TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Türkiye İş Kurumu İstihdam Ve Meslek Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi : 04/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26013

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılacak İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına, İstihdam ve Meslek Uzmanlığı Yeterlik Sınavına; İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı kadrolarında çalışanların yetiştirilmelerine; İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Uzman Yardımcılarının atama, görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam ve Meslek Uzmanı ile Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci ve 32 nci maddeleri ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

    Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

    Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,

    Birim Amiri: Daire Başkanını,

    Uzman: İstihdam ve Meslek Uzmanını,

    Uzman Yardımcısı: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısını,

    KPSS: Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekler (A Grubu kadrolar) için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

    Yarışma Sınavı: İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını,

    Yeterlik Sınavı: İstihdam ve Meslek Uzmanlığı yeterlik sınavını,

    Tez: Uzmanlık tezini,

    ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

    Yarışma sınavı

    Madde 5 - Yarışma sınavı, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavdan oluşur. Yarışma sınavının yazılı ve sözlü olması durumunda, yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulurlar ve bu sınavda da başarılı olanlar yarışma sınavını kazanmış sayılırlar. Yarışma sınavının sadece sözlü olması halinde, bu sınavda başarılı olanlar yarışma sınavını kazanmış sayılırlar.

    Yarışma sınav kurulu

    Madde 6 - Yarışma sınav kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri ve uzmanlar ile yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek toplam beş üyeden oluşur. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı kurulun doğal üyesidir. Sınav kuruluna katılamayan asil üyelerin yerine görevlendirilmek üzere, yukarıda belirtilenler arasından iki yedek üye seçilir.

    Yarışma sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Yarışma sınavı duyurusu

    Madde 7 - Yarışma sınavı tarihinden en az bir ay önce öğrenim dalları itibariyle; atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekli ile başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemleri Resmî Gazete'de, Kurum internet sayfasında ve Türkiye genelinde yayınlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az ikisinde ikişer defa duyurulur. Adaylara başvuru için en az 15 gün süre tanınır.

    Başvuru şartları

    Madde 8 - Yarışma sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    c) Kurum tarafından başvuru ilanında belirlenen taban puan veya üzerinde KPSS puanı almak,

    d) (Değişik bent: 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/1.mad) Sınav ilanında belirtilen dil ya da dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

    e) (Mülga bent: 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/1.mad)

    şarttır.

    Başvuru ve istenecek belgeler

    Madde 9 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Kurumca hazırlanan Sınav Başvuru Formu ve T.C. Kimlik Numarası ile sınav ilanında belirtilen adrese şahsen yapılır.

    Yarışma sınavının yazılı aşamasının olması halinde, yazılı sınavı kazanan adaylardan 15 gün içinde aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin kurumca onaylı sureti,

    b) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

    c) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    e) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

    f) Özgeçmiş.

    Yarışma sınavı hazırlık çalışmaları

    Madde 10 - Kurum, süresi içinde yapılan başvuruları inceleyerek aranan şartları taşıyanları belirleyip sınava gireceklerin listesini düzenler.

    Kurum, başvuran adayların KPSS numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarını yazılı olarak veya elektronik ortamda ÖSYM'ye bildirir. ÖSYM, bu adayların KPSS puanlarını kontrol eder ve sonuçlarını Kuruma bildirir.

    Yarışma sınavına çağrı

    Madde 11 - Yarışma sınavına, KPSS sonuçlarına göre Kurumun ihtiyaç duyduğu bölümlerden, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20, sadece sözlü sınav olması halinde 4 katından fazla olmamak üzere belirlenen sayıda aday çağırılır. Sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanarak ve ilan panolarında asılmak suretiyle ilgililere duyurulur.

    Yazılı sınav konuları ve şekli

    Madde 12 - Yazılı sınav soruları, öğrenim gruplarına göre ve ağırlıkları itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde hazırlanır:

    a) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar için;

    Genel Kültür-Genel Yetenek0.15

    Genel Hukuk0.10

    İktisat0.10

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri0.10

    İşletme 0.10

    Maliye0.10

    Kamu Yönetimi0.10

    Uluslararası İlişkiler0.10

    Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca)0,15

    b) Hukuk Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar için;

    Genel Kültür-Genel Yetenek   0.15

    Genel Hukuk   0.10

    İktisat      0.10

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri   0.10

    Alan Bilgisi   0.40

    Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca)   0,15

    c) Eğitim Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar için;

    Genel Kültür-Genel Yetenek   0.15

    Genel Hukuk   0.10

    İktisat      0.10

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri   0.10

    Alan Bilgisi   0.40

    Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca)   0,15

    d) İletişim Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar için;

    Genel Kültür-Genel Yetenek   0.15

    Genel Hukuk   0.10

    İktisat      0.10

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri   0.10

    Alan Bilgisi   0.40

    Yabancı Dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca)   0,15

    Yazılı sınav, Kurumca gerekli görülmesi halinde, ÖSYM'ye, Milli Eğitim Bakanlığına veya Üniversitelere yaptırılabilir. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir.

    Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve duyurulması

    Madde 13 - Yazılı sınavda başarılı sayılmak için; her konudan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan olmak üzere ortalama en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların tümü sözlü sınava girmeye hak kazanır.

    Yazılı sınav sonuçları, katılanların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ayrıca Kurum internet sayfasında yayınlanmak ve ilan panolarına asılmak suretiyle ilan edilir. Söz konusu ilanda ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara gönderilen yazıda, sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati de belirtilir.

    Sözlü sınav

    Madde 14 - Sözlü sınavda adayın yazılı sınav konuları ile ilgili bilgiler, kavrama, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilerek yarışma sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 üzerinden puan verilir.

    Sözlü sınavı başarmış sayılmak için birinci paragrafta belirtilen hususların dışında alan konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan olmak üzere ortalama 70 puan alınması şarttır. Sınav kurulu üyelerinin bu puanlarının aritmetik ortalamasının 70 olması gerekir. Yarışma sınav kurulunca sözlü sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

    Yarışma sınavı sonuçları

    Madde 15 - Yarışma sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Yarışma sınavının sadece sözlü olarak yapılması durumunda, sözlü sınav puanı yarışma sınavı puanıdır. Sınav sonuçları yarışma sınav kurulunca puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

    Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday yarışma sınavını kazanmış sayılır. Kurum, ayrıca yarışma sınavında 70 ve üzerinde puan almış adaylardan başarı sıralamasına göre, boş kadro sayısının yarısı kadar yedek belirleyebilir. Yarışma sınav sonuçları, sözlü sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde Kurumun internet sayfasından ve ilan panolarına asılmak suretiyle ilgililere duyurulur. Asil ve yedek olarak kazananlara sonuç ayrıca yazılı olarak bildirilir. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya bu amaçla resmi belgelerde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yaptığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Yarışma sınav duyurusunda öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısı belirtildiği halde, yeterli başvuru olmamış veya yapılan sınavda yeterli sayıda aday başarılı olamamış ise, Kurum; öğrenim dalları arasında, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atanma

    Uzman Yardımcısı olarak atanma

    Madde 16 - Uzman yardımcılığına, yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar atanır. Yarışma sınavını kazananların Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurum tarafından bildirilen süre içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir. Bu süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılamayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asil adayların yerine, yedek adayların başarı sıralamasına göre atamaları yapılır.

    Yarışma sınavını kazananların boş olan uzman yardımcısı kadrolarına atamaları başarı sıralamasına göre yapılır.

    Yarışma sınavı sonunda göreve başlatılanlar, Kurum tarafından 15 gün içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM'ye bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yetiştirilme

    Yetiştirilme ilkeleri

    Madde 17 - Uzman yardımcısı olarak atananlara, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri, etik ve mesleki değerleri kazanmaları amacıyla, Kurum tarafından veya ilgili kurum ve kuruluşların uzman personeli tarafından eğitim ve/veya seminerler verilir.

    Uzmanlar, yetiştirilme döneminde refakatlerine verilecek uzman yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak ve çalışmaları hakkında gerekli raporları düzenlemekle sorumludurlar.

    Uzman yardımcılığı döneminde yetiştirilme programı üç dönemden oluşur.

    Birinci dönem

    Madde 18 - En fazla bir yıl süren bu dönemin ilk altı ayında uzman yardımcıları, Genel Müdürlükçe hazırlanacak programa göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesinde belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Uzman yardımcılarının bu dönemde ayrıca aşağıdaki konularda eğitim almaları sağlanır:

    a) Güncel ekonomik mali ve sosyal konular,

    b) Bilgisayar kullanımı, bilgi işlem ve erişim becerileri,

    c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri,

    d) Nezaket ve protokol ile ilgili davranış kuralları.

    Bu dönemde ayrıca, uzman yardımcıları Genel Müdürlükçe hazırlanacak program çerçevesinde, görev yaptıkları birimler dışında, ana hizmet birimlerinin her birinde üç - altı haftalık rotasyona tabi tutulurlar.

    İkinci dönem

    Madde 19 - En az bir yıl süren bu dönemde, uzman yardımcılarının inceleme, araştırma ve projelerde görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra; yurtiçinde ve/veya yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimleri ile temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır. Uzman yardımcılarına, istihdam ve işgücü piyasası ile Kurumun diğer faaliyet konularında ihtisas sahibi olmalarını, bilimsel çalışma / araştırma yapmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici eğitimler verilir. Bu dönemde eğitim programı aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde Genel Müdürlükçe hazırlanır:

    a) Kişisel ve Kurumsal Gelişime Yönelik Eğitimler

    1) Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri

    2) Toplam Kalite Yönetimi

    3) Toplantı ve Zaman Yönetimi

    4) Proje Hazırlama ve Yönetimi

    5) Stratejik Planlama

    6) Değişim Yönetimi

    7) Kurum Kültürü

    8) Pazarlama Yöntemleri

    b) İstihdam ve İşgücü Piyasası Eğitimleri

    1) İşgücü Piyasası Araştırma ve Analiz Yöntemleri

    2) Çalışma Ekonomisi ve Güncel İstihdam Teorileri

    3) İşsizlik Sigortası Uygulamaları ve Fon Yönetimi

    4) Aktif İşgücü Programları ve Yaşam Boyu Öğrenim

    5) İnsan Kaynakları Yönetimi

    6) Başarılı Ülke Uygulamaları

    c) Hukuk Eğitimleri

    1) Medeni Hukuk (başlangıç, kişiler hukuku)

    2) Borçlar Hukuku (genel hükümler)

    3) Ticaret Hukuku (şirketler hukuku)

    4) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

    5) Kamu İhale Kanunu

    6) Bütçe Kanunu

    7) Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu

    d) Uluslararası İlişkiler Eğitimi

    1) Avrupa Birliği

    2) Uluslararası Kuruluşlar

    e) Yabancı Dil Eğitimi

    Üçüncü dönem

    Madde 20 - Bir yıl süren bu dönem; tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerini kapsar.

    Tez komisyonu

    Madde 21 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    Sınava katılmak isteyenler, 2 adet vesikalık fotoğraf ile T.C. Kimlik Numarası, tercih edilen yabancı dil ve yazışma adresinin belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan 15 gün içinde aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin kurumca onaylı sureti,

    b) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

    c) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

    e) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

    f) Özgeçmiş.

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 22 - Uzman Yardımcıları, Kurumun faaliyet alanı ile ilgili üç tane tez konusu seçerek ikinci dönemin son ayında Birim Amirine sunarlar. Tez konuları bir hafta içinde Birim Amirince tez komisyonuna iletilir. Tez komisyonunca uygun görülen tez konusu, on beş gün içinde Uzman Yardımcısına yazılı olarak tebliğ edilir.

    Tezin hazırlanması

    Madde 23 - Tezin hazırlanmasına dair teknik düzenlemeler Kurum tarafından yapılır. Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde, bu düzenlemelere ve bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket eder. Tez konusunu mukayeseli yöntemle inceler. Kendi görüş ve önerilerini de belirtir. Yeterlik sınavının duyurulmasından itibaren yeterlik sınavının yapıldığı tarihe kadar, Uzman Yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır.

    Tezin teslimi

    Madde 24 - Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavından en az iki ay önce hazırladığı tezi birim amirine sunar. Tez danışmanı da, aynı süre içerisinde tezin hazırlanma sürecindeki çalışmalar ile ilgili görüşünü yazılı olarak birim amirine iletir. Danışman görüşü ve tez, birim amirince tez komisyonuna iletilir.

    Geçerli bir sebebe dayanarak süresi içinde teslim edilememiş tez için, birim amirince on beş günlük ek süre verilir.

    Tezin ön incelemesi

    Madde 25 - Tez komisyonu danışman görüşünü de göz önüne alarak, tezin bilimsel araştırma esaslarına ve tezde bulunması gereken hususlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin düzenleyeceği raporu, tezin kendisine iletilmesinden itibaren 30 gün içinde, tez ile birlikte yeterlik sınav kuruluna iletir.

