SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE HAVACILIK UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı Ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 29/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26153

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılacak Havacılık Uzman Yardımcılığı ve Havacılık Uzmanlığı, yarışma ve yeterlik sınavları ile tez savunmalarının şekil ve uygulaması ile Havacılık Uzman Yardımcıları ve Havacılık Uzmanlarının bu görevlere atanma ve çalışma esaslarını belirlemek ve eğitimlerini düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarına, görev ve yetkilerine, kariyer ve meslekte ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Ulaştırma Bakanını,

    b) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

    c) Birim Amiri: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ana Hizmet Birimi, Danışma Birimi ve Yardımcı Hizmet Birimi Amirlerini,

    ç) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

    e) KPSS: ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan kamu personel seçme sınavını,

    f) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    g) Sınav Kurulu: Havacılık Uzman Yardımcılığı ve Havacılık Uzmanlığı sınav kurullarını,

    ğ) Tez Danışmanı: Uzman Yardımcısının çalışmalarına yol gösteren, konusunda uzman görevliyi,

    h) Uzman: Havacılık Uzmanını,

    ı) Yarışma Sınavı: KPSS sınavı sonuçlarına göre belirlenen adaylara Uzman Yardımcılığına giriş için Genel Müdürlükçe yapılacak/yaptırılacak yazılı ve sözlü giriş sınavını,

    i) Yeterlilik Sınavı: Havacılık Uzman Yardımcılığına atandıktan sonra, tezinin başarılı bulunması ve bunun ardından yapılacak olan sözlü savunmayı içeren sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Havacılık Uzman Yardımcılığına Giriş

    Havacılık uzman yardımcılığı

    MADDE 5 - (1) Havacılık Uzmanlığına giriş aşaması, Havacılık Uzman Yardımcılığıdır. Havacılık Uzman Yardımcılığına atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.

    Yarışma sınavının duyurulması ve zamanı

    MADDE 6 - (1) Yarışma Sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile sınav başvurusu için istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları ile atama yapılacak kadroların sınıf, derece ve sayıları sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ve yurt düzeyinde yayımlanan en az iki ayrı günlük gazetede birer defa yayımlanmak, Genel Müdürlük panolarına asılmak ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Adaylara başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavın başlama tarihi arasında en az 10 günlük bir süre verilir.

    Yarışma sınavına katılma şartları

    MADDE 7 - (1) Yarışma Sınavına katılmak isteyenlerde aranacak şartlar;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

    b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri veya Yüksek Okullarının yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı Fakülte veya Yüksek Okulların;

    1) Uçak/Uzay Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Havacılık bölümleri ile Mimarlık bölümlerinden,

    2) İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi Bölümlerinden,

    3) Hava Harp Okulu ile Hukuk Fakültesinden,

    mezun olmak,

    ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce bölümünden asgari (C) düzeyinde puan almak; Test Of English as a Foreing Language (TOEFL) dan 213 puan almak; International English Language Testing System (IELTS) den 6 puana sahip olmak,

    d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklara ilişkin ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre Genel Müdürlükçe belirlenecek asgari puanı almak.

    Başvuru

    MADDE 8 - (1) Havacılık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına girecek adaylar başvurularını; ilanlarda açıklanan tarihler arasında Genel Müdürlükten temin edecekleri fotoğraflı Sınav Başvuru Formu, bir adet fotoğraf, öğrenim belgesinin aslı veya tasdikli sureti ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yaparlar.

    (2) Postadaki gecikmeler başvuran lehine hak doğurmaz.

    (3) Sınav başvuru formunda "Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanlar iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur." ibaresi dikkat çekecek şekilde yazılır.

    Yarışma sınavı hazırlık komisyonu

    MADDE 9 - (1) Yapılacak sınav ön çalışmalarını yürütmek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Ana Hizmet ve Danışma birimlerinden olmak üzere en az beş kişiden Yarışma Sınavı Hazırlık Komisyonu oluşturulur.

    (2) Yarışma Sınavı Hazırlık Komisyonu, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceleyerek ilgililerde aranan gerekli şartların varlığını veya yokluğunu tespit eder, gerekli şartları haiz olmayanların belgelerini iade eder.

    Yarışma sınavına giriş belgesi

    MADDE 10 - (1) Başvuruları sınava katılma şartlarına uygun bulunan adaylara, sınav giriş belgeleri gönderilir. Sınava giriş belgesinde, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır.

    Yarışma sınav kurulu

    MADDE 11 - (1) Yarışma Sınav Kurulu, Genel Müdür tarafından belirlenecek ve biri başkan olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Zaruret halinde görevlendirilmek üzere üç yedek üye belirlenir. Genel Müdür gerekli görürse Sınav Kurulunda yüksek öğretim kurumları öğretim üye ve yardımcılarından yararlanabilir.

    (2) Yarışma Sınav Kurulunun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Havacılık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

    Yarışma sınavlarının şekli

    MADDE 12 - (1) Yarışma sınavı;

    a) Yazılı,

    b) Sözlü,

    sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

    Yazılı sınav

    MADDE 13 - (1) Genel Müdürlükçe ilan edilecek usul ve esaslar kapsamında yeterli görülen adaylar yazılı sınava çağrılır. Açıktan atanma izni alınmış kadro kontenjan sayısının en fazla 5 katı aday KPSS'deki başarı sıralaması önceliği esas alınarak kabul edilir. Son sırada olup, aynı puana sahip birden çok aday olması halinde bunların tamamı yazılı sınava kabul edilirler.

    Yazılı sınavı konuları

    MADDE 14 - (1) Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Mühendislik ve Mimarlık alanlarından olmak üzere, adayların hizmet alan ve özelliklerine göre üç ayrı set halinde hazırlanır veya hazırlattırılır. Soru kağıtları Sınav Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları mühürlü zarflar içinde Sınav Kurulu Başkanına tevdi edilir.

    (2) Yazılı sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Yazılı sınav başkan tarafından görevlendirilen personel gözetiminde yapılır. Sınav başlamadan adayların hüviyetleri kontrol edilerek tutanağa işlenir. Soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu tutanakla tespit edildikten sonra sınavın başlama saati konusunda da ayrı bir tutanak düzenlenir.

    (3) Adayların huzurunda kur'a ile belirlenecek kapalı soru zarflarından birisi açılarak sorular dağıtılır. Sınav sonunda toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınavın bittiği diğer bir tutanakla tespit edilir. Mühürlü sınav kağıtları zarfı tutanakla birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

    MADDE 15 - (1) Sınav Kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kağıtları numaralandırılır. Cevap kağıtları Sınav Kurulunca her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Kurulu Üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıtlarıyla birlikte Sınav Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Sınav Kurulu Başkanlığı, cevap kağıtlarının ad ve soyadı yazılı kapalı kısımlarını açarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

    (2) Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için, konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla, ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

    (3) Yazılı sınav sonuçları, kazananların adreslerine taahhütlü posta ile gönderilir. Ayrıca sınavı kazananların listesi Genel Müdürlük hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilir.

    (4) Yazılı sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınmazlar.

    Sözlü sınavlar

    MADDE 16 - (1) Yazılı sınavı kazananlar, sözlü sınavdan en geç 15 gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağırılır. Ayrıca bu davet Genel Müdürlük hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Sözlü sınavda, yazılı sınavdaki alan bilgileri yanında adayların;

    a) Kavrayışları,

    b) Anlatım yetenekleri,

    c) Davranışları,

    ç) Temsil nitelikleri,

    d) Hizmetin gerektirdiği nitelikleri,

    dikkate alınmak suretiyle değerlendirme, Sınav Kurulunun her üyesince ayrı ayrı yapılır. Takdir olunan notların aritmetik ortalaması alınır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, aritmetik ortalamanın en az 70 puan olması şarttır.

    Değerlendirme

    MADDE 17 - (1) Sözlü sınavların bitiminden sonra yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavda da tespit edilen notların aritmetik ortalaması 70 puan ve daha üstünde alanlar Sınav Kurulunca değerlendirilerek asil ve yedek liste olmak üzere başarı sıralaması yapılır. Başarılı olanlardan ilan edilmiş boş kadro sayısı kadar aday, Havacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını kazananlar listesine alınır.

    (2) Yedek listede yer alan adayların hakları bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

    Sınava girme hakkı

    MADDE 18 - (1) Adayların, Havacılık Uzman Yardımcılığı yarışma sınav hakkı iki ile sınırlıdır.

    (2) İki sınavda da başarılı olamayanlar üçüncü defa yarışma sınavına giremezler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Havacılık Uzman Yardımcılığına Atanma, İlerleme,

    Hizmet İçi Eğitim

    Atama

    MADDE 19 - (1) Havacılık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavında başarılı olanların, boş Havacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları, güvenlik soruşturmasının olumlu olması kaydıyla ve başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

    (2) (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Havacılık Uzman Yardımcılığına atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b) Yüksek öğrenim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    c) Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

    ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı.

    Çalışma düzeni

    MADDE 20 - (1) Havacılık Uzman Yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerdeki amirleri ve Havacılık Uzmanları gözetiminde çalıştırılırlar.

    Adaylık dönemi çalışmaları

    MADDE 21 - (1) Aday Havacılık Uzman Yardımcıları için, hizmet ile danışma birimi niteliğindeki diğer daire başkanlıklarının da görüşleri alınmak suretiyle İnsan Kaynakları Müdürlüğünce çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır.

    (2) Adaylar bu plan çerçevesinde en az bir, en çok iki yıllık sürede görevlendirildiği birimlerde staj yapar ve çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlayarak en son görev yaptığı Dairenin Başkanına verir. Raporda bu birimlerdeki çalışmalarını, incelediği mevzuatı özetler, görüş ve düşüncelerini belirtir. Bu raporla birlikte; yanında çalıştığı Daire Başkanları da ayrı ayrı adayın bilgisi ve genel davranışları, konulara yaklaşımı, iş disiplini, beşeri ilişkileri gibi, aday hakkında hazırlayacakları raporları İnsan Kaynakları Müdürlüğü aracılığı ile Genel Müdüre sunar.

    Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

    MADDE 22 - (1) Genel Müdürlükte iki yılını tamamlayan Havacılık Uzman Yardımcılarına, Genel Müdür bir tez danışmanı seçer. Tez Danışmanının, hazırlanacak tez konusuyla ilgili bilim dalında öğrenim görmüş veya uzmanlaşmış olması esastır.

    (2) Tez konusunun seçiminde konunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ve/veya herhangi bir kurum ve kuruluşta daha önce uzmanlık tezi olarak içerik veya sonuçları açısından benzer tarzda incelenip savunulmamış, ilgilinin yurtiçi ve yurtdışı eğitimi sırasında hazırladığı rapor, master/doktora tezi olarak ele alınmamış olması esastır. Bu şartları taşımayan ve/veya bir başkasının çalışmalarından tamamıyla iktibas edilen, referans verilmeden alıntı yapılan ve/veya içerik ve sonuçlar açısından tekrarlanan tezler değerlendirmeye alınmaz.

    (3) Yeterlik Sınav Kurulu tarafından redaksiyonel mahiyette veya tezin geliştirilmesine yönelik düzeltmeler öngörülürse söz konusu tezin uygun hale getirilmesi için ilgiliye 30 günlük süre tanınır. Bu süre sonunda söz konusu tezde gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılıp ilgili birime bildirilmezse Havacılık Uzman Yardımcısı, Yeterlik Sınavının ilk hakkını kaybetmiş sayılır. Söz konusu sınavın ikinci ve son hakkının kullanılabilmesi için, birinci hakkın bitiminden sonra adaya ya aynı tez ya da verilecek başka bir tez konusu üzerinde altı aylık süre tanınır. Altı ay içinde istenilen şartlara uygun olarak hazırlanacak tezin ilgili birime teslim edilmesi zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süre içerisinde de tez hazırlanıp ilgili birime teslim edilmezse, yeterlik sınavına ilişkin iki hak da kullanılmış sayılır.

    (4) Genel Müdürlüğün görev sahasıyla ilgili konularda olmak üzere, birim yöneticisinin teklifi ve Genel Müdür kararı ile seçilen tez konuları ikinci yılın bitiminden sonraki bir ay içinde ilgili olduğu birim tarafından Yeterlik Sınav Kuruluna bildirilir. Ücretsiz izin, askerlik görevi, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da eğitim ve mücbir sebepler tez süresini keser. Tez konusunun bildirimden sonra değiştirilmesi hiçbir şekilde ek süre hakkı kazandırmaz.

    Tezin hazırlanması ve teslimi

    MADDE 23 - (1) Havacılık Uzman Yardımcısı tezini; konu bildiriminden sonra 22 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki sebepler haricinde en geç bir yıl içinde tez danışmanının nezaretinde hazırlar. Havacılık Uzman Yardımcısının tezi, bağlı bulunduğu birim tarafından Yeterlik Sınav Kuruluna gönderilir.

    (2) Sınavdan en geç bir ay önce tezini teslim eden adaylar, açılacak ilk Havacılık Uzmanlığı Yeterlik Sınavına alınırlar.

    (3) Bir yıllık tez hazırlama süresi, ilgili birimin teklifi üzerine Yeterlik Sınav Kurulunca en çok altı aya kadar uzatılabilir.

    (4) Süresi içinde tezini teslim etmeyen Havacılık Uzman Yardımcısı başarısız sayılır ve Havacılık Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girme hakkından birini kaybeder. Bu durumda olanlar, aynı konuda veya belirleyecekleri bir başka konuda tez hazırlayarak bir yıllık tez hazırlama süresini aşmamak kaydıyla ikinci sınav haklarını kullanırlar.

    (5) Tezini süresi içinde teslim ettiği halde 22 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki sebepler dolayısıyla sınava girememiş olan Havacılık Uzman Yardımcıları, müteakip sınavlara girmeye hak kazanırlar.

    Yeterlik sınav kurulu

    MADDE 24 - (1) Yeterlik Sınav Kurulu; Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında; Ana Hizmet Birimi ve Danışma Birimi Amirleri, Havacılık Uzmanları ve gerekli görülürse yüksek öğretim kurumları öğretim üye ve yardımcıları arasından Genel Müdür tarafından seçilen beş üye ile Havacılık Uzman Yardımcısının bağlı olduğu Daire Başkanı olmak üzere yedi asil ve aynı statülerde üç yedek üyeden oluşur.

    (2) Yeterlik Sınav Kurulu üye tam sayısıyla toplanır.

    (3) Kurulun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Tezin değerlendirilmesi

    MADDE 25 - (1) Havacılık uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tez, değerlendirme gününden en az 45 gün önce İnsan Kaynakları Müdürlüğünce Kurul üyelerine dağıtılır.

    (2) Değerlendirme, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılır.

    (3) Puanlama; Yeterlik Sınav Kurulu üyelerinin tamamının verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Başarı puanı, yüz puan üzerinden en az yetmiş puandır.

    Tezin sözlü savunulması

    MADDE 26 - (1) Havacılık Uzman Yardımcısı, adaylık ve tez hazırlama dönemi dahil Genel Müdürlük birimlerinde, ücretsiz izin, yurtdışında lisansüstü eğitim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç üç yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra olumlu sicil almış olmak kaydıyla tez savunmasına girmeye hak kazanır.

    (2) Tez savunma tarihleri, Tezin İnsan Kaynakları Müdürlüğüne verilmesinden itibaren, Genel Müdür tarafından uygun görülecek tarihlerde yılda iki defa olmak üzere her aday için ayrı ayrı belirlenir.

    (3) Tez savunması, Havacılık Uzman Yardımcısının, Yeterlik Sınavı Kurulunda tezini sözlü olarak savunması ve üyelerin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırması şeklinde yapılır. Adayın Genel Müdürlük mevzuatı ve uzmanlık alanında genel bilgileri de ölçülerek savunma sonunda tezi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Değerlendirmede oy çokluğu esastır.

    Tez savunması sonucu

    MADDE 27 - (1) Tez savunması sonunda, Yeterlik Sınav Kurulu, ayrı ayrı her üyenin verdiği oyu gösteren bir çizelge ve tutanak tanzim ederek sonucu Genel Müdürlüğe bildirir ve kadro durumuna göre başarılı olanların atama işlemleri yapılır. Havacılık Uzman Yardımcıları bu atama ile birlikte Havacılık Uzmanı unvanını kazanır. Yapılan tez savunmasında başarısız olan Havacılık Uzman Yardımcıları, en geç altı (6) ay içinde ikinci hak olarak tez savunmasına tabi tutulurlar.

    (2) Kurulca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın savunmaya gelmeyenler, ikinci tez savunması da başarısız sayılanlar ve belirtilen süreler içinde tezini hazırlamayanlar Havacılık Uzmanlığına atanamazlar, Havacılık Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadroya atanırlar.

    Yurtdışında eğitim

    MADDE 28 - (1) Havacılık Uzman Yardımcıları ve Havacılık Uzmanları İnsan Kaynakları Müdürlüğünce, Danışma ve Hizmet birimleri Daire Başkanlıklarından alınacak görüşler de dikkate alınarak hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanarak tespit edilen eğitim programları çerçevesinde belirlenmiş bir konuda araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

    (2) Yurtdışına yetiştirilmek üzere gönderilecek Uzman Yardımcıları ve Uzmanlar hakkındaki işlemlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Hizmet içi eğitim

    MADDE 29 - (1) Genel Müdürlük, Havacılık Uzmanı ve Havacılık Uzman Yardımcıları için hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

    Yabancı dil eğitimi

    MADDE 30 - (1) Genel Müdürlük, Havacılık Uzman Yardımcıları ve Havacılık Uzmanlarının yabancı dillerini geliştirmek amacı ile yabancı dil eğitim programlarına katılmalarına izin verebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Havacılık Uzman Yardımcıları ile Havacılık Uzmanlarının

    Görev Yetki ve Sorumlulukları

    Havacılık uzman yardımcılarının görevleri

    MADDE 31 - (1) Havacılık Uzman Yardımcıları;

    a) Görevlendirildikleri dairenin günlük, kısa ve uzun vadeli faaliyet programlarına kendi uzmanlık alanları ile katkıda bulunmak,

    b) Birim Amirleri veya Havacılık Uzmanlarınca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak, ön hazırlıkları ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak,

    c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı Daire Başkanlıklarınca belirlenen yayınları takip ederek, okudukları yayınların isimleri ile özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu üç ayda bir bağlı olduğu Daire Başkanına vermek,

    ç) Birim Amirleri veya Havacılık Uzmanları ile birlikte kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak,

    d) Görevlendirildikleri Dairenin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları meseleler hakkında belli zamanlarda düzenlenecek tartışmalı toplantılara katılarak görüşlerini açıklamak,

    e) İlgili Birim Amiri veya Havacılık Uzmanınca verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmekle,

    yükümlüdür.

    Havacılık uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları

    MADDE 32 - (1) Havacılık Uzmanları 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayalı çıkarılmış kararname, tüzük ve yönetmelikler ile uluslararası anlaşmalar uyarınca yürütülmesi Genel Müdürlüğe verilmiş olan görevlerin; düzenli, müessir, süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün gereği olarak;

    a) Genel Müdürlüğe verilmiş görevlerin ifası maksadıyla düzenlenen yönetmelik, tebliğ, duyuru ve kararlarının uygulamalarını izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemle ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirler ile ilgili tekliflerde bulunmak, şikayetleri incelemek, değerlendirmek, sonuçlandırmak,

    b) 2920 ve 5431 sayılı Kanunlarla ilgili olarak; yürürlükteki uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin uygulama ve sonuçlarını izlemek, incelemek ve gerekli tekliflerde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek,

    c) Genel Müdürlük ve ilgili Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak ve Havacılık Uzman Yardımcılarını yetiştirmek,

    ile görevlidir.

    (2) Havacılık Uzmanları, görevlendirildikleri konularda kendilerine verilen yetki ve sorumluluklarını Kanun ve Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yerine getirmekten sorumludurlar.

    Kimlik cüzdanı

    MADDE 33 - (1) Havacılık Uzmanlarına; Kanun ve yönetmeliklerdeki esaslar dahilinde Sivil havacılıkla ilgili kuruluşları araştırma ve inceleme yetkisine haiz olduğunu gösteren kimlik cüzdanı verilir.

    Araştırma ve inceleme yetkisi

    MADDE 34 - (1) Havacılık Uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirirken; 2920 ve 5431 sayılı Kanunlar ve Genel Müdürlük yönetmeliklerindeki esaslar dahilinde sivil havacılık mevzuatı ile ilgili uygulamaları takip ve denetlemeye, hizmet ilke ve esaslarına uygunluk yönünden değerlendirmeye, sivil havacılıkla ilgili talepleri inceleme ve değerlendirmeye, havacılık teknikleri ile ilgili her türlü araştırma ve incelemeleri yapmaya yetkilidirler.

    (2) Bu görevlerin ifasında sivil havacılık işletmecileri, Havacılık Uzmanlarına gereken kolaylıkları göstermek zorundadırlar.

    (3) Havacılık Uzmanları, bu konularda ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdür tarafından görevlendirilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Havacılık Uzman Yardımcıları ve Havacılık Uzmanlarının

    Çalışma Usul ve Esasları

    Sorumluluk

    MADDE 35 - (1) Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları ilgili Daire Başkanlıkları bünyesinde yürütülür.

    (2) Uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, Genel Müdürlük karar ve direktifleri doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinden; Havacılık Uzman ve Uzman Yardımcıları Daire Başkanına, Daire Başkanları da Genel Müdür'e karşı kademeli olarak sorumludurlar.

    Çalışma programları

    MADDE 36 - (1) Havacılık Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışmaları, Birimler düzeyinde yapılarak hazırlanacak ve Genel Müdür tarafından onaylanacak bir çalışma programı çerçevesinde yürütülür. Her yılın Ocak ayında uygulamaya konulan bu çalışma programında; günlük, kısa, orta ve uzun vadeli işler ile bu işlerin süresi ve bu işlerle ilgili çalışmalara katılacak personel sayısı ayrı ayrı gösterilir. Ayrıca bu programlar, Havacılık Uzman ve Uzman Yardımcılarının belli bir dalda uzmanlaşmalarına imkan verecek şekilde düzenlenir.

    Rapor

    MADDE 37 - (1) Havacılık Uzman ve Uzman Yardımcıları çalışma programı dahilinde yürütülen her çalışmanın sonucunda yaptıkları araştırmalar ve katıldıkları toplantılar hakkında görev ve konularına dair rapor düzenlerler. İzleme, araştırma, inceleme ve denetim konularındaki raporlarında, konuların tarihi gelişimi ve seyri incelendikten sonra mukayeseli değerlendirme ve eleştiri yaparak konuyla ilgili ileriye dönük teklif getirirler. Uygulama hizmetlerine dair raporlarda ise, kapsam geniş tutulmakla birlikte konuların mevzuat karşısındaki durumu incelendikten sonra değerlendirme yapılır.

    (2) İlgili Birim Amirleri bu raporlarla ilgili kanaatlerini gerekçeli olarak ve mesleki yönden değerlendirerek Genel Müdüre bildirirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yeniden atama

    MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Havacılık Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Genel Müdürlükten çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden Havacılık Uzmanlığına atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak kaydıyla atanabilirler.

    Yabancı dil seviye tespiti

    MADDE 39 - (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe İngilizce dil seviyesi için aşağıdaki sınavlardan karşısında belirtilen puan aranır:

    a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 70 veya,

    b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 213 puan veya,

    c) International English Language Testing System (IELTS) 6 puan,

    şartı aranır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    MADDE 40 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    Genel müdürlük kadrolarından uzmanlığa atama

    GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Genel Müdürlük kadrolarında çalışan ve Genel Müdürlükte toplam çalışma süresi üç yıl ve daha fazla bulunanlar;

    a) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartları taşıması,

    b) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (5) beş yıl içinde bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen şartları sağlaması,

    c) Bu Yönetmelik çerçevesinde, tez konusunun kendisine bildirilmesinden itibaren en geç bir (1) yıl içinde tez hazırlaması ve yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olması,

    ç) Sicilinin olumlu olması,

    halinde Havacılık Uzmanı kadrosuna atanabilirler.

    (2) Bu madde uyarınca havacılık uzmanlığı kadrosuna atanacakların sayısı mevcut havacılık uzmanı kadrosunun beşte birini (1/5) ini geçemez.

    (3) Tezi kabul edilmeyen personele bir yıl içinde yeni bir tez konusu verilerek ikinci hak tanınabilir.

    Yürürlük

    MADDE 41 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 42 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar