AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 21/11/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 25600

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde görev yapanlardan, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27/10/2004 tarihli ve 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürünü,

    (Değişik tanım: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/1.mad.) Görev Grupları: Benzer ve aynı düzeydeki unvanlı görevlerin gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlükte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    (Değişik tanım: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/1.mad.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    (Ek tanım: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/1.mad.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri.

    c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici.

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı,

    2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Santral Memuru, Şoför.

    e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Bekçi.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Teknisyen.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) (Mülga bent: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/2.mad.) ,

    b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra, yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda

    aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Çözümleyici, Programcı, Ayniyat Saymanı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve memur görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak,

    b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık stajını yapmış olmak.

    c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    4) Programcı unvanında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Şoför unvanlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak,

    f) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) En az üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    h) Bekçi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ilköğretim mezunu olmak,

    2) Görevini yapabilecek sağlık şartlarına sahip olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için ;

    a) (Mülga bent: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/3.mad.) ,

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun

    olmak,

    b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) KPDS'de (B) düzeyinde başarılı olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/4.mad.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

    Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 11 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/5.mad.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce tüm personele, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Genel Müdürlük tarafından duyurulur.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 12 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/6.mad.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolara başvuru süresi en az beş iş günüdür. Başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri tarafından İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

    İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel de görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Başvuruları uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitimi programları, Genel Müdürlük tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 13 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/7.mad.)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler,

    g) Etik davranış,

    h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitimine alınacak grupların sayıları da dikkate alınarak ortak konularda birlikte eğitim yapılabilir.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 14 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/8.mad.)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme sınavı, Genel Müdürlük tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birine görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde atanmamış olan personel; düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 15 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/9.mad.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

    Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav Kurulu

    Madde 16 - Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının başkanlığında, Daire Başkanları, Uzmanlar veya Şube Müdürlerinden olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar, karşı oylarını gerekçeleri ile belirtmek zorundadırlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Kurulun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 17 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) (Ek bent: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/10.mad.) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak,

    g) (Ek bent: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/10.mad.) Sınav konularına ilişkin notların görevde yükselme suretiyle atanacaklar için, eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,

    h) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması (Değişik başlık: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/11.mad.)

    Madde 18 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/11.mad.)

    Sınav Kurulu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/12.mad.)

    İlgililer, sınav sonuçlarına, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

    Sınavı kazanma şartı ve atama (Değişik başlık: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/13.mad.)

    Madde 21 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/13.mad.)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Bu yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Naklen atamalar

    Madde 23 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlükçe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/15.mad.)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    (Mülga ek değerlendirme formu: 21/12/2010 - 27792 S.R.G. Yön/14.mad.)

    Mevzuat Kanunlar