminden önce veya hiç teslim almadan avans olarak ödenmesinden, ödeme belgeleri ile avans ödeme belgelerinin ödeme talimatı ekinde muhasebe birimine teslimi süreci dâhil bütün işlemlerden sorumludur.

    Harcama yetkilisinin sorumluluğu

    Madde 71 - (1) Harcama yetkilisi, gider gerçekleştirme yetkilisi tarafından ödemeye hazır duruma getirilen bir giderin ödenmesini teminen yetki limitleri dâhilinde muhasebe birimine yazılı ödeme talimatı vermekten sorumludur.

    (2) Kurum harcama yetkilisi Başkandır. Harcama yetkisi Başkan tarafından devredilebilir.

    (3) Harcama yetkilileri, bütçede öngörülen harcama limitleri dâhilinde harcama yapabilirler.

    (4) Harcama yetkisinin devredilmesi sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

    Muhasebe yetkilisinin incelemesi

    Madde 72 - (1) Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde;

    a) Yetkililerin imzasını,

    b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olup olmadığını,

    c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,

    ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

    d) Harcama yetkilisinin sorumluluk üstlendiği durumlarda, sorumluluk üstlenme yazısının ödeme emrine bağlanıp bağlanmadığını,

    kontrol etmekle yükümlüdür.

    (2) Muhasebe yetkilileri, yukarıda belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme yapamaz, ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması hâlinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz.

    (3) Muhasebe yetkilileri, ödeme emri üzerinde ek olarak gösterilen belgelerin, ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım şekline göre, 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngörülen belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol etmekle sorumludur.

    (4) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir malî işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; alınması, verilmesi, ödenmesi, gönderilmesi, muhafazası öngörülen para veya para ile ifade edilen bir değere ilişkin muhasebeleştirmeye esas toplamların muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır.

    (5) Muhasebe yetkilileri, geri verilecek para ve para ile ifade edilen değerlere ilişkin olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ile ekleri üzerinde de birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hususları kontrol etmekle yükümlüdür.

    Vezne işlemleri

    Madde 73 - (1) Kasada tutulabilecek azami para miktarı ile kasadan yapılabilecek azami ödeme ve vezne işlemleri ile ilgili diğer hususlar Kurumca ayrıca belirlenir.

    Ön ödeme

    Madde 74 - (1) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; ilgili mevzuatta öngörülen hâller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi giderler için avans vermek suretiyle ön ödeme yapılabilir.

    (2) Ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından ayrıca düzenlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hesapların denetimi

    Madde 75 - (1) Kurum hesapları Sayıştay tarafından denetlenir.

    Hüküm bulunmayan hususlar

    Madde 76 - (1) Hesapların niteliği ve işleyişleri hariç olmak üzere hesaba ilişkin işlemler, değerlerin alınıp verilmesi ve kaydedilmesinde kullanılacak alındı, defter ve belge örnekleri, yönetim dönemi işlemleri, değerlerin yıl sonu sayımları, muhasebe yetkilileri ve veznedarlar arasındaki devir işlemleri gibi hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    (2) Bütçe hazırlığına ve uygulanmasına ilişkin olarak ise Merkezî Yönetim Bütçesi için geçerli olan hükümler uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

    Madde 77 - (1) 24/12/2000 tarihli ve 24270 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 78 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 79 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar