AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

    Karar Sayısı, Tarihi : 2006/10330, 07/04/2006

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26152

    Ekli "Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2/6/2005 tarihli ve 35033 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 7/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    MADDE 1 - 29/3/1973 tarihli ve 7/6174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    MADDE 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar