TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKÎ DENETİM VE ASGARÎ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Denetim Ve Asgarî Ücret Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26105

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin ülkenin çıkarlarına, mesleğin ve tekniğin gereklerine uygun bir şekilde uygulanmasını, koordinasyonunu ve gelişimini sağlamak, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler ve kuruluşların eşit koşullar içinde çalışmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek, meslekî denetim, yeterlilik ve kapasite yönlerinden değerlendirilmesine esas olacak kayıtların tutulması ve kriterlerinin saptanmasını sağlamak, uygulamaları izlemek, denetlemek, üretilen hizmetler için uygulanacak asgarî ücretleri ve meslekî denetim esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşların meslekî denetimini, ürettikleri hizmetlerin asgarî ücret tarifesine uygunluğunun denetimini ve yaptırımları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Asgarî Ücret Tarifesi: 24/6/1981 tarihli ve 17410 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Asgarî Ücret ve Çizim Standartları Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince belirlenen ücret tarifesini,

    b) HKM: Harita ve kadastro mühendislik öğrenimini tamamlamış, HKMO'ya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve HKMO tüzük ve yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış harita, harita ve kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendis ve yüksek mühendislerini,

    c) HKMMH: Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

    ç) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

    d) MDG: Meslekî Denetim Görevlisini,

    e) MDU: Meslekî Denetim Uygulamalarını,

    f) Meslekî Denetim Görevlisi: Meslekî denetim yapmakla görevlendirilen il veya ilçe temsilcisi ve/veya yardımcılarını,

    g) SHKM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH'den birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu HKMO'ya onaylatmış Harita ve Kadastro Mühendislerini,

    ğ) SHKMMB: SHKMMH yapmak üzere HKMO'ya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket, adi ortaklık gibi statüdeki vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosunu,

    h) SHKMMH: Yalnızca SHKM'nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

    ı) Tescil Belgesi: HKMO'ya kaydını yaptıran SHKMMB'nin, SHKMMH'yi yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeyi,

    i) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Meslekî Denetim Uygulaması

    Meslekî denetim uygulamaları

    Madde 5 - (1) MDU'nun inceleme ve onay yeri, SHKMMH'nin yapıldığı yerin bağlı olduğu il veya ilçe temsilciliğidir.

    Asgarî ücrete uygunluk

    Madde 6 - (1) MDG, SHKM'nin yaptığı projenin HKMO yönetmeliklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve asgarî ücret tarifesine uyulup uyulmadığını inceler.

    İnceleme süresi

    Madde 7 - (1) MDG, kendisine verilen projeyi en çok üç iş günü içinde sonuçlandırır. Proje, asgarî ücret tarifesi ve HKMO yönetmeliklerine uygun olmayan özellikler taşıyorsa, gerekçeleri yazı ile belirtilerek, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç iş günü süre yeniden başlar.

    Kaşe ve imza zorunluluğu

    Madde 8 - (1) SHKMMH kapsamında gerçekleştirilen MDU, projenin antetli sayfasında "görülmüştür" ibaresi ile HKMO kaşesi ve yetkili kişinin imzası ile belirtilir.

    Denetimin içeriği

    Madde 9 - (1) MDU, SHKMMH'lerinde içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz, HKMO bu Yönetmelik kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir.

    Gecikmede sorumluluk

    Madde 10 - (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan SHKMMH'nin MDU sonucunda geri çevrilmesi nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan HKMO sorumlu tutulamaz.

    HKMO'ya sunma zorunluluğu

    Madde 11 - (1) HKMO'nun "görülmüştür" ibaresi, kaşesi ve yetkili imzayı taşımayan SHKMMH, onay ve uygulama için ilgili idarelere verilmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yetkiler ve Sorumluluklar

    HKMO'nun yetki ve sorumlulukları

    Madde 12 - (1) HKMO Yönetim Kurulu; şube, merkeze bağlı temsilcilikler ve il veya ilçe temsilcilikleri, SHKMMB'leri tarafından yapılan SHKMMH'nin MDU çerçevesinde incelemesinde, onaylamasında, ücret tarifesinin uygulamasında ve bu hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin belirlenmesinde yetkilidir.

    (2) HKMO, SHKMMH'nin SHKMMB'ler tarafından eşit rekabet koşulları altında yapılarak, kanun, yönetmelik, tüzük ve şartnamelere uygun, ülke ve kamu yararını gözeten, nitelikli hizmet yapılmasını sağlamak üzere gerekli gördüğü tüm önlemleri almaya, meslek ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak için gereğinde işyerinde veya arazide tüm kayıt ve belgeler üzerinde denetimler yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.

    (3) HKMO Yönetim Kurulu, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında asgarî ücret tarifesini belirler ve yayımlar

    .

    SHKMMB'nin sorumlulukları

    Madde 13 - (1) Adına tescil belgesi düzenlenen SHKM, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SHKMMH'lerde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde, meslekî esaslar, ülke ve meslektaş yararları doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde ve HKMO tarafından yürürlüğe konulmuş düzenleyici idarî işlemlere uymakla yükümlüdür.

    (2) SHKM, yaptığı SHKMMH kapsamındaki her türlü işleri, ilgili idare veya onaylayan kuruluşun isteğine bakmaksızın HKMO'nun ilgili birimlerine sunarak MDU yaptırmak zorundadır.

    Denetimde aranacak belge ve bilgiler

    Madde 14 - (1) SHKM, meslekî denetimden geçireceği SHKMMH'yi içeren aşağıdaki belgeleri HKMO birimlerine sunmakla yükümlüdür.

    a) İşveren ve SHKMMB arasında imzalanmış ve HKMO birimlerince onaylanmış tip sözleşme.

    b) O yıl için onaylanmış büro tescil yenileme belgesi örneği.

    c) Yaptığı SHKMMH'nin ürünü proje, her türlü doküman ve çıktılar.

    ç) SHKMMH'ye ilişkin, HKMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ücret tarifesi üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.

    (2) Yukarıda belirtilen belgelerde, SHKM üyenin, HKMO sicil numarası, kaşesi, imzası, SHKMMB'nin tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alır.

    Fatura ibrazı

    Madde 15 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca SHKMMB'lere yaptırılan SHKMMH'lere ilişkin kuruma verilen serbest meslek makbuzu veya faturanın HKMO'nun ilgili birimlerince görülmüş olması zorunludur.

    Meslekî denetim ücreti

    Madde 16 - (1) SHKMMB'ler, meslekî denetim hizmeti karşılığı olarak, yapılan SHKMMH'nin fatura bedeli üzerinden yüzde iki, ihaleli işlerde ihale bedeli üzerinden binde iki oranında meslekî denetim ücreti öderler.

    Ücret tarifesine uyma yükümlülüğü

    Madde 17 - (1) SHKMMB'ler, ihaleli işler dışında, HKMO Yönetim Kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince yayımlanan asgarî ücret tarifesine uymakla yükümlüdür.

    Sorumluluk

    Madde 18 - (1) Tescilin yapılmış olması, SHKM'yi kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kurallara uymamaktan dolayı doğacak sorumluluktan kurtarmaz.

    Tip sözleşme

    Madde 19 - (1) SHKM, işveren ile tip sözleşmeyi yapmak ve HKMO'nun ilgili temsilciliğine onaylatmak zorundadır. Tip sözleşmenin geçerlik süresi iki yıl olup, temsilciliğe onaylatılmayan sözleşmeler, MDU yaptırılan tarihteki ücret tarifesi üzerinden değerlendirilir.

    Özel bilgilerin gizliliği

    Madde 20 - (1) SHKM, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    İstisnalar

    Madde 21 - (1) Mülkiyetinin tamamı SHKM'ye ait olan taşınmazlara ilişkin SHKMMH'lere yönelik meslekî denetim işlemleri sırasında HKMO Yönetim Kurulu oluruyla bir kereye mahsus olmak üzere fatura aranmaksızın meslekî denetim uygulaması yapılır. Mülkiyeti miras yoluyla hisseli ya da hissesiz intikal eden taşınmazlara ilişkin SHKMMB'lerde fatura aranmaksızın meslekî denetim uygulaması yapılır.

    (2) Önceden HKMO Yönetim Kurulu kararı alınmak koşuluyla, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetler için ücretsiz üretilen SHKMMB'lerde, bu Yönetmeliğin ücret ve meslekî denetim uygulamasıyla ilgili hükümleri uygulanmayabilir.

    Yürürlük

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar