TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 5460

    Kabul Tarihi : 22/02/2006

    Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26094

    MADDE 1 - 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "e) Malûl olanlar ile ölenlerin dul ve yetimleri, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca kendilerine verilen tanıtım kartlarını ibraz etmeleri durumunda, Devlet ve üniversite hastaneleri ile askerî hastanelerde muayene ve tedavi edilirler. Bunların her türlü tedavi giderleri; ilgililerin herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşunda çalışmaları halinde bu kurum veya kuruluşça; emekli, yaşlılık, malûllük veya dul ve yetim aylığı almaları halinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumunca, herhangi bir kuruma tâbi olarak çalışmamaları, emekli, yaşlılık, malûllük veya dul ve yetim aylığı almamaları durumunda Millî Savunma Bakanlığınca karşılanır. Malûl olanların eksilen vücut organları, yurt içi veya yurt dışında en son teknik usûllere göre yapılması mümkün sunîleriyle tamamlatılır ve gerekirse tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır."

    MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    27 Şubat 2006

    Mevzuat Kanunlar