PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

    Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 09/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26018

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/1.mad.) Bu Yönetmeliğin amacı; petrol piyasasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan amaçlara uygun, sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanmasına yönelik olarak; bilgilerin toplanması, veri tabanına işlenmesi, derlenmesi, saklanması ile kamuya ve ilgililere açıklanmasına ilişkin ilke, usul ve esasların düzenlenmesidir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/2.mad.) Bu Yönetmelik, petrol piyasası ile ilgili bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, derlenmesi, raporlanması ile bildirim yükümlülüklerine ilişkin ilke, usul ve esasları kapsar."

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/B maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Değişik madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/3.mad.) Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,

    Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

    Bildirim: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanı,

    Form: Bildirim yükümlüleri tarafından Kuruma verilen beyanlar için oluşturulan belgeyi,

    Petrol piyasası bilgi sistemi: Kurum tarafından oluşturulan ve bildirim yükümlülükleri kapsamında yükümlüler tarafından doldurulacak formlara veri girişi imkanı sağlayan sistemi,

    (Değişik tanım: 14/02/2012 - 28204 S.R.G. Yön./1. md.) Sistem kullanım talimatı: Kuruma beyan edilecek formların belirlendiği bildirim formları tablosu; bildirimlerin kapsamı, yapılma süreleri ve periyotları, ilişkin oldukları dönemler gibi hususların belirlendiği bildirim yükümlülük tablosu ile formların doldurulmasında göz önünde bulundurulması gerekenleri açıklayan kullanım kılavuzundan oluşan ve Petrol Piyasası Bilgi Sisteminin kullanımı, bu sistem aracılığı ile bildirimlerin yapılması ve ilgili diğer tüm işlemlere ilişkin kurallar bütününü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İlkeler ve Gizlilik

    İlkeler

    Madde 5 - Bildirim yükümlülükleri ile bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanmasına ilişkin olarak aşağıdaki ilkeler uygulanır:

    a) Bildirim yükümlülükleri istisnai hâller dışında yönetmeliklerle düzenlenir (Ön araştırma, soruşturma ve denetim faaliyetleri kapsamında istenecek bilgi ve belgelere ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.).

    b) Bildirim yükümlülüklerinin düzenlenmesinde, kimlerin yükümlü olacağı ile yükümlülüğün doğuşu, kapsamı, yerine getirilme şekli, zamanı ve gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.

    c) Bildirim yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin ihdasında, bilginin edinme maliyeti ile bilgiden sağlanması beklenilen fayda dikkate alınır.

    d) Bilginin işlenmesi, derlenmesi ve açıklanması sürecinde sırasıyla; tarafsızlık, güven, emniyet, işlevsellik, sürat ve ekonomi göz önünde bulundurulur.

    e) (Değişik bent: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/4.mad.) Kamuya ve/veya ilgililere sunulacak raporlar ve resmî amaçlı yazışmalar dışında, veri tabanına işlenen her türlü bilgi gizli olup, sadece hizmet gerekleri için genelleştirilmek kaydıyla, hizmete özel olarak kullanılabilir.

    f) (Mülga bent: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/4.mad.)

    Bu maddede yer almayan hususlarda, ilgili ve diğer mevzuat hükümleri ile mesleki etik kuralları esas alınır.

    Gizlilik

    Madde 6 - (Değişik madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/5.mad.) Kanun hükümlerine göre görevli kimseler, görevleri sebebiyle öğrendikleri petrol piyasasına ilişkin sırlarla, malî ve piyasa faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırları, mevzuatla yetkili kılınan merciler ve kamuya ve/veya ilgililere sunulacak raporlar ve resmi amaçlı yazışmalar dışında bildirim yükümlüsünün rızası olmadıkça, lisans sahipleri için lisansın geçerli olduğu sürece, diğer kişiler için beş yıl süreyle gizli tutmak zorundadır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bilgilerin Toplanması ve Bildirim Yükümlülükleri

    Bilgilerin toplanması

    Madde 7 - (Değişik madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/6.mad.) Bildirimler, gerçek kişi veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından veya lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler adına imza veya yetki devri ile aksi belirtilmedikçe ilgili formlar kullanılarak, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imza ile yapılır.

    (Değişik fıkra: 14/02/2012 - 28204 S.R.G. Yön./2. md.) Bildirim yükümlülüklerine ilişkin sistem kullanım talimatının ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul kararı ile yapılarak Kurum internet sayfasında ilan edilir.

    (Değişik fıkra: 03/11/2011 - 28104 S.R.G. Yön./1. md.) Bildirim yükümlülükleri kapsamında gönderilen formlarda yer alan bilgilere ilişkin yapılacak düzeltmeler Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı ile yapılır. Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı; dönemsel olarak yapılan bildirimlerde yasal bildirim süresinin bitimini izleyen 30 gün içerisinde, oluşuma bağlı bildirimlerde ise bildirimin yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içerisinde yapılır. Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi bu süre kısıtlarına tabi değildir. Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu fıkrada yer alan süreler dışında düzeltme yapılabilir.

    (Değişik fıkra: 14/02/2012 - 28204 S.R.G. Yön./2. md.) Bu Yönetmelikte veya sistem kullanım talimatında belirlenen süreler içerisinde yapılmamış olan ya da eksik yapılmış olan dönemsel bildirimler ile oluşuma bağlı olarak yapılması gereken bildirimlerin yapılmaması halinde söz konusu yükümlülük, Kurumca eksikliğin tespitinin ilgili kişilere tebliği tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü tamamlamayanlar hakkında 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.

    (Ek fıkra: 14/02/2012 - 28204 S.R.G. Yön./2. md.) Bildirim yükümlülüğü, lisansın alındığı ve sona erdiği/iptal edildiği tarihleri içeren bildirim dönemleri dahil olmak üzere lisansın yürürlükte olduğu dönemleri kapsar. Yeni lisans alanlar bildirim yapma süresi bitmiş, ancak bildirimin ilişkin olduğu dönemin devam ettiği bildirimleri de yapmakla yükümlüdür.

    Bildirim genel esasları

    Madde 8 - (Mülga madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/9.mad.)

    Dönemsel bildirimler

    Madde 9 - (Değişik madde: 14/02/2012 - 28204 S.R.G. Yön./3. md.)

    Lisans sahipleri ve diğer ilgililer, aşağıda sayılan bildirimleri dönemsel olarak sistem kullanım talimatı çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

    1) Rafinerici bildirimi; rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    2) Dağıtıcı bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    3) İhrakiye teslimi bildirimi; ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    4) Depolama bildirimi; depolama lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    5) Madeni yağ bildirimi; madeni yağ lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    6) İşleme bildirimi; işleme lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    7) Serbest kullanıcı bildirimi; serbest kullanıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    8) Bayilik bildirimi; bayilik lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    9) Taşıma bildirimi; taşıma lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    10) İletim bildirimi; iletim lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    11) Diğer bildirimler;

    Yukarıda sayılan bildirimler; ilgili mevzuatta başka şekilde düzenlenmedikçe, lisans alt başlığında söz konusu faaliyetler işlenmiş olan lisans sahipleri tarafından da yapılacaktır.

    Oluşuma bağlı bildirimler

    Madde 10 - (Değişik madde: 14/02/2012 - 28204 S.R.G. Yön./4. md.)

    Aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde, lisans sahipleri ve diğer ilgililer, aşağıda sayılan bildirimleri oluşuma bağlı olarak sistem kullanım talimatı çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.

    a) Tarife değişikliği bildirimi; bildirime tabi tarifelerin, metodolojisinin değişmesi hâlinde, rafinerici, dağıtıcı, tarifesi onaya tabi depolama lisansı sahipleri ve Kurul kararı ile yükümlü kılınan diğer kişilerce, tarife değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılır.

    b) Dâhilde işleme kapsamında akaryakıt ve madeni yağ ithalat bildirimi; dahilde işleme belgesi kapsamında elektrik ihraç eden elektrik üretim şirketleri ile otomotiv ihraç eden otomotiv üreticilerince, akaryakıt ve/veya madeni yağ temin etmeden önce yapılır.

    c) Sanayici bildirimi; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünü dağıtıcılara veya rafinerilere teslim eden ya da ihraç eden sanayicilerce yapılır.

    Sistem kullanım talimatı kapsamında aşağıda yer alan bildirimler ayrıca yapılır.

    d) Oluşuma bağlı rafinerici bildirimi; rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    e) Oluşuma bağlı dağıtıcı bildirimi; dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    f) Oluşuma bağlı ihrakiye teslimi bildirimi; ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    g) Oluşuma bağlı depolama bildirimi; depolama lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    h) Oluşuma bağlı madeni yağ bildirimi; madeni yağ lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    i) Oluşuma bağlı işleme bildirimi; işleme lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    j) Oluşuma bağlı iletim bildirimi; iletim lisansı sahipleri tarafından yapılır.

    k) Oluşuma bağlı diğer bildirimler;

    Lisans sahipleri lisanslarına alt başlık olarak işlenmiş olan faaliyetlere ilişkin oluşuma bağlı bildirimleri de yapmakla yükümlüdürler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bilgilerin İşlemesi, Derlemesi ve Açıklanması

    Bilgilerin işlenmesi

    Madde 11 - (Mülga madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/9.mad.)

    Bilgilerin derlenmesi

    Madde 12 - (Mülga madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/9.mad.)

    Bilgilerin açıklanması

    Madde 13 - (Mülga madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/9.mad.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Saklama

    Bilgilerin saklanması

    Madde 14 - (Mülga madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/9.mad.)

    Kayıt ve bildirimlerin saklanması

    Madde 15 - (Mülga madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/9.mad.)

    ALTINCI BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 26/12/2009- 27444 S.R.G Yön/9.mad.)

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 03/11/2011 - 28104 S.R.G. Yön./3. md.) 2011 yılına ilişkin Yurtiçi Kaynak Bilgileri Bildirimi 31/12/2011 tarihine kadar yapılır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar