İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 10/04/2006 - 2006/10343

    Resmi Gazete Tarihi : 05/05/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26159

    Ekli "İstatistik Konseyi Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 22/3/2006 tarihli ve 194 sayılı yazısı üzerine, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 20 nci Maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı İstatistik Konseyinin çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    DAYANAK

    Madde 2- (1) Bu Yönetmelik 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 20 nci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: İstatistik Konseyi Başkanını,

    b) Çalışma komisyonları: İstatistik Konseyi çalışma komisyonlarını,

    c) Konsey: İstatistik Konseyini,

    ç) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

    d) Kurum ve Kuruluşlar: Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,

    e) Program: Resmî İstatistik Programını,

    f) Üye: İstatistik Konseyi üyesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KONSEYİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

    KONSEYİN OLUŞUMU

    Madde 4- (1) Konsey; Bakanlık müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı, Gümrük Müsteşarı, Denizcilik Müsteşarı, Devlet Personel Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden Kurumun görev alanı ile ilgili çalışmalarda bulunanlar arasından seçilecek bir öğretim üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, İstatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı ve İstatistikî sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşur.

    (2) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı ve Başkan yardımcıları, Konseyin doğal üyesidir.

    (3) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Konseyin de başkanıdır.

    (4) Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları halinde yerlerine yetkilendirilmiş birer temsilci görevlendirirler.

    (5) Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kurum yetkilileri oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağrılabilir.

    SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİNİN BELİRLENME USULÜ

    Madde 5- (1) Konseyde temsil edilmek isteyen sivil toplum kuruluşları, her yıl, Kasım ayının ilk günü itibarıyla gerekli nitelikteki üye sayılarını Kasım ayı içinde noter aracılığıyla Kuruma bildirirler. Kuruma müracaat eden kuruluşlar arasından en fazla üyeye sahip olan tespit edilir ve sonuçlar Aralık ayının ilk haftasında Kurum web sayfasında ilan edilir. Sonuçlara, ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz edilmemesi halinde en çok üye şartını sağlayan sivil toplum kuruluşu başkanı üye olarak belirlenir. İtiraz durumunda, Kurum tarafından onbeş gün içinde yapılacak değerlendirmeden sonra itiraz kesin olarak karara bağlanarak, sonuç Kurumun web sayfasında yayınlanır. Yeni başvuru olmaması durumunda, önceki yıl tespit edilen kuruluş başkanının üyeliği devam eder.

    KONSEYİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 6- (1) Konsey, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve aşağıda belirtilen konularda görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla görevlidir.

    a) Resmî istatistik üretiminde karşılaşılan sorunlar,

    b) Programda tanımlanan çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi,

    c) Programın hazırlanması,

    ç) Programın uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi,

    d) Program kapsamında gerçekleştirilecek sayımların uygulama usul ve esasları.

    BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 7- (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak.

    b) Konseyin toplanma tarihi ve yerini tespit etmek, gündem taslağını hazırlamak ve üyeleri toplantıya davet etmek.

    c) Kuruma gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek Konsey gündemine almak.

    ç) Çalışma komisyonlarının faaliyetlerini koordine etmek.

    d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KONSEYİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

    KONSEYİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

    Madde 8- (1) Konsey, Başkanın çağrısı üzerine her yıl Mart ayında olağan olarak toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.

    (2) Olağan ve olağanüstü toplantıya davet, toplantı gününden en az bir ay önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

    (3) Konsey, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Alınan kararlar toplantı tutanağı ile tespit edilir ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini tutanakta belirtirler.

    (4) Konsey, gerekli görülen alanlarda konunun uzmanlarından oluşan çalışma komisyonları kurabilir.

    (5) Çalışma komisyonları, görevlerinin sonunda hazırlayacakları raporları Konseyde değerlendirilmek üzere Başkana sunarlar.

    GÜNDEM

    Madde 9- (1) Konsey toplantısının gündem taslağı Başkan tarafından hazırlanır ve toplantı başlangıcında Konsey tarafından kesinleştirilir.

    SEKRETERYA

    Madde 10- (1) Konseyin sekreterya hizmetleri Kurum Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    SEKRETERYANIN GÖREVLERİ

    Madde 11- (1) Sekreteryanın görevleri şunlardır:

    a) Program taslağını hazırlamak.

    b) Program çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporlarını hazırlamak.

    c) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

    ç) Konseyin toplantı tarihlerini, yerini ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

    d) Konsey ve çalışma komisyonları toplantılarının organizasyonunda gerekli koordinasyonu sağlamak ve mekansal düzenlemeleri yapmak.

    e) Konsey ve çalışma komisyonlarının gündemlerini takip etmek, Konseyin raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

    f) Konsey ve çalışma komisyonlarının çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.

    KARARLARIN DUYURULMASI

    Madde 12- (1) Konseyde alınan kararlar, Kurum tarafından toplantıyı takip eden otuz gün içinde üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    GİZLİLİK İLKESİ

    Madde 13- (1) Üyeler, Konseydeki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgiler hakkında 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

    MALÎ HÜKÜMLER

    Madde 14- (1) Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler, Kurum bütçesine konacak ödeneklerden karşılanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar