MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26032

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    (Ek fıkra: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranılan ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartlarını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

    Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

    (Değişik tanım: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./2. md.) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen unvanları,

    (Değişik tanım: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./2. md.) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan hizmet sürelerini,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak yazılı sınavı,

    İdare hizmeti: Görevde yükselme suretiyle atanacakların İdare kadrolarında fiilen çalıştıkları süreleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri

    (Ek tanım: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./2. md.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Ek tanım: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./2. md.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü veya Müdür

    2) Şef.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;

    (Mülga (1.) bent: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./3. md.)

    1) Araştırmacı.

    d) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Sivil Savunma Uzmanı.

    e) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Programcı Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Tahsildar, Sekreter, Şoför, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    f) Destek Hizmetler Grubu;

    1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı, Hizmetli.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Avukat, Diyetisyen, Mühendis, Programcı, Tekniker, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Hemşire, Teknisyen.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) (Değişik bent: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./4. md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

    b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./5. md.)

    Atanma şartları görev grupları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

    a) Şube Müdürü veya Müdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Şef veya Mühendis olarak en az üç yıl fiilen çalışmış olmak,

    3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığındaki şube müdürü kadroları için idarede programcı kadrosunda beş yıl çalışmış olmak,

    4) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    2) Bilgisayar İşletmeni, Çocuk Eğitimcisi, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Tahsildar, Şoför, Ambar Memuru unvanlarında iki yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat olarak en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    d) Araştırmacı (ö) kadrosuna atanabilmek için;

    1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarına sahip olmak,

    e) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Toplam olarak 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    f) Programcı Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 24/02/2012 - 28214 S.R.G. Yön./1. md.) En az orta öğrenim görmüş olmak,

    2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak,

    3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    h) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 24/02/2012 - 28214 S.R.G. Yön./1. md.) En az orta öğrenim görmüş olmak,

    2) Bilgisayar kursunda başarılı olduğuna dair sertifika veya bitirmiş olduğu okullardan bilgisayar eğitimi aldığına ilişkin yazı veya belgeye (transkript) sahip olmak,

    3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    ı) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

    2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    i) Memur, Tahsildar, Bilet Kontrol Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

    2) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

    2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak.

    (Mülga (b) bendi: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./6. md.)

    b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat ruhsatnamesi almış olmak,

    b) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) (Değişik bent: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./7. md.) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

    d) Mühendislik kadrosuna atanabilmek için;

    1) Mühendislik Fakültesinin hizmetin gerektirdiği ilgili bölümünden mezun olmak,

    e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) Yüksek okulların ilgili bölümlerinden Tekniker unvanı ile mezun olmak,

    f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    g) Teknisyen kadrosuna atabilmek için;

    1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezunu olmak,

    h) Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    ı) Çocuk Eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için;

    1)    Meslek lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./8. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 11 - (Mülga madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./17. md.)

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma (Değişik başlık: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./9. md.)

    Madde 12 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./9. md.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvuru yeri ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce İdare personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Görevde yükselme eğitiminin yapılacağı yer, tarih ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personelden duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme eğitimine katılma talebini içeren dilekçeleri, birimleri aracılığı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonuçları, eğitime katılacak adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir.

    Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitimi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. İdarece gerek görüldüğü takdirde, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı tarafından veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak başka kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

    f) (Değişik bent: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./10. md.) Halkla ilişkiler,

    g) (Ek bent: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./10. md.) Etik davranış ilkeleri,

    h) (Değişik bent: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./10. md.) Atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (Değişik fıkra: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./10. md.) Düzenlenecek eğitim programında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (Ek fıkra: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./10. md.) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 14 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./11. md.)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, İdare tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlardan birisine başvurulur. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 13 üncü maddenin birinci fıkrasındaki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 15 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./12. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.

    Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 16 - Sınav kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerden belirlenecek üyeler olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav Kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

    (Değişik fıkra: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./13. md.) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar, bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 17 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./14. md.)

    Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddenin birinci fıkrasıyla öngörülen, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. İdare, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz (Değişik başlık: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./15. md.)

    Madde 18 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./15. md.)

    Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, sınav sonuçlarına, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav kuruluna iletilmek üzere Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu itirazlar, sınav kurulunca sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda en geç on iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesinin istenmesi halinde sınavı yapan kuruluş tarafından talep edilen itiraz ücreti ilgili aday tarafından karşılanır.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - (Mülga madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./17. md.)

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 20 - Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

    a) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 21 - Sınavlarda başarı gösterenlerin, sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir sonraki sınava kadar ve en az bir yıl süreyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Atanma

    Madde 22 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./16. md.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından, ilan edilen boş kadrolara üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde atanacak personel 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre;

    a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan, aylıksız izinde olanlar dahil süresi içerisinde belgelendirilmiş geçerli mazeretleri olmaksızın usulüne uygun olarak göreve başlamayanlar ile atama isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gurupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı görev gurubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    İdare dışından yapılacak naklen atamalar

    Madde 24 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

    Maliye Bakanlığında çalışan personel hizmet açısından İdarede çalışmış olarak değerlendirilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre İdareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 26 - İdare, gerekli koşulları taşıyan ve atanacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

    Madde 29 - 6/4/2000 tarihli ve 24012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 15/09/2011 - 28055 S.R.G. Yön./18. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanların sınavında başarılı olup, atama bekleyen personelin atanma hakları aynı unvanlar için 2 yıl içinde açılacak müteakip sınava kadar saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

    EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar