TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri Ve Belgelendirme Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 14/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26023

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, serbest çalışan ziraat mühendisleri ile Ziraat Mühendisleri Odasına üye diğer meslek mensuplarının, kamu yararı, meslek etiği ve meslek alanının geliştirilmesi doğrultusunda Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenmesi, ziraat mühendisliği hizmetlerinin mesleki esaslarının gelişmesinin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi, serbest hizmet veren kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilerek, belgelendirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, serbest ziraat mühendisliği hizmetlerini yapan ziraat mühendisleri ile Ziraat Mühendisleri Odasına üye diğer meslek mensuplarının ve tüzel kişilerin yaptıkları serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin, tescil, vize ve belgelendirilmesi ile mesleki etkinliklerinin denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 17/6/1938 tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 27/1/1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 6/5/1960 tarihli 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış olan 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Oda: Ziraat Mühendisleri Odasını,

    Serbest ziraat mühendisi (SZM): Türkiye'deki Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını tamamlayarak ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi diploması alanlarla, Türkiye'deki fakülte ve yüksekokulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek mühendis diploması alanlar ve yurtdışında öğrenim gören ve diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanan mühendisler ile aldıkları eğitim ve uzmanlık konularına göre, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını alan ve koruyan, çalışması kısıtlanmamış, kamu görevlisi veya ücretli çalışanları,

    Serbest müşavir mühendis hizmetleri (SMMH): Mühendislik ve Mimarlık Hakkında, Kanun, Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün verdiği yetki ile serbest çalışarak Odaya kayıt ve tescilini yaptırmış veya kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek veya tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak bir bağlantı içinde bir yatırımın etüd, tasarım, fizibilite, keşif, şartname, hakediş, kesin hesap, ihale dosyası hazırlama, planlama, projeleme, resim ve hesapların hazırlanması ve uygulanması ile bunlarla ilgili araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, ekspertiz, her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri ile kabule, uygulamaya ve imzaya yalnızca SZM nin yetkili olduğu mühendislik hizmetlerini,

    Serbest müşavirlik mühendislik (SMM): SMMH lerini yapmaya yetkili Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesi sahibi Oda üyelerini,

    Serbest müşavir, mühendis bürosu (SMMB): SMMH ni yapmak üzere bünyesinde en az bir SMM i ücretli, sözleşmeli veya ortaklık statüsünde bulunduran gerçek ve tüzel kişilere ait büroları,

    Büro tescil belgesi (BTB): SMMH lerini yapacak bürolara, Odaya tescilden sonra verilen belgeyi,

    Tescil belgesi (TB): SMMH lerini yapacak gerçek kişilere, Odaya tescilden sonra verilen belgeyi,

    Teknik uygulama sorumluluğu (TUS): SMMH çalışma alanlarının hizmete ilişkin özellikleri dikkate alınarak, proje, plân, program ve eklerine, ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere, oda mevzuatına, bilim ve teknik kurallarına ve mesleki yetki ve sorumluluk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin denetlenmesi hizmetlerinin bütününü,

    İşveren: Bir SMM bürosunda, SMMH leri yaptırmak için sözleşme yapan kamu tüzel kişileri ile gerçek kişileri

    ifade eder.

    Serbest ziraat mühendisliği hizmet alanları

    Madde 5 - Ziraat Mühendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları ile ilgili olarak, 8/11/2005 tarihli ve 25987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesi hükümleri uygulanır.

    SMMH lerinin denetim uygulamaları

    Madde 6 - SMMH lerinin yürütülmesinde; dürüstlük ve güvenin sağlanması, meslek etiğinin korunması, mevzuata ve odaca belirlenen asgari ücretlere uyulması zorunludur. Bu konudaki denetimlerde, oda Genel Merkezi, Şubeler, İl Temsilcilikleri ve Genel Merkezce görevlendirilen denetçiler tarafından, 24/7/2002 tarihli ve 24825 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Hizmet Alanlarındaki Çalışmalarıyla İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları ve Disiplin Hükümleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Serbest ziraat mühendisliği belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptali

    Madde 7 - Serbest ziraat mühendislerine, yetkili olduklarını gösteren Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesi'nin verilmesi veya yenilenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

    a) Belge isteyen kişi veya kuruluş oda Genel Merkezine gerekli evrakları verir veya gönderir.

    b) Oda, yapılan başvuruyu on gün içinde inceleyip sonuçlandırır.

    c) Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgeleri, o yılın sonuna kadar geçerlidir.

