SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 17/11/2005 - 2005/9644

    Resmi Gazete Tarihi : 11/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26020

    **Ekli "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 18/10/2005 tarihli ve 265 sayılı yazısı üzerine, 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 20/8/2004 tarihli ve 2004/7755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki bent ilave edilmiştir.

    "s) Hakkında idari makamlar veya yargı mercilerince müsabakalara giriş yasağı verilenlerin, seyirden men cezasına neden olan fiilin işlendiği müsabakanın ait olduğu spor dalındaki taraftarı olduğu takımın müsabakasının başlamasından iki saat önce bulunduğu yerin karakoluna giderek müsabaka süresince burada bulunma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini takip etmek, getirmeyenler hakkında yasal işlem yapmak."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki bent ilave edilmiştir.

    "f) Spor kulüpleri, taraftar dernekleri ve akademik kurumlarla işbirliği yaparak, müsabakaya giriş yasağı verilenlere, ilgililerin veya il veya ilçe emniyet müdürlükleri ile il veya ilçe jandarma komutanlıklarının talep etmesi halinde, karakolda bulundukları süre içerisinde fair play, spor ahlakı ve ilkeleri konusunda eğitici ders verilmesini sağlamak."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde geçen "rakip takım ile taraftarlarını" ibaresi "takımlar ile taraftarlarını" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

    "Ek Madde 1 - Spor müsabakalarını seyirden men cezası alan kişilerin, cezaya neden olan fiilin işlendiği müsabakanın ait olduğu spor dalındaki taraftarı olduğu takımın müsabakalarına seyirci ya da başka bir sıfatla girmeleri yasaktır. Bu kişiler il veya ilçe spor güvenlik kurulu kararının, kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmesini müteakip cezaya neden olan fiilin işlendiği müsabakanın ait olduğu spor dalındaki taraftarı olduğu takımın müsabakalarına ceza süresince giremez.

    Hakkında idari makamlar veya yargı mercilerince müsabakalara giriş yasağı verilenler; seyirden men cezasına neden olan fiilin işlendiği müsabakanın ait olduğu spor dalındaki taraftarı olduğu takımın müsabakasının başlamasından iki saat önce bulunduğu yerin karakoluna giderek müsabaka süresince burada bulunmak ve bulunduğuna dair karakol amirliğinden alacağı belgeyi cezayı veren il veya ilçe spor güvenlik kuruluna ulaştırmak zorundadır."

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar