CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kabul Tarihi : 06/04/2006

    Kanun Numarası : 5485

    Resmi Gazete Tarihi : 22/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26147

    MADDE 1 - 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

    "(2) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere;

    a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay,

    b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl,

    c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl,

    veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir."

    MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    21/4/2006

    Mevzuat Kanunlar