    ç) Belgelerini yenilemek isteyenler, verildiği tarihi takip eden Ocak ayı sonuna kadar başvuruda bulunur ve belgeler, o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir.

    d) Başvuru sahibine birden fazla BTB verilmez.

    e) Belgelerin verilmesi, yenilenip yenilenmemesi, değiştirilmesi ve geçersiz kılınması konusunda yetkili organ Odadır.

    f) TB ile ilgili belge ve bilgilerin odaya verilmesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, belge üzerinde değişiklik yapan, belgelendirmeye esas koşullardaki değişikliği ve ücretle çalıştırdığı SZM nin maaş ve SSK prim bordrosunu bir ay içerisinde odaya bildirmeyen kişi ve kuruluşların belgeleri iptal edilir.

    g) Belge yenilenme başvurularını her yıl Ocak ayı sonuna kadar yapmayan kişi ve kuruluşların belgeleri iptal edilir.

    h) Çalışan SMM lerin ayrılması durumunda, SMM i çalıştırmayan büroların tescil belgesi geçersiz kılınarak, kaydı silinir.

    i) Kaydı silinen SMMB nın yeniden başvurusu durumunda eski tescil numarası verilir.

    j) SMMB nın kayıt, tescil, yenileme ve vize işlemleri için Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ücretler alınır. Bu ücretler her yıl Aralık ayı içinde Oda asgari ücretleri ile birlikte saptanır ve yayınlanır.

    k) Herhangi bir nedenle, meslekten men edilen SMM nin işine son verilmesi, SMMB na gönderilen bir yazı ile bildirilir.

    l) SMM ce hazırlanan proje, rapor ve benzeri belgelerin üzerine üyenin ismi, soyadı ile Oda sicil numarası yazılır ve SMM tarafından imzalanır.

    Tescil belgesinin verilmesi

    Madde 8 - Tescil Belgesi alarak SMMH ni yapacak oda üyesi mühendislerin kayıt ve tescilinde aşağıdaki koşullar ve belgeler aranır:

    a) Ziraat mühendisi olarak çalışması TMMOB tarafından kısıtlanmamış olmak,

    b) Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük'te sayılan koşullara sahip olmak,

    c) Oda üyesi diğer meslek mensupları için, Oda Yönetim Kurulu'nca belirlenecek yeterliliğe sahip olmak,

    ç) Kendi adına serbest çalışıyorsa, serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olduğunu belgelemek,

    d) Noterden onaylı imza sirküleri,

    e) Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurarak imzalamak,

    f) Oda üyesi olmak,

    g) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

    h) Aidat borcu olmadığını belgelemek,

    i) İki adet fotoğraf.

    Büro tescil belgesinin verilmesi

    Madde 9 - Büro tescil belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Odaya kayıt ve tescilinin yapılması için aşağıdaki koşullar aranır:

    a) Büroda çalışan konusuyla ilgili en az bir SMM belgesine sahip SZM bulunduğunu ve SZM nin büro adına, ortak, ücretli, sözleşmeli ve benzeri hangi sıfatla tescil edileceğini belgelemek,

    b) Büronun, vergilendirmeye tabi olduğunu vergi dairesinden alınacak bir yazı ile belgelemek,

    c) SZM nin büro veya kuruluşta ücretli çalışması durumunda SZM nin bu kuruluştan aldığı ücreti belirtmek,

    ç) İmza sirkülerini vermek,

    d) Büro eğer şirket ise Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış esas mukavelesini, büro adi ortaklık ise, noterden onaylanmış ortaklık sözleşmesinin bir suretini Odaya vermek,

    e) Sosyal güvenlik kaydını belgelemek,

    f) Başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurarak imza etmek.

    Odanın SMM hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 10 - Odanın, serbest müşavir ve mühendis hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) SMMH nin yürütülmesinde Oda üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelikli, mevzuata, şartnamelere, standartlara, kamu yararına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri almak,

    b) Oda tarafından yapılan mesleki denetimde, SMMB nın ve SMM nin kaydının devam edip etmediğini, SMM imzasının doğruluğunu, kesilen faturanın veya serbest meslek makbuzunun olup olmadığı hususunu incelemek ve bunun asgari ücrete uygunluğunu kontrol etmek,

    c) SMM bürolarının denetim hizmetini; Genel Merkez, Şube, Temsilcilik ve/veya denetçiler aracılığıyla, yılda en az bir kere olmak üzere yerine getirmek,

    ç) SMMH lerini, ziraat mühendisliği uzmanlık alanlarına göre önceden sınıflandırmak.

    Tescil Belgesi alan SMM lerin görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 11 - Serbest müşavir ve mühendislik hizmeti yapan mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

    a) SMM ler, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest mühendislik hizmetlerini Odanın mesleki denetimine sunmakla yükümlüdür. İşverenin veya ilgili idarenin, Odanın mesleki denetimini istememesi durumunda mühendisin bu yükümlülüğü ortadan kalkmaz.

    b) SMM in kendisine bu Yönetmelikle verilmiş görev, yetki ve sorumlulukları Oda dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.

    c) SMM ler, bu Yönetmelik kapsamında olan serbest mühendislik hizmetleri ile ilgili olarak, hizmetin başlamasından önce işveren ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşme; işin kapsamı, süresi, aşamaları, bedeli ve karşılıklı haklar konularında Oda tarafından hazırlanmış tip sözleşmedeki asgari koşulları kapsar. Mühendislik hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesi serbest mühendislik hizmetleri sözleşmesinin ayrılmaz eki sayılır.

    ç) SMM ler, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde; mesleki esaslar, ülke ve meslektaş yararları, ilgili konularda Oda tarafından yürürlüğe konmuş şartnameler ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret tarifelerine uymak zorundadır.

    d) SMM ler, Odanın mesleki denetimine tabi hizmetlerini, vize ve denetim için gerekli belgeleri ve hizmetin türü göz önüne alınarak Oda Yönetim Kurulunca istenilmesi kararlaştırılan diğer belgeleri Odaya vermekle yükümlüdür.

    e) SMM belgesi veya BTB bulunmayan, belgesini yenilemeyen, belgesi Oda tarafından süreli veya süresiz olarak iptal edilen kişi ve kuruluşlar, bu belgelere dayanarak serbest müşavirlik mühendislik yapamazlar.

    f) SMM ce hazırlanan proje, rapor ve benzeri belgelerin üzerine Odanın mühürü basılır ve SMM in imzası bulunur. Belge içeriğinden ve doğuracağı sonuçlardan SMM sorumludur.

    SMM bürolarının görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 12 - SMM bürolarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

    a) Bu Yönetmelikte tanımlanan SMMH ni yapmaya, yalnızca BTB verilen SMM büroları ve SZM yetkilidir. Bu yetki, teknik uygulama sorumluluğu dahil tüm SMMH için ülke çapında geçerlidir.

    b) SMM bürolarının bu yetkileri, Oda dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.

    c) Tescilin yapılmış olması bir SMM bürosunu, ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kurallara uyulmamasından doğacak sorumluluklardan kurtarmaz.

    ç) SMM büroları, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SMMH ni; işveren, ilgili idare veya onay makamınca istensin veya istenmesin mesleki denetimden geçirecek ve onaylatacaktır.

    d) Mesleki denetim, inceleme ve onay yerini belirlemede, Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. SMM büroları, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SMMH ni ilgili Oda birimine sunarken, işveren ve SMM bürosu arasında imzalanmış sözleşmeyi, yapılan SMMH nin türünü, belge ve bilgilerini, SMMH için Oda tarafından belirlenmiş asgari ücretler üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya faturayı ve Odaca istenecek diğer belgeleri Oda birimlerine vermekle yükümlüdür. Ancak yapılan SMMH de, SMM bürosu aynı zamanda işveren konumunda ise, bu durum belgelenerek, serbest meslek makbuzu veya fatura kendi adına kesilmiş olacaktır. Bu belgelerde SMM bürosunun bağlı olduğu vergi dairesinin adı, vergi numarası, adresi ile işverenin adı ve adresi yer alacaktır.

    e) Mesleki denetim ve onay işlemleri için, SMMH nin türüne göre her yıl başında Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ücret, SMM büroları tarafından Odaya ödenir. Bu ücret, işverenden istenemez.

    f) Oda, SMM ve tescilli bürolarla işveren arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda durumu inceler, hakemlik görevini yerine getirir ve kararını yargı yolu açık olmak üzere taraflara bildirir. SMM ve tescilli büro, bu durumda Odanın vereceği karara uymakla yükümlüdür.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar