TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü

    Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26139

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Golf Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Golf Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Federasyon Başkanı: Türkiye Golf Federasyonu Başkanını,

    c) Federasyon: Türkiye Golf Federasyonunu,

    ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    e) Spor dalı: Golf sporunu,

    f) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    g) Uluslar arası Federasyon: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, genel merkez şubeleri ve bölge sorumluları şeklinde Yönetim Kurulu kararları ile oluşur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı şunlardır:

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme Kurulu,

    ç) Disiplin Kurulu,

    d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve diğer kurullar,

    e) Genel Sekreterlik,

    f) İdari birimler.

    (3) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; her sene sezon öncesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan talimatla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Türkiye Golf Federasyonunun görevleri şunlardır:

    a) Golf sporunun yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak.

    b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki golf ile ilgili gelişmeleri izlemek, her yaş gurupları için her türlü golf turnuva organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip uygulamalarını kontrol etmek.

    c) Antrenörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

    ç) Ülke içinde müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

    d) Yabancı ülkelerdeki golf ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

    e) Golf malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

    f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak. Taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek.

    g) Kulüpler ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

    ğ) Uluslar arası federasyonun izni ile uluslar arası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

    h) Uluslar arası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek.

    ı) Yurt içinde düzenlenecek her türlü golf yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek.

    i) Yurt içindeki turistik, ticari ve sosyal amaçlı her türlü golf sahalarının gözetim ve denetimini yapmak.

    j) Uygulanacak handikap sistemini saptamak, tüm amatör golfçülerin handikaplarını vermek ve denetlemek. Gerek görüldüğü durumlarda, yönetim kurulu kararı ile bu yetkiyi üye kulüplere devretmek.

    k) Yurt içindeki tüm golf sahalarının ölçüm ve zorluk dereceleri tespit çalışmalarını yapmak ve güncelleştirmek.

    l) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslar arası klasmanlarda yükselmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

    m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

    n) Golf ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

    o) Golfte belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

    ö) İllerdeki golf temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

    Genel Kurul

    MADDE 7 - (1) Genel Kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel Kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    d) Dünya ve/veya Avrupa golf federasyonlarının yönetim kurullarında üyelik yapanlar,

    e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

    f) Büyükler kategorisinde en az üç yıl milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar,

    g) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ile Genel Sekreteri,

    ğ) En üst seviyede görev yapan hakemler arasından belirlenecek üç hakem,

    h) Seçim tarihinden en az bir yıl önce aktif sporu bırakmış olmak kaydıyla, (A) Kategorisinde en fazla milli olmuş iki sporcu,

    ı) Son iki yıl içinde Federasyon faaliyetlerine katılmış kulüplerden, üye sayısına bakılmaksızın yirmişer üye,

    i) Son iki yıl içinde Federasyon faaliyetlerine katılmış kulüplerden, yüzün üzerinde her elli lisanslı sporcu için ilave üç üye,

    j) Seçimin yapıldığı tarihten önceki yıl içinde Türkiye Şampiyonu olan kulübe ilave üç üye,

    k) Seçimin yapıldığı tarihten önceki yıl içinde Avrupa Şampiyonu olan kulübe ilave beş üye,

    l) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydı ile, olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceyi alanlar ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan sporcular.

    3) İl müdürlüklerinin tespitinde, illerdeki nüfus oranına göre faal sporcu sayısı esas alınır. Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel Kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul üyesi olamazlar.

    Genel Kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek.

    b) Başkan ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının üyelerini seçmek.

    c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

    ç) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek.

    d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek.

    e) Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek.

    f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak.

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek.

    ğ) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) (ç) ve (g) bendindeki konularda, Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel Kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel Kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan Genel Kurul, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali Genel Kurul ise; her yıl Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali Genel Kurulda bir önceki yıla ait Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporları görüşülerek ibra edilir. Bir sonraki yılın bütçesi onaylanır.

    (3) Olağanüstü Genel Kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim Kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (4) (a) bendinde belirtilen durumda veya Mali Genel Kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü Genel Kurula gidilir. Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görevlerini ise Genel Kurula kadar Denetleme Kurulu yürütür.

    (5) Ancak, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, Genel Kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü Genel Kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez.

    (7) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asil üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, Genel Kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, Genel Kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel Kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda Genel Kurulun iptali istenir.

    Federasyon Başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T. C. vatandaşı olmak,

    b) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak,

    c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    ç) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

    gerekmektedir.

    (2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce aday olduklarına dair başvurularını yapacaklar ve beşbin YTL adaylık ücretini federasyon hesabına yatıracaklardır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihinden altı ay önce, başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

    (3) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ondört üyesinin seçimi ile aynı zamanda yapılır.

    (4) Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından atanır.

    (5) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak, Genel Kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü Genel Kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek.

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütmek.

    c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

    ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini Başkan vekiline devretmek.

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek.

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek.

    f) Başkan vekilini belirlemek.

    g) Yönetim Kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu Yönetim Kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak.

    ğ) İlgili kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim Kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı ve Genel Kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede Genel Kurulda seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim Kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Golf kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Yurt içinde her türlü golf müsabaka ve organizasyonun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek. Gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek.

    b) Ülke genelindeki tüm golf müsabaka ve organizasyonların neticelerini tescil etmek. Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek.

    c) Golf ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücret ve yaş sınırlarını tespit etmek, gerektiğinde transfer bedelinden pay almak, yine gerektiğinde tescil ve vizeden ücret almak.

    ç) Turnuvalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek.

    d) Kulüplerin golf dalı kurmak amacıyla yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek.

    e) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek.

    f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak.

    g) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve golf faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, gerektiğinde golf malzemelerini ithal etmek.

    ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak.

    h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve golf ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.

    ı) Golf ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek.

    i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

    j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile golf alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

    k) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak.

    l) Bütçeyi hazırlamak.

    m) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

    n) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

    o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

    ö) Ödül ve Yardım Talimatlarını hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak ve diğer Talimatları hazırlayarak uygulamak.

    p) İlgili kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği en az dört, en fazla altı kişilik bir İcra Kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu Kurula devredebilir. Bu Kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve İcra Kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen, üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Denetleme Kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar ile birlikte en az bir kişinin mali konularda ihtisas sahibi olma şartı aranır.

    (2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (3) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

    (4) Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

    (5) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşı oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunar.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme Kurulu, Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, Genel Kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir.

    (2) Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu Genel Kurul üyelerine toplantı gününden en az onbeş gün önce Federasyonun ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün resmi Internet sitesinde üyelere duyurur.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan ve dört asil, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından Başkan vekili ve bir Raportör seçerler. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asil üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar aranır. Asil ve yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

    (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Disiplin Kurulu; kulüpler, golf faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    (5) Disiplin Kurulu, ayda bir ve gerektiğinde toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

    Tahkim kurulu

    MADDE 18 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 19 - (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar Yönetim Kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 20 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel Sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel Sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari personelin amiridir. Teknik yönetici ve öğreticiler Yönetim Kurulu üyeleri ve başkana bağlıdırlar.

    (4) Genel Sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde golf il temsilcisi ve/veya yeteri kadar personelden oluşan federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - (1) Genel Kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Genel Kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel Kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 23 - (1) Genel Kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

    (3) Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asil üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, Divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    (3) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 25 - (1) Federasyon, Genel Kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına Genel Kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 26 - (1) Genel Kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

    (2) Genel Kurul Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan Yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır . Başkanlık Divanı üyeleri Genel Kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - (1) Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Bu tutanakların birer kopyası Genel Kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, Genel Kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel Kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - (1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi Genel Kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen Genel Kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak Genel Kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri Genel Kurulca belirlenir.

    (5) Genel Kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel Kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 29 - (1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları üyeliği için adayların Genel Kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    (2) Denetleme Kuruluna aday olanlardan en az bir üyenin mali konularda ihtisas sahibi olması şarttır.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (1) Başkan adayları, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları için uygun gördükleri asil ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde Divan Başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru Başkanlık Divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.

    (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - (1) Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel Kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri Genel Kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Her üye, Divan Başkanının görevlendireceği Divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Kabinde bulunan renkli pusulaların veya yeniden tasnif edilen listenin zarfa konulması, zarfın seçim sandığına atılması ile oy kullanılmış olur.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel Kurul listesini imzalarlar. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılabilir.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 33 - (1) Genel Kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

    (3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (5) Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asil ve yedek üyeler belirlenir. Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında Divan Başkanı gözetiminde kur'a çekilir.

    (6) Divan Başkanı seçim sonuçlarını Genel Kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter, Başkan ve Başkan vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 35 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Federasyona üye olup olmadığına bakılmaksızın, turistik, ticari ve sosyal amaçlı golf kulüpleri veya işletmeleri ile Federasyona bağlı golf kulüpleri veya işletmelerinden alınacak aidatlar,

    ç) Handikap kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri,

    d) Saha ölçüm çalışmalarından alınacak ücretler,

    e) Turnuvalardan alınacak katkı payları,

    f) Turnuva ve Lig maçları katılım bedelleri, eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım bedelleri ve düzenlenecek golf okulları ve golf dersleri ücretleri,

    g) Transferlerden alınacak pay,

    ğ) Sponsorluk gelirleri,

    h) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    ı) Ceza ve itiraz gelirleri,

    i) Yardım ve bağışlar,

    j) Kira ve işletme gelirleri,

    k) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 36 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde golf malzemelerini ithal etmeye, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili hususlar Bütçe Talimatında belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 37 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun 5105 sayılı Kanun ile değişik ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    Kulüpler ve diğer golf işletmeleri

    MADDE 38 - (1) Federe golf kulüpleri veya sahaları ile ticari, turistik ve sosyal amaçlı özel golf kulüpleri veya sahaları ve diğer spor kulüplerinin golf şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Golf faaliyetinde bulunan tüm federe ve özel golf kulüpleri veya işletmeleri, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra golf sahaları tescil edilir ve belgeleri verilir.

    Golf kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 39 - (1) Golf dalında faaliyet gösteren kulüpler, golf şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde golfün yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 40 - (1) Golf yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk golfünün, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tut

    Düzenleme yetkisi

    MADDE 41 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak diğer alt düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları Genel Kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen ve Genel Kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 42 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 43 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 44 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar