GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ YÜKSEK KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

    Resmi Gazete Tarihi : 06/11/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25985

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, GAP İdaresi tarafından hazırlanıp, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanacak olan her türlü plan, proje ve programların incelenmesi ve karara bağlanılmasına ilişkin Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6/11/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

    Yüksek Kurul veya Kurul: Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunu,

    Başkan: Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurul Başkanını,

    GAP İdaresi: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını

    ifade eder.

    Yüksek kurulun teşekkülü

    Madde 5 - Yüksek Kurul; Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında Güneydoğu Anadolu Projesi ile görevli Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanından oluşur.

    Gerektiğinde Kurula konuları ile ilgili olarak diğer Bakanlar da davet edilebilir.

    Yüksek kurulun görevleri

    Madde 6 - Yüksek Kurul, GAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programları inceleyerek karara bağlamakla görevlidir.

    Toplantı usulü

    Madde 7 - Yüksek Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere her yılın birinci ve ikinci yarısında olmak üzere toplam iki kez toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır; oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

    Toplantı gündemi

    Madde 8 - Yüksek Kurulun toplantı gündemi; Sekreterya tarafından hazırlanarak toplantıdan en az onbeş gün önce Başkanın onayına sunulur.

    Gündemde yer alan konular onaylandıktan sonra Kurul üyelerine ve varsa ilgili Bakanlara toplantı tarihinden en az iki gün önce gönderilir.

    Gündemde yer alan konular hakkında GAP İdaresinin görüşüyle gerekli görüldüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşların Sekreterya tarafından alınacak görüşleri, Kurul üyelerine ve toplantıya katılan diğer ilgililere gündemle birlikte dağıtılır.

    Kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak GAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programlar ile bunların değişiklikleri ve uygulamalar, Kurulun onayından sonra karar haline getirilerek üyelerin imzalarına sunulur. Kararlar, Kurul üyesi bakanlara ve gereği için ilgili diğer bakanlıklara dağıtılır.

    Kurul üyeleri, başkanın izni ve ilgili bakanın bilgisi dahilinde, görüşülen gündem maddesi hakkında izahatta bulunmak üzere yetkili personeli toplantıya çağırabilirler.

    Sekreterya hizmetleri

    Madde 9 - Kurulun Sekreterya hizmetleri GAP İdaresi tarafından yürütülür.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 10 - 26/12/1989 tarihli ve 20384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar