EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME

    Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme

    Resmi Gazete Tarihi: 22/09/1975

    Resmi Gazete Sayısı: 15364

    Kabul Tarihi ve Yeri: 10/09/1970, Roma

    Geçerli Dili: Fransızca

    Depoziter: İsviçre Federal Hükümeti

    Türkiye'nin İmza Tarihi: 10.09.1970

    Yürürlük Tarihi: 02.05.1976

    Onay Şekli: Onay Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı

    İhtirazi Kaydı: Yok

    Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

    Kabul Tarihi: 17/04/1975

    Kanun No: 1882

    Resmi Gazete Tarihi: 04/05/1975

    Resmi Gazete Sayısı: 15226

    Madde 1 - 10 Eylül 1970 tarihinde Roma'da imzalanan Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    28/4/1975

    Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

    Karar Tarihi: 21/05/1975

    Karar Sayısı: 7/10030

    Resmi Gazete Tarihi: 22/09/1975

    Resmi Gazete Sayısı: 15364

    Onaylanması 17/4/1975 tarihli ve 1882 sayılı Kanunla uygun bulunan ilişik Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşmenin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/5/1975 tarihli ve KOGM-100.274/KOSSB-506 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanonun 3 üncü Maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21/5/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    DİBACE

    Evlilik dışı doğan çocukların nesebinin düzeltilmesini ve yabancı ülkelerde yapılmış nesep düzeltmelerinin tanınması ile açıklanmasını, benzer kurallar kabul etmek suretiyle kolaylaştırmayı arzu eden ve bu Sözleşmeyi imzalayan Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Üyesi Devletler, aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır.

    BÖLÜM I

    Madde 1 - Babanın veya ananın milli kanundaki iç hukuk hükümleri uyarınca, bu kimselerin evlenmesi ile evlilik dışı bir çocuğun nesebinin düzeltilmesi sonucu doğuyorsa, bu nesep düzeltmesi bütün Akid Devletlerde geçerlidir.

    Bu kural, evlenme akdiyle gerçekleşen nesep düzeltmeleri gibi sonradan mahkeme kararıyla yapılan nesep düzeltmelerine de uygulanır.

    Madde 2 - Bununla beraber, imza, 11 inci maddede öngörülen bildirim veya katılma sırasında, her Akid Devlet, aşağıdaki hallerde nesep düzeltilmesini geçerli saymamak hakkını saklı tutabilir:

    a) Çocuğun, nesep düzeltenlerden olmadığı ispat edilirse,

    b) Adı geçen Devletin kanunu, ülkesinde yapılan evliliği geçerli saymıyorsa,

    c) Adı geçen Devletin kanunu, vatandaşının evliliğini geçerli saymıyorsa,

    d) Veya, vatandaşlarından birinden olma çocuk, bu Devlet bakımından zina mahsulü ise,

    Söz konusu Devletin iç hukuku, böyle bir nesep düzeltilmesini yasaklamadığı takdirde, bu hak kullanılamaz.

    Madde 3 - Babanın veya ananın milli kanunundaki iç hukuk hükümlerine uygun bir nesep düzeltilmesinin geçerliliğinin tanınmaması, ikinci maddede öngörülen şartlar dışındaki nedenlerle hatta, kamu düzeni adına dahi, söz konusu olamaz.

    Madde 4 - İkinci maddenin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklarla ilgili kararlar, ancak, bu kararın verildiği Akid Devletin ülkesinde dermeyan edilebilir.

    Madde 5 - Yukarıdaki hükümler, Akid olmayanlar da dahil, bütün Devletlere karşı uygulanabilir. Bu hükümler, Akid Devletlerde yürürlükte bulunan ve nesep düzeltmesi bakımından daha elverişli olan kuralların uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Madde 6 - Çocuğun doğum belgesi Akid Devletlerden birinin kişi halleri memuru tarafından düzenlenmiş veya tescil edilmişse, bu memur, bu Sözleşmede öngörülen şartların yerine getirilmiş bulunduğunun kendisi ve bağlı bulunduğu makam tarafından incelenmesini takiben, neseq düzeltilmesini sicillere işler.

    Bu tescil işlemi, önceden hiçbir adli tanıma usulüne tabi tutulamaz. Evlenmeden sonra mahkeme kararı ile nesep düzeltilmesi halinde dahi bu kural geçerlidir.

    BÖLÜM II

    Madde 7 - Evlenme Akid Devletlerden birinin ülkesinde yapılmış ve eşler, doğum belgesi bir başka Akid Devletin ülkesinde tanzim veya tescil olunmuş bir veya birkaç müşterek çocukları bulunduğunu beyan etmişlerse, evlenme yerinin kişi halleri memuru veya herhangi bir yetkili makamı, doğum belgesinin tanzim veya tescil olunduğu yerin kişi halleri memuruna, söz konusu evlenme sonucunda ortaya çıkabilecek nesep düzeltilmesinin kaydedilmesi amacıyla, doğrudan doğruya veya diplomasi yolu ile bir bildirim gönderir. Bu bildirime, elde bulunan ispat edici belgeler de eklenir. Nesep düzeltilmesi, evlenmeden sonra ve bir mahkeme kararıyla tespit olunmuşsa, bildirim, savcılığa veya herhangi bir başka yetkili makama gönderilir.

    Bildirimler,!örneği bu Sözleşmeye ekli çok dilde düzenlenmiş bir formüle göre yazılır. Bu bildirimler ve ekler, Akid Devletlerin karşılıklı ülkelerinde her türlü onaydan muaf tutulurlar.

    Madde 8 - Nesebi düzeltilmiş bir çocuğun nüfus kayıt örneklerinin, nesep düzeltilmesi belirtilmeksizin ve nesebi sahih bir çocuğa aitmiş gibi düzenlenmesi gerekir.

    Madde 9 - Bu Bölümün uygulanması, Akid Devletlerin vatandaşlarıyla sınırlı değildir.

    BÖLÜM III

    Madde 10 - Bu Sözleşmeye göre bir kimsenin milli kanunu deyiminden, bu kimsenin vatandaşı olduğu Devletin kanunu veya, bu kimse mülteci veya vatansız ise, kişisel statüsünü düzenleyen Devletin kanunu anlaşılır.

    Bu Sözleşmenin uygulanmasında, kişisel statüleri bir Devlet kanununca düzenlenen mülteciler ve vatansızlar da, o Devletin vitandaşları gibi işlem görürler.

    Madde 11 - Akid Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürürlüğe girmesi için Anayasaları uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığını İsviçre Federal Hükümetine bildireceklerdir.

    İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden Akid Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir.

    Madde 12 - Bu Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecek ve bu andan itibaren, söz konusu işlemi tamamlamış olan iki Devlet arasında geçerli olacaktır.

    Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan her Akid Devlet için Sözleşme, bildirimlerin tevdii tarihini izleyen otuzuncu günden itibaren geçerli olacaktır.

    Madde 13 - Her Devlet, imza, bildirim veya katılma sırasında, bu Sözleşmenin Birinci Bölümünün hükümlerini uygulamak taahhüdünde bulunmadığını beyan edebilir.

    Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uyarınca bir beyanda bulunan her Devlet, sonradan ve her zaman, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirimle, bu Sözleşmenin Birinci Bölümünün hükümlerini de uygulamak taahhüdünde bulunduğunu beyan edebilir.

    İsviçre Federal Hükümeti, Akid Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildiriminden haberdar edecektir.

    Bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen beyan, söz konusu bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihi izleyen otuzuncu günden itibaren hüküm ifade edecektir.

    Madde 14 - İkinci maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar, her zaman, kısmen veya tamamen geri alınabilir. Geri alma, İsviçre Federal Hükümetine bildirilecektir.

    İsviçre Federal Hükümeti, Akid Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan her bildirimden haberdar edecektir.

    Madde 15 - Bu Sözleşme, Akid Devletlerin her birinin anavatan topraklarının tamamında bihakkın uygulanır.

    Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında ve sonradan İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı topraklarının ve uluslararası sorumluluğunu taşıdığı devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilir. İsviçre Federal Hükümeti, bu son bildirimden her Akid Devleti ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. Bu sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen ülke veya ülkelerde, söz konusu bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihten itibaren altmışıncı gün yürürlüğe girecektir.

    Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca beyanda bulunmuş olan her Devlet, sonradan, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile, bu Sözleşmenin ilk bildirimde belirtilen devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulanmasına son verileceğini her zaman bildirebilir.

    İsviçre Federal Hükümeti, Akid Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni bildirimden haberdar edecektir.

    Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Hükümetine tevdi edildiği tarihten itibaren altmışıncı gün, söz konusu ülkede uygulamadan kalkacaktır.

    Madde 16 - Avrupa Konseyi veya Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyesi olan her Devlet bu Sözleşmeye katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre Federal Hükümeti nezdine tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Akid Devletlerden her birini ve uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini, her katılma belgesi tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, katılan Devlet bakımından, katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

    Katılma belgesinin tevdii ancak, bu sözleşme yürürlüğe girdikten sonra mümkündür.

    Madde 17 - Bu Sözleşme, süresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber, her Akid Devlet, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği yazılı bir bildirimle, her zaman Sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip olacak ve adı geçen Hükümet, diğer Akid Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar edecektir.

    Söz konusu fesih hakkı, 11 nci maddede öngörülen bildirimden veya katılmadan itibaren, bir yıllık bir süre tamamlanmadan kullanılamaz.

    Fesih bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir.

    Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

    İsviçre Federal Hükümeti arşivlerini tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylanmış birer örneği diplomasi yolu ile Akid Devletlerden her birine ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterliğine gönderilmek üzere, bir tek nüsha halinde, on Eylül bin dokuz yüz yetmiş beş günü Roma'da tanzim olunmuştur.

    EKLER

    EK I - İHTİRAZI KAYITLAR

    Almanya Federal Cumhuriyeti, ikinci maddenin (a) ve (b) fıkraları çerçevesinde, aşağıdaki hallerde nesep düzeltilmesini geçerli saymamak hakkını saklı tuttuğunu beyan eder:

    a) Nesebin sahih olmadığının bir Alman Mahkemesi kararıyla veya Almanya'da tanınabilecek bir yabancı mahkeme kararıyla saptanmış olması şartıyla, çocuğun, nesebi düzeltenlerden olmadığı müsbit ise,

    b) Alman Kanununa göre, Alman Vatandaşının evliliği yok farz ediliyorsa,

    Avusturya Cumhuriyeti, ikinci madde çerçevesinde 11 inci maddede öngörülen bildirim sırasında dermeyan olunması mümkün bulunan diğer ihtirazi kayıtlar hariç çocuğun nesebi düzeltenlerden olmadığı müsbit ise nesep düzeltilmesini geçerli saymamak hakkını saklı tutacağını beyan eder.

    Yunanistan Krallığı, ikinci madde çerçevesinde, aşağıdaki hallerde nesep düzeltilmesini geçerli saymamak hakkını saklı tuttuğunu beyan eder:

    a) Çocuğun, nesebi düzeltenlerden olmadığı müsbit ise,

    b) Yunan kanunu, Yunan ülkesinde yapılan evliliğin geçerliliğini tanımıyorsa,

    c) Yunan kanunu, bir Yunan vatandaşı tarafından yapılan evliliğin geçerliliğini tanımıyorsa.

    İtalyan Cumhuriyeti, 13 üncü madde çerçevesinde, bu Sözleşmenin Birinci Bölümünün hükümlerini uygulamak taahhüdünde bulunmadığını beyan eder.

    Lüksemburg Büyük Dukalığı, 13 üncü madde çerçevesinde, bu Sözleşmenin Birinci Bölümünün hükümlerini uygulamak taahhüdünde bulunmadığını beyan eder.

    Hollanda bakımından, Sözleşme metninde kullanılan "Anavatan Toprağı" ve "Anavatan Dışı Topraklar" deyimleri, kamu hukuku bakımından Hollanda, Surinam ve Hollanda Antilleri arasında mevcut eşitlik nedeniyle, "Avrupa Toprağı" ve "Avrupa Dışı Toprakları" anlamını taşır.

    İsviçre Konfederasyonu, ikinci maddeyi uygulayarak, aşağıdaki hallerde nesep düzeltmesini geçerli saymamak hakkını saklı tuttuğunu beyan eder:

    a) Çocuğun, nesep düzeltenlerden olmadığı müsbit ise,

    b) İsviçre Kanunu, İsviçre ülkesinde yapılan evliliğin geçerliliğini tanımıyorsa,

    c) İsviçre kanunu, bir İsviçre vatandaşı tarafından yapılan evliliğin geçerliliğini tanımıyorsa.

    EK II - 10 EYLÜL 1970 TARİHİNDE ROMA'DA İMZALANMIŞ EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDAKİ SÖZLEŞMENİN 7 NCİ MADDESİYLE ÖNGÖRÜLEN BİLDİRİM

    Avis prevu par l'article 7 de la Convention sur la legitimation parmariage signee a ................. le .................

    Mitteilung nach Artikel 7 des Übereinkommens über die Legitimation durch nachfolgende Ehe, geschlossen in .............. am .....................

    (Yunancası.......................................................................................................................)

    Communicazione prevista dall'art 7 della Convenzione sulla ligirtimazione per susseguente matrimonia firmata a ................... il .....................................

    Kennisgeving ingevolge artikel 7 van de overeenkomst inzake wettiging door huwelijik getekend te ........................................... op ..................................

    I. ÇOCUĞUN ANA VE BABASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

    Renseignements concernant les parents de l'enfant

    Angaben über die Eltern deş Kindes

    (Yunancası ......................... )

    Notizie sui genitori

    Gegevens betreffende de ouders van het kind

    1 . Evlenme yeri ve tarihi

    Lieu et date du mariage

    Ort und Tag der Eheschliessung

    Luogo e data del matrimonio

    Plaats en datum van het huwelijk

    Baba Ana

    Pere Mere

    Vater Mutter

    (Yunanca) (Yunanca)

    Padre Madre

    Vader Moeder

    Kızlık Soyadı

    Nom de jeune fille

    Madchename

    (Yunancası)

    Cognome da ragazza

    Meisjesnaam

    2. Soyadı

    Nom de famille

    (Yunancası

    Cognome

    Famillienaam

    3. Adı

    Prenoms

    Vernamen

    (Yunancası)

    Nome

    Voornamen

    4. Vatandaşlığı

    Nationalite

    Staatsangehörigkeit

    (Yunancası)

    Cittadinanza

    Nationaliteit

    Evlenmeden önce

    Avant le mariage

    Vor der Eheschliessung

    (Yunancası   )

    Prima del matrimonio

    Voor het huwvelijk

    5. Önceki muhtemel evlenmenin yeri ve tarihi

    Eventuellement lieu et date du precedent mariage

    (Yunancası)

    Eventualmente luogo e data del precedente matrimonio

    Eventueel plaats en datum van het vorige huwelijik

    6. Bu önceki evlenmenin zeval tarihi ve yeri:

    - Ölümle

    - Boşanma ile

    - Fesih ve iptalle

    Lie et date de dissolution de ce precedent mariage par:

    - Deces

    - Divorce

    - Annulation

    Ort und Tag der Auflösung der vorhergehenden Ehe durch:

    - Tood

    - Scheidung (Agfhebung)

    - Nichtigerklarung

    (Yunancası   )

    Luogo e data di scioglimento di tale precedente matrimonio per:

    - Decesso

    - Divorzio

    - Annulamento

    Plaats en datum van ontbinding van dat vorige huwelijk door:

    - Overlijden

    - Echtsheiding

    - Nietigverklaring

    II. ÇOCUĞA AİT BİLGİLER

    Renseignements concernant l'enfant

    Angaben über das Kind

    (Yunancası )

    Notizle sul figlio

    Gegevens bettreffende

    7. Soyadı

    Nom de Famille

    Famillenname

    (Yunancası)

    Familienaam

    Ana-babanın evlenmesinden önce

    avant le mariage deş parents

    vor der Eheschliessung der Eltern

    (Yunancası )

    prima del matrimonio dei genitori

    voor het huwelijk van de ouders

    8. Adı

    Prenoms

    Vornamen

    (Yunancası)

    Nome

    Voornamen

    9. Doğum yeri ve tarihi

    Lieu et date de naissance

    Geburtsort und tag

    (Yunancası )

    Luogo e data di nascita

    Plaats en datum van geboorte

    10. Vatandaşlığı

    Nationalite

    Staatsangehörigkeit

    (Yunancası)

    Cittadinanza

    Nationaliteit

    Baba Ana

    Pere Mere

    Vater Mutter

    (Yunanca) (Yunanca)

    Padre Madre

    Vader Moeder

    11. Tanıma yeri ve tarihi

    Lieu et date de la reconnaissance

    Ort und Tag der Anerkennung

    (Yunancası )

    Luogo e data del riconoscimento da parte di

    Plaats en datum van de erkening

    Muhtemel

    s'il y a lieu

    zutreffendenfalls

    (Yunancası)

    se del caso

    eventueel

    III. MAHKEME KARARI İLE EVLENMEDEN SONRA SABİT OLMUŞ NESEP DÜZELTMESİNE AİT BİLGİLER

    Renseignements corcernant la legitimation constatee apres mariage par decision judiciaire

    Angaben über die nach der Eheschliessung durch gerichtliche

    Entscheidung festgestellte Legitimation

    (Yunancası )

    Notlzie sulla legitimazione dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale

    Gegevens betreffende de wettiging vastgesteld na het huwelijk bij rechterlijke beslissing

    Gerekiyorsa

    s'il y a lieu

    zutreffendenfalls

    (Yunancası)

    se del caso

    eventueel

    12. Kararın yeri ve tarihi

    Lieu et date de la decision

    Ort und Tag der Entscheidung

    (Yunancası )

    Luogo e data della decisione

    Plaats en datum van de besslissing

    13. Nesep düzeltme tarihi ( * )

    Date de la legitimation

    Tag der Legitimation

    (Yunancası )

    Date della legittimazione

    Datum van de wettiging

    ( * ) Eğer bu tarih evlenme tarihi değilse

    Lorsque cette date n'est pas celle du mariage

    Falis dieser Tag nicht der Tag der Eheschliessung

    (Yunancası )

    Qualora tale data non sia quella del matrimonio

    Indien deze datum niet met de datum van net huwelijk

    samenvalt

    IV. DÜŞÜNCELER

    Observations

    Bemerkungen

    (Yunancası)

    Osservazioni

    Opmerkingen

    Yeri Tarihi Mühür İmza

    Lieu Date Sceau Signature

    Ort. Datum Stempel Unterschrift

    (Yunanca) (Yunanca) (Yunanca) (Yunanca)

    Luogo Data Timbro Firma

    Plaats Datum    Zegel Handtekening

    Eklerin sayısı

    Nombre de pieces justificatives annexees

    Anzahl der belgeschlossenen Belege

    (Yunancası )

    Numero dei documenti giustificativi allegati

    Aantal bijgevoegde bewijstukken

    (Evlenme, tanıma, nesep düzeltmesi belgeleri, varsa diğer belgeler)

    (acte de mariage; documents de reconnaissance; documents de legitimation ete.)

    (Heıratsurkunde; Anerkennungsurkunden; Legitimationsurkundeusw).

    (Yunancası )

    (Atto di matrimonio; documenti di riconoscimento; documento di legittimazione ete.)

    (huwelijksakte; bewijs van de erkenning; bewijs van de wettigingenz.)

    Bilgiler latin harfleri, tarihler arap harfleriyle, aylar yıl içindeki sıralarına göre rakamla yazılırlar.

    Les renseignements sont ecrits en caracteres latins, les dates en chiffres Arabes, les mois sont representes par un chiffre d'apres leur ragn dans l'anneee.

    Die Angaben vverden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Zahlen geschireben; die Monate werden durch eine Zahl gemass ihrer Stellung im Jahre bezeichnet.

    (Yunancası)

    Le notizie sono scritte in caratteri latini, le date in cifre arabe, i mesi sono indicati con un numero secondo la loro progressione nell'anno.

    De tekst te stellen in Latijnse letters, de data in Arabische cijfers; de maaden worden aangeduid door en cijfer naar haar plaats in het jaar.

    Mevzuat Kanunlar