    Rapordaki görüşler dikkate alınarak, yeterlik sınav kurulu tarafından onbeş gün içinde yapılacak inceleme sonucunda başarılı bulunan tez, sözlü olarak savunulmak üzere kabul edilir. Başarısız bulunan tezler için gerekçe gösterilir ve eksik görülen hususlar Uzman Yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Tezde gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla Uzman Yardımcısına üç aya kadar ek süre verilir.

    Tezin ön incelemesinde başarı durumu oy çokluğu ile tespit edilir ve çekimser oy kullanılamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yeterlik

    Yeterlik sınavına girmeye hak kazanma

    Madde 26 - Uzman yardımcısı, adaylık dönemi de dahil uzman yardımcılığı kadrosunda üç yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra, aylıksız izin ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere, olumlu sicil almak ve hazırladığı tezi teslim etmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Ancak yeterlik sınavının ikinci aşamasına girebilmek için tezin ön inceleme sonucu başarılı bulunması, düzeltme istenmişse gerekli düzeltmelerin yapılarak süresi içinde teslim edilmiş olması gerekir.

    Yeterlik sınav kurulu

    Madde 27 - Yeterlik sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri ve uzmanlar ile yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek toplam beş üyeden oluşur. Kurula katılamayan asil üyelerin yerine görevlendirilmek üzere, yukarıda belirtilenler arasından iki yedek üye seçilir.

    Yeterlik sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Yeterlik sınavı zamanı ve duyurusu

    Madde 28 - Yeterlik sınavı, Uzman yardımcısının üç yıllık fiili hizmet süresinin aylıksız izin ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere, tamamlamasından sonraki iki ay içerisinde yapılır ve en az 3 ay önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur.

    Yeterlik sınavının yapılması

    Madde 29 - Yeterlik sınavı iki aşamada yapılır.

    Birinci aşama, aşağıdaki konu gruplarından yazılı sınav şeklinde yapılır:

    a) Genel kültür, güncel ekonomik-mali ve sosyal konular

    b) Hukuk

    1) Anayasa ve İnsan Hakları

    2) İdare Hukuku ve Devlet Personel Rejimi

    3) Medeni Hukuk (başlangıç, kişiler hukuku)

    4) Borçlar Hukuku (genel hükümler)

    5) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

    6) Ticaret Hukuku (şirketler hukuku)

    7) Bütçe Kanunu

    c) İstihdam ve işgücü piyasası

    1) İşgücü Piyasası Araştırma ve Analiz Yöntemleri

    2) Çalışma Ekonomisi ve Güncel İstihdam Teorileri

    3) İşsizlik Sigortası Uygulamaları ve Fon Yönetimi

    4) Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşlar

    d) Kurumun görev ve çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar: Bu bölümdeki konuların neler olacağı, yeterlik sınavından en az iki ay önce yazılı olarak duyurulur.

    Konu gruplarının her birinin ağırlığı 0.25 tir. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan uzman yardımcıları bu aşamayı geçmiş sayılır. Yazılı sınav sonuçları bir hafta içinde açıklanır. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir.

    İkinci aşama, tezin savunulduğu mülakat aşamasıdır. Birinci aşamayı geçen ve tezi ön inceleme sonucu kabul edilen uzman yardımcıları, ikinci aşamaya girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavı kurulu üyeleri, savunulan tezi; uzman yardımcısının muhakeme, kavrayış, ifade yeteneği, genel davranış ve tepkisini, genel kültür düzeyini, güncel olaylara bakış açısını da göz önüne alarak değerlendirir. Bu aşamada başarının tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kullanılamaz.

    Sınav sonuçları ikinci aşamanın bittiği günü takip eden bir hafta içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca açıklanır.

    Ön inceleme sonucu tezini düzeltmesi için kendisine ek süre verilmiş olan Uzman Yardımcısı, Tezinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ikinci aşamaya girer.

    Yeterlik sınavında başarısızlık

    Madde 30 - Yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında başarısız olan veya kabul edilebilir bir mazerete dayanarak herhangi bir aşamasına katılmayan uzman yardımcısı, bir yılı aşmamak üzere en az altı ay sonra açılacak müteakip yeterlik sınavında, başarısız olduğu veya katılmadığı aşamaya ikinci kez katılır. İkinci hakkında da başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınava katılmayan uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder. Mazereti geçerli kabul edilenler mazeretlerinin bitimini takiben bir ay içerisinde yeterlik sınavına alınırlar.

    Yeterlik sınav sonucunun ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar yeterlik sınav kurulunca on gün içinde incelenerek, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Uzman Yardımcılığından çıkarılma

    Madde 31 - Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler uzman yardımcısı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Atanma

    Uzman olarak atanma

    Madde 32 - Yeterlik sınavı sonunda başarılı bulunanların sınav sonuçları sicillerine işlenir ve bunlar başarı sıralamasına göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek birimlerde boş bulunan Uzman kadrolarına atanırlar.

    Uzmanlar kendi istekleri dışında, görevde kalmalarında sakınca olduğuna dair kesinleşmiş yargı kararı, sağlık kurulu raporu olmadıkça veya ahlaki yada mesleki yetersizlik halleri müfettiş raporu ile belgelenmedikçe görevden alınamaz, başka görevlere atanamazlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluk

    Görev ve yetki

    Madde 33 - Uzman ve Uzman Yardımcıları Daire Başkanına bağlı olarak;

    a) Ulusal istihdam politikasının oluşturulması ve istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla projeler hazırlamak, bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak,

    b) İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak,

    c) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin işgücü ve istihdam politika ve stratejileri ile çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Kurumun görev alanıyla ilgili konularda dış ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek başarılı ve uygulanabilir örnekler konusunda çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak,

    d) Kurumun görev alanıyla ilgili mevzuatın geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,

    e) Kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için, Genel Müdürün onayına bağlı olarak ortak çalışma yapmak,

    f) Çalışma hayatı, istihdam, işsizlik, sosyal güvenlik, aktif ve pasif işgücü programları, işgücünün yapısı ile mesleki niteliğinin geliştirilmesine ilişkin konulardaki ulusal veya uluslar arası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmalara katılmak,

    g) Kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve Kurumun görev alanına giren benzeri konularda inceleme, araştırma ve analiz yaparak önerilerde bulunmak,

    h) Görevlerini yerine getirmeleri sırasında yapacakları araştırma ve değerlendirme ile ilgili belgeleri incelemek, resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden Kurum adına belge, bilgi ve görüş istemeye yetkili olmak,

    i) Genel Müdür tarafından verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak

    ile görevli ve yetkilidirler.

    Sorumluluk

    Madde 34 - Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı birim amirine karşı sorumludur. Çalışma programları bağlı oldukları birim amirince düzenlenir. Uzmanlar, yaptıkları her türlü inceleme ve araştırma ile diğer çalışmalarının sonuçlarını yıl sonlarında düzenleyecekleri yıllık çalışma raporu ile birim amirine bildirirler. Yıllık çalışma raporlarının şekli ile düzenlenme usûl ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Uzmanlara ve uzman yardımcılarına, taşradaki çalışmaları sırasında yöneticiler tarafından gerekli araç, gereç ve ortam sağlanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Eğitimler

    Hizmet içi eğitim

    Madde 35 - Uzmanların inceleme ve araştırmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra; yurtiçinde veya yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları sağlanarak, mesleki bilgi ve deneyimleri ile temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır. Genel Müdürlük, her kademedeki uzmanların eğitimi amacıyla programlar düzenler.

    Yurt dışı mesleki eğitim

    Madde 36 - Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda, uzman ve uzman yardımcıları mesleklerine ait hizmetlerde bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak ya da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilir.

    Yabancı dil eğitimi

    Madde 37 - Genel Müdürlük, uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri amacıyla yabancı dil eğitimi veren kuruluşlardan yararlanabilir veya yabancı dil eğitimi verebilir.

    Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde uzman ve uzman yardımcıları yurt dışında yabancı dil eğitim programlarına gönderilebilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yeniden atanma

    Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre, uzmanlık unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş uzman kadrolarına atanabilirler.

    Kariyer dışı uzman ataması

    Madde 39 - Türkiye İş Kurumu istihdam ve meslek uzman yardımcılığı sınavına girip başarılı olamayanlar istihdam ve meslek uzman yardımcısı veya istihdam ve meslek uzmanı olarak atanamazlar.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 40 - 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları İle Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları İle Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre açılmış bulunan İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı giriş sınavı bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 41 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar