HAZIRLAMA, TAMAMLAMA, TEMİZLEME İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

    Karar Sayısı, Tarihi : 2006/10335, 07/04/2006

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26152

    Ekli "Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2/6/2005 tarihli ve 35033 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 7/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    MADDE 1 - 12/2/1973 tarihli ve 7/5834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    MADDE 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar