TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 08/04/2006

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26133

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetleri ile ilgili bilgi isteklerini karşılamak üzere kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi (ARMER)'nin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

    Dayanak

    MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikteki deyimlerden;

    a) Araştırma Merkezi (ARMER): Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezini,

    b) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterini,

    c) Birim Amiri: Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Birim Amirini,

    ç) Araştırmacı: Araştırma Uzmanları ve Araştırma Uzman Yardımcılarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Araştırma Merkezinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları

    Araştırma merkezinin amacı

    MADDE 4 - (1) Araştırma Merkezinin amacı, milletvekillerinin, yasama ve karar alma, hükümetin denetimi, siyasî diyalog ve hükümete tavsiyelerde bulunma, kamuoyunu bilgilendirme, parlamentoyu ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etme çalışmalarında ihtiyaç duydukları bilgileri tarafsız olarak, tam ve zamanında sağlamaktır.

    Araştırma merkezinin yapısı

    MADDE 5 - (1) Araştırma Merkezi, Araştırma Merkezi Birim Amiri, bölümler ve idari hizmetler bürosundan oluşur.

    (2) Araştırma Merkezi, milletvekillerinin bilgi isteklerinin karşılanması amacıyla, çeşitli disiplinleri ve konu alanlarını içerecek bölümler halinde yapılanır. Araştırma Merkezini oluşturan bölümler şunlardır:

    a) Hukuk ve Karşılaştırmalı Mevzuat

    b) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

    c) Ekonomi ve Maliye

    ç) Uluslararası ilişkiler

    d) Sosyal Politika

    e) Tarım, Doğal Kaynaklar, Bilim ve Teknoloji

    (3) Araştırma Merkezinde gerekli görülen konularda yeni bölüm oluşturulması ve bölümlerin isim ve görevlerinde değişiklik yapılmasına Araştırma Merkezi Birim Amiri yetkilidir.

    (4) İdari Hizmetler Bürosu, Araştırma Merkezinin resmi yazışmalar, evrak, dosyalama, fotokopi, arşiv, personel, ayniyat ve diğer idari hizmet niteliğindeki işlerini yürütür.

    Araştırma merkezinin ilkeleri

    MADDE 6 - (1) Araştırma Merkezinin ürünleri aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hazırlanır.

    a) Araştırma ürünlerinin;

    1) İçeriğinin doğru ve güvenilir olması,

    2) Kısa, sade ve kolay anlaşılır olması,

    3) Herhangi bir siyasî görüşü temsil etmemesi, farklı görüş ve siyasî gruplara eşit mesafede ve objektif olması

    esastır.

    b) Araştırma ürünleri tanımlayıcı, belgeleyici ve analitik dille hazırlanır, önermeci bir dil kullanılmaz.

    c) Araştırma ürünleri milletvekillerinin kullanım amacına uygun kapsam, biçim ve zamanda hazırlanır.

    ç) Araştırma ürünleri yasama gündemine uygun zamanda sunulur.

    Araştırma merkezinin görevleri

    MADDE 7 - (1) Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır:

    a) Parlamento gündemini izleyerek gündemdeki konulara ilişkin bilgi ve belge derlemek,

    b) Milletvekillerinin analiz edilmiş bilgi ihtiyaçlarını karşılamak,

    c) Ulusal ve uluslararası alanda güncel gelişmeleri, konferans ve seminerleri izlemek,

    ç) Çalışma konularıyla ilgili başvuru kitaplığını oluşturmak amacıyla basılı ve dijital bilgi kaynaklarını izlemek,

    d) Üniversiteler, resmi kurumlar, uzman kişiler, sivil toplum kuruluşları gibi kurum dışı kaynaklardan enformasyon desteği sağlamak için etkin bir işbirliği ağı kurmak,

    e) Araştırma Merkezi'nin internet ve intranet sayfasını oluşturmak, içerik ve biçim bakımından yönetmek,

    f) ECPRD (Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi), IFLA (Uluslararası Kütüphaneler Birliği) Parlamento Bölümü ile APLAP (Asya-Pasifik Ülkeleri Parlamento Kütüphaneleri Birliği), IPU (Parlamentolar Arası Birlik) gibi uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda etkin işbirliğini sürdürmek ve faaliyetlerine katılmak.

    (2) Araştırma Merkezinin görev kapsamına girmeyen hususlar Araştırma Merkezince yönerge ile düzenlenir.

    Araştırma merkezinin ürünleri

    MADDE 8 - (1) Araştırma Merkezinin ürünleri şunlardır:

    a) Araştırma raporu: Araştırmacı tarafından belli bir konuda çeşitli kaynaklardan elde edilen bilginin işlenerek analiz edildiği, kapsamlı, ayrıntılı ve çok yönlü hazırlanan metindir.

    b) Bilgi notu: Araştırmacı tarafından belli bir konuda çeşitli kaynaklardan derlenen bilginin işlenerek kısa, özlü ve genel kullanıma uygun bir şekilde sunulduğu açıklayıcı metindir.

    c) Arka plan özeti: Parlamento gündemindeki veya gündeme gelmesi muhtemel, önemli ve kapsamlı değişiklikler öneren kanun tasarı ve tekliflerinin evveliyatına, önerdiği değişikliklere, kamuoyunda oluşturduğu görüş ve düşüncelere ilişkin bilgiler içeren metindir.

    ç) Doküman derleme: Çeşitli konulardaki bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak belgelerin derlenmesidir.

    d) Sözlü bilgi: Talep edilen bilginin yüz yüze ya da telefonla istek sahibine sunulmasıdır.

    e) Göstergeler: Çeşitli konu alanlarındaki istatistiklerin özet olarak bir araya getirilerek genel kullanıma sunulduğu, zaman içinde güncellenen çalışmalardır.

    (2) Ürünler, milletvekillerinin yasama konularına ilişkin bireysel bilgi istekleri (talebe bağlı) ve yasama gündeminin gerektirmesi (talebe bağlı olmayan) hallerinde hazırlanır.

    (3) Araştırma Merkezi ürünlerinin sahip olması gereken kalite standartları ve biçim özellikleri Araştırma Merkezince yönerge ile belirlenir.

    (4) Araştırma Merkezi Birim Amirince uygun görülen ürünler, Genel Sekreterin onayından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi'nde basılarak milletvekillerinin hizmetine sunulur.

    (5) Araştırma Merkezi ürünlerinde yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir. Araştırma Merkezi ürünleri kurum görüşünü yansıtmaz.

    Araştırma merkezinin hizmet ve ürünlerinden yararlanacak kişi ve gruplar

    MADDE 9 - (1) Araştırma Merkezinin hizmetleri, milletvekillerinin yasama süreci içindeki bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Milletvekillerinin dışındaki kişi ve grupların mevcut ürünlerle karşılanabilecek istekleri yerine getirilir.

    Bilgi isteklerinin alınması, teslimi ve kaydedilmesi

    MADDE 10 - (1) Bilgi isteklerinin alınması ve işin tesliminde aşağıdaki hususlara uyulur:

    a) Bilgi istekleri yüz yüze, yazılı olarak, telefonla görüşerek ya da e-posta ile alınır. İdare, gerektiğinde bilgi isteklerinin resmi yazıyla iletilmesini isteyebilir.

    b) Bilgi istekleriyle ilgili görüşmeler ve işin teslimi Araştırma Merkezinde gerçekleştirilir.

    c) Bilgi isteklerinin alınması, yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması sürecine ilişkin tüm bilgiler kayda geçirilir.

    (2) Bilgi istekleri ve ürünlere ilişkin bilgilerin kayıt ve muhafaza işlemlerinde uyulacak esaslar Araştırma Merkezince yönerge ile belirlenir.

    Aylık iş planları ve faaliyet raporları

    MADDE 11 - (1) Araştırma Merkezinde her ayın son haftasında, gelecek ay içinde yapılacak çalışmalara ilişkin aylık iş planı hazırlanır ve uygulanır. Aylık iş planı, ay içinde gündeme gelen konular göz önüne alınarak revize edilebilir.

    (2) Araştırma Merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin birim ve bölüm düzeyinde aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanır.

    Başvuru kaynaklarının temini

    MADDE 12 - (1) Araştırma Merkezinde birimin görev alanına giren konularda temel süreli yayınları, kitapları ve dijital kaynakları içeren bir Başvuru Kitaplığı oluşturulur.

    (2) Başvuru Kitaplığının oluşturulması ve teminine ilişkin esaslar Kütüphane, Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak belirlenir.

    Araştırma merkezi ve kütüphane dokümantasyon ve tercüme müdürlüğü arasında işbirliği

    MADDE 13 - (1) Araştırma Merkezi ile Kütüphane, Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü arasındaki ilişkiler, milletvekillerinin yasama sürecinde ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin en etkin şekilde üretimini ve sunumunu sağlama amacına yönelik olarak sürekli bir işbirliği içinde yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Araştırma Merkezi Personeli

    Araştırma merkezi birim amirinin nitelikleri

    MADDE 14 - (1) Araştırma Merkezi Birim Amiri iyi derecede yabancı dil bilen (KPDS'den en az B düzeyi) araştırma ya da yasama uzmanları arasından atanır.

    Araştırma merkezi birim amirinin görevleri

    MADDE 15 - (1) Araştırma Merkezi Birim Amirinin görevleri şunlardır:

    a) Araştırma Merkezinin, 6 ncı maddede belirlenen ilkelere uygun, etkin, kaliteli ve verimli çalışmasını sağlamak ve denetlemek,

    b) Araştırma Merkezinin çalışma yönergelerini hazırlamak, iş bölümü ve iş akışını sağlamak,

    c) Araştırma Merkezi ürünlerinden uygun gördüklerinin, Genel Sekreterin onayını aldıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevinde basımını sağlamak,

    ç) Araştırma hizmetlerinin yürütülmesinde diğer birimler ile gereken işbirliğini kurmak,

    d) Araştırma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. ile koordinasyon sağlamak,

    e) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ECPRD temsilciliğini yapmak, ECPRD'den gelen bilgi taleplerini gerektiğinde TBMM'nin diğer birimlerine iletmek ve bu birimlerin cevaplarını ECPRD'ye bildirmek.

    Araştırmacıların nitelikleri

    MADDE 16 - (1) Araştırma hizmetleri araştırma uzmanı ve araştırma uzman yardımcısı kadrolarında istihdam edilen araştırmacılar tarafından gerçekleştirilir.

    (2) Araştırmacıların, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Uzmanlık Yönetmeliği'nin 32 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü maddelerindeki niteliklere ve "Konusuyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma (KPDS'den en az B düzeyinde puan almış olmak)" niteliğine sahip olması şartı aranır.

    Araştırmacıların görevleri

    MADDE 17 - (1) Araştırmacılar, milletvekilleri için konu alanıyla ilgili yazılı ve sözlü bilgi, araştırma raporları ve bilgi notları vb. üretme, bölümün ve birimin ekip halinde çalışmasına etkin katkı sağlama, araştırmacılık bilgi ve becerilerini sürdürme ve geliştirme, birimi ilgilendiren konu ve gelişmelerin değerlendirilmesine katkıda bulunma, birim dışında birimin temsiline katkı sağlama görevlerini yerine getirir.

    (2) Araştırmacıların hedefleri ve performans kriterleri ile bölüm içindeki işbölümüne ilişkin hususlar Araştırma Merkezi Birim Amirliği tarafından yönerge ile belirlenir.

    Araştırmacıların eğitimi

    MADDE 18 - (1) Araştırmacılar bilgi, yetenek, verimlilik ve deneyimlerini geliştirmek üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar vb. tarafından ülke ve dünya gündemiyle ilgili konularda, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen konferans, seminer ve eğitim programlarına katılırlar.

    (2) Araştırmacılar Araştırma Merkezinin görev alanına giren konularda lisansüstü öğrenim programlarına katılmaları yönünde desteklenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yürürlük

    MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik 2/3/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar